Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі [...]
Президент України; Указ, Положення, Форма типового документа [...] від 29.12.20091115/2009
Документ 1115/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2017, підстава 219/2017
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

Указ
Президента України

Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 219/2017 від 17.08.2017}

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які були укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року № 3597-IV "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Статтю 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (в редакції Указу від 10 грудня 2008 року № 1153) після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної прикордонної служби України".

4. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
29 грудня 2009 року
№ 1115/2009
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 грудня 2009 року № 1115/2009

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України

I. Загальна частина

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби в Державній прикордонній службі України (далі - Держприкордонслужба) у мирний час та особливості проходження військової служби в ній в особливий період.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням в органах Держприкордонслужби кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу в Держприкордонслужбі (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

Громадяни, які проходять військову службу в Держприкордонслужбі, є військовослужбовцями Держприкордонслужби (далі - військовослужбовці). Статус військовослужбовця підтверджується службовим або спеціальним посвідченням.

Форма і порядок видачі службових та спеціальних посвідчень установлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

3. У добровільному порядку в Держприкордонслужбі громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) у вищому військовому навчальному закладі;

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Із громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт (далі - військова служба за контрактом).

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

{Пункт 3 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

4. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом або призиваються на військову службу, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

5. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на військовій службі визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Закінченням проходження громадянином військової служби вважається день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Адміністрації Держприкордонслужби чи її розвідувального органу, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ або органів (підрозділів) забезпечення Держприкордонслужби (далі - органи Держприкордонслужби) у зв'язку з його звільненням з військової служби в запас або у відставку, загибеллю (смертю), визнанням судом безвісно відсутнім або оголошенням померлим.

8. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі (далі - військовослужбовці, прикомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад).

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці можуть бути направлені за кордон як миротворчий персонал, до дипломатичних представництв України, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації), для виконання спеціальних завдань розвідувального або контррозвідувального характеру та в інших цілях, передбачених законом (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

10. Військовослужбовці можуть бути направлені за їх згодою для проходження військової служби в інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу органів Держприкордонслужби.

Військовослужбовці інших військових формувань, громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини і проходять службу в правоохоронних органах чи Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби із зарахуванням їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби після виключення їх зі списків особового складу інших військових формувань, правоохоронних органів чи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини і проходять службу в правоохоронних органах чи Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в Держприкордонслужбі з одночасним присвоєнням їм військових звань у порядку переатестації, проведеної з дотриманням вимог цього Положення.

Направлення військовослужбовців із Держприкордонслужби до іншого військового формування чи з іншого військового формування (правоохоронного органу, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України) до Держприкордонслужби здійснюється за погодженням між Головою Державної прикордонної служби України та керівником відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, який відповідно до закону здійснює керівництво військовим формуванням чи правоохоронним органом, за згодою військовослужбовця (особи, яка має спеціальне звання або класний чин) та оформлюється наказами Голови Державної прикордонної служби України.

Військовослужбовці Держприкордонслужби, які були прийняті для проходження військової служби в розвідувальних органах України з виключенням їх зі списків особового складу органів Держприкордонслужби, мають право на повернення в установленому законодавством порядку до Держприкордонслужби за наявності вакантної посади для подальшого проходження військової служби із зарахуванням до безперервного стажу служби часу перебування в розвідувальних органах України.

{Пункт 10 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Адміністрацією Держприкордонслужби.

До особової справи з дотриманням вимог законодавства вносяться відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, інші пов'язані з проходженням військової служби необхідні відомості.

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців з державою, зокрема включення їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби або виключення з таких списків, присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військових званнях, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку тощо, оформлюється письмовими наказами на підставі документів, види та форма яких установлюються Адміністрацією Держприкордонслужби.

13. Право видавати накази по особовому складу мають Голова Державної прикордонної служби України та згідно з визначеними ним повноваженнями посадові особи з числа його заступників, керівник розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, начальники (командири) регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, ректор вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, начальники навчальних центрів, науково-дослідних установ та органів забезпечення, які утримуються на окремих штатах і за посадами яких штатом передбачено військове звання підполковника (капітана 2 рангу) і вище (далі - начальники).

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

II. Прийняття на військову службу за контрактом

14. На військову службу за контрактом приймаються громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в тому числі військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби.

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

15. Прийняття громадян на військову службу за контрактом здійснюється Головою Державної прикордонної служби України та начальниками органів Держприкордонслужби, які мають право видавати накази по особовому складу згідно з повноваженнями, визначеними пунктом 29 цього Положення.

Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

Для доукомплектування Держприкордонслужби військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, приймаються на такі посади в разі:

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, - до отримання результатів спеціальної перевірки;

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану - без проведення спеціальної перевірки.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

16. Про результати добору та прийняття громадянина на військову службу за контрактом інформується військовий комісаріат, якщо громадянин перебуває на військовому обліку як військовозобов'язаний.

Види контрактів

17. З громадянином, який вступає на військову службу, укладається контракт - письмова угода, укладена відповідно до вимог, визначених цим Положенням, між громадянином і державою, від імені якої виступає уповноважений орган Держприкордонслужби, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

З громадянином, який вступає на військову службу, можуть бути укладені такі види контрактів:

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України на посадах осіб рядового складу (додаток 1);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України на посадах осіб сержантського і старшинського складу (додаток 1);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України на посадах осіб офіцерського складу (додаток 1);

контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України (додаток 2);

{Пункт 17 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

Строки, на які укладаються контракти

18. Перший контракт про проходження військової служби укладається:

з особами, які приймаються на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

з особами, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу, - строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів, а також військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, після закінчення цих навчальних закладів про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу - строком на 5 років;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін.

{Пункт 18 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових навчальних закладів Держприкордонслужби на час їх навчання у цих навчальних закладах.

20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, - від 3 до 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

{Пункт 20 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або часом, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

Набрання чинності контрактом

22. Строк, на який укладається контракт, обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі.

23. Строк контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.

Перший контракт про проходження військової служби набирає чинності:

із громадянами призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, - з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби;

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, а також з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - з дня присвоєння військового звання офіцерського складу;

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, а також з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, - з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу, які проходять службу за призовом, та з військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, - з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом;

з особами офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, з військовослужбовцями, у яких в особливий період закінчився строк дії контракту про проходження військової служби і дія якого продовжена, в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації - з дня укладення контракту;

з іншими військовослужбовцями - з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення на посаду курсанта.

{Пункт 23 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії чинного контракту, за винятком військовослужбовців, у яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період.

{Пункт 24 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

25. Про дату набрання чинності контрактом у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, яким засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби, на підставі наказу якого військовослужбовця зараховано до списків особового складу цього органу, та скріплюється гербовою печаткою зазначеного органу Держприкордонслужби.

Після укладення контракту кадровим підрозділом в особовій справі військовослужбовця робиться відповідний запис.

Припинення (розірвання) контракту

26. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, звільняється з військової служби з підстав, передбачених частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

27. Днем припинення (розірвання) контракту є:

1) день закінчення строку контракту;

2) день, зазначений у наказі начальника органу Держприкордонслужби про виключення військовослужбовця зі списків особового складу цього органу в разі дострокового припинення (розірвання) контракту;

3) день набрання чинності контрактом про навчання в разі вступу особи рядового складу, сержантського і старшинського складу до вищого військового навчального закладу;

4) день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця, або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а в разі оформлення в установленому порядку документів про смерть військовослужбовця на підставі проведеної генетичної експертизи - день, що настає після дня оформлення таких документів, якщо військовослужбовця не було визнано судом безвісно відсутнім чи оголошено померлим;

{Підпункт 4 пункту 27 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

4-1) день набрання чинності новим контрактом - у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

{Пункт 27 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

5) день, зазначений у наказі ректора вищого військового навчального закладу про виключення курсанта зі списків особового складу.

Визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим чи встановлення факту смерті військовослужбовця здійснюється в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України, за заявою начальника органу Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходив службу або у розпорядженні якого він перебував, якщо з такою заявою до суду не звернулися інші особи.

28. У разі припинення (розірвання) контракту в примірнику контракту, що зберігається в особовій справі військовослужбовця, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання) контракту, що засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходив службу військовослужбовець, та скріплюється гербовою печаткою цього органу.

Військовослужбовець за бажанням подає до кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби свій примірник контракту, в якому робиться відповідний запис із зазначенням підстав, за якими контракт припинено (розірвано).

Права посадових осіб органів Держприкордонслужби на укладення контрактів, внесення змін до них

29. Право на укладення контракту про проходження військової служби та внесення змін до нього надається:

1) начальнику органа Держприкордонслужби, який має право видавати накази по особовому складу, - з усіма військовослужбовцями рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, за якими штатом передбачені військові звання до капітана (капітан-лейтенанта) включно, які проходять військову службу в цьому органі, а також із громадянами, які приймаються на військову службу до цього органу на посади осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

{Підпункт 1 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

2) ректору вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби - із громадянами, особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, прийнятими на навчання до цього навчального закладу (контракт про навчання), слухачами, ад'юнктами, докторантами, у яких під час навчання закінчився контракт, а також із курсантами про проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

{Підпункт 2 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

3) начальнику регіонального управління, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, ректору вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби - із особами, зазначеними у підпункті 1 цього пункту, а також з особами офіцерського складу у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно, які проходять військову службу в підрозділах цього регіонального управління чи підпорядкованих йому органах, у розвідувальному органі, вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби;

{Підпункт 3 пункту 29 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

4) Голові Державної прикордонної служби України - з усіма військовослужбовцями Держприкордонслужби, громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом до органів Держприкордонслужби, а також з особами, переведеними для проходження військової служби з інших військових формувань і правоохоронних органів, та з курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів інших військових формувань, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходять навчання за замовленням Держприкордонслужби.

{Підпункт 4 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

Укладення контракту

30. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою органу Держприкордонслужби.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

31. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, про продовження військової служби за новим контрактом, про залишення військовослужбовця на службі понад граничний вік перебування на військовій службі. Відповідний наказ видається також у разі внесення до контракту змін у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 33 цього Положення.

32. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і бажають продовжити її проходження, укладають новий контракт у разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу;

прибуття для проходження військової служби у Держприкордонслужбі з інших військових формувань (правоохоронних органів) із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань (правоохоронних органів);

поновлення на військовій службі у зв'язку із незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився;

закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлені строки в особливий період.

{Пункт 32 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

33. У разі переведення до органів Держприкордонслужби військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом в іншому військовому формуванні, укладений з ним за попереднім місцем служби контракт не припиняється. При цьому за новим місцем проходження військової служби до такого контракту вносяться зміни щодо особливостей проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі.

Після прибуття для проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі з інших військових формувань із виключенням зі списків їх особового складу військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу або кадрову військову службу, укладають контракт про проходження військової служби в Держприкордонслужбі.

34. Новий контракт про проходження військової служби повинен бути укладений уповноваженими на те посадовими особами:

1) з військовослужбовцями, в яких закінчується строк попереднього контракту, - не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту;

2) з військовослужбовцями, які проходили військову службу у військовому званні рядового, сержантського і старшинського складу і яким присвоєно військове звання офіцерського складу, - з дня, зазначеного в наказі про присвоєння військового звання офіцерського складу;

{Підпункт 2 пункту 34 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

3) з військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, - після прийняття посадовими особами, яким надано таке право, рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту;

4) з військовослужбовцями, які проходили військову службу (навчання) за контрактом курсантів вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби і відраховані з цього закладу із залишенням для проходження військової служби за контрактом, - у день зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби за новим місцем військової служби;

5) з військовослужбовцями, переведеними до органів Держприкордонслужби з інших військових формувань, у випадках, передбачених абзацом другим пункту 33 цього Положення, - у день прибуття до Адміністрації Держприкордонслужби;

6) з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, не мають військових звань офіцерського складу і вступили до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби за денною формою навчання, - у день зарахування до навчального закладу.

35. Для укладення нового контракту військовослужбовець, у якого закінчується строк попереднього контракту, не пізніше ніж за три місяці до закінчення зазначеного строку подає у порядку підпорядкування рапорт посадовій особі, зазначеній у пункті 29 цього Положення.

Начальник, уповноважений укласти новий контракт з військовослужбовцем, який виявив таке бажання, приймає рішення про укладення нового контракту або про відмову в його укладенні не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту.

Строки, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, можуть бути скорочені за згодою сторін, але не менше ніж до двох тижнів.

{Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

36. Про дострокове припинення (розірвання) контракту з ініціативи командування військовослужбовець письмово попереджається начальником органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу за контрактом, у строк, встановлений законодавством.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

37. За наявності передбачених законодавством підстав військовослужбовець має право достроково припинити (розірвати) контракт, звернувшись з письмовим рапортом щодо цього в порядку підпорядкування до посадової особи, уповноваженої приймати рішення про його звільнення з військової служби. Цей рапорт з необхідними для прийняття рішення про звільнення військовослужбовця документами у двотижневий строк подається кадровим підрозділом уповноваженій на прийняття такого рішення посадовій особі.

Дострокове припинення (розірвання) контракту з ініціативи військовослужбовця та його виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби здійснюється у місячний строк з моменту подання ним відповідного рапорту.

{Пункт 37 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

38. Військовослужбовцю, який не набув права на пенсію за вислугу років, не може бути відмовлено в укладенні нового контракту, крім випадків припинення (розірвання) контракту з підстав, визначених законодавством.

39. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та своєчасно не виявили бажання укласти новий контракт, звільняються з військової служби в установленому порядку.

40. З особами, прийнятими на військову службу (навчання) до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, укладається контракт про навчання.

Зарахування на перший курс вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби та укладення контракту про навчання з особами віком від 17 до 18 років, у тому числі тими, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, здійснюється за наявності в них повної цивільної дієздатності або згоди батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення такими особами контракту.

Якщо особа офіцерського складу навчається за денною формою у вищому військовому навчальному закладі іншого військового формування або за кордоном, контракт про проходження військової служби у Держприкордонслужбі з такою особою не припиняється.

Продовження строку контракту

41. Строк контракту про проходження військової служби продовжується з:

1) військовослужбовцями, прикомандированими до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, - за згодою цих військовослужбовців на строк виконання ними відповідних повноважень;

2) військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом в умовах, що унеможливлюють укладення ними нового контракту (участь у походах кораблів, проходження військової служби за кордоном у складі миротворчого персоналу, довгострокових закордонних відрядженнях, перебувають у полоні, в стані заручника та за інших обставин), - до закінчення дії зазначених обставин;

3) військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовцями, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), - до закінчення такої відпустки;

4) військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні у медичному закладі чи у відпустці, для лікування у зв'язку з хворобою, а також увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.

Про продовження строку контракту про проходження військової служби видається наказ.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період, визначений пунктом 2 частини дев'ятої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

42. Новий контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями, зазначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 41 цього Положення, укладається у місячний строк після закінчення дії обставин, що унеможливлюють укладення з ними нового контракту. У такий же строк укладається новий контракт з військовослужбовцями, які прибули в розпорядження Голови Державної прикордонної служби України для дальшого проходження військової служби за контрактом після закінчення (припинення) повноважень народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим або повноважень на виборній посаді у місцевій раді.

У разі неукладення нового контракту зазначені в абзаці першому цього пункту військовослужбовці звільняються з військової служби.

43. За клопотанням військовослужбовця-жінки, яка перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовця, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, з ними може бути укладено новий контракт про проходження військової служби у строки, визначені пунктом 35 цього Положення.

44. У разі направлення особи офіцерського складу на навчання до навчального закладу до укладеного з ним контракту про проходження військової служби можуть вноситися зміни.

Особливості укладення контракту

45. На загальних підставах з дотриманням вимог цього Положення контракт про проходження військової служби укладається з:

1) військовослужбовцями, які прибули в розпорядження Голови Державної прикордонної служби України для дальшого проходження військової служби після закінчення (припинення) повноважень народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим або повноважень на виборній посаді у місцевій раді, в яких закінчився строк чинного контракту;

2) військовозобов'язаними, які мають спеціальні звання;

3) особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу і в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

46. У разі переміщення військовослужбовця по службі з одного органу Держприкордонслужби до іншого для дальшого проходження військової служби контракт про проходження військової служби не припиняється. За згодою сторін до контракту можуть бути внесені зміни, що засвідчуються підписами сторін контракту.

47. У разі переведення курсанта вищого військового навчального закладу іншого військового формування для дальшого навчання у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби з ним укладається контракт про навчання, який набирає чинності з дня зарахування до навчального закладу Держприкордонслужби.

48. З курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів інших військових формувань та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходять навчання за замовленням Держприкордонслужби, не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчального закладу укладається контракт про проходження військової служби осіб офіцерського складу в органах Держприкордонслужби.

III. Військові звання

Види військових звань

49. Військовослужбовці, які проходять військову службу в органах Держприкордонслужби, поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад, офіцерський склад.

50. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова відповідно "медичної служби" і "юстиції".

При переміщенні офіцерів зі вказаних посад на посади, які не належать до посад медичної і юридичної служб, у наказі щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів "медичної служби" або "юстиції".

{Пункт 50 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

51. До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".

52. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата (матроса).

Для осіб сержантського і старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті).

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а також у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, що має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Права посадових осіб щодо присвоєння військових звань

53. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військового звання, або військовослужбовцям, яких було позбавлено військового звання сержантського і старшинського складу чи офіцерського складу наказом посадової особи, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади.

Присвоєння первинного військового звання рядового складу здійснюється одночасно із зарахуванням до списків особового складу органу Держприкордонслужби та призначенням на посаду або невідкладно після отримання вироку суду або наказу посадової особи про позбавлення військовослужбовця військового звання.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється:

військовослужбовцям рядового складу, які пройшли навчання (підготовку) за програмою підготовки сержантів і старшин, - начальником навчального центру або ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, в яких проходили навчання ці військовослужбовці відповідно;

особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за контрактом, громадянам призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту, військовозобов'язаним, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінкам з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років (а в разі настання особливого періоду - до досягнення граничного віку перебування у запасі), які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, - одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на посади.

Первинне військове звання офіцерського складу присвоюється Головою Державної прикордонної служби України.

{Пункт 53 в редакції Указу Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

54. Чергові військові звання військовослужбовцям присвоюються:

1) до капітана (капітан-лейтенанта) включно - начальниками органів Держприкордонслужби, яким надано право видання наказів по особовому складу;

{Абзац другий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

2) до підполковника (капітана 2 рангу) включно - начальниками регіональних управлінь, розвідувального органу, ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

{Абзац третій пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

3) до полковника (капітана 1 рангу) включно, а також присвоєння чергового військового звання достроково та посмертно - Головою Державної прикордонної служби України.

{Абзац четвертий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

Право присвоєння курсантам вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби військових звань рядового складу, сержантського і старшинського складу має ректор вищого військового навчального закладу.

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають у їх прямому підпорядкуванні.

55. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.

Порядок внесення подання про присвоєння вищих військових звань визначається Президентом України.

56. Чергове військове звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана), а також чергове військове звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно Головою Державної прикордонної служби України достроково у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Особам молодшого та старшого офіцерського складу, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності, Головою Державної прикордонної служби України може бути присвоєно чергове військове звання, яке на один ступінь вище від звання, передбаченого за займаною посадою, - після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому військовому званні.

{Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

Питання щодо присвоєння у порядку заохочення достроково чергового військового звання, а також військового звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, розглядається колегією Адміністрації Держприкордонслужби.

{Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

В умовах особливого періоду чергове військове звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно посмертно незалежно від строку вислуги у попередньому військовому званні та займаної посади за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

{Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

Строки вислуги у військовому званні

57. Для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата (матроса) - 6 місяців;

{Абзац другий пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

молодшого сержанта (старшини 2 статті) - 6 місяців;

{Абзац третій пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

сержанта (старшини 1 статті) - 1 рік;

{Абзац четвертий пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік;

{Абзац п'ятий пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 219/2017 від 17.08.2017}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »