Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Кабінет Міністрів України; Постанова, Стандарт від 14.01.200424
Документ 24-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2013, підстава 1392-2011-п
( Увага Остання подія — Втрата чинності відбудеться 01.09.2018, підстава 1392-2011-п )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 2004 р. N 24
Київ
{ Постанова втратила чинність в частині положень щодо базової
загальної середньої освіти на підставі Постанови КМ N 1392
( 1392-2011-п ) від 23.11.2011 }
Про затвердження Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 776 ( 776-2010-п ) від 27.08.2010 }

Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державний стандарт базової і повної загальної
середньої освіти (додається).
2. Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук
розробити до 1 червня 2004 р. навчальні плани та програми для
учнів основної і старшої школи.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. N 24
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
базової і повної середньої освіти

Загальна частина
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі -
Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і
випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
досягненні.
Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну
характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової
та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного
стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають
загальну середню освіту.
Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:
для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах
загальнолюдських та національних цінностей, науковості і
систематичності знань, їх значущості для соціального становлення
людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги
між націями і народами, світського характеру школи;
для надання навчанню українознавчої спрямованості, що
безпосередньо забезпечується вивченням української мови,
української літератури, історії України, географії України,
українського мистецтва тощо;
для індивідуалізації та диференціації навчання, його
профільності у старшій школі, запровадження особистісно
орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,
комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.
Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим
навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати
інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати
її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між
ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і
перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх
галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична
культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична
культура, технології, що є органічним продовженням змісту
відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової
освіти.
Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в
системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких
затверджує МОН.
Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що
разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки,
формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого
здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх
учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через
варіативність методик організації навчання залежно від
пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.
У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку
з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за
трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені
Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають, програми
затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються
дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами
(наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також
здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися
щодо напряму спеціалізації.
Базовий навчальний план
Базовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві
складові: інваріантну та варіативну.
Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними
закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до
загальноосвітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована
на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.
Під час складання типових навчальних планів для учнів
спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється
перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального
часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального
плану.
Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової
визначається Державним стандартом.
Змістове наповнення варіативної складової формується
навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу
закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.
В основній школі навчальні години варіативної складової
використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки
учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного
навчання.
У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних
школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за
рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання.
Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення
предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.
На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові
навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів.
У типових навчальних планах визначається перелік навчальних
предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей,
кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові
навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування,
інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в
межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі
типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі
навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти
з урахуванням особливостей організації навчально-виховного
процесу.
Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних
закладів II-III ступеня (розподіл навчального
часу між освітніми галузями)
--------------------------------------------------------------------- | Освітні | Загальна кількість годин | | галузі |-----------------------------------------------------| | | II ступінь | III ступінь | II+III ступінь | | | (5-9 класи) | (10-11 класи) | (5-11 класи) | | |------------------+----------------+-----------------| | | тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж-| рік | від-| | | день | |сот-|день| |сот-|день| | сот-| | | | |ків | | |ків | | | ків | |-------------------------------------------------------------------| | Інваріантна складова | |-------------------------------------------------------------------| |Мови і | 42 | 1470 | 27| 14 | 490 |18,4| 56 | 1960 | 24,2| |літератури | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Суспільство- | 12 | 420 | 7,7| 7 | 245 | 9,2| 19 | 665 | 8,2| |знавство | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Естетична | 8 | 280 | 5,1| 1 | 35 | 1,3| 9 | 315 | 3,9| |культура | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Математика | 20 | 700 | 13| 6 | 210 | 7,9| 26 | 910 |11,25| |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Природо- | 26 | 910 |16,7|11,5|402,5 |15,1|37,5|1312,5|16,25| |знавство | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Технології | 8 | 280 | 5,1| 4 | 140 | 5,2| 12 | 420 | 5,2| |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Здоров'я і | 17,5 |612,5 |11,4| 6 | 210 | 7,9|23,5|822,5 | 10,2| |фізична | | | | | | | | | | |культура | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Разом |133,5*|4672,5| 86|49,5|1732,5| 65 |183 | 6405 | 79,2| |-------------------------------------------------------------------| | Варіативна складова | |-------------------------------------------------------------------| |Додаткові | 21,5 |752,5 | 14|26,5|927,5 | 35 | 48 | 1680 | 20,8| |години на | | | | | | | | | | |освітні | | | | | | | | | | |галузі, | | | | | | | | | | |предмети за | | | | | | | | | | |вибором, | | | | | | | | | | |профільне | | | | | | | | | | |навчання, | | | | | | | | | | |факультативи,| | | | | | | | | | |індивідуальні| | | | | | | | | | |заняття та | | | | | | | | | | |консультації | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Гранично | 130 | 4550 | | 66/|2310/ | |196/|6860/ | | |допустиме | | | | 72*|2520* | |202*| 7070 | | |навчальне | | | | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | | | |на учня | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Разом | 155 | 5425 | 100| 76 | 2660 | 100| 231| 8085 | 100| |(загальне | | | | | | | | | | |навчальне | | | | | | | | | | |навантаження)| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
_______________
* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і
фізична культура" не враховуються в гранично допустимому
навчальному навантаженні на учня.
{ Розділ в редакції Постанови КМ N 776 ( 776-2010-п ) від
27.08.2010 }
Характеристика освітніх галузей
1. Освітня галузь "Мови і літератури"
Мета - формування комунікативної і літературної компетенції,
що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу,
соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності
між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та
літературну підготовку учнів початкової школи.
Освітня галузь "Мови і літератури" складається з мовного і
літературного компонентів, кожен з яких має свої складові.
Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови
національних меншин, іноземні мови, а до літературного -
українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською)
література (літературна освіта).
Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних
змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є
мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).
Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь
та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання,
читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про
мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування
мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і
духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють
стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і
морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) -
формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування
стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім
спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.
Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну,
соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.
Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна,
літературознавча, культурологічна.
Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у
єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи
над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих
здібностей особистості; літературознавча - засвоєння основних
теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у
контексті літературного процесу; культурологічна - усвідомлення
літератури як складової частини духовної культури українського та
інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію
учнів.
Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних
меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до
вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у
навчальному процесі і в суспільстві; виховують повагу до
української мови як державної та до інших мов; розширюють та
активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів,
усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова
якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії,
культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних
народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби
користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку
в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;
формують гуманістичний світогляд, моральні та естетичні
переконання, національні та загальнолюдські цінності.
Зміст літературного компонента. Українська література,
зарубіжна література, літератури національних меншин передбачають
формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої
літератури; створення на основі засвоєних літературних знань
оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості;
формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення
учнів до найкращих здобутків духовної культури.
Основна школа
Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі
спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння
користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої
діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до
художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей
культури; формування гуманістичного світогляду особистості,
розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів
любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення
до культурних традицій інших народів.
Завданнями освітньої галузі в основній школі є:
формування стійкої мотивації до вивчення української,
іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної
літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова,
поваги до української мови та інших мов;
ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі
базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних,
правописних умінь і навичок;
вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних
сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
формування комунікативної компетенції;
ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої
оригінальної та перекладної літератури;
розвиток умінь сприймати літературний твір як явище
мистецтва;
формування читацької та мовленнєвої культури, творчих
здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного
аналізу та оцінювання прочитаного;
формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини,
її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина
України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські
цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти.
Мовний компонент
Українська мова. Мови національних меншин
Мовленнєва лінія
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ------------------------------------------------------------------
Мовленнєва лінія
Загальні уявлення про мовлення Знання про усне та писемне
як засіб спілкування, пізнання мовлення; вміння орієнтуватися
і впливу; сфери спілкування; у мовленнєвій ситуації, сферах
усне та писемне мовлення. Види спілкування, осмислювати,
мовленнєвої діяльності планувати і реалізувати задум
(аудіювання, читання, висловлювання, удосконалювати
говоріння, письмо). Ситуація його
спілкування. Культура
мовлення. Правила спілкування.
Мовленнєвий етикет. Типи Вміння і навички в усіх видах
мовлення. Стилі мовлення. мовленнєвої діяльності:
Жанри мовлення володіння різними типами і
стилями мовлення з урахуванням
ситуації спілкування,
дотримання правил спілкування.
Аудіювання Уміння уважно слухати текст,
розуміти, запам'ятовувати з
Сприймання на слух, розуміння одного прослухування його
текстів, що належать до різних зміст, визначати тему та
типів, стилів і жанрів основну думку твору, оцінювати
мовлення, ступінь складності почуте, помічати особливості
яких відповідає віковим мовної форми
особливостям учнів та етапу
навчання
Говоріння Уміння переказувати (докладно,
стисло, вибірково) вивчені,
Переказування (докладне, прослухані або прочитані
стисле, вибіркове), твори; діалогічні та
діалогічні та монологічні монологічні висловлювання з
висловлювання різних типів, урахуванням ситуації
стилів і жанрів мовлення спілкування; висловлювати
власну думку, аналізувати
різні погляди на предмет
обговорення, дотримуючись
мовних, етичних та етикетних
норм; удосконалювати власне
мовлення
Читання Уміння читати вголос та мовчки
за визначеними програмою
Формування, розвиток техніки нормативами; запам'ятовувати;
читання вголос та мовчки, висловлювати власну думку про
розуміння самостійно прочитане; самостійно
прочитаних текстів, що працювати з текстом;
належать до різних родів користуватися різними видами
літератури, стилів, типів і читання
жанрів мовлення; види читання
Письмо Уміння письмово переказувати
(докладно, стисло, вибірково),
Побудова письмових текстів самостійно створювати письмові
(монолог, діалог) різних тексти, висловлювати в них
типів, стилів і жанрів власну думку про певну подію,
ситуацію, прочитаний твір,
дотримуватись вимог до
мовлення, вдосконалювати
написане
Мовна лінія
Фонетика. Орфоепія. Графіка
Звукова система мови Знання звуків мови та алфавіту
Складоподіл. Наголос. Сильна Уміння дотримуватися
та слабка позиції звуків у орфоепічних норм у власному
слові та позначення їх на мовленні; вільно користуватись
письмі. Алфавіт. Звукове алфавітом, орфоепічним
значення букв. Орфоепічні словником
норми. Орфоепічний словник
Лексикологія і фразеологія Знання істотних ознак
лексикологічних понять і
Лексичне значення слова. фразеологізмів; уміння
Однозначні і багатозначні, розрізнювати пряме і переносне
стилістично та емоційно значення слова, стилістично та
нейтральні і стилістично та емоційно нейтральні і
емоційно забарвлені слова. стилістично та емоційно
Пряме і переносне значення забарвлені слова, групи слів
слова. Групи слів за за значенням, походженням,
значенням. сферою використання.
Синоніми та антоніми (лексичні Уміння використовувати слова і
та контекстуальні), омоніми. фразеологізми відповідно до
лексичного значення, умов і
Групи слів за їх походженням, завдань спілкування; тлумачити
сферою вживання. лексичне значення
Фразеологізми, їх лексичне загальновживаних слів і
значення, стилістична фразеологізмів, добирати до
приналежність, роль у них синоніми та антоніми;
мовленні, різновиди з'ясовувати етимологію окремих
слів; користуватися словниками
різних видів
Етимологія слова
Словники (тлумачний, Уміння пояснювати значення
синонімів, антонімів, слова за допомогою аналізу
фразеологічний, етимологічний його будови; розрізнювати
та іншомовних слів) словозміну та словотвір;
правильно і стилістично
Будова слова. Словотвір. доцільно використовувати слова
Будова слова та значення з урахуванням значення їх
морфем. Способи творення слів. морфем; користуватися
Морфемний та словотвірний морфемним та словотвірним
словники словниками
Морфологія Знання істотних ознак різних
частин мови, ролі
Лексичне та граматичне морфологічних засобів у
значення слова. Частини мови. побудові висловів.
Граматичні характеристики
частин мови. Роль частин мови
у реченні. Довідники з
морфології
Уміння правильно і стилістично
використовувати форми слів, що
належать до різних частин
мови; користуватися довідковою
літературою
Синтаксис Уміння пояснити семантику,
будову словосполучень, речень
Синтаксичні одиниці, їх види, різних типів; уміння визначати
будова, способи вираження. і будувати синтаксичні
Синтаксичні засоби, їх роль у одиниці, висловлювати той
побудові висловів. Способи самий зміст з допомогою різних
передачі чужого мовлення: синтаксичних засобів.
пряма та непряма мова.
Складне синтаксичне ціле, Уміння визначати тему, основну
структура монологічного та думку тексту, структуру,
діалогічного тексту, засоби способи зв'язку речень у
зв'язку речень у тексті; ньому; складати загальне
"відоме" та "нове" у реченнях уявлення про можливий зміст
тексту. Довідники із тексту (через ознайомлення із
синтаксису та пунктуації заголовком, анотацією);
будувати тематично цілісний,
структурований, зв'язний
текст; користуватися
довідниками
Стилістика
Стилі. Стилістичні можливості Уміння комунікативно доцільно
мовних одиниць та їх використовувати стилістичні
функціонування у мовленні можливості вивчених мовних
одиниць в усному і писемному
мовленні
Орфографія
Фонетичне, морфологічне та Уміння правильно писати слова
інші види написання. Написання відповідно до вивчених
разом, окремо, через дефіс. орфографічних правил та
Правила переносу слів. словникові слова, перевіряти
Орфографічні правила; списки написане; користуватися
слів для запам'ятовування. орфографічним словником
Орфографічний словник
Пунктуація
Розділові знаки, їх функції. Уміння встановлювати смислові
Розділові знаки у простому і і синтаксичні відношення у
складному реченнях. Розділові реченні для обґрунтування
знаки при прямій мові, вибору розділових знаків;
діалозі. Довідники з пунктуаційно правильно
пунктуації оформлювати речення різних
видів, діалог
Соціокультурна лінія
Відомості про особливості Знання особливостей
національної культури, звичаї, національної культури.
традиції, свята; визначних Уміння використовувати ці
діячів; суспільно-політичні знання та знання, набуті під
події, державну символіку; час вивчення інших предметів,
побут населення міст, сіл, у власному мовленні.
культурно-архітектурні Уміння пояснювати значення
пам'ятки, музеї, театри тощо. слів, найуживаніших усталених
Найбільш відомі фольклорні виразів, помічати і пояснювати
твори рідного народу, лексеми, слова і вирази, читати
фразеологізми, афоризми як напам'ять найвизначніші
відображення народного народнопоетичні твори, які
досвіду, особливостей відбивають особливості
національного характеру, їх матеріальної і духовної
етнокультурний колорит культури народу, його
світобачення; використовувати
їх у своєму мовленні;
дотримуватися правил
мовленнєвої поведінки
відповідно до загальнолюдських
норм та національної специфіки
культури
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Основні загальнонавчальні, Уміння застосовувати основні
творчі вміння як предмет загальнонавчальні, творчі
практичного засвоєння. вміння, використовувати їх у
різних життєвих і навчальних
Основні комунікативні ситуаціях спілкування.
стратегії, стратегії
співпраці. Уміння користуватися основними
комунікативними стратегіями
Іноземні мови
Мовленнєва лінія
Сфери спілкування Розуміння із слуху
(аудіювання) Особистісна Уміння розуміти зміст
нескладних висловлювань, що
Тематичні блоки: стосуються особистісної,
суспільної, освітньої сфер, а
я, моя родина, друзі; також нескладні тексти
пізнавального та
відпочинок, дозвілля; країнознавчого характеру.
Уміння розуміти повний зміст
покупки, відвідання магазину; висловлювання вчителя, учнів
що стосуються особистісної,
природа і погода, охорона суспільної, професійної і
освітньої сфер; розуміти
довкілля нескладні тексти, виділяти
головну думку, використовуючи
Публічна лінгвістичну та контекстуальну
здогадку; розуміти прості
Тематичні блоки: пояснення, що стосуються
використання різних видів
охорона здоров'я; транспорту, пересування в
незнайомому місті. у бібліотеці, улюблений Уміння розуміти основний зміст
коротких простих повідомлень,
письменник, книга; оголошень, репортажів;
здобувати інформацію з
кіно і театр; коротких радіо- та телепередач
на побутову тематику;
телебачення; узагальнювати інформацію,
робити на її основі власні
музика, відвідування концерту; висновки
молодіжна культура; Читання
Уміння розуміти зміст
наука, технічний прогрес; нескладних автентичних текстів
різних жанрів і стилів, що
життя суспільства; співвідносяться з
особистісною, суспільною,
подорож, екскурсії по місту; освітньою сферами спілкування;
користуватися словником та
пам'ятки культури різних країн; іншою довідковою літературою.
спорт, відомі спортсмени
Освітня
Тематичні блоки:
робота і професія, професія та
покликання, професійне
становлення, вибір професії
Уміння розуміти основний зміст
газетних, журнальних,
публікацій науково-популярного
і публіцистичного стилів,
виділяти головну думку. Уміння
переглянути значний за обсягом
текст (серію текстів) для
пошуку необхідної інформації;
здобувати інформацію з
оголошень, проспектів, меню,
розкладів, брошур, коротких
офіційних документів
Говоріння
Монологічне мовлення
Уміння робити зв'язне
повідомлення, використовуючи у
разі потреби лексичні або
зображувальні опори; робити
повідомлення за певною
ситуацією в межах визначених
сфер спілкування; передавати
основний зміст прочитаного,
побаченого або почутого,
висловлюючи своє ставлення до
осіб, подій, явищ тощо, про
які йдеться
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої
підготовки встановлювати і
підтримувати спілкування із
співрозмовником у межах
визначеної тематики і сфер
спілкування; ініціювати і
завершувати спілкування,
використовуючи для цього
відповідні зразки мовленнєвого
етикету, прийнятого в країні,
мова якої вивчається;
ініціювати і підтримувати
діалоги, доводити
співрозмовникові власну точку
зору
Письмо
Уміння робити нотатки;
складати план; заповнювати
анкету, опитувальний лист;
писати листа, повідомлення,
автобіографію; писати твори в
межах визначених сфер
спілкування
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості
фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для
вислови; граматична система висловлювання у межах
мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер
категорії, класи і структури спілкування.
нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно
яка вивчається; складати речення, необхідні
багатозначність слів, їх для використання у найбільш
зв'язок з контекстом, типових ситуаціях.
граматична семантика; системи Знання основних правил
транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.
Уміння продукувати писемне
повідомлення з дотриманням
мовних правил
Соціокультурна лінія
Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві
особливостей культури, функції, вживаючи загальні
звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання.
діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету
науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.
реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне
реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,
архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,
музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова
мова якої вивчається якого вивчається
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід
навчання (нову мову, нових людей, нові
способи поведінки) і
застосовувати інші
компетенції, для того, щоб на
основі спостереження, аналізу,
узагальнення,
запам'ятовування, адекватно
діяти у навчальних та життєвих
ситуаціях
Літературний компонент
Українська література. Зарубіжна література.
Літератури національних меншин
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ------------------------------------------------------------------ Аксіологічна лінія
Художні тексти різних жанрів Знання назв, авторів та змісту
та тематики; твори, які художніх творів,
репрезентують різні культурно- рекомендованих для вивчення
історичні епохи, літературні напам'ять текстів, окремих
традиції народів України та фактів біографії письменників.
зарубіжних країн.
Популярні твори для дітей та Початкове уявлення про
юнацтва (літературні казки, відображення у художньому
детективні, пригодницькі та творі, етичні та естетичні
гумористичні твори, наукова цінності.
фантастика).
Виразне читання художнього Уміння виразно, осмисленно
тексту, його обговорення з читати художній текст,
елементами аналізу, розуміння виділяти в ньому головну
порушених у ньому етичних думку; зіставляти зображені у
проблем та окремих художніх творі етичні та психологічні
особливостей. Усне та письмове ситуації з власним життєвим
висловлювання власної оцінки досвідом, відповідно
щодо прочитаного, особистісно- корегувати свої життєві
творче його переосмислення орієнтації, писати творчі
роботи різних жанрів
Літературознавча лінія
Теоретико-літературознавчі Знання основних теоретико-
поняття: літературних понять і вміння
оригінал і переклад; оперувати ними в процесі
тема та головна думка твору, читання оригінальних і
сюжет і композиція, епізод; перекладних художніх текстів;
мандрівні сюжети, запозичення, уміння визначати в прочитаному
художній образ, художня творі тему, основні проблеми,
деталь, літературний герой, головних і другорядних героїв,
головний і другорядні герої; художні описи; розрізняти
рима, ритм, розмір вірша, сюжет і композицію, основні
строфа; жанри.
портрет, пейзаж, інтер'єр;
епітет, порівняння, метафора, Початкове уявлення про
гіпербола, алегорія, літературний процес
уособлення;
міф, героїчний епос, народна
казка, легенда, приказка,
прислів'я, загадка;
літературна казка, байка,
балада, вірш, рубаї, поема,
оповідання, повість, роман,
притча;
гумор, сатира
Культурологічна лінія
Література як складник Початкове уявлення про
культури народу, її вплив на історико-літературну добу,
формування національної національні, конкретно-
самосвідомості та її місце у історичні та загальнолюдські
світовій культурі. Зв'язок цінності, відображені у
літератури з іншими видами художньому творі.
мистецтв.
Відтворення в літературі Уміння визначати специфіку
історії країни, народних літературного твору у
традицій, звичаїв, обрядів, зіставленні з творами інших
духовного пошуку інтелігенції видів мистецтва
у різні часи.
Світова культура та її
загальний розвиток.
Взаємозв'язок національної та
світової культур.
Літературний твір як явище
національної культури та
певної культурної доби.
Література як скарбниця
духовності, священні книги
різних релігій як пам'ятки
літератури та духовної
культури; відображення
національних, конкретно-
історичних та загальнолюдських
цінностей у художніх творах
різних жанрів, їх вплив на
суспільне життя
Старша школа
Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у
подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), забезпечуючи
комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*;
заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення
з фундаментальними цінностями культури; у формуванні
гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню
культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до
свого та інших культурних традицій.
_______________
* Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти.
Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:
формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання
через мову історії, культури народу, естетичних та моральних
цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень,
загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної
інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати,
аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості,
одержані в словесній чи іншій формі;
розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях;
формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ,
морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем;
розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;
подальший розвиток базових лексичних, граматичних,
стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі
узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне
явище;
удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності,
розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.
Мовний компонент
Українська мова. Мови національних меншин України
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ------------------------------------------------------------------
Мовленнєва лінія
Культура мовлення. Стилі мови. Знання ознак правильного
Жанри усного та писемного мовлення, його стилів, жанрів,
мовлення. їх відмінностей; вміння
Види мовленнєвої діяльності. визначати особливості
Риторика як наука і мистецтво правильного мовлення,
слова висловлюватись відповідно до
норм культури мовлення.
Уміння формулювати думку у
всіх стилях і жанрах мовлення.
Уміння підготувати виступ і
виголосити його з урахуванням
ситуації спілкування
Мовна лінія
Стилістичне розшарування Уміння розрізнювати
мовних засобів. Засоби стилістичні варіанти мовних
стилістики. Варіативність засобів, визначати доцільність
норми. Види мовних помилок та їх використання у текстах
їх подолання. Складні випадки різних стилів і жанрів
орфографії та пунктуації мовлення; розрізнювати
нормативне і ненормативне
використання мовних засобів.
Знання мовних помилок
Соціокультурна лінія
Найважливіші світоглядні, Знання найважливіших
етичні, естетичні та інші світоглядних, етичних та інших
поняття, ідеї, відомості, понять, відомостей, ідей,
пов'язані з національною та відображених у мові;
світовою культурою. загальнолюдських моральних
Відображення у мові цінностей, їх вияву у
особливостей бачення світу, національних традиціях.
способу життя та мислення, Уміння узгоджувати із
особливостей культури, засвоєними етичними,
характерних для певного народу естетичними та іншими
цінностями свою мовленнєву і
життєтворчу діяльність;
розуміння особливостей бачення
світу, культури певного
народу, відображених у мові,
враховувати їх у спілкуванні
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Загальнонавчальні, творчі Уміння застосовувати
вміння як предмет практичного загальнонавчальні, творчі
засвоєння. вміння, використовувати їх у
Комунікативні стратегії, різних життєвих і навчальних
стратегії співпраці ситуаціях спілкування.
Вміння користуватися
комунікативними стратегіями,
стратегіями співпраці
Іноземні мови
Особистісна Розуміння із слуху
(аудіювання) Тематичні блоки:
Уміння розуміти висловлювання
я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також
автентичні тексти
дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого
характеру. харчування; покупки;
Уміння розуміти висловлювання
природа і погода; вчителя, учнів; розуміти
нескладні автентичні
проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту
технічну інформацію. Публічна
Уміння розуміти основний зміст
Тематичні блоки: новин, що повідомляються,
пізнавальних радіо- і
охорона здоров'я; телепередач; розуміти
дискусію, що проводиться в
у бібліотеці; класі (або подається у
звукозапису). літературні жанри, вітчизняні
та зарубіжні письменники;
кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення
мистецтво, відомі художники, Читання
скульптори;
Уміння розуміти нескладні
опис картин, відвідування автентичні тексти різних
музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі
художні, науково-популярні,
музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,
молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку
світі, участь молоді у з опорою на контекст або
розв'язанні громадських словотворчі елементи;
проблем; аналізувати окремі місця в
тексті; визначати найбільш
наука і технічний прогрес, значущу інформацію;
вплив науково-технічного систематизувати і коментувати
прогресу на життя людини і одержану інформацію;
стан довкілля;
Уміння користуватися
сучасні засоби комунікації і довідковою літературою.
технології;
Уміння розуміти та аналізувати
життя суспільства; матеріали преси.
подорож, спорт, роль спорту в Говоріння
житті людини і суспільства,
міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення
країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої
їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в
історія, політичний і певних сферах спілкування і
державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно
культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,
діячі побаченого або почутого,
висловлюючи та обґрунтовуючи
Професії своє ставлення до осіб, подій,
явищ, про які йдеться; брати
Освітня участь у дискусіях, логічно та
аргументовано висловлюватися
Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,
доводити свою точку зору і
шкільне життя, типи своє ставлення до них.
навчальних закладів;
Уміння складати план, тези,
участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до
програмах змісту та теми
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої
підготовки спілкуватися з
носіями мови на основі
визначеної тематики;
використовувати лексичні
одиниці та найбільш уживані
формули, що надають
спілкуванню більшої
виразності, емоційності та
переконливості
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на
фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;
вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та
мови, категорії, класи і інтонацією.
структури нормативної
граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке,
багатозначність слів, їх змістовне письмове
зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та
граматична семантика; системи виділенням абзаців
транскрипційних знаків
Соціокультурна лінія
Система світоглядних, Уміння відображати засобами
культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу
етичних, історичних життя та мислення, особливості
відомостей, відображених у культури певного народу.
мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні
теми (музика, фільми тощо);
усвідомлювати відображення у
мові особливостей культури
певного народу, уміння
спілкуватися з урахуванням цих
особливостей з представниками
різних культур

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »