Про охорону атмосферного повітря
Закон України від 16.10.19922707-XII
Документ 2707-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2017, підстава - 2059-VIII


     недотриманні   вимог,   передбачених   дозволом   на   викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на
погоду і клімат;
впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських
пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також
закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного
устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не
відповідають вимогам, встановленим законодавством про охорону
атмосферного повітря;
порушенні встановлених законодавством правил складування та
утилізації промислових і побутових відходів, транспортування,
зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що
спричинило забруднення атмосферного повітря;
проектуванні і будівництві об'єктів з порушенням встановлених
законодавством норм та вимог до охорони атмосферного повітря;
невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють
державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;
ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та
достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а
також приховуванні або перекрученні відомостей про стан
атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення
атмосферного повітря;
недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних
норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в
експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших
об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових
технологічних процесів та устаткування, - несуть відповідальність згідно з законом.
Законами може бути встановлена відповідальність і за інші
види правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря.
Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у
встановленому законом порядку.
Стаття 34. Відшкодування шкоди, завданої порушенням
законодавства про охорону атмосферного повітря
Шкода, завдана порушенням законодавства про охорону
атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та
розмірах, встановлених законом.
Розділ VIII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Стаття 35. Участь України у міжнародному співробітництві в
галузі охорони атмосферного повітря
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі
охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства України.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж
ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного
договору.
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
1-1. Установити, що строк дії дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до третьої групи,
до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів
дозвільного характеру" ( 1193-18 ) та який на момент набрання
чинності зазначеним Законом є дійсним, є необмеженим. { Розділ IX доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 1193-VII
( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законів, що випливають з цього Закону;
розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені
цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Внести до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р.,
N 5, ст. 34) такі зміни:
1) у пункті "д" частини першої статті 17, пункті "ж" частини
першої статті 18, пункті "д" частини першої статті 19 та пункті
"в" статті 41 слова "викидів і" виключити;
2) у пункті "ж" частини першої статті 20 слова "лімітів
викидів і скидів" замінити словами "нормативів гранично допустимих
викидів і лімітів скидів";
3) у статті 44:
частину першу викласти в такій редакції:
"Збір за забруднення навколишнього природного середовища
встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів
забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище і розміщення
відходів";
в абзаці першому частини другої слова "викидів і" виключити.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 жовтня 1992 року
N 2707-XIIвгору