Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа від 09.09.20091021
Документ 1021-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава 1051-2012-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 вересня 2009 р. N 1021
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1051 ( 1051-2012-п ) від 17.10.2012 }
Про затвердження порядків ведення
Поземельної книги і Книги записів
про державну реєстрацію державних актів
на право власності на земельну ділянку та на право
постійного користування земельною ділянкою,
договорів оренди землі
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1404 ( 1404-2009-п ) від 23.12.2009
N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011
N 1388 ( 1388-2011-п ) від 28.12.2011
N 258 ( 258-2012-п ) від 28.03.2012
N 808 ( 808-2012-п ) від 06.08.2012 }

Відповідно до пункту 6 розділу IX "Прикінцеві положення"
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок ведення Поземельної книги;
Порядок ведення Книги записів про державну реєстрацію
державних актів на право власності на земельну ділянку та на право
постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди
землі.

{ Пункт 1-1 виключено на підставі Постанови КМ N 258
( 258-2012-п ) від 28.03.2012 }

2. Державному комітетові із земельних ресурсів привести
власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1404
( 1404-2009-п ) від 23.12.2009 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1021
ПОРЯДОК
ведення Поземельної книги
{ У тексті Порядку слово "Держкомзем" в усіх відмінках
замінено словом "Держземагентство" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 791 ( 791-2011-п )
від 20.07.2011 }
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру ведення за формою згідно з
додатком Поземельної книги - документа, який є складовою частиною
державного реєстру земель, містить відомості про земельну ділянку,
обмеження на використання земельної ділянки, суб'єктів прав на
земельну ділянку та правовстановлюючі документи, а також дані про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки, її цільове
призначення, склад земельних угідь. Поземельна книга є власністю
держави.
2. Поземельна книга має формат А4 (210 х 297 міліметрів). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }

3. { Абзац перший пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

Територіальний орган Держземагентства забезпечує зберігання
поземельних книг з метою запобігання їх викраденню, втраті,
знищенню або пошкодженню. Відповідальність за організацію
зберігання поземельних книг несе керівник територіального органу
Держземагентства згідно із законодавством. Поземельні книги
зберігаються довічно.
4. Номер Поземельної книги відповідає кадастровому номеру
земельної ділянки.
Кадастровий номер - це індивідуальний цифровий код (номер),
що не повторюється на всій території України, присвоюється
земельній ділянці при здійсненні її державної реєстрації і
зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки.
5. Інструкція з внесення відомостей до Поземельної книги
затверджується Держземагентством.
Ведення Поземельної книги
6. Поземельна книга відкривається та ведеться на кожну
земельну ділянку:
у паперовому вигляді - територіальними органами
Держземагентства;
в електронному вигляді - операторами - структурними
підрозділами державного підприємства "Центр державного земельного
кадастру", яке є адміністратором автоматизованої системи
державного земельного кадастру, які мають доступ та вносять
відомості до автоматизованої системи державного земельного
кадастру (далі - автоматизована система), формують з її
використанням аркуші Поземельної книги та аркуші витягів з неї,
перевіряють результати робіт із землеустрою в електронному
вигляді, дані про які містяться в файлі обміну даними про
результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі -
обмінний файл). { Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
Автоматизована система є інформаційною системою, що містить
відомості про правовий режим земель, державну реєстрацію земельних
ділянок, кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування
ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних
ділянок, а також про кількісний облік земель та їх якість.
Поземельна книга у паперовому вигляді зберігається у
територіальному органі Держземагентства за місцем розташування
земельної ділянки.
7. Поземельна книга в електронному вигляді ведеться у складі
автоматизованої системи та формується на підставі даних обмінного
файла та електронних (цифрових) зображень документів, отриманих
від територіальних органів Держземагентства.
До Поземельної книги в електронному вигляді додається
електронне (цифрове) зображення документів, які стали підставою
для внесення відомостей до (надання відомостей з) неї, державного
акта на право власності на земельну ділянку або на право
постійного користування земельною ділянкою (далі - державний акт).
Поземельна книга в паперовому вигляді складається з аркушів,
які формуються з використанням автоматизованої системи.
До Поземельної книги в паперовому вигляді додаються всі
документи, які стали підставою для внесення відомостей до (надання
відомостей з) неї. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
8. Одночасно з внесенням відомостей до Поземельної книги
робляться записи у Книзі записів про державну реєстрацію державних
актів на право власності на земельну ділянку та на право
постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі
(далі - Книга записів). { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
9. Поземельна книга вважається відкритою після зазначення
кадастрового номера земельної ділянки і дати її відкриття на
титулі Поземельної книги, що завіряється підписом посадової особи,
скріпленим печаткою територіального органу Держземагентства.

{ Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації
земельної ділянки.
10. Відомості із зазначенням дати вносяться до розділів
Поземельної книги у паперовому вигляді посадовою особою
територіального органу Держземагентства, яка має вищу освіту за
спеціальністю "землевпорядкування та кадастр" і уповноважена в
установленому Держземагентством порядку вести державний реєстр
земель на рівні району, міста обласного (республіканського
Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та Севастополя
(далі - посадова особа).
Записи до розділів Поземельної книги вносяться державною
мовою розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою синього або чорного
кольору. На підтвердження кожного запису в Поземельній книзі
формується з використанням автоматизованої системи аркуш
Поземельної книги, який засвідчується підписом посадової особи та
скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства. Не
завірений підписом і не скріплений печаткою запис вважається
недійсним. { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

{ Абзац третій пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ
N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
{ Абзац четвертий пункту 10 виключено на підставі Постанови
КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

Структура Поземельної книги в електронному вигляді, форма
передачі відомостей територіальними органами Держземагентства
операторам для внесення відомостей до неї, порядок взаємодії
територіальних органів Держземагентства та операторів під час її
ведення затверджуються Держземагентством.
11. Відповідальність за достовірність, повноту та
актуальність відомостей поземельних книг у паперовому та
електронному вигляді покладається на заступника керівника
територіального органу Держземагентства, відповідального за
ведення державного реєстру земель.
12. У разі зміни меж, поділу земельної ділянки або об'єднання
кількох земельних ділянок Поземельна книга на кожну земельну
ділянку закривається із зазначенням дати її закриття на титулі
Поземельної книги, що засвідчується підписом посадової особи та
скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства.
13. У разі втрати Поземельної книги:
у паперовому вигляді - відновлення здійснюється за даними її
електронного вигляду;
в електронному вигляді - відновлення здійснюється за даними
резервної копії бази даних автоматизованої системи, а у разі її
відсутності - за її даними у паперовому вигляді. { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
Здійснення державної реєстрації земельної ділянки
13-1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється
після визначення кадастрового номера в установленому порядку та
прийняття відповідним органом, який здійснює розпорядження
землями, рішення про затвердження документації із землеустрою та
надання земельної ділянки у власність (користування) чи після
формування земельної ділянки на підставі документації із
землеустрою за рішенням власника земельної ділянки про поділ або
об'єднання земельних ділянок.
13-2. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється
територіальним органом Держземагентства за її місцезнаходженням на
підставі заяви:
1) органу, який здійснює розпорядження землями державної або
комунальної власності - у разі формування земельної ділянки із
земель державної та комунальної власності;
2) набувача права на земельну ділянку;
3) спадкоємця громадянина України, щодо якого прийнято
рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельної
ділянки, прийняте відповідно до законодавства;
4) власника (користувача) земельної ділянки державної чи
комунальної власності - у разі формування земельної ділянки шляхом
поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок.
Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється шляхом
відкриття Поземельної книги.
13-3. До заяви додаються такі документи:
1) копія документа, що посвідчує особу, якій надається
земельна ділянка у власність або власника земельної ділянки, а у
разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копія
документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких
осіб;
2) копія реєстраційного номера облікової картки платника
податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про
це відповідний орган державної податкової служби,
ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України або податкового номера - для
юридичної особи;
3) технічна документація із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку з позначкою
територіального органу Держземагентства про визначення
кадастрового номера з рішенням органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність
(користування) - у разі надання у власність (користування)
земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості),
без зміни її цільового призначення;
4) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
позначкою територіального органу Держземагентства про визначення
кадастрового номера з рішенням органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування про надання або передачу земельної
ділянки у власність (користування) - у разі надання у власність
(користування) земельної ділянки із зміною цільового призначення
та/або надання у власність (користування) земельної ділянки, межі
якої не встановлені в натурі (на місцевості);
5) технічна документація із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку,
право користування земельною ділянкою, при поділі чи об'єднанні
земельних ділянок з позначкою територіального органу
Держземагентства про визначення кадастрового номера - у разі
поділу земельної ділянки чи об'єднання земельних ділянок;
6) цивільно-правовий договір про відчуження земельної
ділянки - у разі продажу земельної ділянки із земель державної та
комунальної власності;
7) договір оренди земельної ділянки - у разі оренди земельної
ділянки, що перебуває в державній або комунальній власності
(кількість примірників договору повинна бути на один примірник
більша, ніж кількість сторін договору);
8) копія документа, що підтверджує право спадкоємця на
земельну ділянку, - у разі звернення спадкоємця громадянина
України, щодо якого прийнято рішення про передачу безоплатно у
приватну власність земельної ділянки відповідно до законодавства;
9) рішення суду - у разі здійснення державної реєстрації на
підставі рішення суду;

{ Підпункт 10 пункту 13-3 виключено на підставі Постанови КМ
N 808 ( 808-2012-п ) від 06.08.2012 }

Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви
уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її
повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує
повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути
легалізований в установленому законодавством порядку.
Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не
передбачених цим пунктом.
13-4. Територіальний орган Держземагентства відмовляє у
державній реєстрації земельної ділянки у разі, коли:
1) заяву подала особа, яка не може бути заявником відповідно
до цього Порядку;
2) земельна ділянка розташована на території іншої
адміністративно-територіальної одиниці;
3) документи подані не в повному обсязі або не відповідають
вимогам, установленим цим Порядком;
4) на титульному аркуші документації із землеустрою, у
матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне
зображення земельної ділянки, та/або документах, що містять
відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки,
їх частин, обмежень, угідь, відсутня позначка територіального
органу Держземагентства про кадастровий номер земельної ділянки
(дати його визначення та внесення відомостей про земельну ділянку
до автоматизованої системи).
У разі відмови у державній реєстрації земельної ділянки
територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів
готує висновок про відмову в такій реєстрації та повертає подані
документи для доопрацювання за актом приймання-передачі.
13-5. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється
протягом 14 календарних днів з дати подання документів.
13-6. Під час державної реєстрації земельної ділянки
здійснюється державна реєстрація:
1) державного акта або договору оренди земельної ділянки
державної та комунальної власності у Книзі записів;
2) обмежень у використанні земельної ділянки, які існують на
момент державної реєстрації земельної ділянки у Поземельній
книзі. { Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
Здійснення державної реєстрації переходу права
власності на земельну ділянку
на підставі цивільно-правового договору
або свідоцтва про право на спадщину
14. У разі здійснення нотаріусом у встановленому законом
порядку відмітки про перехід права власності на земельну ділянку
на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на
спадщину вносяться відомості до розділу 3 Поземельної книги
"Земельна ділянка. Права власності, постійного користування". Дата
внесення відомостей є датою державної реєстрації переходу права
власності на земельну ділянку.
15. Реєстраційний номер відомостей про державну реєстрацію
переходу права власності до нового власника земельної ділянки
визначається з використанням автоматизованої системи. { Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
Здійснення державної реєстрації обмежень
використання земельної ділянки, земельного сервітуту
та набуття права емфітевзису і суперфіцію
16. Відомості про обмеження використання земельної ділянки,
земельний сервітут (право користування чужою земельною ділянкою),
емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб) і суперфіцій (право користування
чужою земельною ділянкою для забудови) вносяться до Поземельної
книги після державної реєстрації земельної ділянки на підставі
відповідної документації із землеустрою, охоронного зобов'язання,
передбаченого законом, договору, заповіту чи рішення суду. { Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
17. Державна реєстрація обмежень використання земельної
ділянки, встановленого земельного сервітуту, договору емфітевзису
і суперфіцію здійснюється шляхом внесення відомостей до розділу 5
Поземельної книги "Земельна ділянка. Опис обмежень використання
земельної ділянки".
18. Реєстраційний номер відомостей про державну реєстрацію
обмеження використання земельної ділянки, земельного сервітуту,
емфітевзису і суперфіцію визначається з використанням
автоматизованої системи. { Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
19. Для державної реєстрації обмежень у використанні
земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію
власник чи набувач права або уповноважені ними особи подають до
відповідного територіального органу Держземагентства заяву про
державну реєстрацію обмежень у використанні земельної ділянки і
такі документи:
1) копія документа, що посвідчує особу власника або набувача
права на земельну ділянку, а у разі подання заяви уповноваженою
ними особою - також копія документа, що підтверджує її
повноваження діяти від імені таких осіб;
2) документація із землеустрою, яка включає план земельної
ділянки та перелік обмежень використання земельної ділянки і
наявні земельні сервітути або охоронне зобов'язання, що містить
відомості про координати поворотних точок меж частини земельної
ділянки, та обмінний файл, який подається у разі державної
реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного
сервітуту, емфітевзису і суперфіцію щодо частини земельної
ділянки;
3) договір - у разі внесення відомостей до Поземельної книги
на підставі такого договору (кількість примірників договору
повинна бути на один примірник більша, ніж кількість сторін
договору);
4) нотаріально засвідчена копія заповіту, нотаріально
засвідчена копія свідоцтва органу реєстрації актів цивільного
стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою - у
разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі
заповіту;
5) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на
спадщину - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на
підставі свідоцтва про право на спадщину;
6) рішення суду - у разі внесення відомостей до Поземельної
книги на підставі рішення суду;
7) акт уповноваженого органу державної влади, посадової
особи - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на
підставі акта уповноваженого органу державної влади, посадової
особи;
8) копія еталонного тексту витягу із закону з інформаційного
фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів на
паперовому носії - у разі внесення відомостей до Поземельної книги
на підставі закону;
9) копія реєстраційного номера облікової картки платника
податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про
це відповідному органу державної податкової служби,
ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України або податкового номера - для
юридичної особи;

{ Підпункт 10 пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ
N 808 ( 808-2012-п ) від 06.08.2012 }

Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви
уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її
повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує
повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути
легалізований в установленому законодавством порядку. { Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
20. У державній реєстрації обмежень використання земельної
ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію може бути
відмовлено, якщо:
1) документація із землеустрою не містить плану земельної
ділянки, переліку обмежень використання земельної ділянки і
наявних земельних сервітутів, не відповідає вимогам діючих
нормативно-правових актів;
2) в охоронному зобов'язанні відсутні відомості про межі
земельної ділянки чи перелік обмежень використання земельної
ділянки;
3) подані документи не відповідають вимогам, установленим цим
Порядком. { Підпункт 3 пункту 20 в редакції Постанови КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

{ Підпункт 4 пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ
N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
{ Підпункт 5 пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ
N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

У разі відмови у державній реєстрації за результатами
перевірки поданих документів територіальний орган Держземагентства
протягом трьох робочих днів готує обґрунтований висновок про
відмову в такій реєстрації та повертає подані документи сторонам
або уповноваженим ними особам для доопрацювання за актом
приймання-передачі.
21. Державна реєстрація обмежень використання земельної
ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію в разі
відсутності підстав для відмови в такій реєстрації здійснюється
одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки.
У разі коли обмеження використання земельної ділянки,
земельний сервітут, емфітевзис і суперфіцій встановлено після
державної реєстрації земельної ділянки чи за окремим договором,
заповітом або рішенням суду, їх реєстрація здійснюється протягом
14 календарних днів з дати подання документів.
21-1. Державна реєстрація змін (припинення) обмежень у
використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису
і суперфіцію здійснюється відповідно до пунктів 19 та 20 цього
Порядку після державної реєстрації відповідного обмеження у
використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису
і суперфіцію. { Порядок доповнено пунктом 21-1 згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
Виправлення технічних помилок у Поземельній книзі
22. У разі виявлення технічних помилок у Поземельній книзі
територіальний орган Держземагентства забезпечує виправлення
допущених технічних помилок за заявою власника (користувача)
земельної ділянки. { Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
{ Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
24. Технічні помилки у Поземельній книзі, виявлені посадовою
особою, безоплатно виправляються у десятиденний строк, про що
власнику (користувачу) земельної ділянки надсилається письмове
повідомлення про внесення відповідних змін.
25. Технічні помилки, виявлені власником (користувачем)
земельної ділянки, виправляються безоплатно у десятиденний строк з
дати реєстрації письмової заяви від власника (користувача)
земельної ділянки. Власнику (користувачу) земельної ділянки
надсилається письмове повідомлення про виправлення технічної
помилки.
26. Виправлення технічних помилок здійснюється шляхом
внесення відповідних відомостей до автоматизованої системи та
формування з її використанням нових аркушів Поземельної книги. { Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
Скасування (поновлення) записів у Поземельній книзі { Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
27. Запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється)
посадовою особою територіального органу Держземагентства на
підставі рішення суду. { Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
28. Скасування (поновлення) запису здійснюється шляхом
внесення до автоматизованої системи відомостей про скасування
(поновлення) із зазначенням дати та підстави скасування
(поновлення), посади, прізвища та ініціалів посадової особи, яка
скасувала (поновила) запис, та формування з використанням
автоматизованої системи нових аркушів Поземельної книги, що
засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою
територіального органу Держземагентства. { Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
29. Посадова особа протягом трьох робочих днів письмово
повідомляє власника (користувача) земельної ділянки про скасування
(поновлення) запису. { Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

{ Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

Надання відомостей з Поземельної книги
31. Відомості з Поземельної книги надаються територіальним
органом Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки
у формі витягу (інформаційної довідки) про:
1) земельну ділянку.
У витязі (інформаційній довідці) про земельну ділянку
зазначаються: відомості про особу, яка звернулася за отриманням
витягу (інформаційної довідки); найменування, дата та номер
документа, на підставі якого здійснюється надання витягу
(інформаційної довідки); дата та номер витягу (інформаційної
довідки); дані, за якими здійснювався пошук інформації в
автоматизованій системі; загальні відомості про земельну ділянку
(кадастровий номер; місце розташування; назва цільового
призначення; форма власності; площа; грошова оцінка); кадастровий
план земельної ділянки та експлікація земельних угідь; відомості
про право власності, постійного користування (власника
(користувача); виникнення права; припинення права; відомості про
оренду, суборенду, обмеження у використанні земельної ділянки,
земельний сервітут, емфітевзис і суперфіцій; відомості про
найменування територіального органу Держземагентства, який надав
витяг, і особу, що підготувала та підписала витяг;
2) видачу державного акта на право власності на земельну
ділянку новому власнику земельної ділянки.
У витязі (інформаційній довідці) про видачу державного акта
на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної
ділянки зазначаються: відомості про особу, яка звернулася за
отриманням витягу; найменування, дата та номер документа, на
підставі якого здійснюється надання витягу; дата та номер витягу;
дані, за якими здійснювався пошук інформації в автоматизованій
системі; загальні відомості про земельну ділянку (кадастровий
номер; місце розташування; назва цільового призначення; форма
власності; площа; грошова оцінка); відомості про право власності;
відомості про найменування територіального органу
Держземагентства, який надав витяг, і особу, що підготувала та
підписала витяг;
3) наявність земельних ділянок у власності (користуванні).
У витязі (інформаційній довідці) про наявність земельних
ділянок у власності (користуванні) зазначаються: відомості про
особу, яка звернулася за отриманням витягу; найменування, дата та
номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу;
дата та номер витягу; дані, за якими здійснювався пошук інформації
в автоматизованій системі; відомості про власника (користувача)
земельної ділянки (земельних ділянок); загальні відомості про
земельну ділянку (кадастровий номер; місце розташування; назва
цільового призначення; форма власності; площа; грошова оцінка);
відомості про право власності (користування) земельною ділянкою
(земельними ділянками); відомості про найменування територіального
органу Держземагентства, який надав витяг, і особу, що підготувала
та підписала витяг;
4) одержання у власність земельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації.
У витязі (інформаційній довідці) про одержання у власність
земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації
зазначаються: відомості про особу, яка звернулася за отриманням
витягу; найменування, дата та номер документа, на підставі якого
здійснюється надання витягу; дата та номер витягу; дані, за якими
здійснювався пошук інформації; відомості про особу, щодо якої
здійснюється пошук інформації в автоматизованій системі; загальні
відомості про земельну ділянку - у разі наявності відомостей про
земельну ділянку, що перебуває (перебувала) у власності особи,
щодо якої здійснюється пошук інформації в автоматизованій системі
(кадастровий номер, місце розташування, цільове призначення, площа
земельної ділянки; назва, серія, номер, дата реєстрації та
реєстраційний номер документа, що посвідчує право на земельну
ділянку; інформація про відсутність відомостей в Поземельній
книзі - у разі відсутності відомостей про земельну ділянку, що
перебуває (перебувала) у власності особи, щодо якої здійснюється
пошук інформації в автоматизованій системі; відомості про
найменування територіального органу Держземагентства, який надав
витяг, та особу, що підготувала та підписала витяг. Витяг
(інформаційна довідка) про одержання у власність земельної ділянки
у межах норм безоплатної приватизації формується на підставі
відомостей, які містяться в автоматизованій системі.
Формування аркушів витягів (інформаційних довідок)
здійснюється з використанням автоматизованої системи.
У разі відсутності в автоматизованій системі даних про
відповідну земельну ділянку формування аркушів витягу
(інформаційної довідки) здійснюється після внесення до
автоматизованої системи відомостей про земельну ділянку. { Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від
20.07.2011 }
32. Право на отримання витягу з Поземельної книги мають
власник (користувач) земельної ділянки, суб'єкти права земельного
сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спадкоємці,
правонаступники або уповноважені ними особи. { Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
33. Інформаційну довідку з Поземельної книги можуть
отримувати органи державної влади (посадові особи), якщо запит
зроблено у зв'язку із здійсненням покладених на них відповідно до
закону повноважень.

{ Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ N 808
( 808-2012-п ) від 06.08.2012 }

35. Витяг з Поземельної книги надається на підставі заяви, що
надійшла від особи, зазначеної у пункті 32 цього Порядку. { Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 808 ( 808-2012-п ) від 06.08.2012 }
У заяві зазначається одна або кілька з таких відомостей:
{ Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
кадастровий номер земельної ділянки; { Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
відомості про власника (користувача) земельної ділянки: { Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
- прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно
з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів - для фізичної особи або серія, номер
паспорта - для фізичної особи, яка через свої релігійні
переконання відмовляється від прийняття номера та повідомила про
це відповідному органу державної податкової служби; { Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
- найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України або
податковий номер - для юридичної особи. { Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }
Для отримання витягу фізична особа разом із заявою повинна
пред'явити документ, що посвідчує її особу, а в разі подання заяви
представником фізичної чи юридичної особи - документ, що
підтверджує повноваження діяти від імені таких осіб. При цьому
особа, що представляє особу-нерезидента, повинна пред'явити
документи, що легалізовані в порядку, встановленому законодавством
України.
Витяг є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі,
крім витягу для оформлення права на спадщину, що видається
спадкоємцям за письмовим запитом нотаріуса і є дійсним протягом
року з моменту його видачі.
36. Посадова особа веде журнал реєстрації заяв про надання
витягів з Поземельної книги. Порядок ведення та зміст журналу
реєстрації заяв визначає Держземагентство. Реєстрація заяв
здійснюється на загальних підставах.
37. Інформаційна довідка з Поземельної книги надається
органам державної влади за письмовим запитом, оформленим в
установленому законодавством порядку, що підписується керівником
цього органу або особою, що його заміщує, із зазначенням законних
підстав для такого запиту, а також відповідних реквізитів справи,
у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні зазначеної довідки.
38. Територіальний орган Держземагентства протягом десяти
днів після реєстрації заяви (запиту) аналізує її і надає
заявникові у письмовій формі витяг чи інформаційну довідку з
Поземельної книги або відмову в наданні таких відомостей.
39. Відмова у наданні витягу або інформаційної довідки
надається у разі, коли заявник не має права на отримання
відомостей з Поземельної книги, зазначених у його заяві (запиті),
або ним було порушено вимоги цього Порядку чи відповідні відомості
відсутні у Поземельній книзі.
У разі коли особі відмовлено у наданні витягу, кошти,
сплачені за його надання, поверненню не підлягають.
40. Витяг з Поземельної книги та інформаційна довідка або
відмова у їх наданні оформлюються письмово (у разі відмови - із
зазначенням її причин) у двох примірниках за підписом керівника
територіального органу Держземагентства, скріпленим печаткою цього
органу.
Перший примірник подається заявнику, другий протягом трьох
років зберігається у територіальному органі Держземагентства.

Додаток
до Порядку ведення Поземельної книги
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 791) ( 791-2011-п )
(Державний Герб України)
______________________________________________________ (найменування територіального органу Держземагентства)
ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА
______________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

Поземельну книгу відкрито ___ ____________ 20 р. ________________________ ______________________
(підпис посадової особи) (прізвище та ініціали)
М.П.

Поземельну книгу закрито ___ ____________ 20 р. ________________________ ______________________
(підпис посадової особи) (прізвище та ініціали)
М.П.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________
ЗМІСТ
Поземельної книги
------------------------------------------------------------------ |Порядковий | Назва | Серія, |Номер |Прізвище, | Дата, | | номер | розділу, | номер |аркуша| ім'я та | підпис | | | документа | документа | | по | | | | | | | батькові | | | | | | |посадової | | | | | | | особи | | ------------------------------------------------------------------
___ _________ 20__ р. ________________ ______________________
(підпис (прізвище та ініціали)
посадової особи)
Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________
(попередній кадастровий номер земельної ділянки: ___________)
РОЗДІЛ 1.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ЗАПИС від ____ _____________ 20___ р. N_________
Відомості про земельну ділянку
------------------------------------------------------------------ |Місце розташування: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Цільове призначення: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Код цільового призначення: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Площа, гектарів | | |-----------------------------------+----------------------------| |Грошова оцінка земельної ділянки, |нормативна: | |гривень |----------------------------| | |експертна: | |-----------------------------------+----------------------------| |Форма власності: | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Посада особи, яка внесла відомості:| | |-----------------------------------+----------------------------| |Підпис, прізвище та ініціали | | |особи, яка внесла відомості: | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
Із записом ознайомлений:
------------------------------------------------------------------ |Підпис, прізвище та ініціали | | |власника/користувача/уповноваженої | | |особи: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Реквізити довіреності уповноваженої| | |особи: | | ------------------------------------------------------------------ --- --- Відомості про: --- зміни запису; --- скасування запису; --- --- поновлення запису
------------------------------------------------------------------ |Дата внесення змін/скасування/ | | |поновлення запису: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Суть змін: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Підстава внесення змін/скасування/ | | |поновлення запису: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Посада особи, яка внесла зміни/ | | |скасувала/поновила запис: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Підпис, прізвище та ініціали особи,| | |яка внесла зміни/скасувала/поновила| | |запис: | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________
РОЗДІЛ 2.
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ
ЗАПИС від ____ ___________ 20___ р. N_________
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Умовні позначення:
Опис суміжних меж: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
Масштаб 1: _______
Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________
ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ
------------------------------------------------------------------ | Площа | У тому числі за земельними угіддями, | | земельної ділянки, | гектарів | | гектарів |-------------------------------------------| | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка: В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь.
------------------------------------------------------------------ |Посада особи, яка внесла відомості:| | |-----------------------------------+----------------------------| |Підпис, прізвище та ініціали особи,| | |яка внесла відомості: | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
Із записом ознайомлений:
------------------------------------------------------------------ |Підпис, прізвище та ініціали | | |власника/користувача/уповноваженої | | |особи: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Реквізити довіреності уповноваженої| | |особи | | ------------------------------------------------------------------ --- --- Відомості про: --- зміни запису; --- скасування запису; --- --- поновлення запису
------------------------------------------------------------------ |Дата внесення змін/скасування/ | | |поновлення запису: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Суть змін: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Підстава внесення змін/скасування/ | | |поновлення запису: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Посада особи, яка внесла зміни/ | | |скасувала/поновила запис: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Підпис, прізвище та ініціали особи,| | |яка внесла зміни/скасувала/поновила| | |запис: | | ------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »