Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 01.03.2010243
Документ 243-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2017, підстава 69-2017-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2010 р. № 243
Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 447 від 27.04.2011, № 929 від 11.11.2015, № 69 від 08.02.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 587 від 14.07.2010
№ 447 від 27.04.2011
№ 105 від 25.01.2012
№ 921 від 12.09.2012
№ 970 від 24.10.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 687 від 24.07.2013
№ 449 від 03.09.2014
№ 231 від 08.04.2015
№ 929 від 11.11.2015
№ 63 від 04.02.2016
№ 589 від 27.07.2016
№ 857 від 23.11.2016
№ 69 від 08.02.2017}

{У тексті  Постанови  слова “Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів” у всіх відмінках замінено словами “Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 105 від 25.01.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 447 від 27.04.2011, № 929 від 11.11.2015, № 69 від 08.02.2017}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерству фінансів, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі щорічні звіти про результати виконання Програми.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 105 від 25.01.2012}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. № 243

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

{Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 447 від 27.04.2011, № 929 від 11.11.2015, № 69 від 08.02.2017}

Мета Програми

Метою Програми є:

створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.

{Абзац третій розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення і виконання окремих галузевих та регіональних програм енергоефективності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1567 "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Однак, як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

{Абзац четвертий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Недоліками другого способу є:

надання переваги зменшенню обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності їх використання з одночасною оптимізацією структури енергетичного балансу держави;

недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;

{Абзац сьомий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

неврегульованість питання щодо оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

{Абзац дев'ятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 929 від 11.11.2015}

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

використання енергії сонця та геотермальної енергії;

{Абзац дванадцятий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010}

видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;

{Абзац тринадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

виробництва та використання біопалива;

розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;

{Абзац п'ятнадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

модернізації газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

законодавчого врегулювання питань щодо зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави, адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу;

створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

{Абзац двадцять перший розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації стратегії енергетичної безпеки держави;

популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.

Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 25.01.2012}

- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

{Абзац розділу в редакції Постанови КМ № 105 від 25.01.2012}

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

{Абзац розділу в редакції Постанови КМ № 105 від 25.01.2012}

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ № 449 від 03.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 08.04.2015; в редакції Постанови КМ № 929 від 11.11.2015}

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 231 від 08.04.2015}

- стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 231 від 08.04.2015}

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей.

{Абзац розділу в редакції Постанови КМ № 921 від 12.09.2012}

До енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів, що впроваджуються із застосуванням механізму компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах, і відповідних робіт належать:

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

для одноквартирних будинків:

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- сонячні панелі для виробництва електричної енергії, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

для квартир у багатоквартирних будинках:

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

{Розділ "Завдання і заходи" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

підвищити рівень енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки;

зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;

створити нові робочі місця;

удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;

ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;

частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;

створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

{Абзац тринадцятий розділу виключено на підставі Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

{Абзац розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010}

У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі держави повинен становити починаючи з 2016 року не менш як 15 млрд.куб. метрів, а нафтопродуктів - 1 млн. тонн;

підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

зменшити на 50 відсотків обсяг видатків державного бюджету на фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

забезпечити зменшення на 25 відсотків споживання імпортованого природного газу;

{Абзац вісімнадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 105 від 25.01.2012}

зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;

знизити на 20 відсотків рівень енергоємності робіт з транспортування, зберігання та розподілу газу порівняно з 2008 роком, підвищити надійність та енергетичну ефективність транзиту природного газу магістральними газопроводами;

зменшити на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин;

підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;

знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок теплових електростанцій та енергорозподільних мереж.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 344,65 млрд. гривень, у тому числі 6,34 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

{Розділ "Обсяги та джерела фінансування" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанов КМ № 447 від 27.04.2011, № 105 від 25.01.2012, № 921 від 12.09.2012, № 449 від 03.09.2014, № 231 від 08.04.2015, № 63 від 04.02.2016, № 69 від 08.02.2017}Додаток 1
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 929)

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1446 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762).

3. Державний замовник - Держенергоефективності.

4. Керівник Програми - Голова Держенергоефективності.

5. Виконавці заходів Програми - Держенергоефективності, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6. Строк виконання: 2010-2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

6,34

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

0,43

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72________
Усього

344,65

9,18

30,85

43,71

67,3

89,86

102,43

0,89

0,43

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 105 від 25.01.2012, № 921 від 12.09.2012, № 449 від 03.09.2014, № 231 від 08.04.2015; в редакції Постанови КМ № 929 від 11.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 63 від 04.02.2016, № 69 від 08.02.2017}Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 69)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу вання (державний, місцевий бюдже, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25
1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1

кількість розроблених стандартів

105

5

30

35

35

2) розроблення стандартів у сфері:

-“-

-“-

12,924

0,5

2,9

6,6

2,92480

5

25

25

25

енергоефективності9,971

0,5

2,247

5

2,22425


5

10

10

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива2,953


0,653

1,6

0,7


кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4


43) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства ЄС

-“-

-“-

0,6


0,6Разом за завданням 1


14,524

1,5

3,5

6,6

2,924

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,691) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500


500

800

1100

1400

1700
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,47/ 1975

0,04/ 1249

0,47/7262) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9
0,02/ 103

51

0,02/ 52Мінагрополітики7,83

5,2

2,63

0,03/ 203

0,01/102

0,03/101МОНмолодьспорту16,36

11,2

5,16

0,01/ 26

13

0,01/13ДСА2,14

1,5

0,64

0,01/ 15

7

0,01/8Пенсійного фонду України1,21

0,9

0,31

0,01/ 83

41

0,01/ 42Національної академії аграрних наук7,16

5,1

2,06

0,15/ 502

0,02/ 427

0,15/ 75Міноборони65,8

45,3

20,5

0,01/ 79

39

0,01/ 40ДСНС6,19

4,2

1,99

0,01/ 21

10

0,01/ 11системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)1,71

1,1

0,61

0,02/ 65

54

0,02/ 11ДПтС9,24

6,5

2,74

0,01/ 38

30

0,01/ 8Держмитслужби5,14

3,6

1,54

0,01/ 33

16

0,01/17

0,01/ 17


Мінсоцполітики3,5

1,8

0,8

0,9
0,03/ 11

5

6Мінкультури0,85

0,6

0,25

0,03/ 148

73

0,03/75МОЗ12,93

9,2

3,73

0,01/ 84

42

0,01/42Мінінфраструктури6,77

4,6

2,17

0,01/ 43

21

0,01/22Мінфіну3,39

2,3

1,09

0,01/ 11

5

0,01/6Мін’юсту0,72

0,5

0,22

0,01/ 40

20

0,01/20ДПС3,09

2,1

0,99

0,02/ 75

37

0,02/38Національної академії наук5,91

4

1,91

0,02/ 113

56

0,02/57Держводагентства7,59

6

1,59

0,02/ 131

65

0,02/66МВС10,64

7,2

3,44

0,04/ 125

0,01/120

0,04/5Держветфітослужби17,8

12,9

4,9

0,01/ 14

9

0,01/5Держстату1,56

1,1

0,46

0,02/ 11

5

0,02/6Національної академії медичних наук0,94

0,7

0,24

0,01/1

0,01/1
НКРЕ0,43

0,4

0,03
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,6/ 600


0,03/60

0,075/90

0,15/ 120

0,3/ 140

0,6/ 1903) проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8
інші джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7


________ Разом70163,7

2330,4

3710,9

7147,1

13579,6

20476,2

22919,5
-“-

0,038/ 450,038/45


4) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефективності

державний бюджет

3030-“-


5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

-“-

-“-

119,2119,2обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

10,36


1,1


4,3

5,1

10,366) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

619,9


30

9,4

580,5Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7
інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9


________ Разом52173,8

2335,4

3308,2

5585,6

10428,6

14427,4

16088,6
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*


4,12

0,02

0,16


1,42

2,2

4,127) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

938,1735

210,5

293,5

7,4

426,7735Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4


________ Разом45121,3735

2253,2

3257,7

4878,1

8890,2735

12219,8

13622,3
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів

2,81/ 1304

0,08/ 356

0,51/ 461


1,95/ 1119

2,25/ 1245

2,81/ 13048) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

424,8


128,1


296,7Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9


________ Разом998,3

25,6

164,2

61,8

406,3

160,9

179,5


9) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

4,94,9кількість проектів

44


типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії2,12,1-“-

44


типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії1,21,2-“-

44


типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії1,61,6

10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

1616кількість проектів

21

1

типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) потужністю 2,5 і 4 МВт електричної енергії88-“-

31

2

типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і тепло-електроцентралей), потужністю 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії88-“-

11


11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів, у тому числі типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

0,30,30,30,3

12) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

-“-

-“-

0,30,3-“-

11


типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів0,30,3обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

3,65

3,65
13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

1190,5830848300,0071

299,85

443,3229928

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,914) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1
-“-

0,87
0,06

0,44

0,8715) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектро-централей

-“-

-“-

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9
рівень оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

100100


16) оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:

Держенергоефективності, Мінрегіон

державний бюджет

103,1581

22,15Автономній Республіці Крим4,5
4,5
областях:- Донецькій28,5423,64

4,9
- Житомирській0,890,84

0,05
- Київській3,6
3,6
- Луганській0,9
0,9
- Львівській1,61,5

0,1
- Сумській1,35
1,35
- Черкаській0,85
0,85
- м. Києві14,3910,14

4,25
- м. Севастополі5,493,84

1,65


рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100100


оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі в областях:


- Вінницькій15,4415,44

- Львівській25,625,6кількість домогосподарств, тис. одиниць

114,1761,07


47

6,117) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) (за кредитними договорами, укладеними до 27 серпня 2015 р.)

Держенергоефективності

державний бюджет

120,5958714650


50

20,59587146
-“-

16,77


7,9

6,18

2,69

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

-“-

-“-

97,799764


27

56,869764

13,93


-”-

199,86


41

94,5

64,36

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

-“-

1413,999529


255

784,779529

374,22


кількість будинків, одиниць

2657


1600

427

630

20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

Держенергоефективності

державний бюджет

194,402254


97,92

52,196127

44,286127


кількість заходів

112

24

2432

3221) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

-“-

-“-

20,1025


3,9

3,8

2,8025

4,8

4,8
нерозподілений залишок-“-

-“-

100

100
Разом за завданням 2


223020,00351126

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

432,436127

у тому числі

державний бюджет

5445,70351126

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542

432,436127


місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,93. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33
0,94

3,62

7,331) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі: будівництво:

Держенергоефективності, Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954
0,95
0,24

0,48

0,95- лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Сонячна - Арциз”)68,8124


50

18,8124
0,47
0,12

0,23

0,47- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”118,4097


60

58,4097
0,47
0,12

0,23

0,47- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”84,707


50

34,707
0,47
0,12

0,23

0,47- лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Придунайська”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”87,5


27,5

60
3,62

1,77

3,62- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ “Західнокримська” і “Севастополь”1010

- лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ “Миколаївська”8,90638,9063
0,95
0,24

0,48

0,95- повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”85


85

0,4
0,1

0,2

0,4- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла72,4

50

22,4


установлення:- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”)2,182,18

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”)2,182,18

2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенергоефективності, Міненерговугілля


будівництво:- лінії електропередачі 110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/10 кВ у м. Бучі для приєднання об’єкта альтернативної енергетики


інші джерела

455

40
- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ “Підстанція 150 кВ “ГНС СОС” - пристанційний вузол СЕС”


державний бюджет

26,4
26,4
- двох ліній електропередачі 35 кВ підстанція 150 кВ “Виноградово” - Виноградівська СЕС1,6
1,6
- пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС90
90
- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ “Підстанція 35 кВ “Дудчино” - пристанційний вузол СЕС”


інші джерела

13
13
- пристанційного вузла 35 кВ Виноградівської СЕС68
68
реконструкція:- підстанції 150/35/ 10 кВ “Токмак-150”, підстанції 35/10 кВ “Великий Токмак”, повітряної лінії 35 кВ № 366 для приєднання об’єкта альтернативної енергетики17,552,55

15
- підстанції 35/10 кВ “Плахтіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,61,15

0,45
- підстанції 35/10 кВ “Сергіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,580,98

0,6
- підстанції 35/10 кВ “Теплодар” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,250,95

0,3
- підстанції 35/10 кВ “Глубоке” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,390,67

0,72
- підстанції 35/10 кВ “Жовтий Яр” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,660,46

0,2
- підстанції 35/10 кВ “Татарбунари” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,990,62

0,37
- підстанції 35/10 кВ “Дивізія” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,940,62

0,32
- підстанції 35/10 кВ “Ганновка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,280,63

0,65
- підстанції 35/10 кВ “Надрічне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,350,55

0,8
- підстанції 35/10 кВ “Красне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,20,8

0,4
- підстанції 35/10 кВ “Ярове” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,140,94

0,2
- підстанції 150/35/ 10 кВ “ГНС СОС”82,5
82,5
- підстанції 150/35/ 10 кВ “Дудчино”48
48
- підстанції 150/35/ 10 кВ “Виноградово”5,6
5,6
________ Разом411,0315,92

395,11


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4
0,1

0,2

0,43) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь”

Держенергоефективності, Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60


4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

-“-

27,5


10,4


17,1
5) проведення досліджень:

Держенергоефективності

державний бюджет

25,7


25,7


потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики8,2


8,2


поточного стану малих гідроелектростанцій9,6


9,6


вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання7,9


7,9
введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/ 15,12


1,07/ 1,03

1,1/ 2,04

1,14/ 3,04

1,15/ 4,02

1,15/ 4,996) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

-“-

інші джерела

76001


14452

14962

15462

15562

15563
0,61/ 0,57


0,07/ 0,06

0,1/ 0,1

0,14/ 0,13

0,15/ 0,14

0,15/ 0,14реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт8190


890

1400

1900

2000

2000

5/ 14,55


1/ 0,97

1/ 1,94

1/ 2,91

1/ 3,88

1/ 4,85будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях67811


13562

13562

13562

13562

13563
введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/ 1,57


50/ 0,03

118/ 0,07

255/ 0,22

440/ 0,46

590/ 0,797) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

-“-

-“-

21650


1305

2445

4240

6308

7352
560/ 0,5


30/ 0,01

65/ 0,03

110/ 0,08

165/ 0,15

190/ 0,23виробництва електроенергії, у тому числі:

60/ 0,075

10/ 0,01

20/ 0,02

25/ 0,04- реалізація пілотних проектів2316


82

194

386

771

883

500/ 0,43


30/ 0,01

60/ 0,03

100/ 0,07

145/ 0,13

165/ 0,19- будівництво промислових сонячних установок16933,5


1153

2116

3464

4811,5

5389

893/ 1,07


20/ 0,02

53/ 0,04

145/ 0,14

275/ 0,31

400/ 0,56виробництва теплової енергії, у тому числі:


93/ 0,078

15/ 0,01

30/ 0,02

40/ 0,04- реалізація пілотних проектів283,5


12

25

46

80,5

120

800/1


20/ 0,02

45/ 0,04

130/ 0,13

245/ 0,29

360/ 0,52- будівництво промислових сонячних установок2117


58

110

344

645

960
-“-

75/ 0,23


0,8

4,7/ 0,01

16,5/ 0,03

26,5/ 0,07

26,5/ 0,128) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

1500


31

118

331

530

490

50/ 0,13
10/ 0,01

20/ 0,04

20/ 0,08реалізація пілотних проектів з будівництва малих гідроелектростанцій1000


15

25

200

400

360

25/ 0,1


0,8

4,7/ 0,01

6,5/ 0,02

6,5/ 0,03

6,5/ 0,04відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій500


16

93

131

130

130
введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

791/ 1,36


79,3/ 0,06

158,6/ 0,16

158,6/0,26

158,6/ 0,36

235,9/ 0,529) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

-“-

-“-

1069


106,9

213,8

213,8

213,8

320,7
770/ 1,2


77/ 0,05

154/ 0,14

154/ 0,23

154/ 0,32

231/ 0,46електроенергії299


29,9

59,8

59,8

59,8

89,7

21/ 0,16


2,3/ 0,01

4,6/ 0,02

4,6/ 0,03

4,6/ 0,04

4,9/ 0,06теплової енергії770


77

154

154

154

231
-“-

111/ 0,19


11,1/ 0,01

22,2/ 0,02

22,2/ 0,03

22,2/ 0,05

33,3/ 0,0810) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

-“-

-“-

147


14,7

29,4

29,4

29,4

44,1

3/ 0,02


0,3

0,6

0,6

0,6/ 0,01

0,9/ 0,01електроенергії39


3,9

7,8

7,8

7,8

11,7

108/ 0,17


10,8/ 0,01

21,6/ 0,02

21,6/ 0,03

21,6/ 0,04

32,4/ 0,07теплової енергії108


10,8

21,6

21,6

21,6

32,4
введена в експлуатацію


11) реалізація проектів з:

-“-

-“-потужність (млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

0,08/ 0,07


0,01

0,01/ 0,01

0,01/ 0,01

0,02/ 0,02

0,03/ 0,03будівництва установок для виробництва біодизеля4,2


0,4

0,8

0,8

1

1,2
0,6/ 1,14


0,06/ 0,11

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,18/ 0,34будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу1903


190,3

380,6

380,6

380,6

570,9

0,75/ 0,26


0,03/ 0,01

0,08/ 0,03

0,15/ 0,05

0,2/ 0,07

0,29/0,1

71,6


7,2

14,3

14,3

14,3

21,5
введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/ 2,54


8,5/ 0,02

43/ 0,14

87/ 0,37

130/ 0,73

193/ 1,2812) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

Держенергоефективності

інші джерела

6000


113

565

1130

1695

2497
-“-

5/ 0,02

41/ 0,14

154/ 0,6113) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:

Держенергоефективності, Мінрегіон


розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива


державний бюджет

2,52,5

будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива


інші джерела

4000
100

800

3100


_______ Разом4002,52,5

100

800

3100
-“-

200/ 0,4115/ 0,01

30/ 0,04

46/ 0,1

109/ 0,2614) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

Держенергоефективності

інші джерела

2432,9


13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5

100/ 0,3
10/ 0,02

20/ 0,07

70/ 0,21вироблення електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація

-“-

1718,3


7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8


Автономній Республіці Крим95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


областях:- Закарпатській955,1


4,2

5,1

91,1

206,3

648,4


- Івано-Франківській95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


- Львівській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Полтавській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Харківській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6

100/ 0,1115/ 0,01

20/ 0,02

26/ 0,03

39/ 0,05вироблення теплової енергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація


714,6


6,3

106,8

142,8

186

272,7


Автономній Республіці Крим


66,4


0,6

9,9

13,3

17,3

25,3


областях:


- Вінницькій18,3


0,1

2,7

3,7

4,8

7


- Волинській14,1


0,1

2,1

2,8

3,7

5,4


- Дніпропетровській22,6


0,2

3,4

4,5

5,9

8,6


- Донецькій18,9


0,1

2,8

3,8

4,9

7,3


- Житомирській21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Закарпатській50,5


0,5

7,6

10,1

13,1

19,2


- Запорізькій21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Івано-Франківській10,7


0,1

1,6

2,1

2,8

4,1


- Київській20,7


0,2

3,1

4,1

5,4

7,9


- Кіровоградській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Луганській19


0,2

2,8

3,8

4,9

7,3


- Львівській47,2


0,4

7,1

9,4

12,3

18


- Миколаївській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Одеській24,2


0,2

3,6

4,8

6,3

9,3


- Полтавській52,3


0,5

7,8

10,5

13,6

19,9


- Рівненській44,1


0,4

6,6

8,8

11,5

16,8


- Сумській51,5


0,5

7,7

10,3

13,4

19,6


- Тернопільській10


0,1

1,5

2

2,6

3,8


- Харківській53,9


0,5

8,1

10,8

14

20,5


- Херсонській52


0,5

7,8

10,4

13,5

19,8


- Хмельницькій14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Черкаській14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Чернівецькій4,2


0,1

0,6

0,8

1,1

1,6


- Чернігівській28


0,2

4,2

5,6

7,3

10,7
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

48,48


8,86

9,37

9,67

9,98

10,615) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

4396,8


104

339,4

778,6

1585,1

1589,7
13


2,5

2,6

2,6

2,6

2,7коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

інші джерела

130


25

26

26

26

27

30,5


6

6,1

6,1

6,1

6,2