Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки [...]
Верховна Рада України; Закон від 21.12.20053253-IV
Документ 3253-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.07.2010, підстава 2487-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36,
ст.491 }
Про внесення змін до Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.75 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 30-31, ст. 382; 2005 р., N 35-36, ст. 446)
такі зміни:
1. У статті 2:
1) у частині третій слова "території відповідної міської
громади" замінити словами "міста згідно з існуючим
адміністративно-територіальним устроєм";
2) частину шосту доповнити словами "згідно з існуючим
адміністративно-територіальним устроєм";
3) у частині восьмій слова "відповідної територіальної
громади" замінити словами "села (кількох сіл, жителі яких
добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно
з існуючим адміністративно-територіальним устроєм".
2. Частини першу та другу статті 3 викласти у такій редакції:
"1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України,
які належать до відповідних територіальних громад, яким на день
виборів виповнилося вісімнадцять років (далі - виборці). Право
голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим мають виборці, які проживають на території Автономної
Республіки Крим.
2. Документом, який засвідчує особу, громадянство та місце
проживання виборця на місцевих виборах, є:
1) паспорт громадянина України;
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб,
недавно прийнятих до громадянства України)".
3. Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
"2. Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів, в яких він бере участь. Ці
голоси виборець може використати тільки на одній виборчій
дільниці".
4. Пункт 7 частини першої статті 11 викласти у такій
редакції:
"7) неупередженості до місцевих організацій партій (блоків),
кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та
керівників підприємств, установ і організацій".
5. У статті 12:
1) пункти 1 та 4 викласти у такій редакції:
"1) виборці";
"4) місцеві організації партій (блоки), які висунули
кандидатів у депутати або кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови";
2) пункт 5 виключити.
6. У статті 13:
1) у частині другій слова "органів виконавчої влади" замінити
словами "органів державної влади", а слова "депутати та кандидати"
замінити словами "депутати та (або) кандидати";
2) у частині четвертій слова "органи виконавчої влади"
замінити словами "органи державної влади".
7. Перше речення частини другої статті 14 після слів "строку
повноважень" доповнити словами "Верховної Ради Автономної
Республіки Крим".
8. У статті 15:
1) частину першу викласти у такій редакції:
"1. Чергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за
100 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за
90 днів до дня виборів";
2) у частині п'ятій цифри "120" замінити цифрами "100";
3) частину сьому викласти у такій редакції:
"7. Орган, який відповідно до статті 14 цього Закону прийняв
рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних чи
перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день від дня його
прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації
або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним
спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної
виборчої комісії в цей же строк".
9. У статті 16:
1) назву доповнити словами "Верховної Ради Автономної
Республіки Крим";
2) частину четверту викласти у такій редакції:
"4. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у
місті, районної, обласної ради має становити при чисельності:
1) до 1 тисячі жителів - від 12 до 15 депутатів включно;
2) від 1 тисячі до 3 тисяч жителів - від 16 до 26 депутатів
включно;
3) від 3 тисяч до 5 тисяч жителів - від 20 до 30 депутатів
включно;
4) від 5 тисяч до 20 тисяч жителів - від 30 до 36 депутатів
включно;
5) від 20 тисяч до 50 тисяч жителів - від 30 до 46 депутатів
включно;
6) від 50 тисяч до 100 тисяч жителів - від 36 до 50 депутатів
включно;
7) від 100 тисяч до 250 тисяч жителів - від 40 до 60
депутатів включно;
8) від 250 тисяч до 500 тисяч жителів - від 50 до 76
депутатів включно;
9) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - від 60 до 90
депутатів включно;
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів жителів - від 76 до 120
депутатів включно;
11) понад 2 мільйони жителів - від 76 до 150 депутатів
включно".
10. Частини першу, третю, п'яту - сьому статті 17 викласти у
такій редакції:
"1. Для виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна
територіальна виборча комісія не пізніше ніж за 80 днів до дня
проведення місцевих виборів утворює виборчі округи з приблизно
однаковою кількістю виборців у кожному виборчому окрузі
(одномандатні округи). Кількість виборчих округів дорівнює
чисельності загального складу відповідної ради, визначеному згідно
із частиною четвертою статті 16 цього Закону. Орієнтовна середня
чисельність виборців у виборчих округах в межах відповідного села
(кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську
громаду), селища визначається територіальною виборчою комісією на
підставі списків виборців, складених відповідно до вимог Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). У
разі проведення позачергових, повторних, проміжних чи перших
місцевих виборів орієнтовна середня чисельність виборців у
виборчих округах в межах відповідного села (кількох сіл, жителі
яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища
визначається на підставі даних відповідного органу виконавчої
влади з питань статистики. Відхилення орієнтовної середньої
чисельності виборців у виборчих округах в межах
адміністративно-територіальної одиниці повинне дорівнювати не
більш як п'ять відсотків";
"3. Багатомандатний виборчий округ для виборів депутатів
міських, районних у містах рад має межі, що збігаються з межами
відповідного міста або району у місті. Багатомандатний виборчий
округ по виборах депутатів міських рад у містах з районним поділом
поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються
з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто,
село, селище, то воно є виборчим округом з виборів депутатів
міської ради міста, до складу якого воно входить. Рішення про
утворення таких виборчих округів не приймаються";
"5. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим поділяється на виборчі
територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів та
міст республіканського значення. Рішення про утворення таких
округів не приймається.
6. Для виборів сільського, селищного, міського голови
відповідний одномандатний виборчий округ має межі, що збігаються з
межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з
існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Одномандатний
виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним
поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких
збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить
інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів
міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про
утворення таких виборчих округів не приймаються.
7. Повідомлення про виборчі округи із зазначенням їх номерів,
меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому
окрузі оприлюднюються відповідною територіальною виборчою комісією
у місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі
неможливості, - в інший спосіб не пізніш як за 75 днів до дня
виборів".
11. Частини другу - четверту, шосту, дев'яту статті 18
викласти у такій редакції:
"2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку
голосів у випадку чергових, а також інших місцевих виборів, які
проводяться одночасно з виборами народних депутатів України,
використовуються звичайні, а також спеціальні виборчі дільниці, що
утворені у стаціонарних лікувальних закладах для проведення
виборів народних депутатів України.
3. У разі проведення повторних, позачергових, проміжних чи
перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно з виборами
народних депутатів України, звичайні та спеціальні (у стаціонарних
лікувальних закладах) виборчі дільниці на території села, селища,
міста утворюються відповідно сільською, селищною, міською
територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчого
комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних
рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів -
за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови,
голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно
до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського
голови.
4. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі
кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої
комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі
проведення кількох видів місцевих виборів рішення про єдину
нумерацію виборчих дільниць приймається територіальною виборчою
комісією найбільшої за розміром адміністративно-територіальної
одиниці";
"6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від
двадцяти до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці поділяються
на:
1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;
2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;
3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.
Якщо на відповідній території налічується менше або більше
від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок)
неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо
утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча
дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних
граничних значень чисельністю виборців";
"9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про
утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж,
місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій
оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший визначений
комісією спосіб впродовж п'яти днів з дня прийняття цього рішення,
але не пізніш як за 45 днів до виборів".
12. У статті 19:
1) пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:
"2) територіальної виборчої комісії - на територію
відповідного виборчого округу в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних
місцевих виборів";
2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Сільська, селищна, міська, районна у місті, районна
територіальна виборча комісія у випадках, передбачених цим Законом
здійснює повноваження окружної виборчої комісії з відповідного
виду місцевих виборів".
13. Статтю 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20. Статус виборчих комісій
1. Виборчі комісії місцевих виборів є спеціальними
колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку
та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати
додержання та однакове застосування законодавства України про
місцеві вибори. Виборчі комісії місцевих виборів діють на
підставі, в межах та у спосіб, встановлені Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.
2. Статус Центральної виборчої комісії визначається
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), цим та іншими законами
України. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ).
3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.
Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо
територіальних виборчих комісій, які виконують функцію окружних
виборчих комісій з відповідного виду місцевих виборів, а також
усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного
виборчого округу з питань організації підготовки та проведення
виборів депутатів та виборів сільського, селищного, міського
голови.
4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим з питань
організації та проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим є комісією вищого рівня щодо
територіальних районних та міських (міст республіканського
значення) виборчих комісій, які виконують функцію окружних
виборчих комісій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, а також дільничних виборчих комісій.
5. Статус дільничної виборчої комісії визначається цим та
іншими законами. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою.
Дільнична виборча комісія має власну печатку відповідно до зразка,
затвердженого Центральною виборчою комісією".
14. Доповнити статтею 20-1 такого змісту:
"Стаття 20-1. Вимоги до членів виборчих комісій
1. До складу виборчої комісії, яка здійснює організацію
підготовки та проведення відповідного виду місцевих виборів у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці чи
територіальній громаді, можуть входити громадяни України, які
мають право голосу на цих місцевих виборах.
2. Особа може одночасно входити до складу лише однієї
виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих
виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, які
проводяться одночасно.
3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у
депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського
голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи
організацій партій (блоків), а також представники партій (блоків)
у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу на виборах народних
депутатів України, офіційні спостерігачі, посадові та службові
особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування,
військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а
також громадяни, які утримуються в установах
кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення
умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у
встановленому законом порядку.
4. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії
Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів
цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.
5. Секретар виборчої комісії повинен володіти державною мовою
в обсязі, необхідному для ведення діловодства.
6. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не
можуть входити працівники відповідного закладу".
15. У статті 21:
1) перше речення частини першої замінити трьома реченнями
такого змісту: "Територіальна виборча комісія формується
відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті,
районною, обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки
Крим не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови,
заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості
не менше 8 і не більше 15 осіб за поданнями керівних органів
місцевих організацій партій (блоків) (не більш як на одну особу).
Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків)
перевищує 15, то їх участь у формуванні територіальної виборчої
комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок
жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією";
2) частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У
поданні кандидатур до складу територіальних виборчих комісій
зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів
виповнюється 18 років, - дата народження);
3) громадянство особи;
4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні
телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
10) посада в комісії, на яку пропонується особа";
3) частину одинадцяту виключити;
4) частини дванадцяту і чотирнадцяту викласти у такій
редакції:
"12. Розподіл керівних посад у територіальній виборчій
комісії здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть
участь лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим
пунктами 5, 8 і 9 частини восьмої цієї статті. Порядок
жеребкування визначається Центральною виборчою комісією";
"14. Орган, що прийняв рішення про формування територіальної
виборчої комісії, публікує зазначене рішення та склад виборчої
комісії у відповідних засобах масової інформації або, у разі
неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб не пізніш
як на сьомий день з дня його прийняття".
16. У статті 22:
1) частину першу після слів "за поданням" доповнити словами
"(не більш як на одну особу)";
2) частину третю викласти у такій редакції:
"3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих дільниць - 10 - 18 осіб;
2) для середніх дільниць - 14 - 20 осіб;
3) для великих дільниць - 18 - 24 особи.
На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує
п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у
складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії";
3) у частині четвертій слова та цифри "у частині одинадцятій
статті 21" замінити словом та цифрами "статті 20-1";
4) у частині п'ятій:
слова "міст Києва та Севастополя" замінити словами "міста
Севастополя", а слова "до складу конкретних дільничних виборчих
комісій" замінити словами "до складу відповідних дільничних
виборчих комісій (не більш як по одній особі до складу кожної
дільничної комісії)";
доповнити реченням такого змісту: "У поданні кандидатур до
складу дільничних виборчих комісій зазначається:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів
виповнюється 18 років, - дата народження);
3) громадянство особи;
4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні
телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
10) посада в комісії, на яку пропонується особа";
5) частини шосту - десяту викласти у такій редакції:
"6. Якщо число подань від місцевих організацій партій
(блоків) перевищує визначений частиною третьою цієї статті
граничний склад дільничної виборчої комісії, то їх участь у
формуванні дільничної виборчої комісії визначається за допомогою
жеребкування. Порядок жеребкування визначається Центральною
виборчою комісією.
7. Розподіл керівних посад у дільничній виборчій комісії
здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь
лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами
5, 8 і 9 частини п'ятої цієї статті. Порядок жеребкування
визначається Центральною виборчою комісією.
8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації
партії або блоку.
9. У разі якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті
строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничної
виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу
дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше від
кількості осіб, встановлених частиною третьою цієї статті,
дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною
виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості,
встановленій частиною третьою цієї статті, з обов'язковим
включенням кандидатур, поданих від районних, районних у місті,
міських чи вищого рівня місцевих організацій партій (блоків).
10. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про
її склад підлягає оприлюдненню у відповідних засобах масової
інформації або в інший спосіб, визначений органом, що утворив
комісію, впродовж семи днів з дня її утворення, але не пізніш як
за 28 днів до дня виборів".
17. У статті 24:
1) назву після слова "територіальних" доповнити словом
"(окружних)";
2) у частині другій:
у пункті 5 слова "уповноважених осіб" замінити словами
"представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій
(блоків)";
у пункті 8 слово "дільничним" замінити словом "відповідним";
у пункті 16 слова і цифри "статтею 75" замінити словами і
цифрами "статтями 72 і 75";
пункт 22 виключити;
3) частину третю викласти у такій редакції:
"3. Районна виборча комісія крім повноважень, визначених
частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування по
виборчих списках кандидатів у депутати від місцевих організацій
партій (блоків) до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласної ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки
відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим,
обласної виборчої комісії";
4) у частині четвертій:
пункти 3 і 10 викласти у такій редакції:
"3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину
нумерацію в межах села (кількох сіл, жителі яких добровільно
об'єдналися у сільську громаду), селища";
"10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою
засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці";
пункт 18 виключити;
5) у частині п'ятій:
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину
нумерацію відповідно в межах міста, району в місті (у випадку
проведення виборів до міської, районної у місті ради, міського
голови) з урахуванням вимог частини четвертої статті 18 цього
Закону";
пункт 26 виключити;
6) у частині шостій цифри "23" виключити;
7) частини сьому - дев'яту викласти у такій редакції:
"7. Сільська, селищна, міська виборча комісія сіл, селищ,
міст, розташованих у межах району (у складі міста відповідно до
існуючого адміністративно-територіального устрою), крім
повноважень, визначених частинами четвертою, п'ятою цієї статті,
встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати
від місцевих організацій партій (блоків) до районної (міської)
ради або міського голови у відповідному виборчому територіальному
окрузі і передає ці підсумки до районної (міської) територіальної
виборчої комісії.
8. Районна в місті виборча комісія, крім повноважень,
визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки
голосування до міської ради, на посаду міського голови у
відповідному виборчому територіальному окрузі, передає ці підсумки
до відповідної міської виборчої комісії.
9. Міська (міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення) виборча комісія, крім повноважень,
визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки
голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих
організацій партій (блоків) до Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласної ради у відповідному виборчому
територіальному окрузі і передає ці підсумки до виборчої комісії
Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії";
8) доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні,
районні, районні у місті, міські, селищні, сільські виборчі
комісії інформують Верховну Раду України, відповідні ради про хід
виборчого процесу та результати виборів".
18. У статті 26:
1) частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У день
голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні
результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування
в межах відповідного виборчого округу засідання територіальної
(окружної) або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови
присутності більше половини складу цієї комісії";
2) у частині восьмій слова "на вимогу не менш як однієї
третини від її складу" замінити словами "на вимогу трьох членів
комісії";
3) частини дев'яту і дванадцяту викласти у такій редакції:
"9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в
приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути
присутніми з додержанням вимог цього Закону:
1) члени Центральної виборчої комісії;
2) члени виборчої комісії вищого рівня;
3) кандидати у депутати, представники, уповноважені особи,
офіційні спостерігачі місцевих організацій партій (блоків) -
суб'єктів відповідного виборчого процесу (разом не більше двох
осіб від однієї місцевої організації партії (блоку);
4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського
голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї
особи від одного кандидата);
5) кандидати у депутати в одномандатних округах, їх довірені
особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного
кандидата);
6) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних
організацій;
7) представники засобів масової інформації (не більше двох
осіб від одного засобу масової інформації).
Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки
з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого
нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час
проведення голосування, а також на засіданні комісії при
підрахунку голосів та встановленні результатів голосування не
дозволяється";
"12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим
голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків,
передбачених цим Законом. Рішення комісії набирає чинності з
моменту його прийняття.
На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день
голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні
результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування
в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше
ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не
менше ніж двома третинами від числа присутніх на засіданні
комісії";
4) доповнити частиною двадцять другою такого змісту:
"22. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для
забезпечення своєї діяльності у здійсненні повноважень має апарат
виборчої комісії. Умови оплати праці працівників апарату виборчої
комісії Автономної Республіки Крим встановлюються Кабінетом
Міністрів України. Оплата праці працівників апарату виборчої
комісії Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів
бюджету Автономної Республіки Крим".
19. Частини третю і четверту статті 27 викласти у такій
редакції:
"3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови,
секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної
виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб),
дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох
осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої
повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці відповідно до
частини першої статті 29 цього Закону або здійснювати свої
повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі
цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією.
Зазначені особи на цей період звільняються від виконання
виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із
збереженням їх стажу.
Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії
Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на
постійній основі. Оплата їх праці встановлюється Кабінетом
Міністрів України і здійснюється за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим.
4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до
закінчення строку його повноважень у комісії не може бути
звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав,
пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії".
20. У статті 28:
1) назву після слова "повноважень" доповнити словом "складу";
2) частини третю, п'яту і восьму викласти у такій редакції:
"3. Повноваження усього складу відповідної територіальної,
дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в
установленому законом порядку органом, який її утворив, або за
рішенням суду у разі систематичного порушення комісією Конституції
України, цього та інших законів України";
"5. У разі дострокового припинення повноважень усього складу
виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче
від межі, встановленої у частині першій статті 21 і частині третій
статті 22 цього Закону, відповідний орган, який утворив виборчу
комісію, не пізніш як на сьомий день, але не пізніш як напередодні
дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає
до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у
порядку, встановленому цим Законом. Місцева організація партії
(блок) - суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження
якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання
кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість
вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього
Закону, не може бути відхилене";
"8. У разі якщо голова, заступник голови або секретар
виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього
обов'язки, відповідна територіальна або дільнична виборча комісія
може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим поданням
про його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин
членів складу комісії. Це подання підлягає обов'язковому розгляду
у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті. Рішення про
заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря
виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб
як членів відповідної виборчої комісії".
21. Частину першу статті 29 викласти у такій редакції:
"1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої
повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до
частини третьої статті 27 цього Закону, оплачується в розмірі та
порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки Крим, відповідного місцевого
бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (далі -
за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як
цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку і проведення виборів)".
22. Статтю 30 викласти у такій редакції:
"Стаття 30. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що
стосуються місцевих виборів
1. Суб'єкт виборчого процесу (за винятком виборчої комісії)
має право звернутися до виборчої комісії або до суду відповідно зі
скаргою чи позовною заявою, що стосується виборчого процесу, з
урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
2. Суб'єкт виборчого процесу (за винятком виборчої комісії)
може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність, що стосується
виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:
1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;
2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи
службової особи;
3) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої
організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім
рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення)
належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої
організації партії;
4) засобу масової інформації, його посадової чи службової
особи або творчого працівника;
5) іншого суб'єкта виборчого процесу.
3. Виборча комісія може оскаржити до суду рішення, дію чи
бездіяльність, що стосується виборчого процесу, таких суб'єктів
оскарження:
1) органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи
службової особи;
2) засобу масової інформації, його посадової чи службової
особи або творчого працівника;
3) кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови;
4) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої
організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім
рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення)
належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої
організації партії.
4. Рішення, дія чи бездіяльність дільничної виборчої комісії,
територіальної виборчої комісії, яка виконує функцію окружної
виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів, члена такої
виборчої комісії може бути оскаржено до відповідної територіальної
виборчої комісії або до суду.
5. Рішення, дія чи бездіяльність територіальної виборчої
комісії, члена територіальної виборчої комісії може бути оскаржено
до суду.
6. Дія чи бездіяльність засобу масової інформації, його
посадової чи службової особи або творчого працівника може бути
оскаржена до суду.
7. Виборець може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність
суб'єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність
порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо
участі у виборчому процесі.
8. Суд, до якого подано позовну заяву, невідкладно повідомляє
відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про її
надходження, а також про ухвалене судом рішення.
9. Якщо позовну заяву прийнято судом до розгляду і з того ж
питання та з тих же підстав подано скаргу до виборчої комісії,
виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження
позовної заяви зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням
законної сили".
23. Доповнити статтями 30-1, 30-2, 30-3, 30-4 і 30-5 такого
змісту:
"Стаття 30-1. Строки оскарження
1. Скарга до виборчої комісії або позовна заява до суду
можуть бути подані суб'єктом виборчого процесу у п'ятиденний строк
з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності
суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах
другій, третій і четвертій цієї статті та частині п'ятій статті 32
цього Закону.
2. Скарга або позовна заява щодо порушень, що мали місце до
дня голосування, можуть бути подані у строк, встановлений частиною
першою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня,
що передує дню голосування.
3. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування,
може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не
пізніше закінчення голосування.
4. Скарга або позовна заява щодо рішень, дій чи бездіяльності
виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день
голосування, під час підрахунку голосів та встановлення
результатів голосування на дільниці, можуть бути подані до
виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня
прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
5. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день
строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена
законом.
6. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання
скарги відповідною виборчою комісією.
7. Строк подання скарги продовженню або поновленню не
підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її
недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення
суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини
третьої статті 30-3 цього Закону.
8. Зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою
під час розгляду скарги відповідною виборчою комісією, викликані
виявленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі
скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим
обмеженням строків.
Стаття 30-2. Форма та зміст скарги та позовної заяви
1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі.
Скарга повинна містити:
1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;
2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта
звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а
також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта
оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер
засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт
звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення,
ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі
скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;
9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою (представника) із
зазначенням дати підписання.
2. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що
приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів
оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.
3. Форма та зміст позовної заяви до суду визначаються
Кодексом адміністративного судочинства України.
Стаття 30-3. Порядок і строки розгляду скарг і позовних заяв
1. Порядок і строки розгляду позовної заяви судом
визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.
2. Розгляд скарг виборчою комісією здійснюється у порядку,
встановленому цією статтею.
3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 30-2 цього
Закону, повертається відповідно головою або заступником голови
територіальної або дільничної виборчої комісії суб'єкту звернення
зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня
надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування,
в день голосування чи наступного дня, - невідкладно. При
поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік
недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на
можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно
до вимог статті 30-2 цього Закону у передбачені цим Законом
строки.
4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками
або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення
про залишення її без розгляду по суті.
5. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 30-2 цього
Закону, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму
засіданні не пізніш як на п'ятий день з дня її отримання, за
винятком випадків, передбачених частинами шостою - восьмою цієї
статті та частинами п'ятою і шостою статті 32 цього Закону.
6. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування,
розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною
п'ятою цієї статті, але не пізніше початку голосування.
7. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування,
подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу
після закінчення голосування.
8. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування,
під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування
на дільниці, подана до територіальної виборчої комісії,
розглядається територіальною виборчою комісією у дводенний строк з
дня її подання.
9. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним
проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними
органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої
комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів
щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня
отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення
отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день
голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про
наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють
виборчу комісію, яка до них звернулася.
10. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з
обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі
скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб
рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами
електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається
повідомлення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та
заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з
фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги
окремою письмовою довідкою, яка долучається до протоколу.
Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були
належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду
скарги.
11. Копії скарги та доданих до неї документів надаються
суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у
разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт
оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які
беруться до розгляду виборчою комісією.
12. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без
розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення
зі скаргою або з порушенням строків оскарження, встановлених цим
Законом.
13. Суди, виборчі комісії, правоохоронні органи (прокуратура,
міліція) організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому
числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб
забезпечити прийом і розгляд позовних заяв, скарг та звернень
виборчих комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.
Стаття 30-4. Докази
1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює
наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і
заперечення скаржника, суб'єкта оскарження чи заінтересованих
осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного
розгляду скарги, можуть бути:
1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні),
які містять відомості про обставини, що мають значення для
правильного розгляду скарги;
2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових
і службових осіб органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій,
відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб'єкта
розгляду скарги, в тому числі і членів виборчої комісії на
виконання повноважень виборчої комісії;
3) речові докази;
4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої
комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою
або суб'єкта оскарження.
2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі
скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча
комісія - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом
(витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на
прохання суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження,
заінтересованих осіб.
3. Якщо суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи
заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин,
на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі
наявних доказів.
4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають
значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають
значення для розгляду скарги або не мають доказової сили,
зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду
скарги.
5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені
певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами
доказування.
6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у
встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу,
виборча комісія має право вимагати подання оригіналу або
самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду
скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає
оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена у
встановленому порядку його копія.
7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного
доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх
сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед
встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених
судовим рішенням, що набрало законної сили.
Стаття 30-5. Рішення за підсумком розгляду скарги, позовної
заяви
1. Рішення виборчої комісії повинно бути законним і
обґрунтованим.
2. Під час розгляду скарги щодо рішення суб'єкта оскарження
виборча комісія вирішує:
1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом
оскарження;
2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження
на законних підставах;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »