Документ 3507-IV, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань
"Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями
соціального захисту військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.249 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "Про стан
забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" (додаються).
2. Кабінету Міністрів України, комітетам Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності та з питань національної безпеки і оборони у четвертому
кварталі 2006 року поінформувати Верховну Раду України про
виконання Рекомендацій, схвалених цією Постановою.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності та з питань національної безпеки і
оборони.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3507-IV

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2006 року N 3507-IV
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань "Про стан забезпечення
житлом та іншими гарантіями соціального захисту
військовослужбовців, осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ
та деяких інших осіб"

Учасники парламентських слухань "Про стан забезпечення житлом
та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб", які відбулися 8 лютого 2006 року, відзначають,
що внесена до порядку денного проблема є однією із найскладніших
соціальних проблем України, яка протягом останніх років постійно
загострюється, а тому потребує невідкладного й дієвого втручання
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів
України в її розв'язання.
Відсутність в Україні єдиної державної стратегії радикального
вирішення соціальних проблем особового складу та пенсіонерів
Збройних Сил і правоохоронних структур України, підміна рішучих і
кардинальних заходів обмежено дозованими фінансовими видатками,
які за останні роки хоча й збільшувалися, проте забезпечували
зазначені соціальні потреби лише частково, призвели до критичного
накопичення житлових та інших труднощів у соціальній сфері
зазначених категорій осіб.
Це створило соціальну напругу у військовому, правоохоронному
і ветеранському середовищах, спричинило зниження престижу
військової служби та роботи у правоохоронних органах, що підриває
боєздатність Збройних Сил України та суттєво знижує професійну
спроможність правоохоронної системи держави.
Учасники парламентських слухань зазначають, що законодавча
база у питанні забезпечення житлом військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів та їхніх сімей є недосконалою.
Вона не містить ефективних гарантій проти нецільового використання
коштів, отриманих на будівництво чи закупівлю житла, правових
механізмів захисту від усталених у цій сфері зловживань, а
створена Кабінетом Міністрів України система фінансування
Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та
членів їх сімей ( 2166-99-п ) виявилася недієздатною. Як наслідок
такого правового безладдя - кошти Державного бюджету України в
багатьох випадках або використовувалися не за призначенням, або
розкрадалися.
Ця хибна практика не викорінена і дотепер. Як і раніше, кошти
Державного бюджету України використовуються не тільки за
відсутності дієвого відомчого фінансового контролю, а й за умов
безконтрольності з боку Державного казначейства України.
Не дивно, що протягом 2001-2006 років у Збройних Силах
України та правоохоронних відомствах не відбулося скорочення
кількості об'єктів незавершеного будівництва, оскільки рух
інвестицій в сумі 755 млн гривень здійснювався в цей період за
межами казначейського виконання Державного бюджету України.
Користуючись бездіяльністю органів Міністерства фінансів
України та Державного казначейства України, головні розпорядники
коштів спрямували більше 700 млн гривень у дебіторську
заборгованість, позбавивши безквартирних людей в погонах житла,
яке вони мали отримати на ці кошти.
У 2003-2004 роках кожна третя гривня із суми, що була
виділена Державним бюджетом України силовим та правоохоронним
відомствам на житлове будівництво, використана з порушенням
бюджетного законодавства. Цьому сприяли відсутність погоджених
планів будівництва з титульними списками забудови та безпідставно
велика кількість замовників будівництва.
До цього часу продовжується незаконна практика, коли
замовники будівництва не виконують програмні завдання щодо
створення фондів службового житла, хоча загальновідомо, що саме
його відсутність створює умови для неодноразового та позачергового
надання квартир, різних зловживань посадовими особами.
Систематичне порушення встановлених законодавством тендерних
процедур, укладення численних ризикованих угод із підрядчиками,
які не виконували умови попередніх договорів, призвели до втрати
зворотного зв'язку та звітності між витраченими коштами та
отриманими результатами.
З огляду на зазначені обставини склалася цілком закономірна
ситуація - на початок 2005 року на квартирному обліку в гарнізонах
Збройних Сил України перебувало 45,5 тис. сімей
військовослужбовців, а отримала житло за 9 місяців того ж року
1641 сім'я. У внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ
України із 3269 сімей військовослужбовців протягом 2005 року
отримала житло лише 251 сім'я. В цілому ж по Міністерству
внутрішніх справ України на початок минулого року на квартирному
обліку перебувало 18112 сімей працівників міліції, а на кінець
року - на 421 сім'ю більше, хоча за рік було побудовано і придбано
1100 квартир.
У зв'язку з цим особливо цинічними здаються дії посадових
осіб, які провокують подальшу соціальну напругу серед військових,
у правоохоронних та ветеранських колективах, навмисно гальмуючи
заселення наявного житлового фонду. Так, станом на лютий 2006 року
лише в Міністерстві оборони України залишилися незаселеними
468 квартир, отриманих ним від юридичних осіб ще у
2003-2004 роках.
Не кращим чином вирішуються ці питання в інших силових та
правоохоронних структурах, передусім у Міністерстві внутрішніх
справ України. Наприклад, цьому відомству у вересні 2004 року
державою було додатково виділено на житлове будівництво
25 млн гривень, проте кошти безслідно зникли. Факт
загальновідомий, але чомусь замовчується, винні особи, на яких
працівники міліції прямо вказують, ніякої відповідальності не
понесли і вкрадені кошти державі не повернули.
В учасників парламентських слухань викликає особливе
занепокоєння нереагування правоохоронних органів держави,
насамперед Генеральної прокуратури України, на численні факти
зловживань посадовців, викрадення великих грошових сум, шахрайства
з квартирними чергами та інші правопорушення, виявлені в
Міністерстві оборони України, Міністерстві внутрішніх справ
України, інших силових та правоохоронних структурах.
Так, Рахунковою палатою протягом 2002-2004 років проведено
перевірки щодо використання коштів Державного бюджету України на
будівництво житла для особового складу та пенсіонерів Міністерства
оборони України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх
справ України. Матеріали цих перевірок, в результаті яких виявлено
численні порушення, півроку тому були направлені Кабінету
Міністрів України, Секретарю Ради національної безпеки і оборони
України, Генеральному прокурору України, всім силовим та
правоохоронним відомствам.
На день проведення парламентських слухань Рахункова палата
отримала відповіді на зазначені матеріали перевірок, аналіз яких
показав, що головні розпорядники коштів фактично стали на шлях
нівелювання порушень, а основоположні пропозиції Рахункової палати
просто проігнорували, хоча й погодилися з ними.
Незадовільне забезпечення житлом військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб є однією з основних причин великої плинності
кадрів та незадовільного комплектування кваліфікованими фахівцями
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, інших
правоохоронних відомств та неналежного виконання ними службових
обов'язків.
Так, із системи Міністерства внутрішніх справ України лише
протягом 2005 року звільнилося майже 19 тисяч працівників, третина
з яких - переважно молоді люди, які пішли з системи зокрема через
відсутність можливості забезпечення житлом, а також низький рівень
оплати праці. На зміну їм прийшла молодь - майже 100 тисяч осіб, з
яких кожний п'ятий не забезпечений житлом і навіть не може набути
права стати на квартирний облік. Слід також зазначити, що на
квартирному обліку черговиків системи Міністерства внутрішніх
справ України більше половини осіб - це пенсіонери, які стоять на
черзі від десяти до двадцяти років.
Учасники парламентських слухань звертають увагу і на суттєву
недостатність фінансування затверджених Урядом України програм
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей,
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, інших
працівників силових і правоохоронних відомств, що пояснюється
невизначеністю законодавчої норми щодо річного обсягу фінансування
та кредитування таких програм.
Існуюча система залучення та використання інвестицій,
спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців,
працівників правоохоронних відомств та пенсіонерів поза доходною
та видатковою частинами Державного бюджету України, є вкрай
недосконалою, а тому й призвела до неефективного їх використання.
Через відсутність належного контролю з боку Міністерства фінансів
України і Державного казначейства України та замовників
будівництва вона давала можливість вивести з-під державного
контролю і не враховувати в дохідній та видатковій частинах
Державного бюджету України інвестиції на будівництво такого житла.
За даними Рахункової палати, контроль за повнотою надходжень
та витрачанням коштів, всупереч Бюджетному кодексу України
( 2542-14 ), був перекладений на уповноважені організації. Це
створило умови для недотримання встановленого чинним
законодавством порядку закупівлі за бюджетні кошти товарів і
послуг для державних потреб на конкурсній основі, а також
незастосування штрафних санкцій за невиконання договірних
зобов'язань. Претензійно-позовна робота щодо повернення оплаченого
житла міністерствами та відомствами проводилася недостатньо,
штрафні санкції за невиконання умов договорів не застосовувалися.
Недосконалість норм чинного житлового законодавства дає
можливість місцевим органам влади розглядати питання забезпечення
житлом звільнених військовослужбовців на свій розсуд, що також
призводить до численних зловживань.
Не повністю розв'язано проблему ліквідації диспропорцій у
розмірах пенсій, і навіть можливість такого вирішення на сьогодні
є дуже проблематичною. Раніше це питання вирішувалося у судовому
порядку, але у зв'язку з прийняттям Пленумом Верховного Суду
України 15 квітня 2005 року постанови за результатами розгляду
судової практики вирішення пенсійних справ за позовами колишніх
військовослужбовців та працівників міліції стало неможливим.
Протягом останніх років всупереч вимогам Конституції України
( 254к/96-ВР ) створена така законодавча практика, яка
продовжується і тепер, за якої права військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів та силових відомств, а також їх
пенсіонерів на соціальні гарантії, компенсації та пільги щорічно
обмежуються через зупинення законом про Державний бюджет України
дії окремих соціальних норм чинних законів. Тому і сьогодні не
може бути ніякої впевненості в тому, що завтра соціальний захист
громадян цих категорій не погіршиться.
Учасники парламентських слухань "Про стан забезпечення житлом
та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" р е к о м е н д у ю т ь:
1. Верховній Раді України:
1) забезпечити першочергове опрацювання, розгляд та прийняття
законопроектів з питань соціального захисту військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб, насамперед проекту Закону України про надання
житлових позик військовослужбовцям, особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам
(реєстр. N 8485);
2) прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України та
прийняття проекту Житлового кодексу України (реєстр. N 8438);
3) ініціювати розробку та прийняття закону, спрямованого на:
створення єдиного державного механізму, який би дозволив за
участю органів місцевого самоврядування та громадськості
забезпечити дотримання державних гарантій щодо надання житла
особовому складу та пенсіонерам Збройних Сил і правоохоронних
органів;
запровадження прозорої системи залучення, розподілу та
витрачання коштів, що спрямовуються на будівництво (придбання)
житла для зазначених категорій громадян;
унеможливлення незаконного і необґрунтованого відчуження
земельних ділянок, державного майна, що можуть бути використані
для будівництва (придбання) такого житла, нецільового використання
центральними органами виконавчої влади коштів, спрямованих на
житлове будівництво, зловживань під час ведення квартирного
обліку, розподілу житла та коштів на його придбання.
2. Президенту України:
1) провести засідання Ради національної безпеки і оборони, на
якому всебічно розглянути питання соціального захисту особового
складу та пенсіонерів Збройних Сил і правоохоронних структур
України, органічно поєднавши їх із рівнем боєздатності та
боєготовності військ, обороноздатності і безпеки держави та
професійної спроможності правоохоронних органів щодо підтримання
належного правопорядку в країні;
2) встановити контроль з боку Секретаріату Президента України
за реалізацією державних заходів щодо забезпечення особового
складу та пенсіонерів Збройних Сил і правоохоронних структур
України житлом та іншими гарантіями соціального захисту;
3) ініціювати прискорення пенсійної реформи, яка б
унеможливлювала існування безпідставно великих диспропорцій у
розмірах пенсій та враховувала специфіку, особливості, складність
і важливість професійної діяльності особи, якій нараховується
пенсія, ступінь посадової відповідальності, фаховість тощо.
3. Кабінету Міністрів України:
1) розробити урядові законопроекти, спрямовані на
вдосконалення законодавчої бази з питань соціального захисту
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб, а також пенсіонерів
Збройних Сил і правоохоронних органів України, передбачивши
однаковий підхід до порядку визначення черговості отримання житла,
взяття на квартирний облік та його збереження у разі зміни місця
проживання, однозначність у визначенні переліку категорій вказаних
осіб, забезпечення житловою площею яких здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України;
2) спільно з Національним банком України розробити механізм
випуску цільових облігацій внутрішньої державної позики з метою
залучення коштів на будівництво житла для особового складу та
пенсіонерів Збройних Сил і правоохоронних відомств, передбачивши
розміщення вказаних облігацій в комерційних банках за рахунок
коштів резерву на можливі втрати за позиками комерційних банків, і
механізм економічного стимулювання банків та інших фінансових
установ, які виділяють кредитні ресурси на будівництво та
придбання житла для цих категорій громадян;
3) запровадити механізм кредитування військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб і членів їх сімей для будівництва та придбання
житла, аналогічний механізму пільгового молодіжного кредитування;
4) запровадити механізм фінансування будівництва та придбання
житла для зазначених категорій осіб із розрахунку: 50 відсотків
вартості житла - за кошти громадян, 50 відсотків - за кошти
спеціального фонду відповідних бюджетів, у тому числі й місцевих;
5) розглянути можливість звільнення від податку на додану
вартість будівництва та операцій з придбання житла за рахунок
бюджетних коштів для особового складу та пенсіонерів Збройних Сил
України і правоохоронних структур;
6) запровадити механізм звільнення замовників будівництва
житла для зазначених категорій громадян від відрахувань місцевим
органам влади на розвиток соціальної інфраструктури при здійсненні
такого будівництва;
7) визначити механізм виділення земельних ділянок під
будівництво житла для особового складу та пенсіонерів Збройних Сил
і правоохоронних органів України;
8) з метою запровадження єдиної державної системи
забезпечення житлом особового складу та пенсіонерів Збройних Сил і
правоохоронних відомств передбачити створення урядового органу з
функціями міжвідомчої координації (Державний департамент з
відомчого житлового забезпечення) та спеціалізованої небанківської
фінансової установи для вирішення питань фінансування відповідних
житлових програм (служба житлових позик);
9) створити єдину зведену базу даних з квартирної черги
військовослужбовців, удосконалити методику її формування за
категоріями військовослужбовців;
10) передбачати в державному бюджеті на кожний рік обсяги
субвенцій для силових та правоохоронних відомств з метою
спрямування певних сум органам влади на місцях. Обсяги таких
субвенцій передбачати у процентному відношенні по кожній категорії
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів залежно
від загальної чисельності тих, хто перебуває на квартирному
обліку, створивши систему дієвого контролю за порядком
використання територіальними громадами відповідних субвенцій
Державного бюджету України місцевим бюджетам на будівництво житла
для особового складу та пенсіонерів Збройних Сил і правоохоронних
структур та порядком розподілу такого житла;
11) розробити нормативно-правову базу та механізм закупок
житла на вторинному ринку для даної категорії осіб або виплати
грошової компенсації взамін житла за середніми та найнижчими
цінами житла для даного регіону, які встановлені за результатами
відкритих тендерів;
12) провести аналіз сучасного стану інвентаризації, аудит
військових об'єктів і містечок, які реалізовані та підлягають
конверсії або відчуженню, і розглянути питання щодо відчуження
об'єктів, територій військових містечок, що реалізовані з
порушенням законодавства. У разі виявлення порушень, які містять
ознаки злочину, направляти матеріали до правоохоронних органів для
реагування відповідно до вимог чинного законодавства;
13) направляти кошти від реалізації військових об'єктів,
майна, територій військових містечок, розташованих у певному
регіоні, безпосередньо на забезпечення безквартирних
військовослужбовців цього регіону житлом;
14) розглянути питання доцільності створення міжвідомчої
програми по закінченню будівництва незавершених будинків;
15) забезпечити щорічне (починаючи з першого кварталу
2006 року) ритмічне фінансування через органи державного
казначейства будівництва житла для військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб.
4. Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх
справ України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Службі безпеки України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Зовнішній розвідці України,
Управлінню державної охорони України, Державній податковій
адміністрації України, Державному департаменту України з питань
виконання покарань:
1) запровадити відомчу систему фінансового контролю за
витрачанням бюджетних коштів, отриманих на будівництво житла для
особового складу та пенсіонерів Збройних Сил і правоохоронних
структур;
2) забезпечити постійний контроль за роботою відомчих
житлових комісій, дотриманням ними вимог чинного законодавства при
формуванні квартирних черг, веденні квартирного обліку та
розподілі житла серед зазначених категорій осіб;
3) враховуючи факти численних зловживань та фальсифікацій у
питаннях взяття на квартирний облік, дотримання черговості й руху
квартирних черг та розподілу житла, провести повсюдно протягом
першого півріччя 2006 року за участю представників ветеранських
організацій та громадськості перевірки виконання вимог житлового
законодавства за останні 5 років. Матеріали перевірок, у разі
виявлення ознак злочинів, невідкладно передавати до органів
прокуратури.
Інформацію щодо проведених перевірок, їх результатів та
вжитих заходів надіслати відповідно комітетам Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності та з питань національної безпеки і оборони до
10 липня 2006 року;
4) створити необхідні умови для здійснення громадськістю,
насамперед ветеранськими організаціями, постійного дієвого
контролю за законністю взяття на квартирний облік, рухом
квартирних черг, будівництвом, придбанням та розподілом житла.
5. Міністерству оборони України кошти, передбачені Державним
бюджетом України на 2006 рік ( 3235-15 ) на будівництво та
придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України,
розподілити пропорційно до наявної кількості військовослужбовців,
які перебувають на квартирному обліку в гарнізонних чергах, а
також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають на квартирному обліку в місцевих органах влади, у тому
числі ветеранів військової служби, які мають бути забезпечені
житлом позачергово.
6. Органам місцевого самоврядування на виконання Комплексної
програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх
сімей ( 2166-99-п ) надавати земельні ділянки для зазначеної
категорії осіб під індивідуальне житлове будівництво з подальшою
передачею у власність, а також здійснювати інші заходи,
передбачені зазначеною програмою.
Учасники парламентських слухань висловлюють впевненість у
тому, що ці Рекомендації, схвалені Верховною Радою України, будуть
враховані нею, а також Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, керівниками силових та правоохоронних відомств держави,
регіональних і місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування для створення законодавчих,
організаційно-управлінських, фінансових, інших передумов належного
забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту
особового складу, пенсіонерів Збройних Сил і правоохоронних
органів України.вгору