Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 10.09.20031433
Документ 1433-2003-п, поточна редакція — Редакція від 22.12.2017, підстава 998-2017-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2003 р. N 1433
Київ
Про затвердження Порядку використання
комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011
N 933 ( 933-2013-п ) від 18.12.2013
N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання комп'ютерних програм в
органах виконавчої влади, що додається.
2. Покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі
функції щодо організації взаємодії органів виконавчої влади з
питань використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського
права. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011, N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017 }
3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 р. N 1433
ПОРЯДОК
використання комп'ютерних програм
в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає процедуру використання в органах
виконавчої влади комп'ютерних програм як об'єктів авторського
права.
2. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
ліцензія на використання комп'ютерної програми (далі -
ліцензія) - письмове повноваження на використання комп'ютерної
програми певним способом і за певних умов, надане особою, що має
виключне право видавати відповідний дозвіл;
ліцензійні примірники комп'ютерної програми - примірники
комп'ютерної програми, які розповсюджуються і використовуються в
обсягах і у спосіб, визначені у ліцензії.
3. В органах виконавчої влади за рішенням їх керівників
визначається у межах загальної чисельності працівників підрозділ,
відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань правової
охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, встановлення,
використання, обліку та інвентаризації (далі - підрозділ
інформаційних технологій).
4. Вимоги до комп'ютерних програм, що використовуються в
органах виконавчої влади, визначаються виходячи з необхідності
забезпечення виконання покладених на ці органи завдань та з
урахуванням технічних параметрів наявних комп'ютерів, навичок
роботи працівників з такими програмами та можливих витрат у разі
переходу на інші комп'ютерні програми аналогічного призначення.
Додатково можуть висуватися вимоги до забезпечення захисту
інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, або
інформації, необхідність охорони якої визначено законодавством, а
також відповідності комп'ютерних програм державним стандартам чи
галузевим нормам.
5. Потреба органів виконавчої влади в комп'ютерних програмах
визначається виходячи з необхідності забезпечення виконання
існуючих і нових завдань, покладених на ці органи, створення або
модернізації інформаційних чи телекомунікаційних систем, заміни
старих версій програм або компонентів комп'ютерів та/або їх
периферійного обладнання, а також у разі висунення додаткових
вимог до комп'ютерних програм, що вже використовуються.
6. Придбання органами виконавчої влади комп'ютерних програм
здійснюється з урахуванням потреби. При цьому придбаваються
виключно ліцензійні примірники таких програм або примірники
програм вільного використання, які повинні бути забезпечені
документацією, що підтверджує правомірність їх використання згідно
з ліцензією або належність до комп'ютерних програм вільного
використання.
Умови використання комп’ютерних програм з метою створення і
(або) використання інформаційно-аналітичних систем або державних
електронних реєстрів повинні передбачати, що строком ліцензії є
строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності
на відповідну комп’ютерну програму. { Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }
Закупівля комп’ютерних програм, якщо ліцензія передбачає
виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за
надані від імені держави послуги, забороняється. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 129 ( 129-2016-п ) від
24.02.2016 }
7. У разі організації тендерів на закупівлю комп'ютерних
програм органи виконавчої влади:
віддають перевагу за інших однакових об'єктивних технічних та
якісних характеристик локалізованим версіям комп'ютерних програм;
ураховують наявність у розповсюджувачів комп'ютерних програм
статусу офіційного партнера (дистриб'ютора, постачальника) та
можливість здійснення виробниками або розповсюджувачами офіційного
супроводження (консультаційного, сервісного та технічного
обслуговування) цих програм.
8. Підрозділ інформаційних технологій:
складає інвентарний список комп'ютерних програм;
оформляє на кожен комп'ютер у тижневий строк після введення
його в експлуатацію картку обліку (в електронній або паперовій
формі) встановлених програм, яка зберігається у підрозділі
протягом усього строку експлуатації комп'ютера. Картка повинна
містити відомості про працівника, за яким закріплено комп'ютер,
назву, вид, версію кожної встановленої програми, дату її придбання
та встановлення, найменування виробника чи розповсюджувача
примірників цієї програми, а за необхідності - реквізити ліцензії.
У разі закріплення комп'ютера за іншим працівником до картки
обліку вноситься відповідний запис.
9. Установлення комп'ютерних програм чи їх переустановлення
здійснюється за погодженням з працівником підрозділу інформаційних
технологій.
10. Керівник підрозділу інформаційних технологій:
подає керівникові органу виконавчої влади пропозиції про
необхідність придбання нових комп'ютерних програм (чи комп'ютерів
з попередньо встановленими програмами), забезпечує отримання
необхідних комп'ютерних програм, що розповсюджуються на
безоплатній основі, та проведення їх інвентаризації;
організовує роботу із створення архівів комп'ютерних програм
та збереження супровідної документації;
організовує проведення планових та позапланових перевірок
дотримання вимог цього Порядку;
перевіряє у разі потреби наявність та справжність ліцензії;
організовує подання методичної допомоги працівникам з питань
правової охорони комп'ютерних програм;
здійснює заходи з метою запобігання неправомірному
використанню комп'ютерних програм.
11. Працівники органів виконавчої влади, що використовують у
своїй діяльності комп'ютерні програми, зобов'язані дотримуватися
законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та
виконувати умови їх використання. При цьому зазначені працівники
не мають право:
установлювати комп'ютерні програми та використовувати їх без
дозволу працівника підрозділу інформаційних технологій;
відтворювати і розповсюджувати комп'ютерні програми та
надавати доступ до них третім особам без дозволу особи, що має
виключне право видавати дозвіл на використання комп'ютерних
програм;
використовувати на робочому місці комп'ютерні програми, не
зазначені в картці обліку.
12. Працівники органів виконавчої влади, за якими закріплено
комп'ютери, зобов'язані надавати доступ до них працівникам
підрозділу інформаційних технологій для встановлення
(переустановлення) комп'ютерних програм або проведення їх
інвентаризації.
13. Під час прийняття працівників на роботу до органу
виконавчої влади проводиться для них інструктаж щодо виконання
вимог цього Порядку.
14. Планова інвентаризація комп'ютерних програм проводиться
щороку з метою здійснення контролю за станом дотримання
законодавства з питань їх правової охорони та визначення потреби у
нових програмах.
Інформацію про результати планової інвентаризації органи
виконавчої влади подають щороку до 1 квітня Мінекономрозвитку за
встановленою ним формою. { Абзац другий пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2013-п ) від
18.12.2013 }
15. Позапланова інвентаризація комп'ютерних програм
проводиться за рішенням керівника органу виконавчої влади або
Мінекономрозвитку з метою здійснення контролю за станом дотримання
законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та
упорядкування їх використання в органах виконавчої влади. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011, N 933 ( 933-2013-п ) від
18.12.2013 }
16. Інвентаризація комп'ютерних програм проводиться
працівниками підрозділу інформаційних технологій або комісією,
призначеною розпорядженням керівника відповідного органу.
17. Мінекономрозвитку подає щороку до 1 червня Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про результати
інвентаризації комп'ютерних програм та відповідні дані
Генеральному штабу Збройних Сил з метою здійснення контролю за
виконанням органами виконавчої влади завдань у сфері оборони. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011; в редакції Постанов КМ N 933
( 933-2013-п ) від 18.12.2013, N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...