Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України; Закон від 06.09.20052806-IV
Документ 2806-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.02.2016, підстава 124-19
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 01.01.2017, підстава 835-19 )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 13, ст.128
N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.547
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.426
N 3261-VI ( 3261-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.444
N 3392-VI ( 3392-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.532
Кодексом
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536
Законами
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3720-VI ( 3720-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.170
N 3993-VI ( 3993-17 ) від 03.11.2011, ВВР, 2012, N 23, ст.236
N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.332
N 4403-VI ( 4403-17 ) від 10.02.2012, ВВР, 2012, N 42, ст.521
N 4442-VI ( 4442-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.553
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4
N 4782-VI ( 4782-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.105
N 5203-VI ( 5203-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 32, ст.409
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502
N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551
N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 42, ст.586
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873
N 1252-VII ( 1252-18 ) від 13.05.2014, ВВР, 2014, N 28, ст.934
N 1314-VII ( 1314-18 ) від 05.06.2014, ВВР, 2014, N 30, ст.1008
N 1669-VII ( 1669-18 ) від 02.09.2014, ВВР, 2014, N 44, ст.2040
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.133 }

{ У тексті Закону слово "адміністратор" в усіх відмінках і
числах замінено відповідно словами "державний
адміністратор" у відповідному відмінку та числі згідно
із Законом N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010 }
{ У тексті Закону, крім частини другої статті 8, слова
"Севастопольська міська державна адміністрація" в
усіх відмінках замінено словами "Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 2451-VI
( 2451-17 ) від 07.07.2010 }
{ У тексті Закону слова "державний адміністратор" в усіх
відмінках і числах замінено словом "адміністратор" у
відповідному відмінку та числі згідно із Законом
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

Цей Закон визначає правові та організаційні засади
функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності
і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених
видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.
Стаття 1. Основні терміни
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
дозвільна система у сфері господарської діяльності -
сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають
між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами
господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного
характеру, переоформленням, видачею дублікатів, анулюванням
документів дозвільного характеру;
дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних послуг,
їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати
документи дозвільного характеру; { Абзац третій частини першої
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011; в редакції Закону N 191-VIII
( 191-19 ) від 12.02.2015 }
документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення,
погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган
зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому
права на провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності
якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності;

{ Абзац п'ятий частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

{ Абзац шостий частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру
(далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий
покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення,
устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію
або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного
виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються
суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної
(дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво
об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація,
гірничий відвід);
декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства (далі - декларація) - документ, яким суб'єкт
господарювання повідомляє адміністратора або представника
відповідного дозвільного органу про відповідність своєї
матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб
суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій
щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності без отримання документа дозвільного характеру.
Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного
дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства встановлюється
Кабінетом Міністрів України; { Абзац статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010 }
принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт
господарювання набуває право на провадження певних дій щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності без отримання відповідного документа дозвільного
характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та
документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк
документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його
видачі не видано або не направлено;

{ Абзац одинадцятий частини першої статті 1 виключено на
підставі Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що
здійснюються адміністраторами та дозвільними органами під час
проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків
тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру;
{ Абзац дванадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Абзац тринадцятий частини першої статті 1 виключено на
підставі Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у
сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) -
центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів
України; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2451-VI
( 2451-17 ) від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 191-VIII
( 191-19 ) від 12.02.2015 }
суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому
законодавством порядку юридична особа України або іншої держави
незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності,
яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа -
підприємець, у тому числі інвестор, що є стороною угоди про
розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ), його підрядник, субпідрядник,
постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені
угодою про розподіл продукції, на підставі договорів з інвестором.
{ Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом
N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012 }
Терміни "адміністратор", "центр надання адміністративних
послуг" та "суб’єкт надання адміністративної послуги" у цьому
Законі вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про
адміністративні послуги" ( 5203-17 ). { Статтю 1 доповнено абзацом
шістнадцятим згідно із Законом N 191-VIII ( 191-19 ) від
12.02.2015 }
{ Текст статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI
( 1759-17 ) від 15.12.2009; в редакції Закону N 1869-VI
( 1869-17 ) від 11.02.2010 }
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи,
адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів господарювання,
які мають намір провадити або провадять господарську діяльність.
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері
ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі
документів дозвільного характеру, необхідних для отримання
ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності),
охорони державного кордону, державної митної справи, державного
експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових
послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної
конкуренції, а також на дозвільну систему, що поширюється на
операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і
речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії, дозвільну
діяльність у сфері цивільної авіації. { Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законом N 4496-VI
( 4496-17 ) від 13.03.2012 }
3. Видача, анулювання, поновлення ветеринарних документів
здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) та Законом України "Про безпечність та
якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ).
Видача, анулювання, поновлення сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності здійснюються відповідно до цього Закону з
урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ).
Видача, анулювання, поновлення дозволів на реекспорт товарів,
що походять з інших країн, карантинних дозволів (на імпорт або
транзит), міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД -
ветеринарних свідоцтв форми N 1, N 2, N 3) - при переміщенні за
межі України, ветеринарних свідоцтв (для України – форми N 1, N 2)
- при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових
продуктів тваринного походження для споживання людиною),
карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів,
фітосанітарних сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно
до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним
кодексом України ( 4495-17 ), Законом України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) та Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ).
Видача, переоформлення, видача дублікатів, анулювання
свідоцтв про уповноваження на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології,
здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 1314-18 ), та без застосування принципу
організаційної єдності. { Частину третю статті 2 доповнено абзацом
четвертим згідно із Законом N 1314-VII ( 1314-18 ) від 05.06.2014;
в редакції Закону N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }
Видача, переоформлення, видача дублікатів рішень про
призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки
відповідності вимогам відповідного технічного регламенту та рішень
про призначення визнаної незалежної організації на здійснення
оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань,
персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу,
який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним
регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, розширення та
обмеження сфери призначення, тимчасове припинення і поновлення дії
зазначених рішень, їх анулювання здійснюються відповідно до цього
Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про
технічні регламенти та оцінку відповідності" ( 124-19 ), та без
застосування принципу організаційної єдності. { Частину третю
статті 2 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 124-VIII
( 124-19 ) від 15.01.2015 }
Видача, переоформлення, видача дублікатів рішень про
призначення органу з сертифікації в державній системі
сертифікації, розширення сфери призначення, анулювання зазначених
рішень здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням
особливостей, визначених Декретом Кабінету Міністрів України від
10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і
сертифікацію", та без застосування принципу організаційної
єдності. { Частину третю статті 2 доповнено абзацом шосим згідно
із Законом N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 } { Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4782-VI ( 4782-17 ) від 17.05.2012; в редакції Закону N 1193-VII
( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
{ Текст статті 2 в редакції Закону N 1869-VI ( 1869-17 ) від
11.02.2010 }
Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності
1. Основними принципами державної політики з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності є:
захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних
громад та громадян, життя громадян, охорона навколишнього
природного середовища та забезпечення безпеки держави;
розвиток конкуренції;
прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;
додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час
видачі документів дозвільного характеру;
відповідальність посадових осіб дозвільних органів,
адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення вимог
законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
зменшення рівня державного регулювання господарської
діяльності;
установлення єдиних вимог до порядку видачі документів
дозвільного характеру.
Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері
господарської діяльності
1. Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з
одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:
необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх
види;
дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного
характеру;
платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі
дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;
строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову
у видачі документа дозвільного характеру;
вичерпний перелік підстав для відмови у видачі,
переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного
характеру; { Абзац шостий частини першої статті 4 в редакції
Закону N 3392-VI ( 3392-17 ) від 19.05.2011 }
строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість
строку дії такого документа;

{ Абзац восьмий частини першої статті 4 виключено на підставі
Закону N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010 }

перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності; { Частину першу статті 4 доповнено
абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3392-VI ( 3392-17 ) від
19.05.2011 }
перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання
необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.
{ Частину першу статті 4 доповнено абзацом десятим згідно із
Законом N 1252-VII ( 1252-18 ) від 13.05.2014 }

{ Частину другу статті 4 виключено на підставі Закону
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

3. Суб’єкт господарювання має право на одержання
(переоформлення, одержання дублікатів, анулювання) документів
дозвільного характеру та подання декларацій за своїм
місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, - за
місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта.

{ Абзац другий частини третьої статті 4 виключено на підставі
Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

{ Абзац третій частини третьої статті 4 виключено на підставі
Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

{ Абзац четвертий частини третьої статті 4 виключено на
підставі Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

{ Абзац п'ятий частини третьої статті 4 виключено на підставі
Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }
{ Частина статті 4 в редакції Закону N 1252-VII ( 1252-18 ) від
13.05.2014 }

{ Частину четверту статті 4 виключено на підставі Закону
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

5. Суб’єкт господарювання має право на здійснення певних дій
щодо провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності на підставі подання декларації без отримання документа
дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської
діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Реєстрацію декларацій здійснює дозвільний орган на
безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня отримання
декларації.
Відмова у реєстрації декларації не допускається. { Частина статті 4 в редакції Закону N 1252-VII ( 1252-18 ) від
13.05.2014 }
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1759-VI
( 1759-17 ) від 15.12.2009, N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010,
N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010, N 3204-VI ( 3204-17 ) від
07.04.2011, N 3993-VI ( 3993-17 ) від 03.11.2011 }
Стаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів
дозвільного характеру або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання
документів дозвільного характеру
1. Порядок видачі документів дозвільного характеру або
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання
центральними органами виконавчої влади, їх територіальними
органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням
відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим
органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. { Абзац
перший частини першої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3993-VI ( 3993-17 ) від 03.11.2011, N 191-VIII
( 191-19 ) від 12.02.2015 }
Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в
їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання, видача
або відмова у видачі яких законами України віднесена до
повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх
рішенням, а у випадках, передбачених законом, - на підставі
типових порядків ( 469-2011-п, 761-2013-п, 857-2013-п,
982-2013-п, 930-2015-п, 963-2015-п ), затверджених Кабінетом
Міністрів України. { Абзац другий частини першої статті 4-1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII ( 191-19 ) від
12.02.2015 }

{ Абзац третій частини першої статті 4-1 виключено на
підставі Закону N 1252-VII ( 1252-18 ) від 13.05.2014 }

Строк видачі документів дозвільного характеру становить
десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом. Документи
дозвільного характеру видаються безоплатно, на необмежений строк,
якщо інше не встановлено законом. { Абзац четвертий частини першої
статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1252-VII
( 1252-18 ) від 13.05.2014 }
Представницький орган місцевого самоврядування розглядає та
приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання
відповідної заяви. { Частину першу статті 4-1 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011; в редакції Закону
N 4403-VI ( 4403-17 ) від 10.02.2012 }
Видача документів дозвільного характеру, необхідність видачі
яких встановлюється міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснюється в
порядку, передбаченому цими міжнародними договорами.
2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дубліката)
документів дозвільного характеру (адміністративний збір)
визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні
послуги" ( 5203-17 ). { Частина друга статті 4-1 в редакції Закону N 191-VIII ( 191-19 )
від 12.02.2015 }

{ Частину третю статті 4-1 виключено на підставі Закону
N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010 }

4. У разі надання на підставі договору оренди чи інших
договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за
умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та
обладнання від орендаря або іншого користувача не вимагається
отримання документа дозвільного характеру на їх використання
(експлуатацію), крім потенційно небезпечних об'єктів та в разі
експлуатації машин, механізмів, устаткування (далі - устаткування)
підвищеної небезпеки, якщо інше не встановлено законом.
Відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та
обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.
5. Підставами для відмови у видачі документа дозвільного
характеру є:
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів,
необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно
із встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
негативний висновок за результатами проведених експертиз та
обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для
видачі документа дозвільного характеру.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у
видачі документа дозвільного характеру.
Відмова у видачі документа дозвільного характеру за
підставами, не передбаченими законами, не допускається.
Письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі
документа дозвільного характеру надається суб'єкту господарювання
особисто або надсилається поштовим відправленням з описом
вкладення або у випадках, передбачених законом, - в електронній
формі за допомогою засобів телекомунікацій із зазначенням
передбачених законом підстав для такої відмови у строк,
встановлений для видачі документа дозвільного характеру. { Абзац
сьомий частини п'ятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011, N 1252-VII
( 1252-18 ) від 13.05.2014 }
У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали
підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру,
повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у
строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання
відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних
для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які
засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у
видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено
законом. { Абзац восьмий частини п'ятої статті 4-1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011 }
При повторному розгляді документів не допускається відмова у
видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не
зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком
неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що
стали підставою для попередньої відмови).
6. У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту
господарювання не видано або не направлено документ дозвільного
характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять
робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або
відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт
господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення
господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія
заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх
прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів
адміністратору або дозвільному органу.
Днем видачі документа дозвільного характеру вважається
останній день строку розгляду заяви дозвільним органом,
передбаченого законом.
7. Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру з
таких підстав: { Абзац перший частини сьомої статті 4-1 в редакції
Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання
документа дозвільного характеру; { Абзац другий частини сьомої
статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }
припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом);
{ Абзац третій частини сьомої статті 4-1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 4442-VI ( 4442-17 ) від 23.02.2012; в редакції
Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця. { Абзац четвертий частини сьомої статті 4-1 в редакції
Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру,
може звернутися до адміністративного суду з позовом про
застосування заходу реагування у виді анулювання документа
дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав:
{ Абзац п'ятий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
1) встановлення факту надання в заяві про видачу документа
дозвільного характеру та документах, що додаються до неї,
недостовірної інформації; { Абзац шостий частини сьомої статті 4-1
в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
2) здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо
провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з
порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав
припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх
усунення. { Абзац сьомий частини сьомої статті 4-1 в редакції
Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання
документа дозвільного характеру. { Абзац восьмий частини сьомої
статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }
У разі якщо анулювання документа дозвільного характеру
здійснюється дозвільним органом, рішення про анулювання документа
дозвільного характеру видається особисто або надсилається суб’єкту
господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не
пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття (винесення) рішення,
якщо інше не передбачено законом. { Абзац дев'ятий частини сьомої
статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }
Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять
робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом
рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено
законом. { Абзац десятий частини сьомої статті 4-1 в редакції
Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Рішення дозвільного органу про анулювання документа
дозвільного характеру може бути оскаржено до адміністративного
суду. { Абзац одинадцятий частини сьомої статті 4-1 в редакції
Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не
передбачених законом, забороняється. { Абзац частини сьомої статті
4-1 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
У разі анулювання документа дозвільного характеру з підстав,
не передбачених законом, документ дозвільного характеру підлягає
поновленню за рішенням дозвільного органу або адміністративного
суду. Поновлення документа дозвільного характеру відбувається
шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі документів
дозвільного характеру та повернення суб’єкту господарювання
безпідставно анульованого документа дозвільного характеру. { Абзац
частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 )
від 09.04.2014 }
Якщо безпідставно анульований документ дозвільного характеру
знаходиться у суб'єкта господарювання, поновлення його дії
відбувається лише за здійсненням відповідного запису в реєстрі
документів дозвільного характеру та направленням дозвільним
органом письмового повідомлення про поновлення безпідставно
анульованого документа дозвільного характеру.
У разі знищення дозвільним органом або суб'єктом
господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного
характеру дозвільний орган видає суб'єкту господарювання новий
документ дозвільного характеру.
Строк дії безпідставно анульованого документа дозвільного
характеру подовжується на строк, протягом якого такий документ
дозвільного характеру вважався анульованим.
Днем поновлення безпідставно анульованого документа
дозвільного характеру є день внесення відповідного запису до
реєстру документів дозвільного характеру.
8. Підставами для переоформлення документа дозвільного
характеру є:
зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи
або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
Законом можуть бути встановлені інші підстави для
переоформлення документів дозвільного характеру.
У разі виникнення підстав для переоформлення документа
дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом
п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному
органу або адміністратору заяву про переоформлення документа
дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що
підлягає переоформленню. { Абзац п'ятий частини восьмої статті 4-1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 5410-VI ( 5410-17 ) від
02.10.2012 }
Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання
заяви про переоформлення документа дозвільного характеру,
документа, що додається до неї, зобов'язаний видати переоформлений
на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням
змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного
характеру, якщо інше не встановлено законом. { Абзац шостий
частини восьмої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011, N 5410-VI
( 5410-17 ) від 02.10.2012 }
Одночасно з переоформленим на новому бланку документом
дозвільного характеру дозвільний орган на вимогу суб'єкта
господарювання видає безоплатно засвідчену ним копію такого
документа дозвільного характеру. { Абзац сьомий частини восьмої
статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3204-VI
( 3204-17 ) від 07.04.2011 }
У разі переоформлення документа дозвільного характеру
дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня
переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про
визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був
переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів
дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. { Абзац
восьмий частини восьмої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011 }
Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не
може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного
характеру, що переоформлявся.

{ Абзац десятий частини восьмої статті 4-1 виключено на
підставі Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного
характеру є недійсним.
9. Підставами для видачі дубліката документа дозвільного
характеру є:
втрата документа дозвільного характеру;
пошкодження документа дозвільного характеру.
У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт
господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня
настання такої підстави подати дозвільному органу або
адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного
характеру.
Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі
дубліката документа дозвільного характеру.
У разі якщо бланк документа дозвільного характеру непридатний
для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт
господарювання подає дозвільному органу або адміністратору заяву
про видачу дубліката документа дозвільного характеру та
непридатний для використання документ дозвільного характеру.
{ Абзац шостий частини дев'ятої статті 4-1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011 }
Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може
перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому
документі дозвільного характеру.
Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні
документи для видачі дубліката документа дозвільного характеру
замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на
підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного
характеру, зареєстрованої дозвільним органом або адміністратором.
Дозвільний орган зобов'язаний протягом двох робочих днів з
дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного
характеру надати заявникові або адміністратору, якщо видача
дубліката документа дозвільного характеру здійснюється через центр
надання адміністративних послуг, дублікат документа дозвільного
характеру замість втраченого або пошкодженого, якщо інше не
встановлено законом. { Абзац дев'ятий частини дев'ятої статті 4-1
із змінами, внесеними згідно із Законами N 3204-VI ( 3204-17 ) від
07.04.2011, N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011, N 191-VIII
( 191-19 ) від 12.02.2015 }
У разі видачі дубліката документа дозвільного характеру
замість втраченого або пошкодженого дозвільний орган не пізніше
наступного робочого дня з дня видачі дубліката документа
дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним
документа дозвільного характеру, що був втрачений або пошкоджений,
із внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного
характеру, якщо інше не встановлено законом. { Абзац десятий
частини дев'ятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011 }

{ Абзац одинадцятий частини дев'ятої статті 4-1 виключено на
підставі Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

10. Зупинення розгляду документів, поданих для отримання
документа дозвільного характеру, можливе за бажанням суб'єкта
господарювання шляхом письмового повідомлення про це дозвільного
органу або адміністратора, який протягом одного робочого дня
повідомляє про це дозвільний орган. У разі якщо на день подання
повідомлення було проведено експертизу, обстеження або інші
наукові та технічні оцінки, необхідні для видачі документа
дозвільного характеру, суб'єкт господарювання відшкодовує
відповідні витрати, пов'язані з їх проведенням. { Абзац перший
частини десятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011, N 3993-VI
( 3993-17 ) від 03.11.2011, N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }
У разі розгляду судом справи щодо об'єкта, на який видається
документ дозвільного характеру, розгляд документів, поданих для
його отримання, зупиняється до винесення судом відповідного
рішення.
Дозвільні органи поновлюють розгляд документів після усунення
обставин, що зумовили його зупинення.
Перебіг строку розгляду документів, поданих для отримання
документа дозвільного характеру, зупиняється з дня зупинення
розгляду таких документів. З дня поновлення такого розгляду
перебіг строку розгляду документів продовжується.
Про зупинення та поновлення дозвільними органами розгляду
документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру,
протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення
повідомляється заявнику і адміністратору. { Абзац п'ятий частини
десятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011 }
11. Основні вимоги до порядку видачі, переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру
поширюються на всі документи дозвільного характеру, у тому числі
на дозвільні (погоджувальні) процедури, якщо інше не встановлено
законом.
Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів,
необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються
дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру,
без залучення суб’єкта господарювання. { Частину одинадцяту статті
4-1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1193-VII
( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Частину дванадцяту статті 4-1 виключено на підставі Закону
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

13. У визначених законом випадках правонаступник суб’єкта
господарювання має право провадити діяльність на підставі
документів дозвільного характеру, виданих такому суб’єкту
господарювання, у межах строку їх дії до оформлення документів
дозвільного характеру на правонаступника такого суб’єкта
господарювання. { Статтю 4-1 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом
N 4442-VI ( 4442-17 ) від 23.02.2012 }
14. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої
ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання
дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру
здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних
послуг.
Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні
послуги, які за вибором суб’єкта господарювання можуть
отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному
органі.
Заява про одержання (переоформлення, одержання дубліката,
анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється
дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом
господарювання в паперовій формі - особисто, через уповноважену
ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених
законом, - в електронній формі за допомогою засобів
телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний
портал адміністративних послуг).
Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви. { Статтю 4-1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 191-VIII
( 191-19 ) від 12.02.2015 }
15. Документи дозвільного характеру, видані суб'єктам
господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення
антитерористичної операції, вважаються такими, що подовжили строк
своєї дії на період проведення антитерористичної операції, про що
дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до реєстру
документів дозвільного характеру. { Статтю 4-1 доповнено частиною згідно із Законом N 1669-VII
( 1669-18 ) від 02.09.2014 }
{ Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 1869-VI
( 1869-17 ) від 11.02.2010 }

{ Статтю 5 виключено на підставі Закону N 191-VIII ( 191-19 )
від 12.02.2015 }

Стаття 6. Реєстр документів дозвільного характеру
1. Реєстр документів дозвільного характеру (далі - Реєстр) -
єдина автоматизована загальнодержавна система збирання,
накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу
документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі,
переоформлення, видачу дублікатів, анулювання.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »