Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі [...]
Президент України; Указ, Положення, Форма типового документа [...] від 29.12.20091115/2009
Документ 1115/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2009
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про проходження
громадянами України військової служби
в Державній прикордонній службі України

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про проходження громадянами України
військової служби в Державній прикордонній службі України
(додається).
2. Установити, що контракти про проходження військової
служби, які були укладені до набрання чинності Законом України від
4 квітня 2006 року N 3597-IV ( 3597-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову
службу", діють протягом строку, на який вони були укладені.
3. Статтю 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001
року N 1053 ( 1053/2001 ) "Про положення про проходження
військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (в
редакції Указу від 10 грудня 2008 року N 1153) ( 1153/2008 ) після
слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами
"Державної прикордонної служби України".
4. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 грудня 2009 року
N 1115/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 грудня 2009 року N 1115/2009
ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України
військової служби в Державній
прикордонній службі України

I. Загальна частина
1. Цим Положенням визначається порядок проходження
громадянами України (далі - громадяни) військової служби в
Державній прикордонній службі України (далі - Держприкордонслужба)
у мирний час та особливості проходження військової служби в ній в
особливий період.
Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у
зв'язку з проходженням в органах Держприкордонслужби кадрової
військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в
установленому порядку на військову службу за контрактом або
звільнення з військової служби.
2. Громадяни проходять військову службу в Держприкордонслужбі
(далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.
Громадяни, які проходять військову службу в
Держприкордонслужбі, є військовослужбовцями Держприкордонслужби
(далі - військовослужбовці). Статус військовослужбовця
підтверджується службовим або спеціальним посвідченням.
Форма і порядок видачі службових та спеціальних посвідчень
установлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.
3. У добровільному порядку в Держприкордонслужбі громадяни
проходять:
військову службу (навчання) за контрактом курсантів
(слухачів) у вищому військовому навчальному закладі;
військову службу за контрактом осіб рядового складу,
сержантського і старшинського складу;
військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.
Із громадянами, які добровільно вступають на військову
службу, укладається контракт (далі - військова служба за
контрактом) згідно з додатками 1, 2 і 3.
За призовом громадяни проходять:
строкову військову службу;
військову службу за призовом осіб офіцерського складу.
4. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу
за контрактом або призиваються на військову службу, проходять
обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується
Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням із центральним
органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
5. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом
або за призовом, складають Військову присягу на вірність
Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої
служби Збройних Сил України ( 548-14 ).
6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки
військової служби, а також граничний вік перебування на військовій
службі визначено Законом України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ).
7. Закінченням проходження громадянином військової служби
вважається день, зазначений у наказі про виключення
військовослужбовця зі списків особового складу Адміністрації
Держприкордонслужби чи її розвідувального органу, регіональних
управлінь, органів охорони державного кордону, загонів Морської
охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ або
органів (підрозділів) забезпечення Держприкордонслужби (далі -
органи Держприкордонслужби) у зв'язку з його звільненням з
військової служби в запас або у відставку, загибеллю (смертю),
визнанням судом безвісно відсутнім або оголошенням померлим.
8. Загальний строк військової служби встановлюється в
календарному обчисленні, а у випадках, визначених
законодавством, - у пільговому обчисленні.
9. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України,
депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обрані на
виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній
основі, прикомандировуються до Верховної Ради України, Верховної
Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх
на військовій службі (далі - військовослужбовці, прикомандировані
до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим чи місцевих рад).
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
військової служби) можуть бути відряджені до державних органів,
установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони
держави та її безпеки із залишенням їх на військовій службі.
Військовослужбовці можуть бути направлені за кордон як
миротворчий персонал, до дипломатичних представництв України, на
навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації), для виконання спеціальних завдань розвідувального
або контррозвідувального характеру та в інших цілях, передбачених
законом (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).
10. Військовослужбовці можуть бути направлені за їх згодою
для проходження військової служби в інших утворених відповідно до
законів військових формуваннях, правоохоронних органах
спеціального призначення та Державній спеціальній службі
транспорту (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі
списків особового складу органів Держприкордонслужби, а
військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті
на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби із
включенням їх до списків особового складу органів
Держприкордонслужби після виключення їх зі списків особового
складу інших військових формувань.
Направлення військовослужбовців із Держприкордонслужби до
іншого військового формування чи з іншого військового формування
до Держприкордонслужби здійснюється за погодженням між Головою
Державної прикордонної служби України та відповідним керівником
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, який
здійснює керівництво відповідним військовим формуванням, за згодою
військовослужбовця та оформлюється наказами Голови Державної
прикордонної служби України.
Військовослужбовці Держприкордонслужби, які були прийняті для
проходження військової служби в розвідувальних органах України з
виключенням їх зі списків особового складу органів
Держприкордонслужби, мають право на повернення в установленому
законодавством порядку до Держприкордонслужби за наявності
вакантної посади для дальшого проходження військової служби із
зарахуванням до безперервного стажу служби часу перебування в
розвідувальних органах України.
11. Проходження військової служби військовослужбовцем
відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та
за формою, встановленими Адміністрацією Держприкордонслужби.
До особової справи з дотриманням вимог законодавства
вносяться відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї,
інші пов'язані з проходженням військової служби необхідні
відомості.
12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин
військовослужбовців з державою, зокрема включення їх до списків
особового складу органів Держприкордонслужби або виключення з
таких списків, присвоєння та позбавлення військових звань,
пониження та поновлення у військових званнях, призначення на
посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з
військової служби, залишення на військовій службі понад граничний
вік перебування на військовій службі, направлення за кордон,
укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його
строку тощо, оформлюється письмовими наказами на підставі
документів, види та форма яких установлюються Адміністрацією
Держприкордонслужби.
13. Право видавати накази по особовому складу мають Голова
Державної прикордонної служби України та згідно з визначеними ним
повноваженнями посадові особи з числа його заступників, керівник
розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби,
начальники (командири) регіональних управлінь, органів охорони
державного кордону, загонів Морської охорони, ректор вищого
військового навчального закладу Держприкордонслужби, начальники
навчальних центрів, науково-дослідних установ та органів
забезпечення, які мають статус юридичної особи і за посадами яких
штатом передбачено військове звання полковника (капітана 1 рангу)
і вище (далі - начальники).
Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження
військової служби встановлюється Адміністрацією
Держприкордонслужби.
II. Прийняття на військову службу за контрактом
14. На військову службу за контрактом приймаються громадяни
відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), в тому числі
військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх
до списків особового складу органів Держприкордонслужби.
Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за
контрактом встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.
15. Прийняття громадян на військову службу за контрактом
здійснюється Головою Державної прикордонної служби України та
начальниками органів Держприкордонслужби, які мають право видавати
накази по особовому складу згідно з повноваженнями, визначеними
пунктом 29 цього Положення.
16. Про результати добору та прийняття громадянина на
військову службу за контрактом інформується військовий комісаріат,
якщо громадянин перебуває на військовому обліку як
військовозобов'язаний.
Види контрактів
17. З громадянами, які добровільно вступають на військову
службу, укладаються:
контракт про проходження громадянами України військової
служби в Держприкордонслужбі (далі - контракт про проходження
військової служби) - письмова угода, укладена відповідно до вимог,
визначених цим Положенням, між громадянином і державою, від імені
якої виступає уповноважений орган Держприкордонслужби, для
встановлення правових відносин між сторонами під час проходження
військової служби;
контракт про проходження військової служби (навчання)
курсантів вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби (далі - контракт про навчання) - письмова
угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої
виступає вищий військовий навчальний заклад Держприкордонслужби,
для встановлення правових відносин між сторонами під час
проходження військової служби (навчання).
Строки, на які укладаються контракти
18. Перший контракт про проходження військової служби
укладається:
з особами, які приймаються на посади рядового складу, -
строком на 3 роки;
з особами, які приймаються на посади сержантського і
старшинського складу, - строком на 5 років;
з курсантами випускного курсу вищих військових навчальних
закладів, а також військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів про проходження ними військової служби після
закінчення цих навчальних закладів на посадах офіцерського
складу - строком на 5 років;
з особами офіцерського складу - строком на 5 років.
19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих
військових навчальних закладів Держприкордонслужби на час їх
навчання у цих навчальних закладах.
20. Новий контракт про проходження військової служби з
військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах
рядового складу, сержантського і старшинського складу та
офіцерського складу і бажають продовжити її проходження після
закінчення строку попереднього контракту, укладається на строк від
3 до 5 років (до досягнення граничного віку перебування на
військовій службі).
21. Строк останнього контракту про проходження військової
служби визначається часом, який залишився до досягнення
військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій
службі, або часом, на який його залишено на військовій службі
понад граничний вік перебування на військовій службі.
Набрання чинності контрактом
22. Строк, на який укладається контракт, обчислюється повними
роками, крім випадку, коли контракт укладається з
військовослужбовцем до досягнення ним граничного віку перебування
на військовій службі.
23. Строк контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.
Перший контракт про проходження військової служби набирає
чинності:
із громадянами призовного віку, які мають вищу,
професійнотехнічну або повну загальну освіту і не проходили
строкової військової служби, військовозобов'язаними, а також
жінками, які не мають військових звань офіцерського складу,
прийнятими на військову службу за контрактом, - з дня зарахування
до списків особового складу органу Держприкордонслужби;
із військовослужбовцями, які закінчили вищі військові
навчальні заклади, - з дня присвоєння первинного військового
звання офіцерського складу;
з особами рядового складу, сержантського і старшинського
складу та офіцерського складу, які проходять службу за призовом, -
з дня видання наказу про прийняття на військову службу за
контрактом;
з офіцерами, які проходять кадрову військову службу, - з дня
видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом;
із прапорщиками (старшими прапорщиками) та мічманами
(старшими мічманами), прийнятими на військову службу за контрактом
осіб офіцерського складу, - з дня видання наказу про присвоєння
первинного військового звання офіцерського складу;
з іншими військовослужбовцями - з дня зарахування до списків
особового складу органу Держприкордонслужби.
Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення на
посаду курсанта.
24. Новий контракт про проходження військової служби набирає
чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії чинного
контракту.
25. Про дату набрання чинності контрактом у першому і другому
його примірниках робиться відповідний запис, яким засвідчується
підписом начальника органу Держприкордонслужби, на підставі наказу
якого військовослужбовця зараховано до списків особового складу
цього органу, та скріплюється гербовою печаткою зазначеного органу
Держприкордонслужби.
Після укладення контракту кадровим підрозділом в особовій
справі військовослужбовця робиться відповідний запис.
Припинення (розірвання) контракту
26. Контракт припиняється (розривається), а
військовослужбовець, який проходить військову службу за
контрактом, звільняється з військової служби з підстав,
передбачених частиною шостою статті 26 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).
27. Днем припинення (розірвання) контракту є:
1) день закінчення строку контракту;
2) день, зазначений у наказі начальника органу
Держприкордонслужби про виключення військовослужбовця зі списків
особового складу цього органу в разі дострокового припинення
(розірвання) контракту;
3) день набрання чинності контрактом про навчання в разі
вступу особи рядового складу, сержантського і старшинського складу
до вищого військового навчального закладу;
4) день, що настає після дня смерті (загибелі)
військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи
оголошення померлим;
5) день, зазначений у наказі ректора вищого військового
навчального закладу про виключення курсанта зі списків особового
складу.
Визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення
померлим чи встановлення факту смерті військовослужбовця
здійснюється в порядку, визначеному Цивільним процесуальним
кодексом України ( 1618-15 ), за заявою начальника органу
Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходив службу
або у розпорядженні якого він перебував, якщо з такою заявою до
суду не звернулися інші особи.
28. У разі припинення (розірвання) контракту в примірнику
контракту, що зберігається в особовій справі військовослужбовця,
робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення
(розірвання) контракту, що засвідчується підписом начальника
органу Держприкордонслужби, в якому проходив службу
військовослужбовець, та скріплюється гербовою печаткою цього
органу.
Військовослужбовець за бажанням подає до кадрового підрозділу
органу Держприкордонслужби свій примірник контракту, в якому
робиться відповідний запис із зазначенням підстав, за якими
контракт припинено (розірвано).
Права посадових осіб органів
Держприкордонслужби на укладення
контрактів, внесення змін до них
29. Право на укладення контракту про проходження військової
служби та внесення змін до нього надається:
1) начальнику органа Держприкордонслужби, який має право
видавати накази по особовому складу, - з усіма
військовослужбовцями рядового складу, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу в цьому
органі, а також із громадянами, які приймаються на військову
службу до цього органу на посади осіб рядового складу,
сержантського і старшинського складу;
2) ректору вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби - із громадянами, особами рядового складу,
сержантського і старшинського складу, прийнятими на навчання до
цього навчального закладу (контракт про навчання), а також із
курсантами про проходження військової служби за контрактом на
посадах офіцерського складу після закінчення вищого військового
навчального закладу Держприкордонслужби;
3) начальнику регіонального управління, розвідувального
органу Адміністрації Держприкордонслужби, ректору вищого
військового навчального закладу Держприкордонслужби - з особами
офіцерського складу у військових званнях до майора (капітана 3
рангу) включно, які проходять військову службу в підрозділах цього
регіонального управління чи підпорядкованих йому органах, у
розвідувальному органі, вищому військовому навчальному закладі
Держприкордонслужби згідно з номенклатурою посад;
4) Голові Державної прикордонної служби України - з усіма
військовослужбовцями Держприкордонслужби, громадянами, які
приймаються на військову службу за контрактом до органів
Держприкордонслужби, а також з особами, переведеними для
проходження військової служби з інших військових формувань, та з
курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів
інших військових формувань, військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, які проходять навчання за замовленням
Держприкордонслужби.
Укладення контракту
30. Контракт укладається у двох примірниках, підписується
сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється гербовою
печаткою органу Держприкордонслужби.
Один примірник контракту зберігається в особовій справі
військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.
31. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття
громадянина на військову службу за контрактом, про продовження
військової служби за новим контрактом, про залишення
військовослужбовця на службі понад граничний вік перебування на
військовій службі. Відповідний наказ видається також у разі
внесення до контракту змін у випадку, передбаченому абзацом першим
пункту 33 цього Положення.
32. Військовослужбовці, які проходять військову службу за
контрактом і бажають продовжити її проходження, укладають новий
контракт у разі:
закінчення строку дії попереднього контракту про проходження
військової служби;
залишення на військовій службі після досягнення граничного
віку перебування на військовій службі;
зарахування до вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби осіб рядового складу, сержантського і
старшинського складу.
У разі присвоєння особам сержантського і старшинського складу
військового звання офіцерського складу з ними укладається контракт
про проходження військової служби на посадах офіцерського складу
строком на п'ять років.
33. У разі переведення до органів Держприкордонслужби
військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом
в іншому військовому формуванні, укладений з ним за попереднім
місцем служби контракт не припиняється. При цьому за новим місцем
проходження військової служби до такого контракту вносяться зміни
щодо особливостей проходження військової служби за контрактом у
Держприкордонслужбі.
Після прибуття для проходження військової служби за
контрактом у Держприкордонслужбі з інших військових формувань із
виключенням зі списків їх особового складу військовослужбовці, які
проходять строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу або кадрову військову службу, укладають
контракт про проходження військової служби в Держприкордонслужбі.
34. Новий контракт про проходження військової служби повинен
бути укладений уповноваженими на те посадовими особами:
1) з військовослужбовцями, в яких закінчується строк
попереднього контракту, - не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку чинного контракту;
2) з військовослужбовцями, які проходили військову службу у
військовому званні прапорщика (старшого прапорщика), мічмана
(старшого мічмана) і яким присвоєно військове звання офіцерського
складу, - у день видання наказу про присвоєння військового звання
офіцерського складу;
3) з військовослужбовцями, які досягли граничного віку
перебування на військовій службі, - після прийняття посадовими
особами, яким надано таке право, рішення про залишення їх на
військовій службі понад граничний вік перебування на військовій
службі, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку
чинного контракту;
4) з військовослужбовцями, які проходили військову службу
(навчання) за контрактом курсантів вищого військового навчального
закладу Держприкордонслужби і відраховані з цього закладу із
залишенням для проходження військової служби за контрактом, - у
день зарахування до списків особового складу органу
Держприкордонслужби за новим місцем військової служби;
5) з військовослужбовцями, переведеними до органів
Держприкордонслужби з інших військових формувань, у випадках,
передбачених абзацом другим пункту 33 цього Положення, - у день
прибуття до Адміністрації Держприкордонслужби;
6) з військовослужбовцями, які проходять військову службу за
контрактом, не мають військових звань офіцерського складу і
вступили до вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби за денною формою навчання, - у день
зарахування до навчального закладу.
35. Для укладення нового контракту військовослужбовець, у
якого закінчується строк попереднього контракту, не пізніше ніж за
три місяці до закінчення зазначеного строку подає у порядку
підпорядкування рапорт посадовій особі, зазначеній у пункті 29
цього Положення.
Начальник, уповноважений укласти новий контракт з
військовослужбовцем, який виявив таке бажання, приймає рішення про
укладення нового контракту або про відмову в його укладенні не
пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту.
36. Про дострокове припинення (розірвання) контракту з
ініціативи командування військовослужбовець письмово
попереджається начальником органу Держприкордонслужби, в якому він
проходить військову службу за контрактом, не пізніше ніж за два
місяці до видання наказу про його виключення зі списків особового
складу цього органу.
37. Про свій намір щодо дострокового припинення (розірвання)
контракту з передбачених законодавством підстав
військовослужбовець повинен письмово попередити в порядку
підпорядкування посадову особу, уповноважену приймати рішення про
його звільнення з військової служби, не пізніше ніж за один місяць
до подання ним рапорту про звільнення з військової служби.
Дострокове припинення (розірвання) контракту з ініціативи
військовослужбовця та його виключення зі списків особового складу
органу Держприкордонслужби здійснюється у двомісячний строк з
моменту подання ним відповідного рапорту.
38. Військовослужбовцю, який не набув права на пенсію за
вислугу років, не може бути відмовлено в укладенні нового
контракту, крім випадків припинення (розірвання) контракту з
підстав, визначених законодавством.
39. Військовослужбовці, які проходять військову службу за
контрактом та своєчасно не виявили бажання укласти новий контракт,
звільняються з військової служби в установленому порядку.
40. З особами, прийнятими на військову службу (навчання) до
вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби,
укладається контракт про навчання.
Зарахування на перший курс вищого військового навчального
закладу Держприкордонслужби та укладення контракту про навчання з
особами віком від 17 до 18 років, у тому числі тими, яким 17 років
виповнюється в рік початку військової служби, здійснюється за
наявності в них повної цивільної дієздатності або згоди батьків
(усиновлювачів чи піклувальників) на укладення такими особами
контракту.
Якщо особа офіцерського складу навчається за денною формою у
вищому військовому навчальному закладі іншого військового
формування або за кордоном, контракт про проходження військової
служби у Держприкордонслужбі з такою особою не припиняється.
Продовження строку контракту
41. Строк контракту про проходження військової служби
продовжується з:
1) військовослужбовцями, прикомандированими до Верховної Ради
України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих
рад, - за згодою цих військовослужбовців на строк виконання ними
відповідних повноважень;
2) військовослужбовцями, які проходять військову службу за
контрактом в умовах, що унеможливлюють укладення ними нового
контракту (участь у походах кораблів, проходження військової
служби за кордоном у складі миротворчого персоналу, довгострокових
закордонних відрядженнях, перебувають у полоні, в стані заручника
та за інших обставин), - до закінчення дії зазначених обставин;
3) військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці
у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовцями, які
перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку або у відпустці по догляду за хворою дитиною не
більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі -
шестирічного віку за медичними показниками), - до закінчення такої
відпустки;
4) військовослужбовцями під час звільнення з військової
служби у зв'язку із закінченням строку контракту:
до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю
або частково перевищує строк контракту;
на час перебування на стаціонарному лікуванні у медичному
закладі чи у відпустці, для лікування у зв'язку з хворобою, а
також увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з
призначенням амбулаторного лікування.
Про продовження строку контракту про проходження військової
служби видається наказ.
42. Новий контракт про проходження військової служби з
військовослужбовцями, зазначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 41
цього Положення, укладається у місячний строк після закінчення дії
обставин, що унеможливлюють укладення з ними нового контракту. У
такий же строк укладається новий контракт з військовослужбовцями,
які прибули в розпорядження Голови Державної прикордонної служби
України для дальшого проходження військової служби за контрактом
після закінчення (припинення) повноважень народного депутата
України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим або
повноважень на виборній посаді у місцевій раді.
У разі неукладення нового контракту зазначені в абзаці
першому цього пункту військовослужбовці звільняються з військової
служби.
43. За клопотанням військовослужбовця-жінки, яка перебуває у
відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або
військовослужбовця, який перебуває у відпустці по догляду за
дитиною, з ними може бути укладено новий контракт про проходження
військової служби у строки, визначені пунктом 35 цього Положення.
44. У разі направлення особи офіцерського складу на навчання
до навчального закладу до укладеного з ним контракту про
проходження військової служби можуть вноситися зміни.
Особливості укладення контракту
45. На загальних підставах з дотриманням вимог цього
Положення контракт про проходження військової служби укладається
з:

1) військовослужбовцями, які прибули в розпорядження Голови
Державної прикордонної служби України для дальшого проходження
військової служби після закінчення (припинення) повноважень
народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної
Республіки Крим або повноважень на виборній посаді у місцевій
раді, в яких закінчився строк чинного контракту;
2) військовозобов'язаними, які мають спеціальні звання;
3) особами офіцерського складу, які проходять кадрову
військову службу і в добровільному порядку виявили бажання
проходити військову службу за контрактом.
46. У разі переміщення військовослужбовця по службі з одного
органу Держприкордонслужби до іншого для дальшого проходження
військової служби контракт про проходження військової служби не
припиняється. За згодою сторін до контракту можуть бути внесені
зміни, що засвідчуються підписами сторін контракту.
47. У разі переведення курсанта вищого військового
навчального закладу іншого військового формування для дальшого
навчання у вищому військовому навчальному закладі
Держприкордонслужби з ним укладається контракт про навчання, який
набирає чинності з дня зарахування до навчального закладу
Держприкордонслужби.
48. З курсантами випускного курсу вищих військових навчальних
закладів інших військових формувань та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, які проходять навчання за
замовленням Держприкордонслужби, не пізніше ніж за два місяці до
закінчення навчального закладу укладається контракт про
проходження військової служби осіб офіцерського складу в органах
Держприкордонслужби.
III. Військові звання
Види військових звань
49. Військовослужбовці, які проходять військову службу в
органах Держприкордонслужби, поділяються на рядовий склад,
сержантський і старшинський склад, офіцерський склад.
50. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та
юридичної служб, які мають відповідну освіту та займають
відповідну штатну посаду, додаються слова відповідно "медичної
служби" і "юстиції".
51. До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи
у відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у
відставці".
52. Військове звання може бути первинним або черговим.
Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата
(матроса).
Для осіб сержантського і старшинського складу первинним є
військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті).
Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання
лейтенанта, а також у випадках, передбачених цим Положенням, -
молодшого лейтенанта.
Черговим військовим званням є військове звання, наступне за
тим, що має військовослужбовець.
Старшинство та послідовність військових звань визначаються
відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ).
Права посадових осіб щодо присвоєння
військових звань
53. Первинне військове звання рядового складу присвоюється
громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не
мають військового звання, або військовослужбовцям, яких було
позбавлено військового звання сержантського і старшинського складу
чи офіцерського складу наказом посадової особи, яка має право
видавати накази по особовому складу та до повноважень якої
належить призначення на відповідні посади.
Присвоєння первинного військового звання рядового складу
здійснюється одночасно із зарахуванням до списків особового складу
органу Держприкордонслужби та призначенням на посаду або
невідкладно після отримання вироку суду або наказу посадової особи
про позбавлення військовослужбовця військового звання.
Первинне військове звання сержантського і старшинського
складу присвоюється військовослужбовцям рядового складу, які
пройшли підготовку в навчальному центрі за програмою підготовки
сержантів і старшин, начальником цього навчального центру.
Первинне військове звання офіцерського складу присвоюється
Головою Державної прикордонної служби України.
54. Чергові військові звання військовослужбовцям
присвоюються:
1) до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно -
начальниками органів Держприкордонслужби, яким надано право
видання наказів по особовому складу;
2) до майора (капітана 3 рангу) включно - начальниками
регіональних управлінь, розвідувального органу, ректором вищого
військового навчального закладу Держприкордонслужби;
3) до полковника (капітана 1 рангу) включно, а також
достроково - Головою Державної прикордонної служби України.
Право присвоєння курсантам вищого військового навчального
закладу Держприкордонслужби військових звань рядового складу,
сержантського і старшинського складу має ректор вищого військового
навчального закладу.
Посадові особи мають право присвоювати чергові військові
звання лише військовослужбовцям, які перебувають у їх прямому
підпорядкуванні.
55. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються
військовослужбовцям Президентом України за поданням Голови
Державної прикордонної служби України.
Порядок внесення подання про присвоєння вищих військових
звань визначається Президентом України.
56. Чергове військове звання офіцерського складу до
полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно
достроково не раніше закінчення половини встановленого строку
вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження
військової служби не менше одного року на посадах, за якими
військове звання за посадою відповідає черговому військовому
званню або є вищим.
Чергове військове звання старшого прапорщика (старшого
мічмана), а також чергове військове звання офіцерського складу до
полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно Головою
Державної прикордонної служби України достроково у порядку
заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).
Строки вислуги у військовому званні
57. Для осіб рядового складу, сержантського і старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом,
установлюються такі строки вислуги у військовому званні:
солдата (матроса) - 1 рік;
молодшого сержанта (старшини 2 статті) - 1 рік;
сержанта (старшини 1 статті) - 2 роки;
старшого сержанта (головного старшини) - 2 роки;
старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки;
прапорщика (мічмана) - 5 років.
Строк вислуги у військовому званні старшого солдата (старшого
матроса), старшого прапорщика (старшого мічмана) не
встановлюється.
Для курсантів вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби встановлюються такі строки вислуги у
військовому званні:
солдата (матроса) - 6 місяців;
молодшого сержанта (старшини 2 статті) - 6 місяців;
сержанта (старшини 1 статті) - 1 рік;
старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік.
Строк вислуги у військовому званні старшого солдата (старшого
матроса), старшини (головного корабельного старшини) для курсантів
не встановлюється.
Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які
проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у
військовому званні:
молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;
старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;
майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;
підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років.
Строк вислуги у військовому званні полковника (капітана
1 рангу) не встановлюється.
Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий
навчальний заклад Держприкордонслужби, вищі військові навчальні
заклади інших військових формувань або військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів (незалежно від строків
навчання) з відзнакою, строк вислуги у військовому званні
лейтенанта зменшується на один рік.
58. До строку вислуги у військовому званні зараховується час
перебування військовослужбовця на військовій службі у відповідному
військовому званні з дня його присвоєння, якщо інше не встановлено
цим Положенням.
До строку вислуги у військовому званні зараховується час
перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним засудженням
військовослужбовця або незаконним звільненням з військової служби.
До строку вислуги у військовому званні не зараховуються:
строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до
покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців,
арешту, а також звільненим від відбування покарання з
випробуванням і залишеним на військовій службі;
час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за
дитиною.
Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому
званні не зараховується до строку вислуги у поновленому
військовому званні.
Військовослужбовцю, якому чергове військове звання не було
присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно нього велося дізнання,
досудове слідство або кримінальна справа перебувала на розгляді в
суді і він перебував у розпорядженні начальника органу
Держприкордонслужби, але у подальшому кримінальну справу було
закрито у зв'язку з відсутністю події злочину або за відсутністю в
діянні складу злочину чи судом постановлено виправдувальний вирок,
чергове військове звання присвоюється з дня, з якого він набув
право на присвоєння цього військового звання, про що зазначається
у наказі.
59. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу
за контрактом або призваним на військову службу в мирний час чи
під час мобілізації, до строку вислуги у військовому званні
зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.
Військовослужбовцям рядового складу, сержантського і
старшинського складу до строку вислуги у військовому званні час
перебування їх у такому званні в запасі не зараховується. До
строку вислуги у військовому званні особам сержантського і
старшинського складу, які перебували у запасі і прийняті на
військову службу за контрактом, зараховується час перебування їх у
військовому званні до звільнення в запас.
До строку вислуги у військовому званні осіб, яким відповідно
до цього Положення військове звання присвоєно у порядку
переатестації, зараховується строк вислуги у відповідному
спеціальному званні або класному чині, яке вони мали до
переатестації.
Особи, яким присвоюються військові звання,
та порядок їх присвоєння
60. Військові звання присвоюються військовослужбовцям
персонально та послідовно з урахуванням граничного військового
звання за посадою, яку вони займають, та інших умов, передбачених
цим Положенням.
61. Первинне військове звання молодшого лейтенанта
присвоюється:
1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий
військовий навчальний заклад за скороченою програмою навчання;
2) прапорщикам (мічманам), старшим прапорщикам (старшим
мічманам), які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю
службової діяльності, пройшли відповідну підготовку, атестовані до
присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з
урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності;
3) військовослужбовцям строкової військової служби, які
прослужили не менше ніж шість місяців, особам рядового складу,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, та військовозобов'язаним, які не досягли
граничного віку перебування на військовій службі на посадах
офіцерського складу, жінкам віком до 40 років, які мають вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче
бакалавра, яка відповідає профілю службової діяльності, та
атестовані до присвоєння первинного військового звання
офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах відповідної
спеціальності - для розвідувального органу;
4) військовослужбовцям сержантського і старшинського складу,
які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і
успішно виконують службові обов'язки.
62. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється
випускникам вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби, які не мають військових звань офіцерського
складу.
63. Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється
випускникам вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби, які звільняються з військової служби в запас
безпосередньо після закінчення цього навчального закладу з
підстав, визначених пунктами "б" і "д" частини шостої статті 26
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ).
64. Порядок атестації осіб для присвоєння первинних
військових звань офіцерського складу визначається Адміністрацією
Держприкордонслужби.
65. Чергові військові звання присвоюються
військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в
попередньому військовому званні та які перебувають на посадах, за
якими штатом передбачені граничні військові звання, вищі за ті, що
вони мають.
66. Військовослужбовцям, які мають військове звання солдата
(матроса) і перебувають на посадах, за якими передбачено граничне
військове звання солдат (матрос), у тому числі на посадах
курсантів, відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України ( 551-14 ) в порядку заохочення може бути присвоєно
військове звання старшого солдата (старшого матроса).
67. Чергове військове звання офіцерського складу до
полковника включно присвоюється слухачам (ад'юнктам і докторантам)
вищих військових навчальних закладів з дотриманням вимог пункту 60
цього Положення у разі, коли граничне військове звання за посадою,
яку офіцер займав до вступу на навчання, є вищим, ніж його
військове звання (без урахування змін граничного військового
звання за цією посадою).
68. Особам молодшого та старшого офіцерського складу після
закінчення вищих військових навчальних закладів чергові військові
звання до полковника включно присвоюються одночасно з призначенням
на посаду у разі, коли граничне військове звання за посадою, на
яку офіцер призначається після закінчення навчання, є вищим, ніж
його військове звання, за умови, що в офіцера закінчився строк
вислуги у попередньому військовому званні на день видання наказу
про його призначення на посаду.
69. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям,
які направлені за кордон на навчання, до дипломатичних
представництв України чи для виконання спеціальних завдань
розвідувального або контррозвідувального характеру, здійснюється з
урахуванням граничного військового звання за посадою, яку займав
військовослужбовець до направлення за кордон (без урахування змін
граничного військового звання за цією посадою після направлення
військовослужбовця за кордон).
70. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям,
які направлені за кордон у складі миротворчого персоналу,
здійснюється з урахуванням граничного військового звання за
посадою, яку займає військовослужбовець у Держприкордонслужбі.
71. У разі видання наказу про присвоєння чергового
військового звання в особовій справі військовослужбовця
зазначаються дата і номер цього наказу, а якщо день присвоєння
військового звання і дата наказу не збігаються, - також день
присвоєння військового звання.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »