Документ 1210-98-п, поточна редакція — Редакція від 16.08.2014, підстава - 320-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 1998 р. N 1210
Київ
Про затвердження Порядку проведення перевірки дотримання
вимог нормативних документів і нормативів обчислення
вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів, а також коштів державних
і комунальних підприємств, установ та організацій,
кредитів, наданих під державні гарантії
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 663 ( 663-2012-п ) від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ
N 320 ( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1231 ( 1231-2000-п ) від 07.08.2000
N 663 ( 663-2012-п ) від 25.07.2012
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 320 ( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 663 ( 663-2012-п ) від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ N 320
( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }
1. Затвердити Порядок проведення перевірки дотримання вимог
нормативних документів і нормативів обчислення вартості
будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних
коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств,
установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії,
що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663
( 663-2012-п ) від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ N 320
( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

2.{ Абзац перший пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1231 ( 1231-2000-п ) від 07.08.2000 }
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 320 ( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

3. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію
про проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів,
що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств, установ та організацій.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.43
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. N 1210
ПОРЯДОК
проведення перевірки дотримання вимог нормативних
документів і нормативів обчислення вартості
будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням
бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних
підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих
під державні гарантії
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663
( 663-2012-п ) від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ N 320
( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }
{ У тексті Порядку слова "Держбуд", "Держцінбудінспекція" в
усіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 663 ( 663-2012-п ) від
25.07.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Мінрегіоном
перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів
обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і
комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих
під державні гарантії (далі - перевірка). { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 663 ( 663-2012-п ) від
25.07.2012, N 320 ( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }
2. Перевірці підлягають замовники будівництва, а також у разі
потреби інші учасники інвестиційної діяльності -
проектно-вишукувальні, підрядні організації, підприємства,
установи, організації та інші суб’єкти господарювання, що надають
відповідні послуги. Перевірка проводиться на об’єктах нового
будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації,
капітального ремонту за окремим планом. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663
( 663-2012-п ) від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ N 320
( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }
3. Для проведення перевірки Мінрегіон:
1) формує план перевірки;
2) утворює у разі потреби комісію для проведення перевірки
(далі - комісія);
3) організовує роботу комісії і здійснює методичне
керівництво та нормативне забезпечення проведення перевірки. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 320 ( 320-2014-п ) від
06.08.2014 }
4. Мінрегіон має право:
одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію про переліки
об’єктів будівництва, що споруджуються із залученням бюджетних
коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств,
установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії,
обсяги фінансування таких об’єктів, строки їх прийняття в
експлуатацію, найменування і місцезнаходження замовників; { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663
( 663-2012-п ) від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ N 320
( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 320 ( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

направляти в разі потреби відповідні матеріали до органів
державної податкової служби, прокурору чи органу досудового
розслідування. { Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
5. Мінрегіон, виконуючи покладені функції, взаємодіє з
відповідними контрольними органами. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 663
( 663-2012-п ) від 25.07.2012 }
6. До складу комісій, що утворюються наказом Мінрегіону для
проведення перевірки на конкретних об'єктах, включаються
працівники Мінрегіону, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (у разі
потреби), а також фахівці науково-дослідних, проектних та
підрядних організацій за згодою їх керівників. Головою комісії
призначається працівник Мінрегіону. Для роботи з комісією замовник
і підприємство, яке перевіряється, направляють своїх уповноважених
представників. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 320
( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 320
( 320-2014-п ) від 06.08.2014 }

8. Комісія має право на:
1) безперешкодний доступ на об'єкт, що перевіряється;
2) одержання від замовника та підприємства, яке
перевіряється, нормативної, проектно-кошторисної документації,
документів первинного, бухгалтерського обліків тощо, необхідних
для виконання покладених на неї функцій;
3) безоплатне одержання від виробників будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій, продукцію яких придбано
підприємством, яке перевіряється, та автотранспортних підприємств,
що надавали йому послуги, а також органів державної статистики
даних:
про вартість матеріальних ресурсів (послуг) з її
обгрунтуванням, калькуляцією тощо;
статистичної звітності з капітального будівництва;
4) одержання від посадових і матеріально відповідальних осіб
письмових пояснень з питань, що виникають у ході перевірок.
9. За результатами перевірки готуються рекомендації за
формою, затвердженою Мінрегіоном, із зазначенням основних порушень
порядку ціноутворення, що діяв на момент проведення розрахунків за
виконані будівельні роботи, та розміру завищення вартості
будівництва, що підлягає усуненню. Рекомендації надаються
уповноваженій особі замовника або надсилаються замовнику
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 320 ( 320-2014-п ) від
06.08.2014 }
10. У разі незгоди з фактами, зазначеними у рекомендаціях,
замовник має право в місячний строк подати Мінрегіону письмові
пояснення з підтверджуючими документами. У разі незгоди з рішенням
Мінрегіону, прийнятим після розгляду пояснень та поданих
документів, спірні питання вирішуються у встановленому
законодавством порядку. Заперечення та пояснення не дають права на
припинення виконання вимог Мінрегіону. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663
( 663-2012-п ) від 25.07.2012, N 320 ( 320-2014-п ) від
06.08.2014 }вгору