Про кредитні спілки
Закон України від 20.12.20012908-III
Документ 2908-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 835-VIII


     Кредитна спілка   подає   Уповноваженому   органу   фінансову 
звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки,
встановлені Уповноваженим органом ( z0069-04 ), а також надає на
запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних
даних.
Голова правління несе персональну відповідальність за
достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних
даних.
Достовірність і повнота річної звітності кредитної спілки
повинна бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською
фірмою), визначеним загальними зборами кредитної спілки.
Аудиторський висновок подається Уповноваженому органу та
представляється загальним зборам кредитної спілки.
2. Результати фінансової діяльності кредитної спілки
визначаються на підставі річної звітності, включаючи баланс та
звіт про доходи і витрати. Звітність про фінансово-господарську
діяльність за рік підлягає затвердженню загальними зборами членів
кредитної спілки.
Перевірка діяльності кредитної спілки здійснюється відповідно
до законодавства України та статуту кредитної спілки.
Стаття 23. Кошти членів кредитної спілки
1. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата
(проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної
власності.
2. Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються
окремо.
Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються
для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності
тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть
розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків,
які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в
об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери,
перелік яких встановлюється Уповноваженим органом.
Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому
кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки,
які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону,
статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки
договорами.
Розділ VI
АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних
спілок та їх діяльності
1. З метою координації своєї діяльності, надання
взаємодопомоги та захисту спільних інтересів кредитні спілки мають
право на добровільних засадах створювати асоціації кредитних
спілок. Місцеві - у рамках однієї адміністративно-територіальної
одиниці, визначеної статтею 133 Конституції України
( 254к/96-ВР ), якщо членами такого об'єднання є більш як третя
частина кількості кредитних спілок, які діють на території такої
адміністративно-територіальної одиниці, але у кількості не менше
трьох кредитних спілок. Всеукраїнські асоціації - асоціації
кредитних спілок, діяльність яких поширюється на територію всієї
України, за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки
більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць,
визначених частиною другою статті 133 Конституції України.
Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає
установча конференція представників кредитних спілок, яке
оформлюється протоколом, невід’ємними частинами якого є реєстр
учасників установчої конференції та рішення відповідного органу
управління кредитної спілки, що підтверджує повноваження
представника кредитної спілки, який бере участь в установчій
конференції. { Абзац другий частини першої статті 24 в редакції
Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }

{ Абзац третій частини першої статті 24 виключено на підставі
Закону N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }

2. Асоціація кредитних спілок є юридичною особою, має
самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і
використовуються згідно із законодавством у самостійно обраних
банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну
символіку. { Абзац перший частини другої статті 24 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1206-VII ( 1206-18 ) від
15.04.2014 }
Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з
дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ). { Абзац другий
частини другої статті 24 в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 )
від 26.11.2015 }
Асоціація кредитних спілок може бути засновником
(співзасновником) суб'єктів підприємницької діяльності для
виконання своїх статутних завдань.
3. Асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок
внесків кредитних спілок - своїх членів і не здійснює
підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів
у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань
та роялті. Асоціація має право розміщувати вільні кошти на
депозитних рахунках у банківських установах та в об'єднаній
кредитній спілці.
4. Асоціація кредитних спілок діє на підставі статуту, який
затверджується рішенням конференції представників кредитних
спілок.
Статут асоціації кредитних спілок повинен містити:
найменування асоціації кредитних спілок та її юридичну
адресу;
мету утворення і завдання асоціації;
порядок утворення та діяльності органів управління асоціації,
їх повноваження;
права та обов'язки кредитних спілок - учасників асоціації;
умови і порядок вступу до об'єднання та порядок виходу з
нього;
порядок сплати кредитними спілками вступних та інших внесків;
джерела формування та порядок використання майна асоціації (у
тому числі коштів), порядок утворення спільних фінансових фондів
та використання їх коштів;
порядок звітності і здійснення контролю за діяльністю
виконавчого та інших органів управління асоціації;
порядок внесення змін і доповнень до статуту;
порядок припинення діяльності асоціації та вирішення майнових
питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією).
Статут асоціації кредитних спілок може містити й інші
положення щодо організаційних, господарських та інших питань
діяльності асоціації.
5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок, їх
об’єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань" ( 755-15 ) { Частина п'ята статті 24 в редакції Закону N 835-VIII ( 835-19 )
від 26.11.2015 }
6. Відносини між кредитними спілками та їх об'єднаннями
будуються на договірних засадах.
7. За рішенням Уповноваженого органу одній із всеукраїнських
асоціацій кредитних спілок може бути надано статус саморегулівної
організації кредитних спілок - членів асоціації.
Саморегулівна організація кредитних спілок в межах та в
порядку, визначених Уповноваженим органом, може:
розробляти разом із кредитними спілками програми їх
фінансового оздоровлення та контролювати виконання цих програм;
здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних
спілок;
здійснювати навчання та сертифікацію фахівців кредитних
спілок;
розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок
на ринках фінансових послуг;
проводити збір, узагальнення та попередній аналіз фінансової
звітності кредитних спілок;
здійснювати інші функції відповідно до статусу саморегулівної
організації.
Статут та внутрішні положення саморегулівної організації
кредитних спілок у частині здійснення функцій, делегованих
Уповноваженим органом ( z1186-06 ), підлягають погодженню з його
боку. Уповноважений орган здійснює моніторинг реалізації
делегованих ним саморегулівній організації кредитних спілок
функцій і у разі необхідності має право припиняти або відкликати
відповідні повноваження включно до позбавлення асоціації кредитних
спілок статусу саморегулівної організації.
Саморегулівна організація кредитних спілок у межах функцій,
делегованих Уповноваженим органом, здійснює регуляторну діяльність
з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). { Частину сьому статті 24 доповнено абзацом десятим
згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 24-1. Припинення діяльності асоціацій кредитних
спілок, їх об’єднань
1. Припинення діяльності асоціації кредитних спілок, їх
об’єднань відбувається у порядку, встановленому Законом України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ). { Закон доповнено статтею 24-1 згідно із Законом N 835-VIII
( 835-19 ) від 26.11.2015 }
Стаття 25. Об'єднана кредитна спілка
1. Об'єднана кредитна спілка - це неприбуткова організація,
заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою
сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання
тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування.
Об'єднана кредитна спілка створюється на базі членства
асоціації кредитних спілок, створеної відповідно до статті 24
цього Закону.
Мінімальна кількість учасників об'єднаної кредитної спілки
має бути не менше десяти кредитних спілок.
Кредитна спілка може бути учасником лише однієї об'єднаної
кредитної спілки.
2. Норми цього Закону поширюються на створення, державну
реєстрацію, ліцензування та діяльність об'єднаної кредитної спілки
з урахуванням особливостей цієї статті та нормативно-правових
актів Уповноваженого органу.
3. Ліцензування окремих видів діяльності об'єднаної кредитної
спілки здійснюється Уповноваженим органом відповідно до
законодавства України про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг.
4. Термін "Об'єднана кредитна спілка" може використовуватися
лише у назвах організацій, створених відповідно до цієї статті.
Розділ VII
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Стаття 26. Органи, що здійснюють державне регулювання і
нагляд за діяльністю кредитних спілок
Державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок
здійснює Уповноважений орган згідно з законодавством України про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг, інші державні органи відповідно до їх компетенції.
Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ
Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про
кредитні спілки
У разі порушення вимог Закону України "Про кредитні спілки"
застосовуються санкції відповідно до законів України.
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кредитні спілки, що створюються в період між днем набрання
чинності цим Законом та днем створення Державного реєстру,
реєструються в порядку, передбаченому для державної реєстрації
громадських організацій з обов'язковим погодженням статуту з
питань кредитування та розрахунків з відповідним територіальним
управлінням Національного банку України у порядку, визначеному
Національним банком України.
3. Статути та інші внутрішні документи кредитних спілок, які
зареєстровані до дня створення Державного реєстру, підлягають
приведенню у відповідність з цим Законом, а самі кредитні спілки
підлягають перереєстрації та повинні отримати відповідні ліцензії
в Уповноваженому органі протягом року з моменту створення
Державного реєстру. При цьому збір за державну реєстрацію
кредитної спілки не справляється.
У разі невиконання вимоги щодо перереєстрації кредитної
спілки та отримання відповідної ліцензії у визначений цим Законом
строк вона підлягає ліквідації відповідно до цього Закону за
поданням Уповноваженого органу.
4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України у
тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 грудня 2001 року
N 2908-IIIвгору