Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 21.03.2002352
Документ 352-2002-п, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава 955-2013-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 березня 2002 р. N 352
Київ
Про затвердження Положення про
підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу
та прийняття призовників на військову службу
за контрактом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1249 ( 1249-2005-п ) від 21.12.2005
N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

{ У назві та тексті Постанови після слів "на строкову
військову службу" доповнено словами "та прийняття
призовників на військову службу за контрактом"
згідно з Постановою КМ N 1249 ( 1249-2005-п ) від
21.12.2005 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття
призовників на військову службу за контрактом (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2002 р. N 352

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу
та прийняття призовників на військову службу
за контрактом
( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1249 ( 1249-2005-п ) від 21.12.2005 )
{ У тексті Положення:
слова "освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки
спеціаліста або магістра" та "Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" в усіх відмінках замінено відповідно словами "або професійно-технічна освіта" та "Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) у відповідному відмінку, а слова "облікова карта" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "облікова картка" у відповідному відмінку і числі; доповнено після слів "командувач" та "оперативне командування" у всіх відмінках і формах числа відповідно словами "(начальник)" та "(територіальне управління)" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }

I. Загальні питання
1. Це Положення визначає:
повноваження органів військового управління та обов'язки
посадових осіб Збройних Сил з підготовки юнаків до військової
служби, підготовки та проведення призову громадян на строкову
військову службу;
основні вимоги до підготовки допризовників та призовників до
військової служби;
порядок приписки громадян до призовних дільниць, ведення
військового обліку призовників та взаємодію військових
комісаріатів з державними органами та органами місцевого
самоврядування з питань виконання громадянами правил військового
обліку;
порядок призову громадян на строкову військову службу та
відправлення їх до військових частин;
порядок роботи з відбору громадян призовного віку, які не
проходили строкової військової служби і мають вищу або
професійно-технічну освіту, для прийняття на військову службу за
контрактом. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1249 ( 1249-2005-п ) від 21.12.2005 )
2. Комплектування військових частин, військових навчальних
закладів, установ і організацій Збройних Сил та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань (далі - Збройні
Сили та інші військові формування) військовослужбовцями із числа
громадян призовного віку проводиться шляхом їх призову на строкову
військову службу або прийняття на військову службу за контрактом
осіб, які не проходили строкову військову службу і мають вищу
або професійно-технічну освіту. ( Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1249 ( 1249-2005-п )
від 21.12.2005 )
Громадяни, призвані на строкову військову службу, пропорційно
розподіляються між Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями з урахуванням стану здоров'я, фізичного розвитку,
освітньої та спеціальної підготовки, ділових, психологічних,
моральних якостей, а також з урахуванням потреби у
військовонавчених ресурсах військовозобов'язаних.
3. Командувачі (начальники) військ оперативних командувань
(територіальних управлінь), військовий комісар Автономної
Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські
військові комісари, міські та районні військові комісари (далі -
обласні, районні військові комісари) здійснюють керівництво та
несуть відповідальність за всебічну підготовку громадян до
військової служби, проведення найбільш доцільного пропорційного
розподілу молодого поповнення в інтересах забезпечення високої
бойової готовності об'єднань, з'єднань, військових навчальних
закладів та військових частин.
4. Керівництво діяльністю військових комісаріатів з
підготовки громадян до військової служби, проведення приписки до
призовних дільниць, організації військового обліку призовників, їх
відбору для прийняття на військову службу за контрактом та
проведення чергового призову громадян на строкову військову службу
здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1249
( 1249-2005-п ) від 21.12.2005 )
5. На командувачів (начальників) військ оперативних
командувань (територіальних управлінь) покладається:
відповідальність за стан роботи у військових комісаріатах з
питань підготовки громадян до військової служби, проведення
приписки громадян до призовних дільниць, організації ведення їх
військового обліку, всебічного вивчення особистих якостей
призовників, їх відбору для прийняття на військову службу за
контрактом та своєчасного призову на строкову військову службу;
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1249 ( 1249-2005-п ) від 21.12.2005 )
організація контролю за підготовкою призовників з
військово-технічних спеціальностей та допризовною підготовкою
юнаків;
керівництво та контроль за розробленням планів чергового
призову громадян на строкову військову службу в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з урахуванням
пропорційного їх розподілу та потреби в накопиченні
військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних для Збройних Сил
та інших військових формувань, організація відправок у військові
частини громадян, призваних на строкову військову службу;
підбиття підсумків роботи військових комісаріатів з
підготовки та проведення призову за минулий рік на нарадах
керівного складу оперативних командувань (територіальних
управлінь) та доведення їх результатів до начальника Генерального
штабу Збройних Сил. { Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
6. Військові комісари несуть відповідальність за проведення
приписки до призовних дільниць громадян, яким у рік приписки
виповнюється 17 років, забезпечення ведення в повному обсязі
військового обліку осіб призовного віку, якісної підготовки
громадян до військової служби, всебічне вивчення особистих якостей
призовників, відбір кандидатів для прийняття на військову службу
за контрактом, своєчасне проведення призову громадян на строкову
військову службу та організоване відправлення їх до військових
частин. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1249 ( 1249-2005-п ) від 21.12.2005, N 1841
( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
На військові комісаріати покладається:
здійснення контролю за виконанням громадянами та посадовими
особами вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 );
своєчасне розроблення та подання на розгляд Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування пропозицій щодо організації підготовки
громадян до військової служби, приписки і призову їх на строкову
військову службу та організованого відправлення призваних до
військових частин;
проведення разом з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами
Товариства сприяння обороні України (ТСО), іншими громадськими
організаціями, підприємствами, установами та організаціями,
навчальними закладами активної роботи з підготовки громадян
допризовного та призовного віку до військової служби, роз'яснення
вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 );
забезпечення формування навчальних груп призовників для
підготовки у навчальних закладах ТСО та професійно-технічних
навчальних закладах, а також контроль за ходом підготовки
спеціалістів;
своєчасний добір та проведення інструктивно-методичних занять
з лікарями, технічними працівниками та іншим обслуговуючим
персоналом, який залучається для роботи на призовних дільницях;
підготовка пропозицій щодо визначення персонального складу
призовних комісій Автономної Республіки Крим, областей, районів і
міст та подання їх на затвердження Голові Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та головам місцевих державних
адміністрацій відповідно.
II. Підготовка допризовників і призовників
до строкової військової служби
Підготовка допризовників і призовників до строкової
військової служби включає:
допризовну підготовку;
підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей;
фізичну підготовку;
лікувально-оздоровчу роботу;
підвищення рівня освітньої підготовки;
вивчення державної мови;
патріотичне виховання.
Допризовна підготовка і підготовка
призовників з військово-технічних
спеціальностей
7. Допризовна підготовка і підготовка призовників з
військово-технічних спеціальностей організовується та проводиться
відповідно до вимог Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2000 р. N 1770 ( 1770-2000-п ) "Про
затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку
призовників з військово-технічних спеціальностей" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2121).
Фізична підготовка
8. Метою фізичної підготовки громадян допризовного і
призовного віку є підготовка фізично міцних юнаків шляхом
залучення до занять військово-прикладними видами спорту для
подальшого проходження ними військової служби у Збройних Силах та
інших військових формуваннях.
9. Фізична підготовка допризовників і призовників
організовується за програмою фізичної культури центральними
органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, фізичної
культури і спорту у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і
клубах.
10. На районні військові комісаріати покладається:
планування та організація у взаємодії з місцевими органами
управління у галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту
заходів щодо підвищення рівня фізичної підготовки громадян
допризовного і призовного віку;
проведення добору призовників-спортсменів, які мають
спортивні розряди, з метою укомплектування спортивних підрозділів
Збройних Сил, інших військових формувань, збірних команд міст,
районів, областей для участі в спортивних змаганнях допризовної
молоді.
Про хід роботи з фізичної підготовки військові комісаріати
повинні один раз на рік інформувати місцеві органи виконавчої
влади, обласний військовий комісаріат.
Лікувально-оздоровча робота
11. Лікувально-оздоровча робота з громадянами допризовного і
призовного віку організовується за місцем їх проживання, навчання
або роботи в лікувально-профілактичних і фізкультурно-оздоровчих
закладах.
