Про телекомунікації
Верховна Рада України; Закон від 18.11.20031280-IV
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2017, підстава 1834-19, 1983-19
 
Пошук у тексті:  суд [7]

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5
« попередня сторінканаступна сторінка »  

     3. Сплата   споживачем   пені,   правомірне   припинення   чи 
скорочення оператором, провайдером переліку телекомунікаційних
послуг не звільняє споживача від обов'язку оплатити надані йому
телекомунікаційні послуги.
4. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що
сталося з вини споживача, усі витрати оператора телекомунікацій на
усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому
числі неотриманий прибуток) покладаються на споживача.
Глава VII
ОПЕРАТОРИ, ПРОВАЙДЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Стаття 37. Правові основи діяльності операторів
і провайдерів телекомунікацій
1. Оператори, провайдери телекомунікацій здійснюють свою
діяльність відповідно до законодавства про телекомунікації.
2. Правовими основами діяльності операторів, провайдерів
телекомунікацій є:
1) рівні права операторів, провайдерів на ринку
телекомунікацій України;
2) пріоритет інтересів споживачів телекомунікаційних послуг;
3) розвиток конкуренції в умовах функціонування операторів
та/або провайдерів різних форм власності;
4) недопущення вчинення дискримінаційних дій з боку
операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою
перевагою на ринках телекомунікаційних послуг проти інших
суб’єктів цих ринків. { Пункт 4 частини другої статті 37 в редакції Закону N 4910-VI
( 4910-17 ) від 07.06.2012 }

{ Частину третю статті 37 виключено на підставі Закону
N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 }

4. Віднесення операторів і провайдерів телекомунікацій до
операторів і провайдерів, які займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку телекомунікацій, проводиться Антимонопольним
комітетом України на підставі законодавства про захист економічної
конкуренції.
Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій
1. Оператори телекомунікацій мають право на:
1) здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно
до законодавства;
2) отримання ліцензій відповідно до цього Закону;
3) отримання номерного ресурсу;
4) планування та розвиток власних мереж;
5) установлення тарифів на телекомунікаційні послуги, що ними
надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою
відповідно до цього Закону;
6) присвоєння телефонних номерів споживачам у межах
виділеного оператору номерного ресурсу та задіяння персональних
номерів у порядку, встановленому національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;
{ Пункт 6 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2392-VI ( 2392-17 ) від 01.07.2010 }
7) з'єднання телекомунікаційних мереж, що знаходяться в його
власності або користуванні, з телекомунікаційними мережами, що
знаходяться у власності або користуванні інших операторів,
відповідно до цього Закону;
8) скорочення переліку або припинення надання
телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила
надання і отримання телекомунікаційних послуг, або на відключення
кінцевого обладнання споживача, якщо воно не має виданого в
установленому законодавством порядку документа про підтвердження
відповідності вимогам нормативних документів у сфері
телекомунікацій, у порядку, визначеному цими правилами;
9) відключення на підставі рішення суду кінцевого обладнання,
якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дій
або дій, що загрожують інтересам державної безпеки;
10) зупинення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно
до цього Закону і в порядку, встановленому ЦОВЗ та узгодженому з
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації;
11) установлення телекомунікаційного обладнання в
приміщеннях, що належать їм на правах найму, з дозволу власника
приміщення;
12) інші права, передбачені законодавством України та
договорами про надання телекомунікаційних послуг.
2. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Державного бюро
розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ
України, Національної поліції, центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику, центральних органів виконавчої влади, що
забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах
цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту
державного кордону, з'єднувальних ліній служб екстреного виклику
здійснюється в порядку ( 607-2004-п ), встановленому Кабінетом
Міністрів України. { Частина друга статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) від
23.02.2006, N 3748-VI ( 3748-17 ) від 20.09.2011, N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013,
N 630-VIII ( 630-19 ) від 16.07.2015, N 766-VIII ( 766-19 ) від
10.11.2015, N 794-VIII ( 794-19 ) від 12.11.2015 }
3. Провайдер телекомунікацій користується правами,
передбаченими частиною першою цієї статті, за винятком прав,
передбачених пунктами 2, 3, 6, 7 частини першої цієї статті, а
також має право на підключення технічних засобів до
телекомунікаційної мережі оператора відповідно до законодавства.
{ Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011 }
4. Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері
телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій
- резидентом України та копії ліцензії цього оператора на
відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом.
( Статтю 38 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )
Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів
телекомунікацій
1. Оператори телекомунікацій зобов'язані:
1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно
до законодавства за умови включення до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також
за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів; { Пункт 1 частини першої статті 39 в редакції Закону N 3566-VI
( 3566-17 ) від 05.07.2011 }
2) надавати безоплатний доступ споживачам до
телекомунікаційних мереж загального користування для виклику
пожежної охорони, Національної поліції, швидкої допомоги,
аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню
за єдиним телефонним номером 112, а також для надсилання
благодійного телекомунікаційного повідомлення.
Безоплатно оператором телекомунікацій надаються:
а) послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі
текстового повідомлення, якщо вони надаються абонентам для
направлення (здійснення) ними благодійного телекомунікаційного
повідомлення;
б) послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на
користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної
організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або
територіальної громади на виконання благодійного
телекомунікаційного повідомлення, направленого (здійсненого) таким
абонентом;
в) послуги з публічного збору благодійних пожертв з
використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення згідно
з договором, укладеним між оператором телекомунікацій та
неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією
(крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною
громадою.
При цьому на суму коштів, перераховану оператором на цілі
благодійної діяльності, зібраних публічним збором благодійних
пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного
повідомлення, зменшується аванс абонента за телекомунікаційні
послуги. Відповідна сума коштів списується з особового рахунку
абонента; { Пункт 2 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4499-VI ( 4499-17 ) від 13.03.2012, N 766-VIII
( 766-19 ) від 10.11.2015; в редакції Закону N 1664-VIII
( 1664-19 ) від 06.10.2016 }
3) надавати телекомунікаційні послуги за встановленими
показниками якості;
4) надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для
укладення договору, а також щодо телекомунікаційних послуг, які
вони надають;
4-1) надавати абонентам послугу перенесення абонентського
номера, користування персональним номером у порядку, встановленому
національною комісією ( z1117-13 ), що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; { Частину першу
статті 39 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 2392-VI
( 2392-17 ) від 01.07.2010 }
5) вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що
надаються споживачеві;
6) забезпечувати правильність застосування тарифів;
7) зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги
протягом строку позовної давності, визначеного законом, та
надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в
порядку, встановленому законом;
8) не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на
ринку телекомунікацій;
9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги
підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро
України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної поліції, центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, центральних органів
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують
державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і
техногенної безпеки, захисту державного кордону; { Пункт 9 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 3475-IV
( 3475-15 ) від 23.02.2006, N 3748-VI ( 3748-17 ) від 20.09.2011,
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від
04.07.2013, N 630-VIII ( 630-19 ) від 16.07.2015, N 766-VIII
( 766-19 ) від 10.11.2015, N 794-VIII ( 794-19 ) від 12.11.2015 }
10) забезпечувати готовність своїх телекомунікаційних мереж
до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та
воєнного стану, в тому числі можливість оповіщення своїх
споживачів у цих умовах;
11) надавати щорічно до ЦОВЗ інформацію про свої
телекомунікаційні мережі для відпрацювання мобілізаційних планів у
межах, визначених Кабінетом Міністрів України;
12) вести облікову та іншу, визначену законодавством,
документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та
взаємоз'єднання з іншими телекомунікаційними мережами;
13) своєчасно надавати ЦОВЗ та національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
звіти та інформацію в обсягах, порядку і строки, визначені
законодавством; { Пункт 13 частини першої статті 39 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011 }
14) оприлюднювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що
встановлюються самим оператором, не пізніше ніж за сім календарних
днів до їх введення;
15) забезпечувати використання наданого номерного ресурсу в
терміни, визначені національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;
16) попереджувати споживачів про можливе скорочення переліку
телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у
випадках і порядку, передбачених правилами надання і отримання цих
послуг;
17) вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу
до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими
мережами;
18) на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх
абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження
дитячої порнографії; { Частину першу статті 39 доповнено новим
пунктом 18 згідно із Законом N 1819-VI ( 1819-17 ) від
20.01.2010 }
18-1) подавати до центрів системи екстреної допомоги
населенню за єдиним телефонним номером 112:
невідкладно після отримання екстреного виклику від абонента
рухомого (мобільного) зв'язку - дані про його номер і
місцезнаходження;
щомісяця - інформацію про абонентські номери фіксованого
телефонного зв'язку, прізвища, імена, по батькові, найменування та
адреси, що містяться в базі даних; { Частину першу статті 39 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом
N 4499-VI ( 4499-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 18-2 частини першої статті 39 виключено на підставі
Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }

19) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства
України.
2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2,
10, 11, 12, 15, 17, 18-1, поширюються також на провайдерів
телекомунікацій. { Абзац перший частини другої статті 39 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 4499-VI ( 4499-17 ) від
13.03.2012, N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність
на підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 767-VII ( 767-18 ) від
23.02.2014 }
Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають
інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому
законом. { Частину другу статті 39 доповнено абзацом другим згідно
із Законом N 1819-VI ( 1819-17 ) від 20.01.2010 } { Частина друга статті 39 в редакції Закону N 1876-IV ( 1876-15 )
від 24.06.2004 }
3. У разі якщо оператор, провайдер телекомунікацій встановлює
плату за телекомунікаційні послуги згідно з почасовими тарифами,
то при розрахунках із споживачами він зобов'язаний враховувати
лише повні тарифні одиниці часу.
4. Оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти
встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби,
необхідні для здійснення уповноваженими органами
оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих
технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти
проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню
розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.
Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист
зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу. { Частина четверта статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на
підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }
5. Оператори, провайдери телекомунікацій не мають права
відмовляти в подальшому наданні загальнодоступних послуг інвалідам
I та II груп усіх категорій, поточна заборгованість яких за
отримані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.
6. Оператори телекомунікацій, що надають послуги рухомого
(мобільного) зв'язку на території України, за умови укладення
відповідної письмової угоди між собою зобов'язані надавати
можливість абонентам отримувати послугу національного роумінгу. { Статтю 39 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2392-VI
( 2392-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 40. Відповідальність операторів, провайдерів
телекомунікацій
1. Оператор, провайдер телекомунікацій несе перед споживачами
за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг таку
майнову відповідальність:
1) за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або
надання їх в обсязі, меншому за оплачений, -
у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг та штрафу в
розмірі 25 відсотків вартості послуг;
2) за затримку передавання телеграми, що призвело до її
невручення або до несвоєчасного вручення, -
штраф у розмірі 50 відсотків вартості оплаченої послуги, а
також повернення споживачу отриманих за послугу грошей;
3) за безпідставне відключення кінцевого обладнання, -
у розмірі абонентної плати за весь період відключення;
4) за безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг, -
у розмірі абонентної плати за один місяць;
5) в інших випадках - у розмірах, передбачених договором про
надання телекомунікаційних послуг;
6) у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого
моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження
телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до
послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості
телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період
пошкодження не нараховується, а оператор телекомунікацій у разі
неусунення пошкодження протягом п'яти діб із зафіксованого моменту
подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у
розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу
перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.
2. Оператори, провайдери телекомунікацій не несуть майнової
відповідальності перед споживачами телекомунікаційних послуг за
невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання
телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили
(землетрус, повінь, ураган тощо), викрадання чи пошкодження
зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються
оператором телекомунікацій, або з вини споживача у випадках,
передбачених цим Законом.
3. Питання відшкодування завданих споживачеві фактичних
збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне
виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов'язків за
договором про надання телекомунікаційних послуг вирішуються в
судовому порядку.
4. Оператори, провайдери телекомунікацій не несуть
відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами.
Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій
1. Персоналом оператора, провайдера телекомунікацій є всі
працівники, які перебувають з ним у трудових відносинах.
2. Персонал оператора, провайдера телекомунікацій несе
відповідальність за порушення вимог законодавства України щодо
збереження таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через
комп'ютер, а також інформації з обмеженим доступом щодо
організації та функціонування телекомунікаційних мереж в інтересах
національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3. Персоналу оператора, провайдера телекомунікацій
забороняється брати участь у страйках, якщо такі дії призводять до
припинення функціонування мереж телекомунікацій чи надання
телекомунікаційних послуг, що створює перешкоди для забезпечення
національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод людини.
4. Операторами, провайдерами телекомунікацій створюються
робочі місця для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 відсотків
загальної чисельності працівників без урахування зайнятих у
важких, шкідливих умовах та роботах з підвищеною небезпекою.
5. Керівники підприємств - операторів, провайдерів
телекомунікацій та їх філій можуть прийматися на роботу за
контрактом.
Глава VIII
РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
1. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови
включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
( z1958-12 ), а у визначених законом випадках також за наявності
відповідних ліцензій та/або дозволів.
2. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менш як за
місяць до її початку подати до національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заяву про
включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за
формою ( z1958-12 ), що затверджується національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
{ Абзац перший частини другої статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }
У разі якщо вид діяльності, що має намір здійснювати суб'єкт
господарювання, потребує отримання ліцензії та/або дозволів, то
одночасно із заявою на реєстрацію подається заява та пакет
документів на отримання ліцензії та/або дозволів.
3. Рішення про включення суб'єкта господарювання до реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій приймається національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації
відповідної заяви суб'єкта господарювання.
Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій ( z1958-12 ) національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, направляє заявнику протягом трьох робочих днів з
дня прийняття відповідного рішення.
4. Заява суб'єкта господарювання залишається без розгляду у
разі, якщо:
1) подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) заповнена з порушенням встановленої національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, форми.

{ Абзац четвертий частини четвертої статті 42 виключено на
підставі Закону N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }

Про залишення заяви про включення до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій без розгляду заявник інформується в
письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10
робочих днів з дня реєстрації заяви.
У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви
без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву
про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
( z1958-12 ), яка розглядається національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у порядку,
встановленому частиною третьою цієї статті.
5. У разі зміни даних, зазначених у заяві про включення до
реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, суб'єкт
господарювання зобов'язаний повідомити про них національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації ( z1958-12 ), протягом 30 робочих днів з дня
виникнення змін. Рішення про внесення змін до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій приймається національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідного
повідомлення суб'єкта господарювання.
6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, має право самостійно вносити
відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій у разі припинення діяльності суб'єкта
господарювання у сфері телекомунікацій.
7. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері
телекомунікацій:
1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного;
2) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного;
3) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з
правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв'язку;
4) надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж. { Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1876-IV
( 1876-15 ) від 24.06.2004, N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006;
в редакції Закону N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011 }
Стаття 43. Основні принципи ліцензування у сфері
телекомунікацій
1. Основними принципами ліцензування у сфері телекомунікацій
є:
1) створення відкритих, недискримінаційних і прозорих умов
доступу до ринку телекомунікацій та діяльності на ньому;
2) сприяння ефективному функціонуванню ринку телекомунікацій
на основі збалансування інтересів суспільства і операторів,
провайдерів телекомунікацій;
3) забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх
суб'єктів господарювання;
4) раціональне використання обмежених ресурсів у сфері
телекомунікацій;
5) сприяння впровадженню нових видів телекомунікаційних
послуг і застосуванню новітніх технологій;
6) залучення інвестицій у розвиток телекомунікацій України.
2. Ліцензування не може використовуватися для обмеження
конкуренції у здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій.
Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій та ліцензійні умови
1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є
нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних,
кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання
при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій, що
не підлягає ліцензуванню.
2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить
вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних
та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при
здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає
ліцензуванню.
3. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
ліцензійні умови встановлює національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідно
до цього Закону.
4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, може включати до ліцензій на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для окремих
операторів особливі умови. { Стаття 44 в редакції Закону N 3566-VI ( 3566-17 ) від
05.07.2011 }
Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії
1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто,
через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з
описом вкладення звертається до національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із заявою
про видачу ліцензії за встановленим нею зразком ( z1994-13 ).
{ Частина перша статті 45 в редакції Закону N 1876-IV ( 1876-15 )
від 24.06.2004 }
2. До заяви про видачу ліцензії заявник додає:

{ Пункт 1 частини другої статті 45 виключено на підставі
Закону N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }

2) копії установчих документів (для юридичних осіб),
засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право власності суб'єкта господарювання або
користування ним виробничими приміщеннями;
4) плани утворення та використання телекомунікаційної мережі
за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності;
5) документи, що підтверджують фінансові можливості та
кадрове забезпечення здійснення заявленої діяльності.
3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, забороняється вимагати від
суб'єктів господарювання інші документи, не передбачені цим
Законом.
4. У разі наявності в заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які здійснюватимуть господарську діяльність на
підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та
місцезнаходження.
5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом, копія якого видається або надсилається
заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом
відповідальної особи національної комісіії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. { Частина п'ята
статті 45 в редакції Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 }
6. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви
формуються в окрему справу.
7. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень;
2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.
8. У разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних
підстав протягом тижня від дати реєстрації заяви.
9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про видачу ліцензії.
10. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, публікує інформацію щодо процедур
видачі ліцензій у своєму офіційному бюлетені.
Стаття 46. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про видачу
ліцензії або про відмову в її видачі у строк, що не перевищує 30
робочих днів від дати реєстрації заяви про видачу ліцензії.
2. Копія рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі
ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом трьох
робочих днів від дати його прийняття.
3. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються
підстави відмови.
4. Одночасно з рішенням про видачу ліцензії заявникові
надсилається повідомлення про розмір плати за видачу ліцензії,
порядок її оплати та отримання.
5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:
1) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії;
2) невідповідність заявника та поданих документів ліцензійним
умовам, установленим для певного виду господарської діяльності у
сфері телекомунікацій;
3) неможливість видачі ліцензії внаслідок раніше прийнятого
рішення щодо обмеження їх чисельності та розподілу на конкурсних
засадах.
6. У разі відмови у видачі ліцензії суб'єкт господарювання
може подати до національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, нову заяву про
видачу ліцензії після усунення обставин, що стали підставою для
відмови у її видачі.
7. Рішення національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про відмову у
видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
8. У разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує
використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного)
термін прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі
необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін
надання ліцензії продовжується на термін, визначений Регламентом
радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними
міжнародними договорами. Ліцензія на вид діяльності у сфері
телекомунікацій, який передбачає користування радіочастотним
ресурсом України, видається одночасно з відповідною ліцензією на
користування радіочастотним ресурсом України. ( Статтю 46
доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1876-IV ( 1876-15 )
від 24.06.2004 )
Стаття 47. Обмеження кількості ліцензій та проведення
конкурсу на отримання ліцензії в таких випадках
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, може прийняти рішення про
обмеження кількості ліцензій на види діяльності у сфері надання
телекомунікаційних послуг у разі необхідності забезпечення
ефективного використання телекомунікаційних мереж в інтересах
споживачів та використання обмежених ресурсів. Це рішення повинно
бути опубліковане із зазначенням підстав його прийняття.
2. У разі прийняття рішення про обмеження кількості ліцензій
ліцензії видаються на конкурсних засадах. Конкурс на одержання
ліцензій повинен проводитися на відкритих, недискримінаційних та
прозорих засадах і передбачати однакові конкурсні умови та вимоги
для всіх учасників конкурсу.
3. Видача ліцензій у разі проведення конкурсу здійснюється в
термін, що не перевищує чотирьох місяців із дня його оголошення.
4. Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій
встановлюється національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з дотриманням таких
умов:
1) оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій
надається не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня проведення
конкурсу і підлягає обов'язковій публікації в офіційному бюлетені
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації;
2) для участі в конкурсі на отримання ліцензії суб'єкти
господарювання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня його
проведення подають до органу ліцензування повідомлення про намір
взяти участь у конкурсі, а також документи, передбачені порядком
проведення конкурсу;
3) рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, не пізніше ніж через п'ять робочих днів
від дати проведення конкурсу;
4) рішення про результати конкурсу публікується в офіційному
бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації.
5. Повідомлення про прийняття рішення за результатами
конкурсу про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії
надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох
робочих днів від дати його оформлення.
6. Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено в
судовому порядку.
7. У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами
конкурсу, національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, не пізніше ніж через десять
робочих днів від дати прийняття рішення про її анулювання
зобов'язана оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була
анульована.
Стаття 48. Видача ліцензії та її копій
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, повинна оформити ліцензію не
пізніше ніж за три робочі дні від дня надходження документа, що
підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, робить відмітку про дату
прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за
видачу ліцензії, на копії опису, який було видано заявнику при
прийомі заяви про видачу ліцензії.
3. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі
ліцензії не надав документа, що підтверджує внесення плати за її
видачу, або не звернувся до національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для
отримання оформленої ліцензії, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, скасовує
рішення про видачу ліцензії або приймає рішення про визнання такої
ліцензії недійсною.
4. Ліцензії видаються на бланках, зразки яких затверджуються
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації. { Частина четверта статті 48 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 }
5. Строк дії ліцензії встановлює національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у
ліцензії, але не може бути меншим ніж п'ять років.
6. У ліцензії зазначається територія, на якій здійснюється
діяльність у сфері телекомунікацій на підставі цієї ліцензії.
7. Ліцензія підписується керівником національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.
8. Для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу
суб'єкта господарювання, що здійснюватимуть діяльність у сфері
телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії,
національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, видає йому засвідчені копії ліцензії,
які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Копія
ліцензії видається також провайдеру телекомунікацій, який надає
відповідні телекомунікаційні послуги на підставі договору з таким
суб'єктом господарювання. Засвідчена національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії, іншого
відокремленого підрозділу на здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій на підставі даної ліцензії.
9. У разі створення суб'єктом господарювання нової філії,
іншого відокремленого підрозділу, а також укладення договору з
провайдером телекомунікацій, які здійснюватимуть діяльність у
сфері телекомунікацій за отриманими суб'єктом господарювання
ліцензіями, цей суб'єкт повинен подати до національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
заяву встановленого зразка про видачу копій відповідних ліцензій,
а також документи, які підтверджують створення нової філії, іншого
відокремленого підрозділу.
10. У разі ліквідації провайдера телекомунікацій, філії,
іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що
здійснювали господарську діяльність згідно з ліцензіями,
отриманими суб'єктом господарювання, або в разі припинення ними
діяльності у сфері телекомунікацій цей суб'єкт зобов'язаний
протягом семи робочих днів з дати ліквідації або припинення
провайдером телекомунікацій, філією, іншим відокремленим
підрозділом діяльності у сфері телекомунікацій письмово повідомити
національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, та повернути відповідну копію ліцензії.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, повинна внести відповідні зміни до
ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня від дати
надходження такого повідомлення.
11. Інформація про видачу ліцензії та особливі умови,
зазначені в ліцензії, публікуються в офіційному бюлетені
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації.
12. Суб'єкт господарювання не може передавати ліцензію або її
копію іншій юридичній або фізичній особі для здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій.
Стаття 49. Продовження строку дії ліцензії
1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати
зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після
закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири
місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, із заявою про продовження строку її дії
в порядку, визначеному частиною першою статті 45. ( Частина перша статті 49 в редакції Закону N 3380-IV ( 3380-15 )
від 19.01.2006 )
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, не має права відмовити в
продовженні строку дії ліцензії, якщо оператором, провайдером
телекомунікацій виконуються всі ліцензійні умови та особливі
умови, зазначені в ліцензії, або ці умови не виконані з поважних
причин, які не залежали від оператора, провайдера телекомунікацій.
3. Рішення про продовження строку дії ліцензії або про
відмову в продовженні строку її дії із зазначенням підстав відмови
повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих
днів від моменту реєстрації заяви.
4. Рішення національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про продовження
строку дії ліцензії оформляється на бланку ліцензії.
5. При продовженні строку дії ліцензії національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, може внести зміни до особливих умов зазначеної
ліцензії.
6. Продовження строку дії ліцензії, яка була отримана за
конкурсом, здійснюється без проведення конкурсу.
7. Якщо оператор, провайдер телекомунікацій оскаржує рішення
національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, про відмову в продовженні строку дії
ліцензії в судовому порядку до закінчення строку дії ліцензії, дія
цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.
8. Процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується
тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до
цього Закону. { Статтю 49 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1876-IV
( 1876-15 ) від 24.06.2004 }
Стаття 50. Переоформлення ліцензії
1. Підставами для переоформлення ліцензії є:
1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по
батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності,
крім зміни найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного
товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше
господарське товариство. У такому разі товариство має право на
провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій
на підставі виданої раніше такому товариству ліцензії; { Пункт 1 частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1983-VIII ( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця
проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання
шляхом зміни організаційно-правової форми (крім перетворення
акціонерного товариства в інше господарське товариство),
перетворення, злиття, приєднання. У цьому випадку ліцензії,
отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його
правонаступника. { Пункт 3 частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1983-VIII ( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів
подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, заяву про переоформлення ліцензії
разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними
документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни. Заява про переоформлення ліцензії
подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45. ( Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006 )
3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, протягом десяти робочих днів з
дати реєстрації заяви про переоформлення ліцензії зобов'язана при
наданні документів, що підтверджують оплату переоформлення, видати
переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін,
зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, або відмовити в
переоформленні ліцензії у разі відсутності підстав для
переоформлення чи недостовірних даних у поданих документах.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5
« попередня сторінканаступна сторінка »