Про затвердження Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 18.01.201222
Документ 22-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.07.2018, підстава 568-2018-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2012 р. № 22
Київ

Про затвердження Положення про
надання на конкурсних засадах спортивній федерації
статусу національної та позбавлення такого статусу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 760 від 17.10.2013
№ 909 від 07.12.2016
№ 909 від 01.12.2017
№ 568 від 11.07.2018}

Відповідно до частини одинадцятої статті 20 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2012 р. № 22

ПОЛОЖЕННЯ
про надання на конкурсних засадах спортивній
федерації статусу національної та позбавлення такого статусу

{У тексті Положення слово “Держмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “Мінмолодьспорт” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 760 від 17.10.2013}

1. Це Положення визначає умови, порядок надання на конкурсних засадах спортивній федерації, яка має всеукраїнський статус (далі - спортивна федерація), статусу національної та позбавлення такого статусу.

2. У цьому Положенні термін “учасник конкурсу” використовується у значенні спортивної федерації із всеукраїнським статусом, яка бере участь у конкурсі щодо надання статусу національної (далі - конкурс).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про фізичну культуру і спорт”.

3. Статус національної надається лише одній спортивній федерації з відповідного виду спорту.

Статус національної спортивної федерації осіб з інвалідністю надається лише одній спортивній федерації окремо для осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 11.07.2018}

4. Для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу утворюється комісія, що діє як постійний консультативно-дорадчий орган Мінмолодьспорту (далі - комісія).

Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу. Рішення про надання спортивній федерації статусу національної приймається Мінмолодьспортом на підставі пропозицій комісії, що мають рекомендаційний характер.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 909 від 01.12.2017}

Рішення про утворення комісії приймається Мінмолодьспортом, що затверджує її кількісний і персональний склад, положення про неї.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 17.10.2013}

5. Надання спортивній федерації статусу національної здійснюється згідно з такими кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу:

розвиток відповідного виду (видів) спорту на території України;

членство у відповідній міжнародній спортивній федерації, включеної до переліку, що затверджується Мінмолодьспортом з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету, Національного комітету спорту інвалідів (крім всеукраїнських федерацій, які сприяють розвитку національних видів спорту, за умови відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації);

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 909 від 01.12.2017}

організація і проведення офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань;

наявність кваліфікованих кадрів (спортсмени, тренери, судді та фахівці, що мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи);

наявність необхідної матеріально-технічної та інформаційної бази, організаційно-методичного забезпечення.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється комісією у засобах масової інформації і містить:

вид спорту, з якого оголошується конкурс щодо надання спортивній федерації статусу національної;

дату проведення конкурсу;

адресу, за якою приймаються документи, необхідні для участі в конкурсі (далі - документи), та строк їх подання;

номер телефону для довідок.

7. Спортивна федерація для участі в конкурсі подає протягом 30 днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу такі документи:

заява українською мовою за формою, встановленою Мінмолодьспортом, що засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою федерації;

{Абзац третій пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 909 від 07.12.2016}

{Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 909 від 07.12.2016}

копія статуту спортивної федерації, засвідчена в установленому законодавством порядку, крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”;

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 909 від 07.12.2016}

сертифікат або інший документ, що підтверджує членство спортивної федерації у відповідній міжнародній федерації (крім всеукраїнських федерацій, які сприяють розвитку національних видів спорту, за умови відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації);

{Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 909 від 01.12.2017}

довідка про розвиток відповідного виду (видів) спорту на території України та інші матеріали, що підтверджують відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам;

відомості про керівників і склад центральних статутних органів спортивної федерації.

Документи подаються представником учасника конкурсу особисто або надсилаються поштою та реєструються у відповідному журналі.

8. Розгляд документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманих відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого Мін’юстом, здійснюється на засіданні комісії, яке проводиться протягом 15 днів після закінчення строку їх подання, у присутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи. Про місце і час проведення засідання комісії Мінмолодьспорт протягом 10 днів після закінчення строку подання таких документів та відомостей додатково повідомляє учасникам у письмовій формі.

Під час розгляду документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань комісія перевіряє їх комплектність і правильність оформлення.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 909 від 07.12.2016}

9. Документи, що надійшли після закінчення визначеного строку, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

10. Комісія має право відхилити документи у разі виявлення в них недостовірної інформації.

11. Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам і подав усі необхідні документи.

12. Рішення про надання спортивній федерації статусу національної оформлюється наказом Мінмолодьспорту.

Про прийняте рішення письмово повідомляється відповідній спортивній федерації.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 909 від 01.12.2017}

13. З переможцем конкурсу Мінмолодьспорт укладає після видання наказу договір про співпрацю.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 909 від 01.12.2017}

14. Спортивна федерація, якій надано статус національної, подає щороку до 30 листопада Мінмолодьспорту звіт про стан виконання договору про співпрацю.

15. Спортивна федерація може бути позбавлена статусу національної у разі:

порушення (невиконання) умов договору про співпрацю;

виявлення недостовірної інформації в документах після надання статусу національної;

скасування рішення про визнання виду спорту.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 909 від 07.12.2016}

16. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної може бути оскаржене в судовому порядку.

17. Розгляд питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної може бути ініційовано Мінмолодьспортом, МОН, Міноборони, МВС, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, спортивними федераціями та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 17.10.2013}

18. Оголошення про позбавлення спортивної федерації статусу національної оприлюднюється комісією в засобах масової інформації і містить:

дату проведення засідання комісії;

найменування суб’єкта, який ініціює розгляд питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної;

вид спорту, який розвиває спортивна федерація, що позбавляється статусу національної;

підстави позбавлення спортивної федерації статусу національної;

адресу комісії;

номер телефону для довідок.

19. На засідання комісії, під час якого розглядається питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної, може запрошуватися керівник спортивної федерації або уповноважена ним особа.

За їх відсутності на засіданні комісії питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної розглядається без їх участі.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 909 від 01.12.2017}

20. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної оформлюється наказом Мінмолодьспорту.

Про прийняте рішення письмово повідомляється відповідній спортивній федерації.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 909 від 01.12.2017}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...