Документ 1150-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.09.2013, підстава 633-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 листопада 2011 р. N 1150
Київ
Про затвердження Державної цільової
оборонної програми будівництва кораблів
класу "корвет" за проектом 58250
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 633 ( 633-2013-п ) від 28.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову оборонну програму будівництва
кораблів класу "корвет" за проектом 58250 (далі - Програма), що
додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству оборони і Міністерству фінансів передбачати
під час складання проекту Державного бюджету України на
відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених
Програмою завдань та заходів, виходячи з можливостей державного
бюджету.
4. Міністерству оборони подавати щороку до 1 березня
Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку
і торгівлі звіт про хід виконання Програми.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р.
N 325 ( 325-2005-р ) "Про будівництво корабля класу "корвет";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р.
N 49 ( 49-2009-р ) "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 325".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2011 р. N 1150
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ОБОРОННА ПРОГРАМА
будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня національної безпеки і
захисту інтересів держави на морі шляхом будівництва та
використання за призначенням кораблів класу "корвет" за проектом
58250 (далі - кораблі).
Будівництво кораблів для Збройних Сил сприятиме відновленню
функціонування кораблебудування та суміжних галузей
оборонно-промислового комплексу, підвищенню експортного потенціалу
держави у сфері будівництва кораблів, а також продажу зразків і
комплексів корабельного озброєння і технічних засобів.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Проблема полягає у необхідності підвищення рівня національної
безпеки і захисту інтересів держави на морі.
Можливі три варіанти розв'язання проблеми.
Перший варіант передбачає здійснення закупівлі в іноземних
компаній нових кораблів класу "корвет" та кораблів, які
перебувають в експлуатації. Зазначений варіант має ряд істотних
недоліків, зокрема:
тривалий строк укладення міждержавних угод щодо закупівлі
нових кораблів;
цілковита залежність від іноземних компаній у питанні
обслуговування кораблів протягом їх життєвого циклу;
вилучення з обігу в Україні коштів, спрямованих на закупівлю
кораблів та їх обслуговування протягом життєвого циклу;
припинення розвитку вітчизняного кораблебудування та суміжних
галузей оборонно-промислового комплексу;
позбавлення вітчизняних підприємств можливості виходу на
міжнародний ринок озброєнь.
Закупівля в іноземних компаній кораблів, які перебували в
експлуатації, також має ряд недоліків, зокрема:
відсутність на міжнародному ринку озброєнь кораблів, які
відповідають установленим вимогам;
значний обсяг витрат на перебудову та/або переобладнання
кораблів, які перебувають в експлуатації, для їх використання у
Військово-Морських Силах Збройних Сил (далі - Військово-Морські
Сили).
За результатами аналізу досвіду Польщі, Румунії та Болгарії,
реалізація такого варіанта може призвести до витрат, обсяг яких на
400 відсотків перевищує вартість кораблів;
виникнення потреби в оснащенні Військово-Морських Сил новими
кораблями через п'ять - сім років.
Згідно з другим варіантом передбачається створити замкнений
цикл проектування та будівництва вітчизняних кораблів.
Створення такого циклу є проблематичним, оскільки потребує
значних фінансових ресурсів і тривалого часу у зв'язку з тим, що
економічна та технічна база для виробництва корабельного озброєння
(корабельної артилерії, ракетної та мінно-торпедної зброї) на
сьогодні відсутня.
Третій, оптимальний варіант передбачає проектування та
будівництво вітчизняних кораблів з використанням іноземного
корабельного озброєння і технічних засобів, що не виробляються в
Україні.
Реалізація зазначеного варіанта забезпечить:
мінімальне вилучення коштів з обігу в Україні;
належний рівень управління діяльністю з проектування та
будівництва кораблів;
достатній рівень незалежності від іноземних компаній під час
обслуговування кораблів протягом їх життєвого циклу;
виконання більшості робіт вітчизняними підприємствами із
залученням у разі потреби іноземних компаній;
підвищення науково-виробничого потенціалу вітчизняних
підприємств за рахунок освоєння іноземних технологій;
удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази у сфері
проектування та будівництва кораблів;
збереження наявних і створення нових робочих місць;
можливість виходу України на міжнародний ринок озброєнь.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
проектування корабля та розроблення відповідного
корабельного озброєння та технічних засобів вітчизняними
проектними організаціями з мінімальним залученням іноземних
компаній;
будівництво кораблів на вітчизняних підприємствах з
використанням іноземного корабельного озброєння і технічних
засобів, що не виробляються в Україні;
створення сучасної системи базування кораблів;
покращення показників енергоефективності в результаті
виконання Програми.
Програму планується виконати протягом 2011-2021 років.
Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
у військовій сфері:
- оновити та поповнити корабельний склад Військово-Морських
Сил за рахунок кораблів, спроможних виконувати завдання у
віддалених районах та відкритому морі відповідно до міжнародних
зобов'язань України;
- створити сучасну систему базування кораблів;
у промисловій сфері:
- створити умови для розвитку вітчизняних суднобудівних
підприємств, підприємств приладобудування і машинобудування, які
виробляють корабельне озброєння і технічні засоби з використанням
енергоефективних та енергозберігаючих технологій, за рахунок
державного замовлення;
- зменшити протягом 2011-2021 років енергоємність будівництва
кораблів на 20 відсотків та обсяг витрат паливно-енергетичних
ресурсів на 40 відсотків;
у технологічній сфері - набути досвід проектування та
будівництва кораблів з використанням наукоємних технологій;
у соціально-економічній сфері - забезпечити стабільну роботу
понад 100 підприємств у регіонах із загальною кількістю наукових і
виробничих кадрів не менш як 10000 осіб;
у зовнішньоекономічній сфері - забезпечити будівництво
кораблів та виробництво технічних засобів, конкурентоспроможних на
міжнародному ринку озброєнь;
в екологічній сфері - вивести з бойового складу
Військово-Морських Сил застарілі бойові кораблі, експлуатація яких
призводить до забруднення навколишнього природного середовища і не
відповідає сучасним вимогам екологічної безпеки;
у сфері міжнародних відносин - виконувати міжнародні
зобов'язання України стосовно участі у міжнародних
військово-морських заходах, що сприятиме покращенню міжнародного
іміджу держави.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
16,21 млрд. гривень.
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок
коштів державного бюджету.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми,
уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного
бюджету.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової оборонної програми будівництва
кораблів класу "корвет" за проектом 58250

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 176 ( 176-2011-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2011 р. N 1150.
3. Державний замовник-координатор - Міноборони.
4. Державний замовник - Міноборони.
5. Керівник Програми - заступник Міністра оборони України.
6. Виконавці заходів Програми: казенне підприємство
"Дослідно-проектний центр кораблебудування", публічне акціонерне
товариство "Чорноморський суднобудівний завод", Державний концерн
"Укроборонпром", підприємства та установи оборонно-промислового
комплексу, інші суб'єкти господарської діяльності.
7. Строк виконання - 2011-2021 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування,|-------------------------------------------------------------------------------| | |млн. гривень |2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |------------+-------------+----+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------| |Державний | 16209,61 | 85 |433,63|573,06|740,77|938,14|1563,42|1534,95|2042,3|2570,27|2738,94|2989,13| |бюджет | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 633
( 633-2013-п ) від 28.08.2013 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової оборонної програми
будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками | | завдання | показника | | заходу |розпорядник|фінансування| обсяг | | | | |--------------------------------------------------------------| | бюджетних | |фінансових| | | | |усього| у тому числі за роками | | коштів | | ресурсів | | | | | | | | | | для | | | | | |-------------------------------------------------------| | | |виконання |--------------------------------------------------------------------------------| | | | |2011|2012|2013 |2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021| | | | завдань, |2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1. Проектування |робоча | 1 | | | | | | 1 | | | | | |розроблення |Міноборони |державний | 1451,28 | 30 |276,16|398,04|244,56|296,17|206,35 | | | | | | |корабля та |конструкторська| | | | | | | | | | | | |робочої | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |розроблення |документація | | | | | | | | | | | | |конструкторської | | | | | | | | | | | | | | | |корабельного |корабля та | | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання до |зразки | | | | | | | | | | | | |корабля та | | | | | | | | | | | | | | | |нього вітчизняними|комплектуваль- | | | | | | | | | | | | |комплектувального| | | | | | | | | | | | | | | |проектними |ного обладнання| | | | | | | | | | | | |обладнання до | | | | | | | | | | | | | | | |організаціями з | | | | | | | | | | | | | |нього (озброєння | | | | | | | | | | | | | | | |мінімальним | | | | | | | | | | | | | |та технічні | | | | | | | | | | | | | | | |залученням | | | | | | | | | | | | | |засоби) | | | | | | | | | | | | | | | |іноземних |---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |компаній |документація на| 1 | | | | | | 1 | | | | | |розроблення | -"- | -"- | 13,72 | | | | | 6,71 | 7,01 | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | | | |проекту окремих | | | | | | | | | | | | | | | | |окремих | | | | | | | | | | | | |модернізаційних | | | | | | | | | | | | | | | | |модернізаційних| | | | | | | | | | | | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | 1465 | 30 |276,16|398,04|244,56|302,88|213,36 | | | | | | |за завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |2. Будівництво |корабель | 1 | | | | | | 1 | | | | | |будівництво | -"- | -"- | 2090,6 | 55 |157,47|175,02|456,99|474,48|771,64 | | | | | | |кораблів на | | | | | | | | | | | | | |головного корабля| | | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємствах з |---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |використанням | -"- | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |будівництво | -"- | -"- | 9603,52 | | | | | |136,71 |1419,76|1708,01|2208,61|1937,64|2192,79| |іноземного | | | | | | | | | | | | | |серійних кораблів| | | | | | | | | | | | | | | |корабельного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |озброєння і |---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |технічних засобів,|корабельний | 5 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 |закупівля | -"- | -"- | 2898,15 | | | | |119,59|427,69 |100,58 |318,36 |343,18 |792,41 |796,34 | |що не виробляються|боєзапас | | | | | | | | | | | | |корабельного | | | | | | | | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | | | | | |боєзапасу | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | 14592,27 | 55 |157,47|175,02|456,99|594,07|1336,04|1520,34|2026,37|2551,79|2730,05|2989,13| |за завданням 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |3. Створення |причал для | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | |формування | -"- | -"- | 148,16 | | | |38,33 |40,25 | 14,02 | 14,61 | 15,17 | 17,7 | 8,08 | | |сучасної системи |кораблів | | | | | | | | | | | | |системи базування| | | | | | | | | | | | | | | |базування | | | | | | | | | | | | | |кораблів | | | | | | | | | | | | | | | |кораблів |---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | |берегова | 1 | | | | | | | | | | 1 | |збільшення | -"- | -"- | 4,18 | | | | 0,89 | 0,94 | | | 0,76 | 0,78 | 0,81 | | | |електроенерге- | | | | | | | | | | | | |потужності | | | | | | | | | | | | | | | | |тична система | | | | | | | | | | | | |берегових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроенерге- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тичних систем та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відновлення їх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технічного стану | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | 152,34 | | | |39,22 |41,19 |14,02 | 14,61 | 15,93 | 18,48 | 8,89 | | | |за завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |4. Покращення |зменшення | 20 | | | | | | | | | | | 20 |зменшення | | | | | | | | | | | | | | | |показників |енергоємності | | | | | | | | | | | | |енергоємності | | | | | | | | | | | | | | | |енергоефективності|виробництва, | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | | | | |в результаті |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виконання |---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Програми |зменшення втрат| 40 | | | | | | | | | | | 40 |зменшення обсягу | | | | | | | | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | | | | |втрат паливно- | | | | | | | | | | | | | | | | |енергетичних | | | | | | | | | | | | |енергетичних | | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсів, | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |за завданням 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+-----------+------------+----------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Разом за Програмою| | | | | | | | | | | | | | | | | 16209,61 | 85 |433,63|573,06|740,77|938,14|1563,42|1534,95|2042,3 |2570,27|2738,94|2989,13| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової оборонної програми
будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Одиниця | Значення показника | | завдання | показників | виміру |-----------------------------------------------------------------------| | | виконання | |усього| у тому числі за роками | | | завдання | | |----------------------------------------------------------------| | | | | |2011|2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |2021 | |------------------+---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Проектування |робоча |комплектів | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |корабля та |конструкторська| | | | | | | | | | | | | | |розроблення |документація | | | | | | | | | | | | | | |корабельного |корабля та | | | | | | | | | | | | | | |обладнання до |зразки | | | | | | | | | | | | | | |нього вітчизняними|комплектуваль- | | | | | | | | | | | | | | |проектними |ного обладнання| | | | | | | | | | | | | | |організаціями з |---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |мінімальним |документація на| -"- | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |залученням |проведення | | | | | | | | | | | | | | |іноземних компаній|окремих | | | | | | | | | | | | | | | |модернізаційних| | | | | | | | | | | | | | | |робіт | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Будівництво |головний |одиниць | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |кораблів на |корабель | | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних | | | | | | | | | | | | | | | |підприємствах з |---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |використанням |серійний | -"- | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |іноземного |корабель | | | | | | | | | | | | | | |корабельного | | | | | | | | | | | | | | | |озброєння і |---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |технічних засобів,|корабельний |боєкомплек-| 5 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | |що не виробляються|боєзапас |тів | | | | | | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Проектування та |причал для |одиниць | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |будівництво |кораблів | | | | | | | | | | | | | | |сучасної системи |---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |базування кораблів|берегова |систем | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |електроенерге- | | | | | | | | | | | | | | | |тична система | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Забезпечення |кількість |одиниць |10000 |3000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000| |стабільної роботи |робочих місць | | | | | | | | | | | | | | |вітчизняних | | | | | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Покращення |зменшення |відсотків | 20 | | | | | | | | | | | 20 | |показників |енергоємності | | | | | | | | | | | | | | |енергоефективності|виробництва | | | | | | | | | | | | | | |в результаті |---------------+-----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |виконання Програми|зменшення | -"- | 40 | | | | | | | | | | | 40 | | |обсягу витрат | | | | | | | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | | | | | | | |енергетичних | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору