Про заходи щодо поліпшення організації розгляду питань громадянства
Указ Президента України; Положення від 06.11.19971247/97
Документ 1247/97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.03.2001, підстава - 215/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 215/2001 ( 215/2001 ) від 27.03.2001 )
Про заходи щодо поліпшення організації
розгляду питань громадянства

З метою вдосконалення роботи з питань прийняття до
громадянства України та припинення громадянства України,
забезпечення всебічного і своєчасного розгляду заяв та подань з
цих питань та відповідно до Закону України "Про громадянство
України" ( 1636-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про Комісію при Президентові України
з питань громадянства (додається).
2. Встановити, що: Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство
закордонних справ України надсилають на розгляд Президентові
України заяви і подання з питань громадянства України разом з
відповідними документами в міру їх підготовки, але не пізніш як за
шість місяців до закінчення строку, визначеного у частині третій
статті 36 Закону України "Про громадянство України"; про рішення Президента України з питань громадянства
заявників повідомляє у десятиденний строк в письмовій формі Відділ
громадянства Адміністрації Президента України.
3. Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству
закордонних справ України протягом місяця в межах наданих
повноважень ужити додаткових заходів щодо вдосконалення порядку
прийняття та проходження заяв, подань та інших документів з питань
громадянства у підпорядкованих їм органах та установах.
4. Підтримати пропозицію Комісії при Президентові України з
питань громадянства та Відділу громадянства Адміністрації
Президента України щодо підготовки ними та видання у 1998 році
науково-практичного коментаря до Закону України "Про громадянство
України".
5. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України
від 31 березня 1992 року N 196 ( 196/92 ) "Про порядок розгляду
питань, зв'язаних з громадянством України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 листопада 1997 року
N 1247/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 листопада 1997 року
N 1247/97
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію при Президентові України
з питань громадянства
1. Комісія при Президентові України з питань громадянства
(далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про громадянство України"
( 1636-12 ), іншими законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є: попередній розгляд заяв, подань та інших документів з питань
прийняття до громадянства України і припинення громадянства
України; участь у підготовці та обговоренні проектів законів, указів
Президента України та інших документів з питань громадянства; вивчення і узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду
вирішення питань громадянства, внесення пропозицій Президентові
України, спрямованих на поліпшення роботи державних органів з цих
питань.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: одержувати матеріали та інші документи в порядку,
передбаченому частиною третьою статті 35 Закону України "Про
громадянство України"; створювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі
групи, залучати до участі в них представників центральних,
місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій,
провідних учених і спеціалістів (за погодженням з їх керівниками); вивчати роботу центральних і місцевих органів виконавчої
влади, заслуховувати на своїх засіданнях їх керівників, а також
керівників установ і організацій з питань, що належать до її
компетенції; проводити наукові конференції, семінари, наради з питань
громадянства.
5. Комісія утворюється у складі Голови, заступника Голови,
відповідального секретаря та її членів, які працюють на
громадських засадах. Голову Комісії призначає Президент України. Заступником Голови Комісії за посадою є Завідувач Відділу
громадянства Адміністрації Президента України, відповідальним
секретарем Комісії - завідувач сектора з питань громадянства цього
Відділу. Персональний склад Комісії та Положення про неї затверджує
Президент України.
6. Члени Комісії несуть відповідальність за законність і
обгрунтованість пропозицій та висновків, які вносяться Комісією на
розгляд Президентові України.
7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два
місяці. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість її членів. Головує на засіданнях Голова Комісії, а в разі його
відсутності - заступник Голови Комісії.
8. Підготовлені для попереднього розгляду заяви, подання та
інші документи з питань громадянства, пропозиції, а також
відповідні проекти указів Президента України на засіданнях Комісії
доповідає відповідальний секретар Комісії. З інших питань, внесених на обговорення Комісії, доповідають
члени Комісії, керівники експертних та робочих груп, створених
Комісією, яким було доручено підготовку цих питань.
9. Комісія всебічно вивчає матеріали з питань громадянства,
що передаються на її розгляд, оцінює обгрунтованість заяв та
подань, висновки державних органів, інші документи та перевіряє
додержання вимог Закону України "Про громадянство України". За результатами розгляду Комісія готує пропозиції та висновки
щодо кожної заяви або подання.
10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше половини її членів. Прийняте рішення оформляється протоколом, що підписують всі
члени Комісії, які брали участь у засіданні. Член Комісії, який не згоден з прийнятим рішенням, може
викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка має бути додана
до протоколу засідання Комісії.
11. Рішення Комісії разом з підготовленими на їх підставі
проектами указів Президента України подаються на розгляд
Президентові України. Проекти указів Президента України з питань громадянства,
попередньо розглянуті Комісією, візують Голова Комісії, Глава
Адміністрації Президента України, його заступник з правових питань
та Завідувач Відділу громадянства Адміністрації Президента
України.
12. На засідання Комісії можуть бути запрошені представники
центральних та місцевих органів виконавчої влади, засобів масової
інформації, інших установ, організацій, провідні учені,
спеціалісти.
13. Комісія здійснює систематичний контроль за виконанням
відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади
указів Президента України з питань громадянства.
14. Організаційне та інше забезпечення діяльності Комісії
здійснює Відділ громадянства Адміністрації Президента України.
15. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору