Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 19.12.20121212
Документ 1212-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2013, підстава 834-2013-п
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться пізніше, підстава 57-2015-п )
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. № 1212
Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 834 від 13.11.2013}

Відповідно до частини п’ятої статті 17 та пункту 14 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про громадські об’єднання” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Міністерству юстиції вжити:

до 1 січня 2013 р. заходів для забезпечення функціонування Реєстру громадських об’єднань на основі Єдиного реєстру громадських формувань;

до 1 квітня 2013 р. заходів для забезпечення внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про громадські організації та їх спілки, зареєстровані (легалізовані) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, в обсязі, переданому зазначеними органами.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2013 р., та абзацу двадцять першого підпункту 2 пункту 8, пунктів 9, 11, 12 і 16 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1212

ПОРЯДОК
ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{У тексті Порядку слова “державної податкової служби” замінено словами “доходів і зборів” згідно з Постановою КМ № 834 від 13.11.2013}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Реєстру громадських об’єднань (далі - Реєстр), обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) адміністратор Реєстру - державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту, якe здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення ведення Реєстру, надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, технічну підтримку обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром та виконує інші функції, передбачені цим Порядком;

2) держатель Реєстру - Укрдержреєстр, який забезпечує ведення та функціонування Реєстру;

3) Реєстр - це єдина електронна база даних, яка створюється та ведеться з метою обліку громадських об’єднань та забезпечення доступу до інформації про громадські об’єднання;

4) реєстратор Реєстру (далі - реєстратор) - уповноважена особа Укрдержреєстру, структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру (до призначення такої особи у зазначеному підрозділі - спеціаліст територіального органу Мін’юсту, на якого покладено відповідні повноваження);

5) реєстраційний номер запису в Реєстрі - унікальний порядковий номер, присвоєний Реєстром під час внесення запису про зареєстроване громадське об’єднання, відокремлений підрозділ громадського об’єднання, громадське об’єднання, яке повідомило про своє утворення, акредитований відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації;

6) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру - державне підприємство “Інформаційно-ресурсний центр”, яке здійснює заходи із створення та супроводження програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, технічну підтримку обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному у Законах України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” та “Про громадські об’єднання”.

3. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою. У разі коли статутом громадського об’єднання передбачено також найменування іноземною мовою або мовою національної меншини, до Реєстру таке найменування вноситься за допомогою літер українського, російського або англійського алфавіту.

4. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до закону є особи, які подали таку інформацію.

5. Адміністратор Реєстру відповідно до закону несе відповідальність за втрату інформації, що сталася з його вини.

6. Реєстратор відповідно до закону є відповідальним за своєчасність внесення інформації та за помилки в інформації, яка вноситься до Реєстру, допущені Реєстратором.

Внесення відомостей до Реєстру

7. Реєстратор вносить відомості до Реєстру:

1) у день отримання:

документів для реєстрації, повідомлення про утворення громадського об’єднання, відомостей про утворений відокремлений підрозділ, документів про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

рішення про припинення діяльності громадського об’єднання шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

примірника передавального акта або його нотаріально засвідченої копії, якщо припинення здійснюється в результаті реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу; отримання рішення суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання, яке набрало законної сили;

рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, яке набрало законної сили;

іншого рішення суду, виконання якого потребує внесення запису до Реєстру;

заяви громадського об’єднання про відмову від всеукраїнського статусу;

2) у день або на наступний робочий день з дня прийняття рішення про:

реєстрацію громадського об’єднання; про відмову у реєстрації громадського об’єднання, про надіслання документів на доопрацювання, про залишення документів без розгляду по суті;

прийняття повідомлення про зміну відомостей про громадське об’єднання (до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну відомостей про керівника громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) представляти громадське об’єднання, зміну відомостей про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, зміну додаткової інформації про громадське об’єднання);

прийняття або неприйняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

внесення до Реєстру відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання, про закриття такого підрозділу, про прийняття повідомлення про зміну відомостей про зазначений підрозділ;

видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту;

реєстрацію символіки;

підтвердження всеукраїнського статусу, про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу; про надіслання повідомлення про наявність меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено для всеукраїнського статусу;

акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або про відмову в акредитації чи про залишення документів без розгляду;

визнання рішення про саморозпуск громадського об’єднання;

припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі, коли довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації не продовжена або не видана на новий строк після закінчення тридцятиденного строку з дня закінчення строку дії довіреності;

3) протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового повідомлення іноземної неурядової організації про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

8. У Реєстрі містяться відомості про:

1) отримання документів для реєстрації громадського об’єднання, повідомлення про утворення громадського об’єднання, відомостей про утворення відокремленого підрозділу громадського об’єднання, документів про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації:

дата отримання документів/повідомлення/відомостей;

повне найменування громадського об’єднання та скорочене (у разі його наявності);

вид (громадська спілка, громадська організація, відокремлений підрозділ громадського об’єднання, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації);

відмітка про утворення громадського об’єднання із статусом юридичної особи;

результати розгляду документів/повідомлення/відомостей: дата, номер та назва рішення, підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”);

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис;

2) громадське об’єднання із статусом юридичної особи:

повне найменування громадського об’єднання та скорочене (у разі його наявності);

код згідно з ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма (громадська організація або громадська спілка);

статус громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) вид (екологічне, правозахисне тощо);

мета (цілі) громадського об’єднання;

код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

місцезнаходження громадського об’єднання;

відмітка про провадження підприємницької діяльності громадським об’єднанням;

відомості про засновників громадського об’єднання:

щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу), або відмітка про те, що засновники є членами громадського об’єднання;

щодо юридичних осіб - повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи;

відомості про керівні органи громадського об’єднання: найменування керівного органу, прізвища, імена та по батькові членів керівного органу, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дата обрання (призначення), посада в керівному органі, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання, контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання у правовідносинах з третіми особами без довіреності (за наявності): прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання, контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію;

дата, номер та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію та/або статуту із зазначенням реквізитів рішення керівного органу громадського об’єднання, назви спеціального друкованого засобу масової інформації, дати та номера випуску, де здійснено публікацію повідомлення про втрату;

відомості про зміни, які внесені до запису: суть змін, внесених до запису; дата, номер рішення про прийняття повідомлення про зміни, підстава для прийняття рішення (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання, дата та номер рішення суду, найменування суду, що прийняв рішення, посилання на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”);

дані про відокремлені підрозділи громадського об’єднання: код згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання; код згідно з ЄДРПОУ відокремленого підрозділу; код виду економічної діяльності відокремленого підрозділу згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку; повне найменування відокремленого підрозділу; місцезнаходження відокремленого підрозділу; прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

відомості про зміни, які внесені до запису про відокремлений підрозділ громадського об’єднання: зміни, внесені до запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава для внесення змін (дата рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, який прийняв рішення про зміни); відомості про закриття відокремленого підрозділу (дата закриття, дата рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, який прийняв рішення про закриття);

символіка: вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор); опис символіки; зображення символіки; дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію символіки; дата реєстрації та номер у Реєстрі символіки об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.); дата внесення до Реєстру даних про символіку; відмітка про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

дата підтвердження відомостей про громадське об’єднання;

відомості про рішення громадського об’єднання про саморозпуск (дата рішення, назва керівного органу, який прийняв рішення про саморозпуск, дата обрання (призначення) ліквідаційної комісії, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

відомості про рішення громадського об’єднання про реорганізацію (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, дата обрання (призначення) комісії з реорганізації, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

дані про юридичних осіб - правонаступників (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо заборони діяльності громадського об’єднання, найменування суду, що прийняв рішення;

дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”, дата затвердження передавального акта) про припинення діяльності громадського об’єднання;

дата надходження відомостей про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;

контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис;

3) громадське об’єднання, утворене без статусу юридичної особи:

повне найменування та скорочене (у разі його наявності);

дата утворення громадського об’єднання;

дата і номер рішення про прийняття письмового повідомлення про утворення громадського об’єднання;

відомості про засновників із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, адреси місця проживання, а у разі, коли засновником є юридична особа приватного права, - її найменування, місцезнаходження юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ;

відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, контактного номера телефону, номера телефаксу, адреси електронної пошти;

мета (цілі) діяльності;

місцезнаходження громадського об’єднання без статусу юридичної особи, контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, внесені до запису; дата взяття до відома повідомлення про зміни, дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про внесення змін;

відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис;

4) відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації:

повне найменування;

вид (філіал, відділення, представництво тощо);

мета (цілі) діяльності;

прізвище, ім’я та по батькові керівника;

місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

відомості про засновника: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;

дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу та дата закінчення строку дії довіреності;

дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.);

номер та дата свідоцтва про акредитацію (його дубліката);

відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, внесені до запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про внесення змін;

відомості про припинення діяльності: дата та підстава для прийняття рішення (рішення уповноваженого органу з питань реєстрації, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, рішення суду) про припинення діяльності;

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис.

Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації

9. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації оформляється за допомогою Реєстру за встановленим зразком.

10. До свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації вноситься:

1) реєстраційний номер запису в Реєстрі - для громадських об’єднань, відокремлених підрозділів іноземної неурядової організації, які зареєстровані (акредитовані) з 1 січня 2013 р.;

2) чинний номер свідоцтва (цифри і літери у разі наявності) та реєстраційний номер запису в Реєстрі - для громадських об’єднань, відокремлених підрозділів іноземної неурядової організації, які зареєстровані органами юстиції до 1 січня 2013 р.;

3) чинний номер свідоцтва (у разі наявності), реєстраційний номер запису в Реєстрі - для громадських об’єднань, які зареєстровані виконавчими органами сільських, селищних, міських рад до 1 січня 2013 року.

Отримання інформації з Реєстру

11. Кожна фізична або юридична особа має право на вільний та безоплатний доступ до основних відомостей Реєстру через веб-сайт, який ведеться держателем Реєстру, шляхом пошуку, перегляду, копіювання та друкування відомостей про:

1) громадське об’єднання із статусом юридичної особи:

повне найменування громадського об’єднання та скорочене (у разі його наявності);

код згідно з ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма (громадська організація або громадська спілка);

статус громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) вид (екологічне, правозахисне тощо);

відмітка про провадження підприємницької діяльності громадським об’єднанням;

місцезнаходження громадського об’єднання із статусом юридичної особи;

прізвища, імена та по батькові фізичних осіб - засновників громадського об’єднання;

найменування юридичних осіб - засновників громадського об’єднання;

відомості про керівні органи громадського об’єднання: прізвище, ім’я та по батькові керівника і посада в громадському об’єднанні, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання;

дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян - для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.;

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію;

дата внесення останніх змін;

дата та номер видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;

відомості про відокремлені підрозділи: повне найменування відокремленого підрозділу; його місцезнаходження; прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу; дата та підстава для закриття відокремленого підрозділу, реєстраційний номер запису в Реєстрі; дата внесення останніх змін;

символіка: вид (прапор, емблема, інший розпізнавальний знак); опис символіки; зображення символіки; дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію символіки; дата реєстрації та номер у Реєстрі символіки об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.); дата внесення до Реєстру даних про символіку;

відмітка про перебування громадського об’єднання в процесі припинення;

відомості про припинення або відміну припинення діяльності громадського об’єднання: дата та підстава, дата затвердження передавального акта;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

дані про юридичних осіб - правонаступників (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, де зберігається реєстраційна справа громадського об’єднання;

контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

реєстраційний номер запису в Реєстрі;

2) громадське об’єднання, утворене без статусу юридичної особи:

повне найменування та скорочене (у разі його наявності);

прізвища, імена та по батькові фізичних осіб - засновників громадського об’єднання;

найменування юридичних осіб - засновників громадського об’єднання;

прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання;

місцезнаходження громадського об’єднання, утвореного без статусу юридичної особи, контактний номер телефону;

дата утворення громадського об’єднання;

дата прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

дата внесення останніх змін;

реєстраційний номер запису в Реєстрі;

3) відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації:

повне найменування;

вид (філіал, відділення, представництво тощо);

прізвище, ім’я та по батькові керівника;

місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

відомості про засновника: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;

дата закінчення строку дії останньої довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу;

дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян - для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.;

номер та дата свідоцтва про акредитацію (його дубліката);

дата внесення останніх змін;

відомості про припинення діяльності: дата та підстава для прийняття рішення про припинення діяльності;

реєстраційний номер запису в Реєстрі.

12. Пошук основних відомостей Реєстру через веб-сайт здійснюється за:

1) реєстраційним номером запису в Реєстрі;

2) кодом згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання;

3) повним або скороченим найменуванням громадського об’єднання;

4) назвою адміністративно-територіальної одиниці місцезнаходження (у розрізі мм. Києва та Севастополя, окремого району області, Автономної Республіки Крим);

5) номером та датою видачі свідоцтва про реєстрацію (його дубліката) або свідоцтва про акредитацію (його дубліката);

6) статусом громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) видом (екологічне, правозахисне тощо);

7) кодом згідно з ЄДРПОУ юридичної особи - засновника.

13. Реєстратор здійснює пошук запису про громадське об’єднання у Реєстрі за:

1) видом (громадська спілка, громадська організація, відокремлений підрозділ громадського об’єднання, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації);

2) найменуванням (повним чи скороченим);

3) статусом (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) видом (екологічне, правозахисне тощо);

4) назвою адміністративно-територіальної одиниці місцезнаходження (у розрізі мм. Києва та Севастополя, окремого району області, Автономної Республіки Крим);

5) способом утворення (шляхом реєстрації чи повідомлення про утворення);

6) періодом утворення (дата реєстрації, прийняття повідомлення про утворення), що не перевищує одного року;

7) номером свідоцтва про реєстрацію;

8) кодом згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання;

9) кодом згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб - засновників громадського об’єднання;

10) прізвищами, іменами та по батькові фізичних осіб - засновників громадського об’єднання;

11) прізвищем, ім’ям та по батькові, реєстраційним номером облікової картки платника податків керівника громадського об’єднання або уповноваженої особи;

12) реєстраційним номером запису в Реєстрі.

14. На письмові запити органів державної влади відомості з Реєстру, які не є відкритими для доступу через веб-сайт, надаються реєстратором безоплатно у формі витягу з Реєстру, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

15. Реєстратор на основі даних Реєстру проводить перевірку тотожності власної назви громадського об’єднання, яке подало документи для реєстрації, власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення про утворення яких прийнято у порядку, встановленому Законом України “Про громадські об’єднання”.

16. Адміністратор Реєстру забезпечує технічну можливість формування за даними, що містяться в Реєстрі, статистичної звітності Укрдержреєстру та реєстраторам за формою, встановленою Мін’юстом та Держстатом.

Обмін відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром

17. Реєстратор у випадках, встановлених Законами України “Про громадські об’єднання” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб - підприємців” видає виписку з Єдиного державного реєстру або повідомлення про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду та про відмову у проведенні державної реєстрації, засвідчені електронним цифровим підписом державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підписом реєстратора та його печаткою.

Формування виписки з Єдиного державного реєстру здійснюється державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від органів статистики, доходів і зборів даних про взяття на облік громадського об’єднання.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 834 від 13.11.2013}

Формування повідомлення про залишення без розгляду документів, що подані для проведення державної реєстрації, та про відмову у проведенні державної реєстрації здійснюється державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дня отримання з Реєстру відомостей про громадське об’єднання відповідно до цього Порядку.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 834 від 13.11.2013}

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців перевіряє за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не менш як два рази на день (у першій та другій половині робочого дня) наявність отриманих з Реєстру відомостей про громадські об’єднання.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 834 від 13.11.2013}

18. Обмін відомостей з Реєстру до Єдиного державного реєстру та з Єдиного державного реєстру до Реєстру здійснюється в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування з використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням криптографічного захисту інформації не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відповідних відомостей до Реєстру.

19. Технічна підтримка обміну відомостей забезпечується адміністратором Реєстру та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

20. Формування відомостей, що передаються згідно з цим Порядком, здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру та Єдиного державного реєстру.

21. Обмін відомостями згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

22. Структура, формат відомостей та регламент обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром визначаються протоколом, який затверджується Мін’юстом за погодженням з Укрдержреєстром.

23. Адміністратор Реєстру забезпечує передачу з Реєстру до Єдиного державного реєстру відповідно до цього Порядку таких відомостей про громадське об’єднання із статусом юридичної особи:

1) повне найменування громадського об’єднання та скорочене (у разі його наявності), в тому числі іноземною мовою або мовою національної меншини за допомогою літер українського, російського або англійського алфавіту;

2) організаційно-правова форма (громадська організація або громадська спілка);

3) код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

4) місцезнаходження громадського об’єднання;

5) відмітка про провадження підприємницької діяльності громадським об’єднанням;

6) відомості про засновників громадського об’єднання:

щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу), або відмітка про те, що засновники є членами громадського об’єднання;

щодо юридичних осіб - повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи;

7) відомості про керівні органи громадського об’єднання: найменування керівного органу, прізвища, імена та по батькові членів керівного органу, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дата обрання (призначення), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання;

8) відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання у правовідносинах з третіми особами без довіреності (за наявності): прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання;

9) відомості про зміни, які внесені до запису: суть змін, внесених до запису; дата рішення про прийняття повідомлення про зміни;

10) дані про відокремлені підрозділи громадського об’єднання: код згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання; код згідно з ЄДРПОУ відокремленого підрозділу; код виду економічної діяльності відокремленого підрозділу згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку; повне найменування відокремленого підрозділу; місцезнаходження відокремленого підрозділу; прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

11) відомості про зміни, які внесені до запису про відокремлений підрозділ громадського об’єднання: зміни, внесені до запису; дата взяття до відома змін;

12) дата підтвердження відомостей про громадське об’єднання;

13) відомості про рішення громадського об’єднання про саморозпуск (дата рішення, назва керівного органу, який прийняв рішення про саморозпуск, дата обрання (призначення) ліквідаційної комісії, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

14) відомості про рішення громадського об’єднання про реорганізацію (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, дата обрання (призначення) комісії з реорганізації, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

15) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

16) дані про юридичних осіб - правонаступників (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

17) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо заборони діяльності громадського об’єднання, найменування суду, що прийняв рішення;

18) дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про припинення діяльності громадського об’єднання;

19) дата надходження відомостей про втрату статуту;

20) контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

21) реєстраційний номер запису в Реєстрі;

22) прізвище, ініціали та посада реєстратора;

23) назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, де зберігається реєстраційна справа.

24. Інформація, що передається з Реєстру, використовується виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру.

25. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день формування виписки з Єдиного державного реєстру або повідомлення про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду та про відмову у проведенні державної реєстрації забезпечує передачу з Єдиного державного реєстру до Реєстру відповідно до цього Порядку таких відомостей про громадське об’єднання із статусом юридичної особи:

1) реєстраційний номер запису в Реєстрі;

2) код згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання, відокремленого підрозділу;

3) виписку з Єдиного державного реєстру, повідомлення про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду та про відмову у проведенні державної реєстрації.

26. Інформація, що передається з Єдиного державного реєстру, використовується виключно для цілей ведення Реєстру.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...