Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки [...]
Верховна Рада України; Постанова, Рекомендації від 12.07.20172133-VIII
Документ 2133-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2017
 

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка  

28) розробити проекти законів та інших нормативно-правових актів для:

забезпечення механізму фінансування професійно-технічної освіти у 2017 році з різних рівнів державного бюджету;

запровадження з 2020 року освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації повної загальної середньої освіти;

збереження державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації;

перерозподілу функцій з управління професійно-технічними навчальними закладами між центральним і регіональним рівнями з метою делегування оперативного управління органам місцевого самоврядування;

забезпечення пільгових умов оподаткування та інших методів економічного стимулювання роботодавців, за замовленням яких здійснюється професійна підготовка кадрів у системі професійно-технічної освіти, зокрема, включення відповідних витрат до валових витрат, зменшення оподаткування у разі спрямування коштів на зміцнення навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів;

встановлення системи оплати праці педагогічних працівників закладів освіти з урахуванням особистого внеску педагога, викладання на певному освітньому рівні, наповнюваності груп, інших стимулюючих показників з метою підвищення престижності педагогічної праці та стимулювання підвищення її якості;

законодавчого унормування створення та діяльності опорних шкіл;

29) призупинити передачу майна державних професійно-технічних навчальних закладів у комунальну власність;

30) розробити порядок та механізми багатоканального фінансування підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах;

31) при підготовці змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" та у бюджетному плануванні на наступні роки передбачити:

фінансування підготовки кваліфікованих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах з державного бюджету, запровадження механізму застосування багатоканального фінансування;

фінансування вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за окремою бюджетною програмою 2201150 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їхніх баз практики";

32) розробити нові механізми розрахунку субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, на здобуття загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, на забезпечення харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням економічного розвитку регіонів;

33) запровадити нові механізми вирівнювання місцевих бюджетів шляхом надання дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів освіти (оплата праці обслуговуючого персоналу, оплата комунальних послуг, енергоносіїв тощо) з урахуванням економічного розвитку регіонів;

34) враховуючи визнану ефективність методу програмно-цільового управління у реалізації та досягненні цілей, пункт 12 Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710, виключити;

35) розглянути стан забезпечення системи оборонного та оборонно-промислового комплексу України науковими дослідженнями та розробками і з урахуванням необхідності зміцнення обороноздатності та національної безпеки України сформувати протягом 2017 року відповідну державну цільову науково-технічну програму, визначити обсяги коштів на її реалізацію та подати відповідні пропозиції до Верховної Ради України;

36) переглянути стан реалізації державних цільових програм, виконання яких було призупинено постановою Кабінету Міністрів України "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" від 1 березня 2014 року № 65 (втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про ефективне використання державних коштів" від 11 жовтня 2016 року № 710), на їх основі підготувати перелік державних цільових програм, спрямованих на реалізацію Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", до якого також включити програму з прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку, програму "Наука в університетах", програму підтримки технологічних стартап-компаній щодо розвитку інноваційного підприємництва в різних галузях економіки, визначити загальні обсяги та джерела фінансування цих програм;

37) підготувати план заходів поетапного забезпечення до 2025 року фінансування наукової і науково-технічної сфери держави з усіх джерел на рівні 3 відсотки ВВП та до 2020 року - з державного бюджету на рівні 1,7 відсотка ВВП, як визначено Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

38) забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень України;

39) розробити державну програму фінансової підтримки стажування українських учених, зокрема молодих, за кордоном та підтримки вчених, які повертаються в Україну;

40) забезпечити імплементацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво та Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020", у тому числі передбачивши формування складу української частини Спільного комітету Україна - ЄС, призначення представників від України в тематичних та стратегічних програмних комітетах, визначення пріоритетних напрямів спільного фінансування, координацію діяльності та фінансування мережі національних контактних пунктів, моніторингу проектів цієї програми тощо. Завершити процедуру набуття Україною членства у Міжнародному центрі генетичної інженерії і геноміки (ICGEB), передбачивши можливість сплати Україною членського внеску з 2018 року за рахунок бюджетного фінансування Національної академії наук України;

41) утворити Міжвідомчу координаційну раду з позашкільної освіти;

42) розробити і затвердити державну програму підготовки вчителя "Педагогічна освіта", у тому числі передбачити фінансування за всіма бюджетними програмами педагогічних і класичних університетів у частині реалізації освітніх програм з підготовки педагогічних кадрів та забезпечення типовими кабінетами фізики, хімії, біології, підручниками тощо;

43) розробити Концепцію післядипломної освіти та передбачити фінансування заходів для її реалізації.

Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про післядипломну освіту, врегулювавши питання, пов’язані з наданням освітніх послуг у системі післядипломної освіти. Передбачити правові засади збереження та розвитку існуючих навчальних закладів післядипломної освіти, закріпити їх структуру та статус, а також статус, соціальні гарантії, умови оплати праці керівників, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які працюють у таких закладах;

44) створити міжвідомчу робочу групу з адаптації системи медичної освіти до європейських стандартів, залучивши до її складу представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та інших профільних міністерств;

45) у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, галузь знань "Охорона здоров’я" доповнити спеціальностями "громадське здоров’я", "педіатрія", "медична психологія", "парамедицина", "медичний технік", "фізична реабілітація";

46) забезпечити імплементацію європейських стандартів лікування на всіх рівнях медичної допомоги, забезпечити на їх основі затвердження нових стандартів вищої медичної і фармацевтичної освіти з відповідних спеціальностей та галузі знань "Охорона здоров’я" та нових програм навчання у медичних навчальних закладах;

47) усунути перешкоди у створенні університетських клінік, визначити порядок їх співпраці з науковими установами Національної академії медичних наук України;

48) забезпечити відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, що включає витрати на проведення фундаментальних наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної бази та наукової інфраструктури, доступ до інформації та наукової літератури, з урахуванням щорічного індексу інфляції;

49) поетапно реалізувати вимоги статті 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", згідно з якою держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні, не нижчому подвійного розміру середньої заробітної плати у промисловості по Україні;

50) забезпечити створення при Кабінеті Міністрів України, центральних органах виконавчої влади, обласних державних адміністраціях за участю наукових установ і навчальних закладів України наукових експертних рад, поклавши на них розгляд пріоритетних питань стратегічного планування та інноваційного розвитку регіонів, окремих галузей, суспільства і держави;

51) забезпечити діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Національної академії наук України як однієї з найбільших бібліотек світу і головного науково-інформаційного центру держави відповідно до нормативів фінансування, визначених пунктами 11 і 12 Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95;

52) забезпечити виконання норм статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зокрема щодо надання додаткової жилої площі науковим працівникам з метою створення умов для провадження наукової діяльності, щодо забезпечення державою надання науковим (науково-педагогічним) працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла пільгових довгострокових кредитів, забезпечення молодих вчених житлом шляхом пріоритетного пільгового молодіжного кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, першочергового надання службового житла, та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для їх реалізації;

53) відновити науково-дослідні підрозділи та посади наукових співробітників у ботанічних садах вищих навчальних закладів, передбачати у законі про Державний бюджет України у повному обсязі видатки на утримання ботанічних садів вищих навчальних закладів, у тому числі на оплату праці;

54) доручити Національній академії наук України протягом 2017 року розробити державну цільову науково-технічну програму зміцнення національної безпеки та обороноздатності України, визначити обсяги коштів на її реалізацію та подати відповідні пропозиції до Верховної Ради України;

55) доручити Міністерству фінансів України вирішити питання щодо встановлення працівникам національних галузевих академій наук доплати за статус національного закладу відповідно до законодавства;

56) доручити Міністерству освіти і науки України:

56.1) вивчити та узагальнити досвід фінансування освіти і науки у європейських країнах з метою його використання для покращення системи фінансування освіти і науки в Україні;

56.2) провести дослідження з оцінювання реальної вартості підготовки вищими навчальними закладами за кошти державного бюджету одного фахівця певної спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня, форми навчання та з урахуванням цього обґрунтувати можливість запровадження в Україні моделі фінансування вищої освіти, в основу якої покладено постулат збільшення доданої вартості студента;

56.3) розробити ефективну систему фінансування вищої освіти, спрямовану на забезпечення якості вищої освіти, що передбачатиме:

створення прозорого ринку надання освітніх послуг;

залучення суттєвих додаткових фінансових інструментів, у тому числі кредитних ресурсів під гарантії держави;

перехід від ідеології дотацій до ідеології інвестування в освіту;

стимулювання постійної мотивації студентів до якісного навчання;

забезпечення стандартів вищої освіти;

56.4) розробити нормативно-правові акти з метою підтримки та розвитку кооперації вищої освіти, науки і бізнесу;

56.5) здійснити заходи з відновлення та/або формування навчально-виробничої бази закладів професійної освіти, передбачивши у відповідних бюджетних програмах видатки розвитку;

56.6) заохочувати заклади освіти і науки до ведення прибуткової економічної діяльності шляхом продажу продукції (у тому числі науково-дослідної) та/або послуг, що пов’язано з виконанням програм практичного навчання (без включення до вартості податку на додану вартість), забезпечивши внесення змін до нормативно-правових актів у фінансовій та податковій сферах;

56.7) сприяти залученню інвестицій, коштів від реалізації міжнародних проектів і грантів у розвиток закладів освіти, впровадженню інноваційних виробничих технологій;

56.8) розробити та затвердити нову редакцію Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти;

56.9) розробити та затвердити типові штатні нормативи для навчально-реабілітаційних центрів та опорних шкіл;

56.10) привести у відповідність із законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту" заходи з визначення базового фінансування наукових досліджень вищих навчальних закладів, забезпечити їх відображення у проектах закону про Державний бюджет України на 2018 рік та на наступні роки;

56.11) при підготовці пропозицій щодо організації роботи Національного фонду досліджень України передбачити його часткове фінансування для здійснення грантової підтримки фундаментальних та прикладних наукових досліджень, закупівлі наукового обладнання центрами колективного користування за рахунок коштів, що надходять за програмами фінансової допомоги від міжнародних організацій.

3. Міністерству освіти і науки України спільно з Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук:

1) провести дослідження ефективності використання коштів у системі освіти і науки, на основі якого запропонувати механізми оптимізації розподілу коштів з урахуванням оцінки реальної вартості підготовки вищими навчальними закладами за кошти державного бюджету одного фахівця певної спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня тощо;

2) з метою осучаснення вимог до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні розробити державні стандарти освіти для кожного освітнього рівня та забезпечити відповідне фінансування;

3) уточнити переліки спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів навчально-наукового і наукового рівнів вищої освіти, у тому числі в галузі інформаційного права, права інтелектуальної власності та інноваційного розвитку тощо.

4. Національній академії наук України, національним галузевим академіям наук розробити і подати до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України моделі розвитку Національної академії наук України і національних галузевих академій наук, у тому числі щодо проведення ними пріоритетних наукових досліджень і розробок, удосконалення фінансового, матеріально-технічного та іншого ресурсного забезпечення.

5. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку у межах своїх повноважень:

1) в умовах децентралізації влади в Україні з метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів та створення опорних шкіл при визначенні освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачати цільові видатки на розвиток загальної середньої освіти. Розрахунок таких видатків здійснювати, виходячи із кількості опорних закладів, території громади, яку вони обслуговують, кількості учнів та інших показників;

2) під час розроблення та ухвалення бюджетів областей, міст та районів передбачати фінансування в повному обсязі методичних установ, які функціонують відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про позашкільну освіту" та Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр);

3) забезпечити розвиток позашкільної освіти, гурткової роботи, у тому числі в сільській місцевості, передбачивши відповідні видатки на фінансування позашкільних навчальних закладів;

4) сприяти розвитку співробітництва з науковими установами, установами природно-заповідного фонду України, розміщеними у відповідних регіонах, забезпеченню їх приміщеннями та іншим майном, земельними ділянками, встановленню пільгового оподаткування тощо;

5) при формуванні місцевих бюджетів передбачати видатки для проведення на конкурсних засадах наукових досліджень і розробок, спрямованих на вирішення питань децентралізації влади, соціально-економічних, інфраструктурних та інших проблем інноваційного розвитку місцевих громад і регіонів.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка