Документ 1586-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.10.2016, підстава - 1404-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 33, ст.1162)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У абзаці другому частини першої статті 166-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "п’ятдесяти до ста" замінити словами "ста до тисячі".

2. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) пункт 2 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:

"2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на умовах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку";

2) частину четверту статті 56 викласти в такій редакції:

"Нормативно-правові акти Національного банку набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України";

3) статтю 73 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Частини перша і друга цієї статті не поширюються на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, які виводяться Фондом з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

3. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

1) у статті 2 визначення терміна "системоутворюючий банк" замінити визначенням терміна "системно важливий банк" такого змісту:

"системно важливий банк - банк, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, діяльність якого впливає на стабільність банківської системи";

2) у статті 4:

а) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Національний банк України визначає системно важливі банки відповідно до таких критеріїв: розміру банку, ступеня фінансових взаємозв’язків, напрямів діяльності".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

б) друге речення частини шостої після слів "нагляду за" доповнити словами "системно важливим банком", а слова "його діяльності" замінити словами "діяльності таких банків";

3) у статті 30:

а) у пункті 4 частини другої слово "рахунок" замінити словом "рахунки";

б) у частині четвертій слово "додаткового" замінити словом "регулятивного";

4) у частині першій статті 31 цифри "120" замінити цифрами "500";

5) у статті 32:

а) назву після слова "формування" доповнити словами "та збільшення";

б) доповнити частинами сьомою - дев’ятою такого змісту:

"У разі зменшення загального обсягу вкладів (депозитів) у банківській системі на п’ять і більше відсотків у строк до шести календарних місяців за рішенням Національного банку України запроваджується (скасовується) спрощена процедура реєстрації випуску акцій, погодження Національним банком України змін до статуту банку, державної реєстрації змін до статуту банку. Відповідно до спрощеної процедури:

дата подання рішення про капіталізацію банку та змін до статуту банку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації випуску акцій;

дата подання змін до статуту банку на погодження Національному банку України та для реєстрації державному реєстратору вважається відповідно датою їх погодження Національним банком України та датою реєстрації державним реєстратором;

дата подання документів для реєстрації випуску акцій банку вважається датою реєстрації випуску акцій банку.

Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).

Антимонопольний комітет України у випадках, передбачених частиною сьомою цієї статті, надає висновок та/або дозвіл на концентрацію не пізніше п’яти робочих днів з дня подання банком відповідних документів";

6) у статті 35:

а) у частині четвертій слова "коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів та коефіцієнт" замінити словами "нормативу достатності основного капіталу, коефіцієнта співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів та коефіцієнта";

б) частину шосту доповнити словами "та/або нормативу достатності основного капіталу";

7) у частині першій статті 73:

а) абзац перший після слів "інших кредиторів банку" доповнити словами "застосування іноземними державами або міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи";

б) пункт 9 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"банк та/або керівника банку за невиконання вимог куратора банку у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

власників істотної участі у банку за невиконання прийнятих на себе зобов’язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках вжиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність із вимогами законодавства у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

в) пункт 10 після слів "усунення порушення" доповнити словами "або скасування заходів впливу, передбачених цією статтею";

г) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1) позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій";

8) у частині першій статті 75:

а) пункти 1, 2 і 4 викласти в такій редакції:

"1) банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків:

щоденного розміру регулятивного капіталу нижче встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України мінімального розміру регулятивного капіталу - п’ять і більше разів та/або

значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу нижче встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України нормативного значення цього нормативу - два і більше разів;

2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому, та/або встановлено факти невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані у строк з вини банку";

"4) банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків значення хоча б одного з нормативів ліквідності нижче мінімальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, що розраховуються:

за щоденними розрахунками - п’ять і більше разів;

щодекади - два і більше разів";

б) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) обсяг негативно класифікованих активів банку (крім санаційного) становить 40 відсотків і більше загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України";

9) у статті 76:

а) частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) одноразове грубе або систематичне порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку";

б) у частині третій слова "віднесеним до категорії неплатоспроможних, та перехідним банком" замінити словами "у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація";

в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Банківський нагляд за перехідним банком, створеним відповідно до частини вісімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", здійснюється Національним банком України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

г) частину п’яту викласти в такій редакції:

"Національний банк України поновлює банківський нагляд за банком у день отримання рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у зв’язку з приведенням діяльності банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності".

4. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2011 р., № 4, ст. 21; 2014 р., № 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 407-VII):

1) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Використання векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

2) частину першу статті 4 після слів "банківських векселів" доповнити словами "фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

3) частину першу статті 4-1 замінити трьома частинами такого змісту:

"Стаття 4-1. До фінансових векселів належать:

фінансовий вексель Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

фінансовий банківський вексель;

фінансовий казначейський вексель.

Фінансовий вексель Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя.

На фінансовий вексель Фонду гарантування вкладів фізичних осіб поширюються вимоги цього Закону, встановлені для фінансового банківського векселя".

У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами четвертою - восьмою.

5. Пункт 17 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2010 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 50, ст. 564; 2014 р., № 4, ст. 61) викласти у такій редакції:

"17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров’я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку".

6. Частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2012 р., № 37, ст. 445; 2013 р., № 33, ст. 439) доповнити абзацом такого змісту:

"актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань виведення неплатоспроможних банків з ринку, прогнозування потенційних витрат на реалізацію такого процесу, а також фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

7. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

1) абзац другий частини другої статті 2 після слів "юридична особа" доповнити словами "у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

2) пункт 2 частини п’ятої статті 3 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

3) доповнити статтею 8-2 такого змісту:

"Стаття 8-2. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть бути:

довгострокові - понад п’ять років;

середньострокові - від одного до п’яти років;

короткострокові - до одного року.

2. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Кошти, залучені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб від розміщення облігацій, використовуються виключно для фінансування напрямів, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

3. Умови розміщення та погашення облігацій встановлюються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства.

4. Порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням цих облігацій, встановлюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

5. Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення, погашення облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виплату доходів здійснюються відповідно до умов розміщення облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок коштів Фонду.

6. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть бути іменними або на пред’явника. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

7. Продаж облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється в національній валюті.

8. Виплата доходів і погашення облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються грошима або облігаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інших видів за згодою сторін.

9. Вимоги до емітентів та суми облігацій, які має право розміщувати емітент, встановлені статтею 8 цього Закону, не поширюються на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

9. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2013 р., № 42, ст. 587; 2014 р., № 12, ст. 178):

1) у частині першій статті 2:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону";

доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:

що не відповідає умовам публічного договору;

на більш сприятливих договірних умовах за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями на встановлення таких індивідуальних умов договору";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) недоступність вкладів - неможливість отримання вкладником під час виведення неплатоспроможного банку з ринку вкладу, включаючи відсотки за ним, протягом семи робочих днів з дня закінчення строку дії договору (або з дня запровадження тимчасової адміністрації, якщо договір закінчився до цієї дати) або з дня вимоги (за вкладами на вимогу, за поточними чи картковими рахунками), здійсненої протягом дії тимчасової адміністрації";

у пункті 9 слова "номінальним власником і управителем акцій" замінити словами "єдиним акціонером";

пункт 11 після слів "від неплатоспроможного банку" доповнити словами "частину або всі";

у пункті 13 слова "контрольного пакета акцій (паїв)" виключити;

доповнити пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1) спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов’язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом";

2) частину другу статті 3 доповнити реченням такого змісту: "Фонд є суб’єктом управління майном, самостійно володіє, користується і розпоряджається належним майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду";

3) у частині другій статті 4:

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) здійснює випуск облігацій у порядку та за напрямами розміщення, визначеними цим Законом, і видачу фінансових векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік";

у пункті 9 слова "щодо дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб" замінити словами "відповідно до цього Закону";

у пункті 10 слова "приймаючому банку" замінити словами "банку відповідно до цього Закону";

пункт 11 після слова "здійснює" доповнити словами "аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їхній діяльності та";

доповнити пунктами 12-14 такого змісту:

"12) надає цільову позику банку для виплат вкладникам банку відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 цього Закону, а також фінансування витрат для оплати роботи осіб відповідно до пункту 2 частини шостої статті 36, пунктів 7 і 8 частини другої статті 37 та частини четвертої статті 47 цього Закону, що здійснюються протягом дії тимчасової адміністрації;

13) здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення відповідно до цього Закону;

14) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду";

4) у частині третій статті 7 слова "в газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" не пізніше" замінити словами "в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше";

5) у частині першій статті 9:

доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) погоджує рішення виконавчої дирекції про випуск облігацій або видачу фінансових векселів Фонду та напрями їх розміщення";

у пункті 13 слова "призначає та звільняє керівника служби внутрішнього аудиту, заслуховує та затверджує звіти" замінити словами "погоджує призначення та звільнення керівника";

6) у статті 12:

а) у частині першій:

у пункті 12 слова "пропозиції щодо кандидатури" замінити словами "на погодження пропозиції щодо призначення (звільнення)";

доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

"13) приймає рішення щодо майна, що перебуває у сфері управління Фонду;

14) приймає рішення про залучення кредитів від небанківських фінансових установ та іноземного кредитора з подальшим затвердженням цього рішення адміністративною радою Фонду";

б) частину другу доповнити пунктами 1-1 і 6 такого змісту:

"1-1) приймає рішення про здійснення випуску облігацій (видачу фінансових векселів) та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Такий випуск (видача) може бути здійснений виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом";

"6) приймає рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду у випадках, визначених цим Законом";

в) частину третю доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) встановлює вимоги до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунка з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб";

г) у частині п’ятій:

доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1) приймає рішення про створення спеціалізованої установи";

у пункті 17 слово "оплату" замінити словами "надання цільової позики на покриття";

7) частину першу статті 15 після слів "з посади" доповнити словами "за погодженням з";

8) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"1. Для цілей цього Закону працівниками Фонду вважаються особи, які займають посади, передбачені штатним розписом.

2. Працівникам Фонду за переліком посад, що затверджується адміністративною радою Фонду, забороняється:

1) бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку (крім перехідного банку);

2) отримувати позики, у тому числі кредити від банків, крім позик від Фонду;

3) перебувати у трудових відносинах з банками;

4) займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.

3. Працівники Фонду під час виконання покладених на Фонд функцій перебувають під захистом закону:

1) працівники Фонду не несуть відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти працівників Фонду, вважаються позовами, поданими проти Фонду;

2) образа працівника Фонду, опір його законним діям та/або вимогам, інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника Фонду функцій, погроза вбивством, насильством та/або знищенням чи пошкодженням його майна, а також погроза щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням цією особою посадових обов’язків тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Майнова відповідальність Фонду, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки його працівників, може бути застрахована Фондом.

Життя та здоров’я членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду страхуються Фондом відповідно до законодавства, актів Фонду та договорів страхування.

Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Фонду (його працівників), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки членів виконавчої дирекції Фонду та/або уповноважених осіб Фонду, відшкодовується Фондом згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).

4. Працівникам Фонду забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом (у тому числі інформацію, що становить банківську таємницю), яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням ними своїх посадових (службових) обов’язків, у тому числі після припинення трудових відносин з Фондом, крім випадків, установлених законом.

5. Положення пунктів 1 і 2 частини третьої та частини четвертої цієї статті поширюються на консультантів та/або аудиторів, інших осіб, залучених Фондом та/або уповноваженою особою Фонду відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду до виконання функцій Фонду";

9) у статті 18:

а) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Фонд інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Фонду, а також шляхом проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший спосіб.

Із періодичністю, встановленою виконавчою дирекцією Фонду, Фонд проводить оцінювання рівня поінформованості громадськості".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

б) у частині четвертій слова "в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України" перелік" замінити словами "в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" перелік", а слова "зазначених газетах" - словами "одній із зазначених газет";

10) у статті 19:

а) у частині першій:

доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) кошти (у тому числі облігації внутрішньої