Про вибори народних депутатів України
Верховна Рада України; Закон від 25.03.20041665-IV
Документ 1665-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.12.2011, підстава 4061-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 10-11,
ст.73 }
Про вибори народних депутатів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, N 37,
ст.446 }
{ З 19.08.2005 року набуває чинності нова редакція статей
про порядок складання загальних списків виборців та про
порядок уточнення загального списку виборців згідно із
Законом N 2777-IV ( 2777-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005,
N 38-39, ст.449 }
{ В редакції Закону
N 2777-IV ( 2777-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 38-39,
ст.449 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566
N 3368-IV ( 3368-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.97
N 3437-IV ( 3437-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.98
N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.285
N 1114-V ( 1114-16 ) від 01.06.2007, ВВР, 2007, N 28, ст.383 }
{ Додатково див. Закон
N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків
виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону
N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 згідно з пунктом 3
розділу VII Закону N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007}
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413 }

{ У тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої
системи" в усіх відмінках і числах замінено словами
"установа виконання покарань і слідчий ізолятор" у
відповідному відмінку і числі згідно з Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України
1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються
громадянами України на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається
Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної
системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими
списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від
політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі -
партії (блоки).
4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії
(блоки), виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах
депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що
взяли участь у голосуванні.
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах
депутатів мають громадяни України, яким на день виборів
виповнилося вісімнадцять років.
2. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на
виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.
3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України
виборця на виборах депутатів, є:
1) паспорт громадянина України;
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб,
недавно прийнятих до громадянства України);
3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців
строкової служби);
4) картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого
ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число,
місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис
керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в
установах виконання покарань і слідчих ізоляторах);
5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
6) дипломатичний паспорт;
7) службовий паспорт;
8) посвідчення особи моряка.
4. Документи, зазначені у пунктах 1-3 частини третьої цієї
статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути
використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.
5. Документ, зазначений в пункті 4 частини третьої цієї
статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути
використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у
відповідній установі виконання покарань і слідчому ізоляторі.
6. Документи, зазначені у пунктах 5-8 частини третьої цієї
статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути
використані на закордонних виборчих дільницях, а також на
спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що
перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на
полярній станції України. На закордонних виборчих дільницях,
утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за
паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня
може бути паспорт громадянина України.
7. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати
участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні
передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням
виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та
іншими законами України.
8. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих
прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо
участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень,
передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
9. Не має права голосу громадянин, визнаний судом
недієздатним.
10. Громадянин України, який проживає або перебуває в період
підготовки і проведення виборів за межами України, має право
голосу на виборах депутатів, реалізація якого забезпечується його
включенням до списку виборців на відповідній закордонній виборчій
дільниці, утвореній згідно з цим Законом.
11. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
Стаття 3. Рівне виборче право
1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть
участь у виборах депутатів на рівних засадах.
2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос.
Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій
дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує
своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим
Законом.
3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати
у депутати) мають рівні права і можливості брати участь у
виборчому процесі.
4. Усі партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають
рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у
порядку та в межах, встановлених цим Законом.
5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому
процесі забезпечується:
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
2) забороною втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків,
передбачених цим Законом;
3) рівним та неупередженим ставленням органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових
осіб до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів
виборчого процесу;
4) забороною використання партією (блоком) під час
фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів
виборчого фонду партії (блоку) та коштів Державного бюджету
України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації
відповідно до цього Закону;
5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової
інформації до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів
виборчого процесу.
Стаття 4. Пряме виборче право
Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають
депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).
Стаття 5. Добровільність участі у виборах
Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною.
Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
Стаття 6. Вільні вибори
1. Вибори депутатів є вільними. Громадянам України
забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її
вільного виявлення при голосуванні.
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та
вільному виявленню волі виборця, забороняється.
3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення
військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається
відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
Стаття 7. Таємне голосування
1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за
волевиявленням виборців забороняється.
2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється
вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають
можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
Стаття 8. Особисте голосування
Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за
інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі
забороняється.
