Закон України

“Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів”

Дата набуття чинності:
21 липня 2012 року

Угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (надалі - Угода) була підписана 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі.

Конституцією України (пункт 32 статті 85) визначено, що Верховна Рада України надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів України. І відповідно до статті 9 Закону України “Про міжнародні договори України” Угода підлягає ратифікації.

Закон ратифікує Угоду.

Угода підписана Урядами держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до статті 1 Угоди її предметом є встановлення порядку передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин (надалі – наркотики) та їх прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, для здійснення оперативно-розшукових заходів, забезпечення проведення порівняльних криміналістичних досліджень, а також з науковою та навчальною метою.

Компетентні органи Сторін можуть здійснювати передачу зразків наркотиків та їх прекурсорів, вилучених у ході проведення оперативно-розшукових заходів, дізнання, слідчих дій, а також отримання в інший спосіб. Кожна зі Сторін не пізніше 30 днів з дати набрання для неї чинності Угодою визначить перелік компетентних органів, на які буде покладено її реалізацію, і повідомить про це депозитарієві. Компетентні органи Сторін з метою виконання Угоди взаємодіють один з одним безпосередньо, а також шляхом обміну кореспонденцією дипломатичними каналами (стаття 2 Угоди).

Відповідно до статті 3 Угоди переміщення зразків наркотиків та їх прекурсорів через державні (митні) кордони держав – учасниць Угоди, а також переміщення транзитом територіями держав – учасниць Угоди здійснюється в першочерговому (пріоритетному) порядку. При цьому як митна декларація можуть використовуватися транспортні (перевізні), комерційні та (або) інші документи за умови надання митним органами Картки обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору. Переміщуванні зразки наркотиків та їх прекурсорів звільняються від митного огляду за умови дотримання положень, передбачених порядком передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Кожна Сторона може вживати заходів для спрощення переміщення зразків наркотиків та їх прекурсорів під державним контролем.

Статтею 4 Угоди передбачено, що співробітництво в рамках Угоди здійснюється на підставі запитів компетентних органів Сторін про надання сприяння (надалі – запит). Запит подається у письмові формі і повинен містити:
  • найменування компетентного органу запитуючої і запитуваної Сторін;
  • виклад суті справи;
  • зазначення мети та обґрунтування запиту;
  • зміст запитуваного сприяння;
  • термін виконання запиту.
Сторони можуть надавати додаткову інформацію, що є корисною для виконання запиту.
Порядок виконання запиту визначений статтею 5 Угоди.

Компетентний орган запитуваної Сторони може звернутися до компетентного органу запитуючої Сторони з проханням про те, щоб результати виконання запиту, отримані відповідно до Угоди, не розголошувалися або використовувалися лише на умовах, які можуть бути ними обумовлені. Якщо компетентний орган запитуючої Сторони приймає результати виконання запиту на таких умовах, то він повинен дотримуватися цих умов (стаття 6 Угоди).

Згідно статті 7 Угоди у наданні сприяння в рамках Угоди може бути відмовлено повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що виконання запиту може завдати шкоди державним інтересам або суперечить національному законодавству. У разі прийняття рішення про відмову у виконанні запиту компетентному органові запитуючої Сторони письмово повідомляється про це із зазначенням причин відмови не пізніше 30 днів.

Сторони самостійно несуть витрати, що виникають у ході виконання Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде погоджено іншого порядку. Сторони можуть у разі потреби надавати одна одній безоплатну допомогу з метою виконання Угоди (стаття 8 Угоди).

Додатками до Угоди затверджено:
  • порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;
  • картку обліку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору;
  • етикетку зразка наркотичного засобу, психотропної речовини або їх прекурсору.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору