Про місцеве самоврядування в Україні
Верховна Рада України; Закон від 21.05.1997280/97-ВР
Документ 280/97-вр, чинний, перша редакція — Прийняття від 21.05.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеве самоврядування в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні,
засади організації та діяльності, правового статусу і
відповідальності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке
значення: територіальна громада - жителі, об'єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне
об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний
центр; адміністративно-територіальна одиниця - область, район,
місто, район у місті, селище, село; місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування,
шляхом прямого голосування; загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),
селища, міста для вирішення питань місцевого значення; представницький орган місцевого самоврядування - виборний
орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону
наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і
приймати від її імені рішення; районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та
міст; загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради,
визначений радою відповідно до закону; склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому
законом порядку; правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до
відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в
установленому законом порядку, яка становить не менш як дві
третини від загального складу ради; виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції
України та цього Закону створюються сільськими, селищними,
міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для
здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого
самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами; органи самоорганізації населення - представницькі органи, що
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно
проживають на відповідній території в межах села, селища, міста; посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за
рахунок місцевого бюджету; делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої
влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також
повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються
відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням
районних, обласних рад; право комунальної власності - право територіальної громади
володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що
належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування; бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план
утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для
забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування; районний бюджет - план утворення і використання фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів
територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення,
виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання; обласний бюджет - план утворення і використання фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів
територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення
бюджетного вирівнювання; поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для покриття поточних видатків; бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для реалізації програм
соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової
бази; мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий
обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень
місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб,
який гарантується державою; мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах
усієї території України; самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за
рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення
відповідної території для фінансування разових цільових заходів
соціально-побутового характеру.
Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування
1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади - жителів села
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох
сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів України.
2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними
громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні
та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст.
Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні
1. Громадяни України реалізують своє право на участь у
місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних
територіальних громад.
2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у
місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, терміну проживання на
відповідній території, за мовними чи іншими ознаками
забороняються.
Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової
самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими
законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними
громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.
Стаття 5. Система місцевого самоврядування
1. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.
2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної
громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть
утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють
свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і
головою її виконавчого комітету.
Стаття 6. Територіальні громади
1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним
носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села,
селища, міста.
2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в
одну територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого
самоврядування та обирати єдиного сільського голову.
3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається
за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних
громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних
органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету,
об'єднання комунального майна.
4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням
референдуму відповідної територіальної громади.
5. У містах з районним поділом територіальні громади районів
у містах діють як суб'єкти права власності.
Стаття 7. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною
громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке
питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до
відання місцевого самоврядування.
3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання,
віднесені законом до відання органів державної влади.
4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими
для виконання на відповідній території.
5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а
також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом,
визначаються законом про референдуми.
Стаття 8. Загальні збори громадян
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами
місцевого самоврядування в їх діяльності.
3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем
проживання визначається законом та статутом територіальної
громади.
Стаття 9. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають право ініціювати
розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання,
віднесеного до відання місцевого самоврядування.
2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради
визначається представницьким органом місцевого самоврядування або
статутом територіальної громади.
3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у
встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на
відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з
питань місцевої ініціативи.
4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд
шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом
територіальної громади.
Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого
самоврядування
1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади
та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією
України, цим та іншими законами.
2. Обласні та районні ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених
Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень,
переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські,
селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування
діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах,
визначених цим та іншими законами.
4. Порядок формування та організація діяльності рад
визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також
статутами територіальних громад.
Стаття 11. Виконавчі органи рад
1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі
комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі
органи.
2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з
питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої
влади.
3. У сільських радах, що представляють територіальні громади,
які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної
територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради
може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу
ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами)
здійснює сільський голова одноособово.
Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова
1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою
особою територіальної громади відповідно села (добровільного
об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл),
селища, міста.
2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною
територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки
в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на
постійній основі.
3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий
комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на
її засіданнях.
4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом
будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,
в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової
та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою
діяльністю, одержувати від цього прибуток.
5. На сільських, селищних, міських голів поширюються
повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про
статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 13. Громадські слухання
1. Територіальна громада має право проводити громадські
слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та
посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання
та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать
до відання місцевого самоврядування.
2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на
рік.
3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських
слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого
самоврядування.
4. Порядок організації громадських слухань визначається
статутом територіальної громади.
Стаття 14. Органи самоорганізації населення
1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх
створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати
будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації
населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів,
майна.
2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів
самоорганізації населення за місцем проживання визначаються
законом.
Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого
самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного
здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів
територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші
форми добровільних об'єднань, які підлягають реєстрації відповідно
до законодавства в органах Міністерства юстиції України.
2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть
входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних
об'єднань органів місцевого самоврядування.
3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів
місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження
органів місцевого самоврядування.
Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова
основи місцевого самоврядування
1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і
наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в
межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою
діяльність відповідно до закону.
2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися
окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких
вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування
є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні
цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної
власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління
майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних
громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах
відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна
громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про
передачу права управління майном та фінансами відповідній міській
раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла
рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у
місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у
містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного
району у місті.
5. Від імені та в інтересах територіальних громад права
суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та
інших місцевих бюджетів.
7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих
умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі
договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.
8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її
створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи
самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також
матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих
повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.
9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні,
обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України
і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що
перебувають у комунальній власності
відповідних територіальних громад
Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у комунальній
власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах
їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам
місцевого самоврядування.
Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що
не перебувають у комунальній власності
відповідних територіальних громад
1. Відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у
комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються
на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у
межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування
законом.
2. З питань, віднесених до відання органів місцевого
самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та
організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних
територіальних громад, надають відповідну інформацію.
3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з
ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення
перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не
перебувають у комунальній власності, з питань здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста
1. З метою врахування історичних, національно-культурних,
соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого
самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на
основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти
статут територіальної громади села, селища, міста.
2. Статут територіальної громади підлягає державній
реєстрації в органах Міністерства юстиції України.
3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту
територіальної громади може бути його невідповідність Конституції
та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної
громади може бути оскаржена в судовому порядку.
Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і
посадових осіб місцевого самоврядування
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб
місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України, і не повинен призводити до втручання органів
державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами
місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве
самоврядування
Обмеження прав територіальних громад на місцеве
самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути
застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст,
районів і областей
1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну
символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні,
культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і
традиції.
2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування
сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена
символіка відповідно району, області.
3. Зміст, опис та порядок використання символіки
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей
визначаються відповідною радою згідно з законом.
Стаття 23. Підняття Державного Прапора України
На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети,
піднімається Державний Прапор України.
Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування
1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні
визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими
законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.
2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та
Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається
Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими
законами про міста Київ і Севастополь.
3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені
Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності
Конституцією і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також
нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад
Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських
рад
Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і
вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими
законами до їх відання.
Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських
рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради вирішуються такі питання: 1) затвердження регламенту ради; 2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його
чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до
складу виконавчого комітету та його розпуск; 4) обрання за пропозицією сільського, селищного, міського
голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; 5) затвердження за пропозицією сільського, селищного,
міського голови структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх
утримання; 6) утворення за поданням сільського, селищного, міського
голови інших виконавчих органів ради; 7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про
його виконання; 8) заснування засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників; 9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського
голови про діяльність виконавчих органів ради; 10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному,
міському голові; 11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників
виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або
затверджує; 12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді,
виконання ними доручень ради; 13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законом; 15) скасування актів виконавчих органів ради, які не
відповідають Конституції чи законам України, іншим актам
законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її
повноважень; 16) прийняття рішення щодо дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках,
передбачених цим Законом; 17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо
організації проведення референдумів та виборів органів державної
влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського
голови; 20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації
населення окремими власними повноваженнями органів місцевого
самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних
та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; 21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до
асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого
самоврядування та про вихід з них; 22) затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх
ставок у межах, визначених законом; 25) утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних)
коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів
про використання зазначених коштів; 26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик; 27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих
бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного
місцевого бюджету; 28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного
законодавства пільг по місцевих податках і зборах; 29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних
громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до
місцевого бюджету; 30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону
комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а
також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації
об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про
придбання в установленому законом порядку приватизованого майна,
про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого
у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в
установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про
створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання
підприємств, установ та організацій комунальної власності
відповідної територіальної громади; 31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих
повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих
повноважень та умов їх здійснення; 32) створення у разі необхідності органів і служб для
забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності
спільних проектів або спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, установ та організацій, визначення
повноважень цих органів (служб); 33) вирішення відповідно до законодавства питань про
створення підприємствами комунальної власності спільних
підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 34) вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин; 35) затвердження відповідно до закону ставок земельного
податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є
у власності відповідних територіальних громад; 36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу
на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення,
а також про скасування такого дозволу; 37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які
охороняються законом; 38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення
на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера
екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами
включає відповідну територію; 39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується
за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і
звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції; 40) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх
справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на
відповідній території, порушення перед відповідними органами
вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих
органів у разі визнання їх діяльності незадовільною; 41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; 42) затвердження в установленому порядку місцевих
містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних
населених пунктів, іншої містобудівної документації; 43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним,
міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її
виключної компетенції; 44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому
чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в
громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність; 45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення
яких передбачено адміністративну відповідальність; 46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних
вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до
відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету
Міністрів України; 47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
органів територіальної самоорганізації населення у випадках,
передбачених цим Законом; 48) затвердження статуту територіальної громади; 49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,
опис та порядок використання символіки територіальної громади; 50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови),
якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка
використовується в офіційних оголошеннях.