Стаття 9. Право бути обраним
1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на
день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і
проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
2. Проживання в Україні за цим Законом означає:
1) проживання на території в межах державного кордону
України;
2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під
Державним Прапором України;
3) перебування громадян України у встановленому
законодавством порядку у відрядженні за межами України в
дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських
установах України, міжнародних організаціях та їх органах;
4) перебування на полярній станції України;
5) перебування у складі формування Збройних Сил України,
дислокованого за межами України.
3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи,
які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини
другої цієї статті, як члени їх сімей.
4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом
громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо
ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом
порядку.
Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати
1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам
України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через
партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.
2. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка
зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за
триста шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок
партій за умови, що всі партії, які входять до його складу,
зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня
виборів.
Стаття 11. Виборчий процес
1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними
статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим
Законом.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:
1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях
2-10 цього Закону;
2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у
цей процес;
3) політичного плюралізму та багатопартійності;
4) публічності і відкритості;
5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх
кандидатів і партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до
засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім
засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є
політичні партії;
6) неупередженості органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і
організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у
депутати.
3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча
комісія у випадках та в строки, встановлені Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
4. Виборчий процес включає такі етапи:
1) складання та уточнення списків виборців;
2) утворення виборчих округів;
3) утворення виборчих дільниць;
4) утворення виборчих комісій;
5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;
6) проведення передвиборної агітації;
7) голосування;
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків
голосування;
9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне
оприлюднення;
10) припинення діяльності виборчих комісій.
5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після
дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією
результатів виборів депутатів.
6. Етапи виборчого процесу, передбачені пунктами 1, 2 та 10
частини четвертої цієї статті, у випадках, передбачених цим
Законом, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу,
встановленими частинами третьою та п'ятою цієї статті.
Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
Суб'єктом виборчого процесу є:
1) виборець;
2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону або
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 );
3) партія (блок), що висунула кандидатів у депутати;
4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку,
встановленому цим Законом;
5) офіційний спостерігач від партії (блоку) - суб'єкта
виборчого процесу.
Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються
публічно і відкрито.
2. Виборчі комісії:
1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та
режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і
виборчих дільниць, про місце і час голосування виборців, про
основні права виборців, у тому числі про право оскарження
неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх
членів, органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх
керівників, інших посадових та службових осіб;
2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів
виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками
партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків),
відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення
виборчих бюлетенів;
3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок
заповнення виборчих бюлетенів;
4) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів
депутатів;
5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку,
передбачених цим Законом.
3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються
виборів депутатів, доводяться ними до відома громадян через
друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості,
оприлюднюються в інший спосіб.
4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно
висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Представникам
засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на
всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих
комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах,
визначених частиною третьою статті 34 цього Закону. Виборчі
комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх
повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення
виборів депутатів.
5. Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські
установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці в
державах, де проживає значна кількість громадян України, які мають
право голосу, забезпечують опублікування в місцевих засобах
масової інформації відомостей про час і місце голосування, про
місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та
строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань
включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій
дільниці.
Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів
Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), цим та іншими законами
України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами
законодавства.
Розділ II
ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І
СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення
1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.
2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із
закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради
України і не потребують окремого рішення про їх призначення.
3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом
України з підстав і в порядку, встановлених Конституцією України
( 254к/96-ВР ).
Стаття 16. Строки проведення виборів
1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю
березня останнього року повноважень Верховної Ради України.
2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається
за сто двадцять днів до дня виборів. Центральна виборча комісія
оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за сто
двадцять п'ять днів до дня виборів.
3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента
України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України, виданого відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ).
4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається
з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента
України, зазначеного у частині третій цієї статті.
Стаття 17. Порядок обчислення строків
1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в
календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах
або хвилинах.
2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має
початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний
після дня настання вказаної події.
3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має
закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує
дню вказаної події.
Розділ III
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи
1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю
територію України та закордонний виборчий округ.
2. Для проведення виборів депутатів територія України
поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість
таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі (далі - регіони) встановлюється Центральною
виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального
устрою. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно
рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кількості виборчих
дільниць, які були утворені під час попередніх чергових виборів
Президента України або народних депутатів України. Територіальний
виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На
території великих міст може бути утворено більше ніж один
територіальний виборчий округ. Не допускається включення до одного
територіального виборчого округу частин території двох чи більше
регіонів.
3. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні
виборчі дільниці, утворені згідно з статтею 22 цього Закону.
4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів
приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто
десять днів до дня виборів.
5. Рішення про утворення територіальних виборчих округів із
зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується
Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття
нею відповідного рішення в загальнодержавних друкованих засобах
масової інформації, а також у семиденний строк від дня прийняття
зазначеного рішення - у регіональних друкованих засобах масової
інформації.
Стаття 19. Виборчі дільниці
1. Для підготовки організації і проведення голосування та
підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.
2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або
закордонною.
3. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від
двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці
поділяються на:
1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;
2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;
3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.
4. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи
установі налічується менше або більше від зазначених меж
чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до
іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу
дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі,
виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від
відповідних граничних значень чисельністю виборців.
5. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за п'ятдесят
днів до дня виборів.
6. Окружна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину
нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого
округу.
Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці
1. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації
голосування виборців за місцем їх проживання.
2. Звичайні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими
комісіями у строки, визначені частиною п'ятою статті 19 цього
Закону, за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а в
разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно
сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад
або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх
повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної виборчої
комісії відповідними органами чи посадовими особами не пізніш як
за п'ятдесят вісім днів до дня виборів.
3. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі
кожної звичайної виборчої дільниці (назва населеного пункту,
вулиця, перелік житлових будинків), а також місцезнаходження
дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування.
Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці
1. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних
лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день
голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних
станціях України, в установах виконання покарань і слідчих
ізоляторах та в інших місцях тимчасового перебування виборців з
обмеженими можливостями пересування. Спеціальні виборчі дільниці
утворюються таким чином, щоб виборці могли проголосувати, не
порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається
утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи
установ.
2. Спеціальні виборчі дільниці утворюються окружними
виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи
установ або за місцем приписки судна чи полярної станції України у
строки, встановлені частиною п'ятою статті 19 цього Закону, на
підставі подань районних державних адміністрацій чи міських
виконавчих комітетів міст обласного (республіканського в
Автономній Республіці Крим) значення. Зазначені подання повинні
надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за
п'ятдесят вісім днів до дня виборів.
3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у
відповідному закладі чи установі зазначаються:
1) назва закладу чи установи;
2) юридична адреса закладу чи установи;
3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі
чи установі на день виборів;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його
адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна
від юридичної адреси закладу чи установи);
5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо
забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування
членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом
мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
4. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на
судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України,
зазначаються:
1) назва судна;
2) порт приписки судна;
3) орієнтовна кількість виборців на судні;
4) останній перед днем виборів день виходу судна у плавання з
порту приписки;
5) орієнтовний найближчий до дня виборів час заходу судна у
порт України.
5. У військових частинах (формуваннях) виборчі дільниці, як
правило, не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних
виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин
(формувань). Спеціальна виборча дільниця на території військової
частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на
значній віддалі від нього, може утворюватися як виняток
Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної
виборчої комісії. Таке подання повинно надійти до Центральної
виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня
виборів. У поданні крім відомостей, передбачених частиною третьою
цієї статті, надається обґрунтування необхідності утворення
відповідної спеціальної виборчої дільниці. Підставою для такого
подання є звернення командира військової частини (формування) до
відповідної окружної комісії, яке повинно надійти не пізніш як за
п'ятдесят вісім днів до дня виборів.
6. У зверненні, передбаченому частиною п'ятою цієї статті,
зазначаються:
1) номер та (або) адреса військової частини (формування);
2) обґрунтування необхідності утворення спеціальної виборчої
дільниці у військовій частині (формуванні);
3) орієнтовна кількість виборців на такій виборчій дільниці;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його
адреса (у разі, якщо адреса приміщення для голосування відмінна
від юридичної адреси військової частини (формування);
5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до
приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та
осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при
голосуванні та підрахунку голосів.
7. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного
лікувального закладу, установи виконання покарань і слідчого
ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням
виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого
виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи
непередбаченого утворення (передислокації) військової частини
(формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній
віддалі від нього, спеціальна виборча дільниця може утворюватися
Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня
виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії.
Зазначене подання вноситься окружною виборчою комісією не пізніш
як за п'ятнадцять днів до дня виборів на підставі відповідного
звернення районної державної адміністрації, міського виконавчого
комітету міста обласного (республіканського в Автономній
Республіці Крим) значення, командира військової частини
(формування). У зверненні зазначаються відомості, передбачені
відповідно частинами третьою, четвертою чи шостою цієї статті.
8. Окружна виборча комісія надає Центральній виборчій комісії
пропозиції щодо номера виборчої дільниці у разі утворення
спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин п'ятої та
сьомої цієї статті.
Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці
1. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною
виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ
України.
2. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних
та інших офіційних представництвах і консульських установах
України за кордоном, у військових частинах (формуваннях),
дислокованих за межами України.
3. Перелік держав, де проживає значна кількість виборців
України, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше
15 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів
депутатів, за поданням Міністерства закордонних справ України.
4. В окремих випадках закордонна виборча дільниця може бути
утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення
офіційного представництва чи консульської установи України. Така
закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки на території
великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї
тисячі громадян України, які мають право голосу.
5. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних
виборчих дільниць Міністерство закордонних справ України
невідкладно після оголошення початку виборчого процесу звертається
до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема
на утворення виборчих дільниць з приміщенням для голосування за
межами приміщень офіційних представництв, консульських установ
України.
6. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною
виборчою комісією у строки, встановлені частиною п'ятою статті 19
цього Закону. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає
межі кожної закордонної виборчої дільниці; назву та адресу
дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської
установи України за кордоном, при якому утворюється виборча
дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини
(формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення
для голосування на закордонній виборчій дільниці; встановлює єдину
нумерацію закордонних виборчих дільниць.
7. Подання Міністерства закордонних справ України,
передбачене частиною першою цієї статті, повинно надійти до
Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів
до дня виборів. Таке подання підписується Міністром закордонних
справ України та скріплюється печаткою Міністерства. У поданні
зазначаються:
1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна
виборча дільниця;
2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного
представництва чи консульської установи України за кордоном, при
якому утворюється виборча дільниця, найменування та адреса
військової частини (формування), дислокованої за межами України;
3) назва та адреса приміщення для голосування;
4) наявність письмової згоди компетентних органів влади
країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці, у
тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного
представництва чи консульської установи України;
5) межі кожної закордонної виборчої дільниці з урахуванням
територій консульських округів або їх частин;
6) орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені до
списків виборців на відповідній виборчій дільниці.
8. У винятковому випадку відкриття нових дипломатичних чи
інших офіційних представництв або консульських установ України за
кордоном, передислокації військових частин (формувань) закордонна
виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією
не пізніш як за десять днів до дня виборів за поданням
Міністерства закордонних справ України. Зазначене подання повинно
надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за
п'ятнадцять днів до дня виборів. У такому поданні, крім
відомостей, передбачених частиною сьомою цієї статті, обов'язково
надається обґрунтування необхідності утворення відповідної
закордонної виборчої дільниці.
Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення
виборчих дільниць
1. Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичайних
та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих
дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені,
місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та
приміщень для голосування публікується у регіональних та місцевих
друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день
після дня прийняття цього рішення, або, у разі неможливості,
оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк.
2. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення
спеціальної виборчої дільниці відповідно до частини п'ятої чи
сьомої статті 21 цього Закону публікується у відповідних
регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не
пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення, або, у
разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк.
3. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення
закордонних виборчих дільниць публікується у загальнодержавних
друкованих засобах масової інформації. Відповідне офіційне
представництво чи консульська установа України у державі, де
утворена закордонна виборча дільниця, публікує повідомлення про
утворення закордонної виборчої дільниці із зазначенням відомостей,
передбачених частиною шостою статті 22 цього Закону, у друкованих
засобах масової інформації, доступних громадянам України, що
проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі
неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб не
пізніш як на п'ятий день після дня отримання цього рішення.
4. Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичайних
та спеціальних виборчих дільниць у порядку, передбаченому частиною
другою статті 20 та частиною другою статті 21 цього Закону,
надається уповноваженим представникам партій (блоків) - суб'єктів
виборчого процесу у відповідному територіальному виборчому окрузі
не пізніше наступного дня після дня його прийняття.
5. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення
закордонних виборчих дільниць у порядку, передбаченому частиною
шостою чи восьмою статті 22 цього Закону, надається представникам
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у Центральній
виборчій комісії не пізніше наступного дня після дня його
прийняття.
Розділ IV
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Стаття 24. Система виборчих комісій
1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та
проведення виборів депутатів, становлять:
1) Центральна виборча комісія;
2) окружні виборчі комісії;
3) дільничні виборчі комісії.
2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та
проведення виборів депутатів здійснюються:
1) Центральної виборчої комісії - на всій території України
та у закордонному виборчому окрузі;
2) окружної виборчої комісії - у межах територіального
виборчого округу;
3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.
3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного
виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.
Стаття 25. Статус виборчих комісій
1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами,
уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів
депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування
законодавства України про вибори депутатів.
2. Статус Центральної виборчої комісії визначається
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), цим та іншими законами
України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих
комісій, які організовують підготовку і проведення виборів
депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та
дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.
3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних
виборчих комісій.
4. Статус окружних та дільничних виборчих комісій
визначається цим Законом.
5. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна
виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних
виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого
округу з питань виборів депутатів.
6. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична
виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має
право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств,
закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб.
Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої
затверджується Центральною виборчою комісією.
Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної
виборчої комісії
1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої
комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити
виборці, які проживають у межах території України.
2. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої
комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних
депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або
місцевого референдуму, якщо зазначені вибори чи референдум
проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.
3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не
можуть входити кандидати у депутати, представники партій (блоків)
у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які
утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах
або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця
судимість не погашена або не знята у встановленому законом
порядку.
4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в
установі виконання покарань і слідчому ізоляторі, не можуть
входити працівники відповідного закладу або установи.
5. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться
інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не
можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх
уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи інших суб'єктів
відповідного виборчого процесу.
6. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен
володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення
діловодства.
Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії
1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою
комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів у складі
голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у
кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.
2. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих
комісій мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної
Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові
проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків),
а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу.
3. До складу окружної виборчої комісії обов'язково
включаються (за наявності відповідного подання) по одному
представнику від партій (блоків), які в поточному складі Верховної
Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові
проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків).
Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) -
суб'єктів виборчого процесу включаються до складу окружної
виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною
виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення
строку внесення подань, зазначених у частині четвертій цієї
статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії,
можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам,
зазначеним у статті 26 цього Закону, порушення вимог частин
четвертої - шостої цієї статті або застосування механізму
жеребкування, передбаченого цією частиною.
4. Центральний керівний орган партії (керівний орган блоку)
не пізніш як за шістдесят вісім днів до дня виборів депутатів
подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної
виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою
комісією, список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії
(партій, що входять до блоку) або безпартійних, не більше однієї
кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу
відповідних окружних виборчих комісій. У цьому поданні
зазначаються запропоновані особи на посаду голови, заступника
голови та секретаря комісії. Подання підписується керівником
партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється
печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).
5. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій
зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів
виповнюється 18 років, - дату народження);
3) громадянство особи;
4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні
телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
10) посада в комісії, на яку пропонується особа.
6. До подання додаються власноручно написані заяви осіб,
запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на
участь у її роботі від відповідної партії (блоку).
7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є
підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких
описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно
повідомляє представника відповідної партії (блоку) у Центральній
виборчій комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути
виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних
кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного
повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений
строк, відповідні кандидатури відхиляються.
8. У разі якщо у встановлений частиною четвертою цієї статті
строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії
або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої
комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія
утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у
кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих
кандидатур від партій (блоків), передбачених частиною другою цієї
статті.
9. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої
комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку) -
суб'єкта виборчого процесу.
10. Кожна партія (блок), від якої включені кандидатури до
складу окружних виборчих комісій, має право на пропорційну частку
кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях.
Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах
загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до
кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу
окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості
осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від партій
(блоків). Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за
поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути
призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків,
коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або
надійшли у недостатній кількості подання від партій (блоків).
Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах
часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається
Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана
приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих
представниками кожної партії (блоку).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
наступна сторінка »