Документ 11-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2017, підстава 574-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2015 р. № 11
Київ

Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 433 від 26.06.2015
№ 677 від 14.09.2016
№ 1007 від 28.12.2016
№ 574 від 09.08.2017}

Відповідно до статей 97 і 103-4 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що додаються.

2. Дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на фінансування закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 103-4 Бюджетного кодексу України, одночасно з державного та місцевого бюджетів та/або одночасно з різних бюджетів.

3. Обласним, Київській міській та районним державним адміністраціям:

1) розробити і затвердити протягом одного місяця плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток обсягу видатків на бюджетну сферу, крім цільових видатків, видатків, запланованих на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, харчування, та видатків, запланованих на виконання обласних програм за рахунок коштів медичної субвенції) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 14.09.2016}

2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах для оплати праці працівників бюджетних установ згідно із встановленими законодавством умовами оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати, а також для проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами сфери охорони здоров’я;

4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами сфери охорони здоров’я, не допускаючи прострочення заборгованості з таких виплат;

5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів;

6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг конкретні заходи щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;

8) здійснювати у разі потреби розподіл цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, які передбачені в обласних бюджетах, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.

{Підпункт 8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 14.09.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28





ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2015 р. № 11

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 103-4 Бюджетного кодексу України.

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 574 від 09.08.2017}

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 574 від 09.08.2017}

{Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 574 від 09.08.2017}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 677 від 14.09.2016}

4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 574 від 09.08.2017}

5. Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 574 від 09.08.2017}

Місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 574 від 09.08.2017}

6. Субвенція перераховується в установленому порядку до обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

7. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою видатків та заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 14.09.2016}

{Абзац третій пункту 7 виключено на підставі Постановою КМ № 677 від 14.09.2016}

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

8. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

Обсяг субвенції, що спрямовується на первинну медичну допомогу, становить не більше 40 відсотків загального обсягу субвенції для районів та об’єднаних територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі районів, та не більше 30 відсотків загального обсягу субвенції для міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 574 від 09.08.2017}

9. Відповідні місцеві ради, об’єднані територіальні громади мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 103-4 Бюджетного кодексу України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді для поточного утримання (крім заробітної плати та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та виконання програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням цільового призначення субвенції.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 574 від 09.08.2017}

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

11. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджених Мінфіном.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 677 від 14.09.2016}

13. Казначейство двічі на місяць:

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 433 від 26.06.2015}

перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету, але не пізніше 10 та 25 числа кожного місяця;

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 433 від 26.06.2015}

подає Мінфіну та МОЗ інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і м. Києва.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 15 числа МОЗ звіт про використання субвенції для інформування щомісяця до 20 числа Мінфіну.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору