Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних [...]
Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 30.03.2011261-р
Документ 261-2011-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.12.2016, підстава 1044-2016-р
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 березня 2011 р. N 261-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 1044-р ( 1044-2016-р ) від 28.12.2016 }
Про затвердження плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2010-2012 роки

1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень
Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні на 2010-2012 роки ( n0006120-10 ) (далі - план заходів),
що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній комісії з питань регулювання зв'язку, Національній
комісії з питань регулювання електроенергетики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським держадміністраціям:
забезпечити своєчасне виконання плану заходів;
подавати до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Міністерству соціальної політики інформацію станом на 1 січня та 1
липня про хід виконання плану заходів;
вжити заходів до приведення положень галузевих, регіональних
угод і колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою
про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на
2010-2012 роки ( n0006120-10 ).
3. Міністерству соціальної політики подавати до 30 числа
місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів
України узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про
хід виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 261-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди
про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин
в Україні на 2010-2012 роки ( n0006120-10 )

---------------------------------------------------------------------------------------------- |Положення Генеральної угоди |Зміст заходу, строк виконання| Відповідальні за виконання | | ( n0006120-10 ) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ I | | Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. Прискорити розроблення |доповісти під час засідання |Фонд державного майна, інші | |проекту Державної програми |спільної робочої комісії |заінтересовані центральні органи| |приватизації на новий строк |повноважних представників |виконавчої влади в межах їх | |та сприяти у 2010 році її |Сторін власників і профспілок|повноважень за участю | |прийняттю |Генеральної угоди |представників Спільного | | |( n0006120-10 ) (далі - |представницького органу | | |спільна робоча комісія) про |всеукраїнських профспілок та | | |вжиті заходи з метою |профспілкових об'єднань для | | |розроблення проекту Державної|ведення колективних переговорів | | |програми приватизації на |та соціального діалогу на | | |новий строк та її прийняття |національному рівні та Спільного| | | |представницького органу сторони | | | |роботодавців на національному | | |-----------------------------|рівні (далі - соціальні | | |1 липня 2011 року |партнери) | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.3. Визначити національним |визначити національним |Міністерство економічного | |пріоритетом на 2010-2012 роки|пріоритетом на 2010-2012 роки|розвитку і торгівлі, Мінфін, | |розвиток внутрішнього ринку і|розвиток внутрішнього ринку і|Державна податкова служба, | |підтримку вітчизняного |підтримку вітчизняного |Міністерство енергетики та | |виробництва, в тому числі |виробництва, в тому числі |вугільної промисловості, | |шляхом забезпечення Урядом |шляхом забезпечення Урядом |Міністерство інфраструктури, | |прозорої тарифної та |прозорої тарифної та |Міністерство аграрної політики | |податкової політики, |податкової політики, |та продовольства, Міністерство | |своєчасного повернення |своєчасного повернення |освіти і науки, молоді та | |податку на додану вартість |податку на додану вартість |спорту, Державна служба | | | |статистики, Державне агентство з| | | |управління державними | | | |корпоративними правами та | | | |майном, інші заінтересовані | | | |органи виконавчої влади - в | | | |межах повноважень за участю | | | |спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |до кінця 2011 року |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.4. Створити постійно діючу |утворити постійно діючу |Мінфін, інші заінтересовані | |тристоронню робочу групу за |тристоронню робочу групу за |центральні органи виконавчої | |участю Сторін з метою |участю Сторін з метою |влади за участю соціальних | |проведення консультацій на |проведення консультацій на |партнерів | |всіх стадіях бюджетного |всіх стадіях бюджетного | | |процесу |процесу | | | |-----------------------------| | | |протягом II кварталу 2011 | | | |року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.5. З метою запобігання |проводити консультації за |Фонд державного майна, інші | |негативним соціально- |участю уповноважених |заінтересовані центральні органи| |економічним наслідкам |представників профспілок та |виконавчої влади в межах їх | |приватизації стратегічних та |роботодавців для обговорення |повноважень за участю соціальних| |містоутворюючих підприємств |необхідності приватизації |партнерів | |для їх трудових колективів |стратегічних та | | |проводити консультації за |містоутворюючих підприємств | | |участю уповноважених | | | |представників профспілок та | | | |роботодавців для обговорення | | | |необхідності приватизації |-----------------------------| | |таких підприємств |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.6. Забезпечувати участь |проводити консультації за |міністерства, інші | |Сторін Угоди ( n0006120-10 ) |участю соціальних партнерів |заінтересовані центральні органи| |у розробленні та |під час розроблення та |виконавчої влади за участю | |здійсненні у сфері |здійснення у сфері |соціальних партнерів | |виробництва заходів з |виробництва заходів з | | |подолання наслідків |подолання наслідків | | |економічної кризи в Україні |економічної кризи | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.7. У разі потреби починаючи|розглядати разом з |Міністерство економічного | |з III кварталу 2010 року, але|представниками |розвитку і торгівлі, інші | |не рідше одного разу на |заінтересованих сторін |заінтересовані центральні органи| |півроку розглядати разом з |питання щодо стану адаптації |виконавчої влади в межах | |представниками |законодавства України до |повноважень за участю соціальних| |заінтересованих сторін |вимог СОТ та міжнародних |партнерів | |питання щодо стану адаптації |договорів про створення зон | | |законодавства України до |вільної торгівлі | | |вимог СОТ та міжнародних |-----------------------------| | |договорів про створення зон |у разі потреби, але не рідше | | |вільної торгівлі |одного разу на півроку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.8. З метою забезпечення |проводити попередні |Національна комісія регулювання | |прозорості та відкритості під|консультації з уповноваженими|електроенергетики, Національна | |час формування і провадження |представниками соціальних |комісія з питань регулювання | |державної політики |партнерів під час підготовки |зв'язку за участю уповноважених | |ціноутворення у сфері |рішень щодо ціноутворення у |представників соціальних | |природних монополій для |сфері природних монополій для|партнерів | |промислових споживачів |промислових споживачів, | | |забезпечувати уповноваженим |залучати їх до участі у | | |представникам профспілок та |незалежних експертизах, | | |роботодавців можливість |відкритих засіданнях тощо | | |участі у підготовці рішень | | | |національних комісій шляхом | | | |проведення попередніх | | | |консультацій, незалежних | | | |експертиз, участі у відкритих|-----------------------------| | |засіданнях тощо |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.9. Сприяти впровадженню |сприяти впровадженню та |міністерства, інші центральні | |Принципів корпоративного |здійснювати популяризацію |органи виконавчої влади у межах | |управління |Принципів корпоративного |повноважень за участю соціальних| |( vr571312-03, vr052312-08 ) |управління ( vr571312-03, |партнерів | | |vr052312-08 ) | | | |з урахуванням | | | |положень Закону України "Про | | | |акціонерні товариства" | | | |( 514-17 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.10. Спільно вивчити питання|вивчити питання щодо |Державне агентство з | |щодо оптимізації процедури |оптимізації процедури |енергоефективності та | |включення до Єдиного |включення до Єдиного |енергозбереження за участю | |державного реєстру |державного реєстру |соціальних партнерів | |підприємств, установ та |підприємств, установ та | | |організацій України, |організацій - суб'єктів | | |суб'єктів господарювання, |господарювання, які | | |які займаються розробленням, |здійснюють розроблення, | | |впровадженням та |впровадження та використання | | |використанням |енергозберігаючих технологій | | |енергозберігаючих заходів та |та реалізацію | | |енергоефективних проектів |енергоефективних проектів | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Сторона власників зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.11. Залучати представників |рекомендувати керівникам |міністерства, інші | |профспілкових організацій до |державних та комунальних |заінтересовані центральні органи| |підготовки рішень стосовно |підприємств залучати |виконавчої влади, Рада міністрів| |розроблення (крім |представників профспілкових |Автономної Республіки Крим, | |новостворених суб'єктів |організацій до підготовки |обласні, Київська та | |господарювання) та внесення |рішень стосовно розроблення |Севастопольська міські | |змін до: |(крім новоутворених суб'єктів|держадміністрації за участю | | |господарювання) та внесення |Спільного представницького | | |змін до: |органу сторони роботодавців на | | | |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.11.1 статутів підприємств у|статутів підприємств у | -"- | |частині повноважень |частині повноважень | | |профспілок представляти |профспілок представляти | | |інтереси працівників та |інтереси працівників та | | |захисту їх соціально- |захисту їх соціально- | | |економічних та трудових прав;|економічних та трудових прав | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.11.2 внутрішніх документів |внутрішніх документів |міністерства, інші | |підприємств (правил трудового|підприємств (правил трудового|заінтересовані центральні органи| |розпорядку, програми розвитку|розпорядку, програми розвитку|виконавчої влади, Рада міністрів| |персоналу тощо) |персоналу тощо) |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | | |держадміністрації за участю | | | |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12. Залучати представників |рекомендувати керівникам |міністерства, інші | |первинних профспілкових |державних підприємств |заінтересовані центральні органи| |організацій до: |залучати представників |виконавчої влади, Рада міністрів| | |первинних профспілкових |Автономної Республіки Крим, | | |організацій до: |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | | |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12.1 розроблення фінансових|розроблення фінансових планів| -"- | |планів у частині соціально- |у частині соціально- | | |економічного розвитку |економічного розвитку | | |державних підприємств, інших |державних підприємств, інших | | |суб'єктів господарювання, у |суб'єктів господарювання, у | | |статутному фонді яких понад |статутному фонді яких понад | | |50 відсотків акцій (часток, |50 відсотків акцій (часток, | | |паїв) належить державі, їх |паїв) належать державі, їх | | |дочірніх підприємств; |дочірніх підприємств | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12.2 підготовки пропозицій |підготовки та подання | -"- | |та подання їх правлінню |правлінню та/або наглядовій | | |та/або наглядовій раді таких |раді таких суб'єктів | | |суб'єктів господарювання |господарювання пропозицій | | |стосовно розподілу частини |стосовно спрямування частини | | |прибутку, що залишається у |прибутку, що залишається у | | |розпорядженні суб'єктів |розпорядженні суб'єктів | | |господарювання, у статутному |господарювання, у статутному | | |фонді яких понад 50 відсотків|фонді яких понад 50 відсотків| | |акцій (часток, паїв) належать|акцій (часток, паїв) належать| | |державі, їх дочірніх |державі, їх дочірніх | | |підприємств на соціально- |підприємств, на соціально- | | |економічний розвиток у |економічний розвиток у | | |порядку, визначеному |порядку, визначеному | | |законодавством та |законодавством та | | |колективними договорами; |колективними договорами | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12.3 підготовки пропозицій |підготовки пропозицій |міністерства, інші | |стосовно розподілу прибутку, |стосовно спрямування |заінтересовані центральні органи| |що залишається у |прибутку, що залишається у |виконавчої влади, Рада міністрів| |розпорядженні державних |розпорядженні державних |Автономної Республіки Крим, | |підприємств, та подання таких|підприємств, на соціально- |обласні, Київська та | |пропозицій керівництву |економічний розвиток у |Севастопольська міські | |державних підприємств на |порядку, визначеному |держадміністрації | |соціально-економічний |законодавством та | | |розвиток, у порядку, |колективними договорами, та | | |визначеному законодавством |подання таких пропозицій | | |та колективними договорами |керівникам державних | | | |підприємств | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.13. Включати у визначеному |рекомендувати включати у |Фонд державного майна, | |законодавством та колективним|визначеному законодавством та|міністерства, інші | |договором порядку |колективним договором порядку|заінтересовані центральні органи| |представників профспілок до |представників профспілок до |виконавчої влади, Рада міністрів| |складу комісій з питань: |складу комісій з питань: |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | | |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.13.1 приватизації, |приватизації, | -"- | |реструктуризації, |реструктуризації, | | |реорганізації та ліквідації |реорганізації та ліквідації | | |суб'єктів господарювання; |суб'єктів господарювання | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.13.2 передачі об'єктів |передачі об'єктів соціально- |міністерства, інші | |соціально-культурного |культурного призначення з |заінтересовані центральні органи| |призначення з державної |державної власності у |виконавчої влади, уповноважені | |власності у комунальну |комунальну |управляти державним майном | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.14. Надавати безоплатно на |забезпечувати подання |Фонд державного майна, | |запит профспілкових |безоплатно на запит |міністерства, інші центральні | |організацій, їх об'єднань |профспілкових організацій, їх|органи виконавчої влади, Рада | |інформацію про стан виконання|об'єднань інформацію про стан|міністрів Автономної Республіки | |взятих покупцями державного |виконання взятих покупцями |Крим, обласні, Київська та | |майна зобов'язань за |державного майна зобов'язань |Севастопольська міські | |договорами його купівлі- |за договорами його купівлі- |держадміністрації | |продажу (фіксованими умовами |продажу (фіксованими умовами | | |конкурсів) стосовно |конкурсів) стосовно | | |забезпечення зайнятості, |забезпечення зайнятості, | | |оплати праці та інших питань |оплати праці та інших питань | | |соціально-трудових відносин |соціально-трудових відносин | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.15. У разі підготовки змін |забезпечувати обов'язкове |Фонд державного майна, | |до договорів купівлі-продажу |залучення представників |міністерства, інші | |державного майна обов'язково |профспілок до опрацювання |заінтересовані центральні органи| |залучати до опрацювання цих |змін до договорів купівлі- |виконавчої влади | |змін представників профспілок|продажу пакетів акцій | | | |підприємств у частині | | | |трудових і соціально- | | | |економічних питань діяльності| | | |підприємств | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.16. Залучати представників |забезпечувати залучення |Фонд державного майна, | |профспілок до проведення |представників профспілок до |міністерства, інші | |перевірки стану виконання |проведення перевірки стану |заінтересовані центральні органи| |умов договорів купівлі- |виконання умов договорів |виконавчої влади, Рада міністрів| |продажу державного майна, |купівлі-продажу державного |Автономної Республіки Крим, | |укладених у процесі |майна, укладених у процесі |обласні, Київська та | |приватизації, в частині |приватизації, в частині |Севастопольська міські | |виконання його покупцями |виконання його покупцями |держадміністрації | |зобов'язань щодо соціальної |зобов'язань щодо соціальної | | |діяльності акціонерних |діяльності акціонерних | | |товариств і до вжиття |товариств і до вжиття | | |визначених законодавством |визначених законодавством | | |заходів у разі виявлення |заходів у разі виявлення | | |порушень таких умов |порушень таких умов | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.17. Залучати у порядку, |забезпечувати залучення у |міністерства, інші | |визначеному законодавством, |порядку, визначеному |заінтересовані центральні органи| |представників профспілкових |законодавством, представників|виконавчої влади, Рада міністрів| |організацій до роботи в |профспілкових організацій до |Автономної Республіки Крим, | |органах управління суб'єктів |роботи в органах управління |обласні, Київська та | |господарювання |суб'єктів господарювання |Севастопольська міські | | | |держадміністрації за участю | | | |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.18. Проводити не рідше ніж |рекомендувати керівникам | -"- | |раз на п'ять років у |підприємств проводити не | | |визначеному колективним |рідше ніж раз на п'ять років | | |договором порядку за рахунок |у визначеному колективним | | |коштів роботодавця навчання |договором порядку за рахунок | | |представника профспілки, який|коштів роботодавця навчання | | |бере участь у роботі |представника профспілки, який| | |наглядової ради або інших |бере участь у роботі | | |органів управління |наглядової ради або інших | | |господарського товариства |органів управління | | | |господарського товариства | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.19. З метою підвищення |забезпечувати в межах |Міністерство економічного | |конкурентоспроможності |повноважень виконання |розвитку і торгівлі, інші | |вітчизняної продукції в межах|Державної цільової |заінтересовані центральні органи| |своєї компетенції |економічної програми розвитку|виконавчої влади в межах | |забезпечувати реалізацію |внутрішнього ринку на період |повноважень за участю Спільного | |Державної цільової |до 2012 року, затвердженої |представницького органу сторони | |економічної програми розвитку|постановою Кабінету Міністрів|роботодавців на національному | |внутрішнього ринку на період |України від 5 серпня 2009 р. |рівні | |до 2012 року, затвердженої |N 828 ( 828-2009-п ), | | |постановою Кабінету Міністрів|з метою підвищення | | |України від 5 серпня 2009 р. |конкурентоспроможності | | |N 828 ( 828-2009-п ) |вітчизняної продукції | | | |-----------------------------| | | |щороку до 1 квітня | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.20. Вживати заходів до |вживати заходів до подолання |міністерства, інші | |подолання технологічної |технологічної відсталості та |заінтересовані центральні органи| |відсталості та прискорення |прискорення оновлення |виконавчої влади, Рада міністрів| |оновлення основних засобів з |основних засобів з метою |Автономної Республіки Крим, | |метою підвищення |підвищення |обласні, Київська та | |конкурентоспроможності |конкурентоспроможності |Севастопольська міські | |підприємств та створення |підприємств та створення |держадміністрації за участю | |сучасних робочих місць |сучасних робочих місць |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.21. Здійснювати заходи щодо|забезпечувати в межах |Державне агентство з | |економічного стимулювання |повноважень здійснення |енергоефективності та | |впровадження |заходів, передбачених |енергозбереження, Міністерство | |енергозберігаючих технологій |Державною цільовою |економічного розвитку і | |та розвитку альтернативних |економічною програмою |торгівлі, Мінфін, Міністерство | |видів палива, спрямованих на |енергоефективності на |енергетики та вугільної | |скорочення споживання |2010-2015 роки, затвердженою |промисловості, інші | |традиційних видів |постановою Кабінету Міністрів|заінтересовані центральні органи| |енергоносіїв |України від 1 березня 2010 р.|виконавчої влади в межах | | |N 243 ( 243-2010-п ) |повноважень, Рада міністрів | | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | |-----------------------------|Севастопольська міські | | |постійно |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.22. Здійснювати за участю |здійснювати за участю сторін |Міністерство економічного | |Сторін заходи щодо захисту |Генеральної угоди |розвитку і торгівлі, інші | |інтересів вітчизняних |( n0006120-10 ) |заінтересовані центральні органи| |товаровиробників на |заходи щодо захисту |виконавчої влади в межах | |внутрішньому ринку від |інтересів вітчизняних |повноважень, Рада міністрів | |демпінгового, субсидованого |товаровиробників на |Автономної Республіки Крим, | |та зростаючого імпорту і |внутрішньому ринку від |обласні, Київська та | |забезпечення доступу |демпінгового, субсидованого |Севастопольська міські | |української продукції на |та зростаючого імпорту і |держадміністрації за участю | |зовнішній ринок у разі |забезпечення доступу |соціальних партнерів | |проведення антидемпінгових, |української продукції на | | |компенсаційних та |зовнішній ринок у разі | | |спеціальних захисних |проведення антидемпінгових, | | |розслідувань з боку іноземних|антисубсидиційних та | | |країн |спеціальних розслідувань з | | | |боку іноземних держав | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.23. Дотримуватися принципу |забезпечити дотримання |міністерства, інші | |прозорості під час розкриття |принципу прозорості під час |заінтересовані центральні органи| |інформації про власників |розкриття інформації про |виконавчої влади, Рада міністрів| |суб'єктів господарювання і |власників суб'єктів |Автономної Республіки Крим, | |надавати Сторонам Угоди |господарювання і подання |обласні, Київська та | |( n0006120-10 ) |сторонам Генеральної угоди |Севастопольська міські | |відповідно до законодавства |( n0006120-10 ) відповідно |держадміністрації | |таку інформацію на їх вимогу |до законодавства такої | | |для вжиття передбачених |інформації на їх вимогу для | | |законодавством дій |вжиття передбачених | | | |законодавством дій | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.24. Сприяти запровадженню |сприяти запровадженню |міністерства, інші | |суб'єктами господарювання |суб'єктами господарювання |заінтересовані центральні органи| |програм та міжнародних |програм та міжнародних |виконавчої влади, Рада міністрів| |стандартів соціальної |стандартів соціальної |Автономної Республіки Крим, | |відповідальності бізнесу |відповідальності бізнесу |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.25. Сприяти приєднанню |сприяти приєднанню суб'єктів |міністерства, інші | |суб'єктів господарювання до |господарювання до Глобального|заінтересовані центральні органи| |Глобального договору ООН |договору ООН |виконавчої влади, Рада міністрів| | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.26. За участю представників|сприяти участі представників |Міністерство економічного | |профспілок розглядати плани |профспілок у розгляді планів |розвитку і торгівлі, Фонд | |санації збиткових підприємств|санації збиткових підприємств|державного майна, інші | |у частині соціально-трудових |у частині соціально-трудових |заінтересовані центральні органи| |відносин |відносин |виконавчої влади за участю | | | |Спільного представницького | | | |органу всеукраїнських профспілок| | | |та профспілкових об'єднань для | | | |ведення колективних переговорів | | |-----------------------------|та соціального діалогу на | | |постійно |національному рівні | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.27. Проводити консультації |проводити тристоронні |Міністерство економічного | |із Сторонами стосовно |консультації стосовно |розвитку і торгівлі, інші | |основних прогнозних |основних прогнозних |заінтересовані центральні органи| |показників економічного та |показників економічного та |виконавчої влади за участю | |соціального розвитку України |соціального розвитку України |соціальних партнерів | |до їх схвалення |до їх схвалення | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.28. Передбачати щороку |передбачати збільшення суми |Мінфін, Державне агентство з | |збільшення суми коштів, які |коштів, які виділяються з |інвестицій та управління | |виділяються з державного |державного бюджету для |національними проектами, | |бюджету на інноваційне |інноваційного інвестування та|Міністерство економічного | |інвестування та підтримку |підтримки пріоритетних |розвитку і торгівлі, інші | |пріоритетних галузей |галузей економіки |заінтересовані центральні органи| |економіки |-----------------------------|виконавчої влади | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.29. Проводити моніторинг |проводити моніторинг існуючої|Міністерство економічного | |існуючої заборгованості за |заборгованості за виконане у |розвитку і торгівлі, інші | |виконане у попередні роки |попередні роки державне |центральні органи виконавчої | |державне замовлення та |замовлення та вживати заходів|влади - головні розпорядники | |вживати заходів до її |до її погашення головними |бюджетних коштів | |погашення головними |розпорядниками бюджетних | | |розпорядниками бюджетних |коштів відповідно до | | |коштів відповідно до |складених ними графіків | | |складених ними графіків |погашення заборгованості | | |погашення заборгованості |-----------------------------| | | |постійно | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |подавати соціальним партнерам|Міністерство економічного | | |інформацію про стан |розвитку і торгівлі | | |заборгованості за виконане у | | | |попередні роки державне | | | |замовлення та її погашення | | | |головними розпорядниками | | | |бюджетних коштів відповідно | | | |до складених ними графіків | | | |погашення заборгованості | | | |-----------------------------| | | |щомісяця | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.30. Сприяти здійсненню |сприяти здійсненню |центральні органи виконавчої | |розрахунків головних |розрахунків головних |влади - головні розпорядники | |розпорядників бюджетних |розпорядників бюджетних |бюджетних коштів, Державна | |коштів з підприємствами за |коштів з підприємствами за |казначейська служба за участю | |виконаними ними державними |виконаними ними державними |Спільного представницького | |замовленнями відповідно до |замовленнями відповідно до |органу сторони роботодавців на | |бюджетних зобов'язань |розпису асигнувань державного|національному рівні | | |бюджету та бюджетних | | | |зобов'язань | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.31.1 здійснювати |доповісти під час засідання |Державна податкова служба, | |відшкодування податку на |спільної робочої комісії про |Мінфін, Державна казначейська | |додану вартість відповідно до|здійснення у 2010 році |служба в межах повноважень | |законодавства; |відшкодування податку на | | | |додану вартість відповідно до| | | |законодавства | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.31.2 здійснити повернення |доповісти під час засідання |Мінфін, Державна податкова | |невідшкодованих сум податку |спільної робочої комісії про |служба, Державна казначейська | |на додану вартість шляхом |здійснення повернення |служба | |оформлення облігацій |невідшкодованих сум податку | | |внутрішньої державної позики |на додану вартість шляхом | | |відповідно до статті 25 |оформлення облігацій | | |Закону України "Про Державний|внутрішньої державної позики | | |бюджет України на 2010 рік" |відповідно до статті 25 | | |( 2857-17 ); |Закону України "Про Державний| | | |бюджет України на 2010 рік" | | | |( 2857-17 ) | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.31.3 удосконалити механізм |забезпечити розгляд |Мінфін, Державна податкова | |бюджетного відшкодування |пропозицій Спільного |служба, інші заінтересовані | |податку на додану вартість |представницького органу |центральні органи виконавчої | |шляхом удосконалення системи |сторони роботодавців на |влади | |його адміністрування |національному рівні щодо | | | |внесення змін до постанов | | | |Кабінету Міністрів України та| | | |наказів Державної податкової | | | |служби з питань визначення | | | |відповідності платника | | | |податку критеріям, згідно з | | | |якими йому надається право на| | | |автоматичне бюджетне | | | |відшкодування податку на | | | |додану вартість | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.32. Вживати заходів щодо |вживати заходів щодо надання |Державне агентство з інвестицій | |надання підприємствам |підприємствам реального |та управління національними | |реального сектору економіки |сектору економіки фінансово- |проектами, Мінфін, Міністерство | |фінансово-кредитної підтримки|кредитної підтримки |економічного розвитку і | | | |торгівлі, інші заінтересовані | | | |центральні органи виконавчої | | | |влади, Рада міністрів Автономної| | | |Республіки Крим, обласні, | | | |Київська та Севастопольська | | |-----------------------------|міські держадміністрації за | | |постійно |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.33. Вжити заходів у межах |вживати у межах повноважень |Фонд державного майна, | |повноважень щодо застосування|заходів щодо застосування |Міністерство економічного | |механізмів відновлення |механізмів відновлення |розвитку і торгівлі, інші | |платоспроможності (санації, |платоспроможності (досудової |заінтересовані центральні органи| |реструктуризації тощо) |санації, реструктуризації |виконавчої влади | |підприємств державного |тощо) підприємств державного | | |сектора економіки, у яких |сектору економіки, у яких | | |виникли тимчасові труднощі із|виникли тимчасові труднощі з | | |здійсненням господарської |провадженням господарської | | |діяльності |діяльності | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.34. Розробити механізм та |вживати заходів щодо |Фонд державного майна, інші | |вживати за участю профспілок |повернення відповідних |заінтересовані центральні органи| |заходів щодо повернення |корпоративних прав державі у |виконавчої влади за участю | |відповідних корпоративних |разі порушення покупцями |Спільного представницького | |прав державі при порушенні |об'єктів приватизації умов |органу всеукраїнських профспілок| |покупцями об'єктів |договорів купівлі-продажу |та профспілкових об'єднань для | |приватизації умов договорів |державного майна |ведення колективних переговорів | |купівлі-продажу державного |-----------------------------|та соціального діалогу на | |майна |постійно |національному рівні | | |-----------------------------+--------------------------------| | |провести семінар-нараду з |Фонд державного майна, інші | | |питань роз'яснення механізму |заінтересовані центральні органи| | |вжиття заходів щодо |виконавчої влади за участю | | |повернення відповідних |соціальних партнерів | | |корпоративних прав державі у | | | |разі порушення покупцями | | | |об'єктів приватизації умов | | | |договорів купівлі-продажу | | | |державного майна | | | |-----------------------------| | | |протягом першого півріччя | | | |2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.35. Залучати представників |сприяти залученню |міністерства, інші | |профспілок та роботодавців до|представників профспілок та |заінтересовані центральні органи| |підготовки питань та участі в|роботодавців до розгляду |виконавчої влади, Рада міністрів| |роботі Міжвідомчої комісії з |Міжвідомчою комісією з питань|Автономної Республіки Крим, | |питань протидії протиправному|протидії протиправному |обласні, Київська та | |поглинанню та захопленню |поглинанню та захопленню |Севастопольська міські | |підприємств |підприємств питань, порушених|держадміністрації в межах | | |у їх зверненнях |повноважень за участю соціальних| | |-----------------------------|партнерів | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.36. Під час розробки |проводити консультації з |Міністерство економічного | |стратегічних та/або |представниками соціальних |розвитку і торгівлі, Мінфін, | |програмних документів щодо |партнерів під час розроблення|інші заінтересовані центральні | |співробітництва України зі |стратегічних та/або |органи виконавчої влади за | |Світовим банком, Світовою |програмних документів щодо |участю соціальних партнерів | |організацією торгівлі та угод|співробітництва України із | | |зі створення зон вільної |Світовим банком, Світовою | | |торгівлі проводити |організацією торгівлі та угод| | |консультації з представниками|із створення зон вільної | | |Спільного представницького |торгівлі стосовно їх змісту | | |органу всеукраїнських | | | |профспілок та профспілкових | | | |об'єднань для ведення | | | |колективних переговорів та | | | |соціального діалогу на | | | |національному рівні (далі - | | | |СПО профспілок) та Спільного | | | |представницького органу | | | |сторони роботодавців на | | | |національному рівні (далі - | | | |СПО роботодавців) стосовно |-----------------------------| | |змісту цих документів |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.37. Залучати уповноважену |забезпечити залучення |Міністерство економічного | |особу від всеукраїнських |уповноваженої особи від |розвитку і торгівлі за участю | |об'єднань організацій |всеукраїнських об'єднань |Спільного представницького | |роботодавців до участі в |організацій роботодавців до |органу сторони роботодавців на | |обговоренні питань на |участі в обговоренні питань |національному рівні | |засіданнях Митно-тарифної |на засіданнях Митно-тарифної | | |ради |ради | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | У сфері забезпечення продуктивної зайнятості | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.39. Передбачити в галузевих|рекомендувати сторонам під |Міністерство соціальної | |угодах заходи щодо |час укладання галузевих угод |політики, інші заінтересовані | |забезпечення ефективної |передбачати заходи щодо |центральні органи виконавчої | |зайнятості працівників, у |забезпечення ефективної |влади за участю соціальних | |тому числі заходи, спрямовані|зайнятості працівників, у |партнерів | |на зменшення плинності кадрів|тому числі спрямовані на | | | |зменшення плинності кадрів | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.40. Створити умови для: | | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.40.1 забезпечення |рекомендувати керівникам |міністерства, інші | |підвищення кваліфікації |підприємств, установ та |заінтересовані центральні органи| |працівників не рідше одного |організацій створювати умови |виконавчої влади, Рада міністрів| |разу на п'ять років (обсяги |для забезпечення підвищення |Автономної Республіки Крим, | |професійного навчання |кваліфікації працівників не |обласні, Київська та | |працівників та загальні |рідше одного разу на п'ять |Севастопольська міські | |витрати коштів на такі цілі |років (обсяги професійного |держадміністрації за участю | |визначати у колективних |навчання працівників та |соціальних партнерів | |договорах); |загальні витрати коштів на | | | |такі цілі визначати у | | | |колективних договорах) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.40.2 сталого скорочення |вживати заходів до сталого |Міністерство соціальної | |нелегальної та тіньової |скорочення нелегальної та |політики, Міністерство | |зайнятості населення, |тіньової зайнятості |економічного розвитку і | |легалізації трудових |населення, легалізації |торгівлі, Державна податкова | |відносин |трудових відносин |служба, Державна інспекція з | | | |питань праці, інші | | | |заінтересовані центральні органи| | |-----------------------------|виконавчої влади за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.41. Рекомендувати під час |рекомендувати під час |міністерства, інші | |укладання галузевих та |укладання галузевих та |заінтересовані центральні органи| |регіональних угод визначати |регіональних угод визначати |виконавчої влади, Рада міністрів| |критерії масового вивільнення|критерії масового вивільнення|Автономної Республіки Крим, | |працівників та порядок |працівників та порядок |обласні, Київська та | |проведення такого вивільнення|проведення такого вивільнення|Севастопольська міські | | |згідно із законодавством |держадміністрації за участю | | |-----------------------------|соціальних партнерів | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.42. У разі невідворотності |рекомендувати керівникам |міністерства, інші центральні | |масових вивільнень розробляти|підприємств, установ та |органи виконавчої влади, Рада | |спільні заходи щодо |організацій разом з |міністрів Автономної Республіки | |забезпечення зайнятості |профспілками розробляти у |Крим, обласні, Київська та | |працівників, які підлягають |разі невідворотності масових |Севастопольська міські | |вивільненню |вивільнень заходи щодо |держадміністрації за участю | | |забезпечення зайнятості |соціальних партнерів | | |працівників, які підлягають | | | |вивільненню | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.43. Рекомендувати |рекомендувати сторонам | -"- | |передбачати у галузевих |галузевих угод та колективних| | |угодах та колективних |договорів під час їх | | |договорах зобов'язання |укладання передбачати | | |роботодавців щодо залучення |зобов'язання роботодавців | | |працівників інших підприємств|щодо залучення працівників | | |на умовах цивільно-правових |інших підприємств на умовах | | |договорів після попереднього |цивільно-правових договорів | | |інформування профспілок |після попереднього | | | |інформування профспілок | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.44. Вивчити протягом 2010 |утворити робочу групу за |Державна служба гірничого | |року питання щодо створення |участю представників наукових|нагляду та промислової безпеки, | |інтегрованої інспекції праці |установ, соціальних партнерів|Міністерство соціальної | |згідно з рекомендаціями |та вивчити питання щодо |політики, Державна інспекція з | |Міжнародної організації праці|утворення інтегрованої |питань праці, інші | |(далі - МОП) |інспекції праці згідно з |заінтересовані центральні органи| | |рекомендаціями МОП. Доповісти|виконавчої влади за участю | | |про результати вивчення |представників Національного | | | |науково-дослідного інституту з | | | |питань промислової безпеки та | | | |охорони праці, Науково- | | | |дослідного інституту соціально- | | | |трудових відносин, Науково- | | | |дослідного інституту праці і | | | |зайнятості населення, державної | | | |установи "Інститут економіки та | | | |прогнозування Національної | | |-----------------------------|академії наук України", | | |1 липня 2011 року |соціальних партнерів | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторона власників зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.45. Створити умови для | |Міністерство соціальної | |реалізації громадянами права | |політики, інші заінтересовані | |на продуктивну зайнятість і в| |центральні органи виконавчої | |результаті протягом 2010-2012| |влади, Рада міністрів Автономної| |років досягти: | |Республіки Крим, обласні, | | | |Київська та Севастопольська | | | |міські держадміністрації за | | | |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.45.1 зростання щороку рівня|вживати заходів для | -"- | |зайнятості населення віком |підвищення щороку рівня | | |15-70 років не менш як |зайнятості населення віком | | |на 0,3 відсоткового пункту; |15-70 років | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.45.2 зменшення щороку рівня|вживати заходів для зниження | -"- | |безробіття, визначеного за |щороку рівня безробіття, | | |методологією МОП (у відсотках|визначеного за методологією | | |до економічно активного |МОП (у відсотках до | | |населення віком 15-70 років),|економічно активного | | |не менш як |населення віком 15-70 років) | | |на 0,4 відсоткового пункту |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.46. Забезпечити |вживати заходів для |міністерства, інші | |працевлаштування випускників |забезпечення працевлаштування|заінтересовані центральні органи| |професійно-технічних та вищих|випускників професійно- |виконавчої влади, Рада міністрів| |навчальних закладів |технічних та вищих навчальних|Автономної Республіки Крим, | |відповідно до укладених |закладів відповідно до |обласні, Київська та | |договорів та створення умов |укладених договорів та |Севастопольська міські | |для їх професійної адаптації |створення умов для їх |держадміністрації за участю | |на робочому місці |професійної адаптації на |соціальних партнерів | | |робочому місці | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.47. Розробити разом із |утворити тристоронню робочу |Міністерство соціальної | |Сторонами та затвердити |групу з метою розроблення |політики, інші заінтересовані | |відповідним актом критерії |критеріїв масового |центральні органи виконавчої | |масових звільнень працівників|вивільнення працівників |влади за участю соціальних | | |-----------------------------|партнерів | | |протягом I кварталу 2011 року| | | |-----------------------------+--------------------------------| | |розробити та затвердити | -"- | | |критерії масового вивільнення| | | |працівників | | | |-----------------------------| | | |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.48. Вживати заходів для |вживати заходів для державної|Міністерство регіонального | |державної підтримки розвитку |підтримки розвитку виробничої|розвитку, будівництва та | |виробничої та соціальної |та соціальної інфраструктури |житлово-комунального | |інфраструктури малих |малих монофункціональних міст|господарства, Мінфін, | |монофункціональних міст з |з метою збереження існуючих |Міністерство економічного | |метою збереження існуючих та |та створення нових робочих |розвитку і торгівлі, | |створення нових робочих місць|місць і забезпечення на цій |Міністерство соціальної | |і на цій основі забезпечення |основі зайнятості їх |політики, інші заінтересовані | |зайнятості населення таких |населення |центральні органи виконавчої | |міст | |влади, Рада міністрів Автономної| | | |Республіки Крим, обласні, | | | |Київська та Севастопольська | | |-----------------------------|міські держадміністрації за | | |постійно |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.49. Формувати державне |формувати державне замовлення|Міністерство економічного | |замовлення на підготовку |на підготовку фахівців та |розвитку і торгівлі, | |фахівців та робітничих кадрів|робітничих кадрів з |Міністерство освіти і науки, | |з урахуванням потреб ринку |урахуванням потреб ринку |молоді та спорту, Міністерство | |праці |праці |соціальної політики, інші | | | |заінтересовані центральні органи| | | |виконавчої влади, Рада міністрів| | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |щороку |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.50. Під час укладання |опрацьовувати пропозиції |Міністерство соціальної | |міжнародних договорів (угод, |профспілок та роботодавців |політики, МЗС, інші | |меморандумів, протоколів) |щодо визначення переліку |заінтересовані центральні органи| |про взаємне працевлаштування |держав, з якими необхідно |виконавчої влади за участю | |громадян опрацьовувати |укласти міжнародні договори |Спільного представницького | |пропозиції профспілок та |(угоди, меморандуми, |органу сторони роботодавців на | |роботодавців щодо переліку |протоколи) про взаємне |національному рівні | |країн, з якими необхідно |працевлаштування громадян (у | | |укласти міжнародні договори |тому числі міжурядові і | | |(у тому числі міжурядові і |міжвідомчі), змісту проектів | | |міжвідомчі), змісту проектів |таких договорів під час їх | | |таких договорів |укладання | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.51. Посилити контроль за |здійснювати постійний |Міністерство соціальної | |діяльністю суб'єктів |контроль за діяльністю |політики, Міністерство | |господарської діяльності, що |суб'єктів господарювання, що |економічного розвитку і | |надають посередницькі послуги|надають посередницькі послуги|торгівлі, МЗС в межах | |з метою працевлаштування |з метою працевлаштування |повноважень | |громадян, у тому числі за |громадян, у тому числі за | | |кордоном |кордоном | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52. Розробити та сприяти |забезпечити розроблення та | | |розгляду Верховною Радою |супроводження розгляду у | | |України проектів законів |Верховній Раді України | | |України: |проектів Законів України: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52.1 Про професійне |Про професійне навчання та |Міністерство соціальної | |навчання та підтвердження |підтвердження кваліфікації |політики, інші заінтересовані | |кваліфікації працівників на |працівників на виробництві |центральні органи виконавчої | |виробництві; |-----------------------------|влади за участю соціальних | | |постійно |партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52.2 Про Загальнодержавну |Про Загальнодержавну цільову |Міністерство економічного | |цільову соціальну програму |соціальну програму збереження|розвитку і торгівлі, інші | |збереження та розвитку |і розвитку трудового |заінтересовані центральні органи| |трудового потенціалу України |потенціалу України до 2017 |виконавчої влади за участю | |до 2017 року; |року |соціальних партнерів | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52.3 Про внесення змін до |Про внесення змін до Закону |Міністерство соціальної політики| |Закону України "Про |України "Про зайнятість |за участю соціальних партнерів | |зайнятість населення" |населення" ( 803-12 ) | | |( 803-12 ) (нова редакція) |(нова редакція) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.53. Під час розроблення |опрацювати за участю |Міністерство соціальної | |проекту Закону України "Про |соціальних партнерів питання |політики, Державна інспекція з |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »