Документ 2918-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2017, підстава 2059-19


     джерела питного водопостачання; 
кількість і якість питної води;
обсяги використання питної води і скидання стічних вод;
споживачів питної води;
підприємства питного водопостачання.
На підставі систематизації даних складається державна
статистична звітність за формами, затвердженими центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері статистики, за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері житлово-комунального господарства. { Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного
водопостачання
Підприємства питного водопостачання незалежно від форми
власності ведуть первинний контроль якості питної води та
здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного
водопостачання, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно
надають їх центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері житлово-комунального господарства,
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах
їх повноважень, визначених законами України.
Облік у сфері питного водопостачання здійснюється
підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою
технічних засобів, що відповідають вимогам технічних регламентів.
У разі встановлення у будівлі водопідігрівача обсяги гарячої
води визначаються відповідно до показань встановленого перед
водопідігрівачем засобу вимірювальної техніки питної води.
Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових і
нежитлових будинків (будівель), що приєднані (приєднуються) до
зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної
води відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання" ( 2119-19 ) та системами
водовідведення, забороняється. { Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 2119-VIII
( 2119-19 ) від 22.06.2017 }
Розділ IX
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ
ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного
водопостачання
Контроль у сфері питної води та питного водопостачання
здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води
державним стандартам.
Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і
господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та
доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного
водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції,
водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому
числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного
водопостачання.
У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється
державний, виробничий і громадський контроль.
Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного
водопостачання
Державний контроль якості води в джерелах питного
водопостачання здійснюється уповноваженими центральними органами
виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом.
{ Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Державний контроль технічного стану централізованого питного
водопостачання здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації. { Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Державний контроль безпечності та якості питної води
здійснюють органи місцевого самоврядування і органи виконавчої
влади згідно з повноваженнями, встановленими законом. { Частина третя статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }
Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води
та питного водопостачання
Виробничий контроль у сфері питної води та питного
водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.

{ Частину другу статті 44 виключено на підставі Закону
N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014 }

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного
чи природного характеру, пов'язаної з шкідливими наслідками для
джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої
ситуації здійснюється спеціальний виробничий контроль за
показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку
додатково визначаються центральним органом виконавчої влади, що
формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я. { Частина третя статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014 }
Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води
та питного водопостачання
Громадський контроль у сфері питної води та питного
водопостачання здійснюється громадськими інспекторами з охорони
довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ). { Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Об'єктами громадського контролю у сфері питної води та
питного водопостачання є:
якість води в джерелах питного водопостачання за межами
першого поясу зони санітарної охорони;
якість питної води, нормативи її споживання та обгрунтування
тарифів на послуги централізованого водопостачання і
водовідведення;
проекти законів та інших нормативно-правових актів у цій
сфері;
забезпеченість населення необхідними обсягами питної води;
режим подачі води споживачам.
Громадський контроль здійснюється шляхом:
отримання в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість
води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги
її реалізації та режими подачі, про порядок розрахунків тарифів на
послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

{ Абзац третій частини третьої статті 45 виключено на
підставі Закону N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }

участі представників громадськості у перевірках, які
проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого
режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;
подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих
внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного
водопостачання.
Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ
ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства
у сфері питної води та питного водопостачання
Особи, винні у:
постачанні споживачам питної води, яка не відповідає
державним стандартам на питну воду або яка внаслідок порушення
вимог стандартів, норм і правил є небезпечною для життя і здоров'я
людей; { Абзац другий частини першої статті 46 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }
порушенні без поважних причин встановленого режиму подачі
питної води населенню для питних і господарсько-побутових потреб,
а також підприємствам харчової та медичної промисловості;
забрудненні, засміченні, виснаженні джерел питного
водопостачання;
порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в
зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого
питного водопостачання;
самовільному підключенні споживачів до об'єктів та систем
питного водопостачання і водовідведення;
провадженні діяльності з централізованого питного
водопостачання та водовідведення без ліцензії або з порушенням
ліцензійних умов;
неповідомленні (приховуванні) або наданні недостовірної
інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого
питного водопостачання та водовідведення, про якість питної води,
стан джерел та систем питного водопостачання і водовідведення;
пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) систем питного
водопостачання, порушенні правил їх експлуатації та встановлених
режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарному та
епідемічному благополуччю населення;
невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб,
притягаються до відповідальності згідно із законами України.
Законами може бути встановлена відповідальність і за інші
види правопорушень у сфері питної води та питного водопостачання.
Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням
законодавства у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення
Підприємствам питного водопостачання та централізованого
водовідведення, яким заподіяно шкоду юридичними чи фізичними
особами внаслідок порушення ними правил користування системами
питного водопостачання та централізованого водовідведення,
пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у
проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні
нормальної експлуатації систем питного водопостачання та
централізованого водовідведення або шляхом забруднення, засмічення
чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки
відшкодовуються відповідно до закону.
Підприємства питного водопостачання та централізованого
водовідведення, які порушили законодавство у сфері питної води,
питного водопостачання та централізованого водовідведення, що
призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або
тимчасової втрати працездатності, зобов’язані відшкодувати збитки
споживачам та компенсувати додаткові витрати органу державної
виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі
санітарного законодавства, на проведення санітарних заходів і
витрати закладам охорони здоров’я на надання медичної допомоги
потерпілим.
Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є
порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством
питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у
порядку, встановленому законом. { Стаття 47 в редакції Закону N 2047-VIII ( 2047-19 ) від
18.05.2017 }
Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води
та питного водопостачання
Спори з питань питної води та питного водопостачання
розглядаються у судовому порядку.
Розділ XI
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ
ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві
у сфері питної води та питного водопостачання
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері
питної води та питного водопостачання.
Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування
охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання
відповідно до міжнародних договорів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми
міжнародного договору.
Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
1-1. Встановити, що періодичний перегляд показників
безпечності та окремих показників якості питної води, вимоги до
якого встановлені в останній частині статті 28 цього Закону,
починається з дня набрання чинності пунктом 5 розділу II
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових
продуктів" ( 1602-18 ). { Розділ XII доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законів, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2918-III


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору