Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови, Форма типового документа [...] від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2015
 

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8
« попередня сторінканаступна сторінка »  

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устатковання, їх кількість

4. Обладнання, устатковання та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю _____________________________________

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа

Найменування навчальної дисципліни

Модель і марка персональних комп’ютерів, їх кількість

Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих)

Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні)

5. Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури (показника, нормативу)

Кількість

Площа (кв. метрів)

1.

Гуртожитки для студентів2.

Житлова площа на одного студента у гуртожитку3.

Їдальні та буфети4.

Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах5.

Актові зали6.

Спортивні зали7.

Плавальні басейни8.

Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо9.

Студентський палац (клуб)10.

Інші
Додаток 5
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)

навчального контенту

планів практичних (семінарських) занять

завдань для лабораторних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

2. Методичне забезпечення курсового проектування

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність
(“+” або “-”)

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практик
(“+” або “-”)

Наймену-вання бази для проход-ження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

__________
* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка “ІТ”.Додаток 6
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки

Площа (кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів), кількість місць

Примітка*

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

__________
* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.
** Для електронних книг не зазначається.Додаток 7
до Ліцензійних умов

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Значення показника (нормативу)*

Фактичне значення показника

Відхилення фактичного значення показника від нормативного

__________
* За відповідним рівнем вищої освіти.Додаток 8
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування вищого навчального закладу _______________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) __________________

Код та найменування спеціальності ______________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи


3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)


4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)


6.

Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми


7.

Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього


8.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


9.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


10.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності


11.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності


12.

Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти


13.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)


14.

Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)Додаток 9
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування вищого навчального закладу ___________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______________________

Код та найменування спеціальності ___________________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


3.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)


4.

Копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та пояснювальна записка до нього


5.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


6.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


7.

Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освітиДодаток 10
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за програмами іноземних закладів освіти

Найменування вищого навчального закладу _________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) ____________________

Код та найменування спеціальності _______________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи


3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)


4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)


6.

Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність


7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


9.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності


10.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності


11.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)


12.

Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)


13.

Копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально


14.

Дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання


15.

Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріальноДодаток 11
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України

Найменування вищого навчального закладу ____________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______________

Код та найменування спеціальності ___________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1.

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності


2.

Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи


3.

Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)


4.

Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності


5.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)


6.

Копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність


7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності


9.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності


10.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності


11.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності


12.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)


13.

Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)


14.

Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8
« попередня сторінканаступна сторінка »