2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з
районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї
статті, вирішуються такі питання: 1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють
районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи
в інтересах територіальних громад районів у містах; 2) встановлення нормативів централізації коштів від
земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів
міста.

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, планування та обліку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) підготовка програм соціально-економічного та культурного
розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань
самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх
виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих
програм; 2) забезпечення збалансованого економічного та соціального
розвитку відповідної території, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів; 3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових
ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління
соціально-економічним і культурним розвитком відповідної
території, а також визначення потреби у місцевих будівельних
матеріалах, паливі; 4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які
належать до комунальної власності відповідних територіальних
громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення
контролю за їх виконанням; 5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів
місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо
розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій
незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до
відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; 6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та
внесення пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до
планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, розташованих на відповідній території, з питань,
пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком
території, задоволенням потреб населення; 7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному
соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї
роботи на відповідній території; 8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної
громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
б) делеговані повноваження: 1) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні
соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка
до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів; 2) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово
проживають на відповідній території.
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на
затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету;
щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати
виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних,
обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо
складання проектів районних і обласних бюджетів; 2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших
послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності відповідної територіальної громади; погодження в
установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та
організаціями, які не належать до комунальної власності; 3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад
порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у
спільній власності територіальних громад; 4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з
місцевого бюджету; 5) залучення на договірних засадах коштів підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих
на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних
коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових
засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на
заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; 6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного
місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання
спільних проектів або для спільного фінансування комунальних
підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що
стосуються спільних інтересів територіальних громад;
б) делеговані повноваження: 1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і
в організаціях незалежно від форм власності; 2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням
цін і тарифів; 3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на
відповідній території.
Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить
до комунальної власності відповідних територіальних громад; 2) встановлення порядку та здійснення контролю за
використанням прибутків підприємств, установ та організацій
комунальної власності відповідних територіальних громад; 3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств,
установ та організацій комунальної власності відповідних
територіальних громад; 4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих
програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності,
які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;
подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження
комунального майна;
б) делеговане повноваження: погодження в установленому порядку кандидатур для призначення
на посаду керівників підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, які перебувають у державній
власності.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного
обслуговування, громадського харчування,
транспорту і зв'язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) управління об'єктами житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної
експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; 2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до
законодавства житла, що належить до комунальної власності;
вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і
споруд, що належать до комунальної власності; 3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання
громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві
житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій
для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам
квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння
створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,
реєстрація таких об'єднань; 4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;
прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного
транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до
закону; 5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать
до комунальної власності відповідних територіальних громад, а
також населення паливом, електроенергією, газом та іншими
енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та
очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води; 6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та
знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення
трупів тварин; 7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на
договірних засадах з цією метою коштів, трудових і
матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, а також населення; здійснення
контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації
озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць
відпочинку громадян; 8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку
всіх форм торгівлі; 9) встановлення зручного для населення режиму роботи
підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського
харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад; 10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження
цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у
випадках, передбачених законодавством; 11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших
місць поховання та їх охорони; 12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення
засобами транспорту і зв'язку; 13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством,
на розміщення реклами;
б) делеговані повноваження: 1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі
підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі,
громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку
транспорту і зв'язку; 2) здійснення відповідно до законодавства контролю за
належною експлуатацією та організацією обслуговування населення
підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та
громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту,
зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших
об'єктів нерухомого майна усіх форм власності; прийняття рішень
про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі
порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог
законодавства; 3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо
захисту прав споживачів; 4) встановлення за погодженням з власниками зручного для
населення режиму роботи розташованих на відповідній території
підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно
від форм власності; 5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення
контролю за його використанням; 6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують
соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них
плату; 7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та
додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах
та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно
від форм власності; 8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках
державних та комунальних організацій; 9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно
від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо
використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної
громади; 10) облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів
нерухомого майна незалежно від форм власності.
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах
будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального
господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,
а також шляхів місцевого значення; 2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній
будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника
на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів
соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності; 3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції
об'єктів на відповідній території; 4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку
потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів
інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; 5) визначення у встановленому законодавством порядку
відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і
надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною
документацією; 6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних
місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови
населених пунктів, іншої містобудівної документації; 7) встановлення на відповідній території режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність; 8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; 9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження
об'єктів містобудування незалежно від форм власності;
б) делеговані повноваження: 1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
у порядку, встановленому законодавством;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »