Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови, Форма типового документа [...] від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2015
 

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8
« попередня сторінканаступна сторінка »  Додаток 15
до Ліцензійних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді

не менш як два найменування

не менш як чотири найменування

не менш як п’ять найменувань

не менш як шість найменувань

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти)


+

+

+

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+

+

+

+

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін)

30

50

60

30


Додаток 16
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти


Додаток 17
до Ліцензійних умов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плануДодаток 18
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією

1. Загальна інформація про забезпечення педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професією ______________________________________

Педагогічні працівники закладу освіти

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

1.

Викладачі, усього

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом
2.

Майстри виробничого навчання, усього

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом
3.

Інші, усього

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

__________
Разом

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом
2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією _____________

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (для викладачів), розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

I. Загальнопрофесійна підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)Особи, які працюють за сумісництвомII. Професійно-теоретична підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

III. Професійно-практична підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)Особи, які працюють за сумісництвом
Ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

3. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Код класу згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010

Найменування класу класифікаційного угруповання

Кількість

Підвищення кваліфікації (осіб)

викладачів

інструкторів (з професійно-практичної підготовки)

усього

за професією (спеціальністю)

з психолого-педагогічного мінімуму

з питань охорони праці

спеціальних дисциплін

загально-технічних дисциплін

з питань охорони праці

з питань основ ринкової економіки

з питань основ трудового законодавства

4. Інформація про якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади викладача, професії інструктора, стаж роботи

Рівень професійної кваліфікації інструктора (розряд, категорія)

Найменування навчального предмета, розділу, курсу професійно-технічного навчання

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Підвищення кваліфікації (за професією, з психолого-педагогічного мінімуму, з питань охорони праці) (найменування закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)Особи, які працюють за сумісництвом

Додаток 19
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів

строк дії договору оренди (з _____ по _____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвід чення

про відповідність санітарним нормам

про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

про відповідність нормам з охорони праці*

___________
* Зазначається у разі навчання за професією з підвищеною небезпекою.

2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками

Найменування приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

необхідно

фактично

1.

Кабінети (класи, аудиторії)2.

Майстерні3.

Лабораторії4.

Полігон (кв. метрів)5.

Автодром (майданчик) (кв. метрів)6.

Трактородром (гектарів)7.

Навчальне господарство (гектарів)8.

Стадіон9.

Інші3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

Найменування дисциплін*

Площа приміщень (кв. метрів)

Площа на одного учня, слухача (кв. метрів)

Забезпечення обладнанням

власні

орендовані

найменування обладнання

необхідно (одиниць)

фактично (одиниць)

Ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

4. Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Найменування приміщень (навчальних об’єктів)

Кількість (одиниць)

Площа (кв. метрів)

загальна

на одного слухача

1.

Кабінети
2.

Класи, аудиторії
3.

Майстерні
4.

Лабораторії
5.

Полігони
6.

Тренажерні центри
7.

Навчально-виробничі дільниці
8.

Інші
  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8
« попередня сторінканаступна сторінка »