12. Метою лікувально-оздоровчої роботи є виявлення
захворювань, лікування та оздоровлення громадян допризовного та
призовного віку для підвищення ступеня їх придатності до
військової служби.
Органи управління охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва і Севастополя відповідно до
законодавства забезпечують проведення лікувально-профілактичних та
оздоровчих заходів з громадянами допризовного і призовного віку.
Військові комісаріати разом з органами управління охороною
здоров'я планують і контролюють проведення лікувально-оздоровчої
роботи та один раз на рік інформують місцеві органи виконавчої
влади про її результати. { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
Підвищення рівня освітньої
підготовки та вивчення державної мови
13. У період проведення приписки громадян до призовних
дільниць та їх призову на строкову військову службу військові
комісаріати зобов'язані виявляти призовників, які мають низьку
освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють
державною мовою. При цьому складаються списки призовників, які:
{ Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню
підготовку, а також не володіють або погано володіють державною
мовою, для інформування керівників навчальних закладів щодо
організації з ними додаткових занять;
не навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню
підготовку, для передачі місцевим органам управління у галузі
освіти і науки, з метою прикріплення їх до навчальних закладів або
направлення на відповідні курси.
Контроль за відвідуванням призовниками відповідних навчальних
закладів і курсів покладається на місцеві органи управління у
галузі освіти і науки.
Військові комісаріати інформують один раз на рік місцеві
органи виконавчої влади про хід роботи з призовниками, які мають
низький рівень освітньої підготовки, не володіють або недостатньо
володіють державною мовою. { Пункт 13 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
Патріотичне виховання
14. Головним завданням у підготовці громадян допризовного та
призовного віку до військової служби є виховання їх у дусі
патріотичного обов'язку, поваги до військової служби, готовності
до захисту Вітчизни.
15. Військові комісаріати за участю місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових,
молодіжних та інших громадських організацій зобов'язані проводити
систематичну роботу з патріотичного виховання молоді,
зосереджуючи увагу на:
роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики держави,
рішень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо
зміцнення Збройних Сил, інших військових формувань, пропаганди
успіхів, висвітлення історичного шляху Збройних Сил та інших
військових формувань;
активізації роботи з професійної орієнтації громадян на
опанування військових спеціальностей та можливості проходження
військової служби за контрактом; ( Абзац третій пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1249 ( 1249-2005-п )
від 21.12.2005 )
роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), Військової
присяги на вірність Українському народові ( 1936-12 ) та
військових статутів;
організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками
бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань,
відвідування військових частин, кораблів, вищих військових
навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають
військові навчальні підрозділи;
налагодженні відносин підприємств, установ, організацій і
навчальних закладів з військовими частинами і кораблями, де
проходять службу громадяни, яких призвано на строкову військову
службу та прийнято на військову службу за контрактом з цих
колективів. ( Абзац шостий пункту 15 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1249 ( 1249-2005-п ) від 21.12.2005 )
16. Військові комісаріати щороку вносять свої пропозиції
відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, а також громадським організаціям щодо
вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді з метою
забезпечення її належної організації в загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в
установах, організаціях та за місцем проживання. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1841
( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
III. Організація роботи з приписки громадян
до призовних дільниць
17. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться
відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 ), вимог цього Положення, наказів та директив
Міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил.
Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття
громадян на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до
військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки,
здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у
період приписки вивчаються ділові і моральні якості допризовників.
На підставі даних про приписку громадян до призовних дільниць
районними військовими комісаріатами проводиться попередній
розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил,
іншими військовими формуваннями, виявляються кандидати для
направлення до вступу у вищі військові і вищі навчальні заклади,
які мають військові навчальні підрозділи, здійснюється направлення
призовників для проходження підготовки з військово-технічних
спеціальностей у навчальні заклади ТСО і професійно-технічні
навчальні заклади та вирішуються інші питання, пов'язані з
підготовкою юнаків до військової служби.
До призовних дільниць щороку протягом січня - березня
приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років.
Приписка проводиться районними військовими комісаріатами за місцем
проживання.
Приписці до призовних дільниць підлягають усі юнаки, які
постійно чи тимчасово проживають на території району (міста), крім
осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або
до яких застосовано примусові заходи медичного характеру,
іноземних громадян та осіб без громадянства. { Абзац п'ятий пункту
17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1841
( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у
районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії у
такому складі: { Абзац шостий пункту 17 в редакції Постанови КМ
N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
районний (міський) військовий комісар - голова комісії;
{ Абзац сьомий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1841
( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
представник районного (міського) органу управління освітою;
{ Абзац восьмий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1841
( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
представник структурного підрозділу районного (міського)
органу внутрішніх справ, який проводить роботу з неповнолітніми;
{ Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1841 ( 1841-2006-п )
від 27.12.2006 }
лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного
огляду громадян, які підлягають приписці; { Абзац пункту 17 в
редакції Постанови КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого
органу міської ради); { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ
N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
секретар комісії. { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ
N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
Персональний склад районної (міської) комісії з питань
приписки, порядок її проведення затверджуються головою
райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради). { Абзац
пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від
27.12.2006 }
Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають
приписці, залучаються хірург, терапевт, невропатолог, психіатр,
окуліст, отоларинголог, стоматолог, а у разі потреби - інші
лікарі-спеціалісти. { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ
N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин
призначених членів комісії також визначається та затверджується
резервний склад комісії з питань приписки.
Обов'язки, покладені на районні (міські) комісії з питань
приписки, визначено у статті 14 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).
Згідно із статтею 43 Закону України "Про військовий обов'язок
і військову службу" ( 2232-12 ) на період приписки громадян до
призовних дільниць місцеві держадміністрації та органи місцевого
самоврядування зобов'язані забезпечити військові комісаріати
обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам проведення цієї
роботи, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським
майном, автомобільними транспортними засобами, а також забезпечити
охорону громадського порядку.
18. Щороку перед проведенням приписки громадян до призовних
дільниць районні військові комісаріати зобов'язані проводити такі
підготовчі заходи:
уточнити перелік житлово-експлуатаційних організацій,
підприємств та інших організацій або установ, які здійснюють
експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форми
власності, домовласників, органів місцевого самоврядування, на які
покладено ведення первинного обліку призовників, підрозділів по
роботі з кадрами підприємств, установ, організацій незалежно від
підпорядкування і форми власності та навчальних закладів,
зобов'язаних подавати районним військовим комісаріатам списки
громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
(додаток 1), і не пізніше 1 грудня кожного року одержати ці
списки;
перевірити з виїздом працівників районних військових
комісаріатів на місця або викликом у військовий комісаріат
відповідних посадових осіб з картками приписки, поквартирними
картками або домовими книгами, чи всі громадяни, які підлягають
приписці до призовних дільниць, включені до поданих списків, і
зробити про це запис у списках;
уточнити списки, одержані від житлово-експлуатаційних
організацій, домовласників, органів місцевого самоврядування,
складені за місцем проживання, з аналогічними списками, одержаними
від підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ,
організацій та навчальних закладів, складеними за місцем роботи
(навчання), і переконатися, чи всі громадяни включені до
зазначених списків;
щороку до 30 грудня на основі уточнених списків скласти
зведений список громадян, які підлягають приписці до призовних
дільниць (додаток 2);
зробити запити і одержати на громадян, які підлягають
приписці:
від лікувально-профілактичних закладів - медичні картки
амбулаторного хворого з вкладками до них, списки осіб, узятих на
диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань,
туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань
шкіри, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів,
суглобів, та витяги з історії хвороби, дані лікарського обстеження
та диспансерного нагляду, що свідчать про стан здоров'я;
від відділів соціального захисту - відомості про осіб,
визнаних інвалідами;
від навчальних закладів для осіб, які мають вади у фізичному
чи психічному розвитку, - медико-педагогічні характеристики;
від органів управління освіти і науки - перелік навчальних
закладів (курсів), до яких прикріплятимуться громадяни для
підвищення освітнього рівня і вивчення державної мови;
від органів внутрішніх справ - списки осіб, яких притягнуто
до кримінальної відповідальності, а також осіб, які викликалися до
органів внутрішніх справ з приводу антисуспільної поведінки,
зловживання алкоголем або вживання наркотичних засобів тощо;
від органів досудового розслідування - списки осіб, щодо яких
здійснюється досудове розслідування, а від судів - щодо осіб,
кримінальні справи яких розглядаються судом; { Абзац дванадцятий
пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
від органів управління охорони здоров'я - списки
лікувально-профілактичних закладів, до яких прикріплятимуться для
медичного обстеження і лікування юнаки допризовного і призовного
віку, що потребують стаціонарного (амбулаторного) медичного
обстеження (лікування).
19. Після одержання директиви начальника Генерального штабу
Збройних Сил про проведення приписки громадян до призовних
дільниць:
а) штаб оперативного командування (територіального
управління):
розробляє директиву начальника штабу оперативного
командування (територіального управління), в якій даються вказівки
обласним військовим комісаріатам про порядок і терміни проведення
приписки громадян до призовних дільниць;
складає план проведення приписки і надає допомогу під час її
проведення в областях і районах. У плані поряд з іншими заходами
передбачає також залучення лікарів-спеціалістів
військово-лікарської комісії і військових
лікувально-профілактичних закладів оперативного командування
(територіального управління) для забезпечення контролю і надання
допомоги в проведенні медичного огляду громадян;
б) обласний військовий комісаріат:
розробляє план і вказівки районним військовим комісаріатам
про порядок і терміни проведення приписки у кожному районі і
доводить витяги з планів з відповідними вказівками до районних
військових комісаріатів;
разом з обласним органом управління охорони здоров'я визначає
порядок забезпечення медикаментами та інструментарієм для
оснащення лікарських кабінетів призовних дільниць і обласних
збірних пунктів та порядок залучення лікарів-спеціалістів обласних
лікувальних закладів для проведення медичного огляду громадян, які
підлягають приписці;
в) районний військовий комісаріат розробляє план підготовки і
проведення приписки громадян до призовних дільниць, у якому
передбачаються:
порядок оповіщення та терміни виклику громадян для приписки
до призовної дільниці;
термін складання іменних списків та графік явки громадян на
приписку до призовної дільниці за днями. На приписку до призовної
дільниці повинно викликатися не більш як 50 осіб на день;
заходи щодо обладнання приміщень призовних дільниць;
добір лікарів-спеціалістів для проведення медичного огляду
громадян, які підлягають приписці;
розрахунок необхідної кількості технічних працівників,
обслуговуючого персоналу та транспортних засобів для забезпечення
організованого і якісного проведення приписки громадян до
призовних дільниць;
терміни проведення інструктивно-методичних занять з особами,
які залучені до проведення приписки.
Крім того, районні військові комісаріати до початку роботи
комісій з питань приписки зобов'язані:
скласти графік явки громадян для проходження
рентгенологічного (флюорографічного) обстеження органів грудної
клітки і здавання аналізів;
скласти графік явки громадян на приписку до призовної
дільниці та іменні списки за днями;
провести одно- чи дводенні інструктивно-методичні заняття з
членами комісії з питань приписки, з технічними працівниками,
керівниками (посадовими особами, які ведуть облік призовників)
житлово-експлуатаційних організацій, органів місцевого
самоврядування, керівниками підрозділів по роботі з кадрами
підприємств, установ, організацій.
20. Про заходи, які планується проводити під час проведення
приписки, обласні та районні військові комісари щороку в листопаді
інформують місцеві держадміністрації (виконавчий орган міської
ради) та надають пропозиції щодо забезпечення своєчасного і
якісного виконання цієї роботи.
21. Оповіщення про явку на приписку проводиться наказами
районних військових комісарів (додаток 3). Накази щороку видаються
не пізніше 25 грудня. Конкретні терміни явки до призовних дільниць
для проходження приписки установлюються районними військовими
комісаріатами у повістках (додаток 4), вручення яких провадиться
через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або
підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків,
домовласників, відповідні органи рад, підрозділи по роботі з
кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів
незалежно від підпорядкування і форми власності.
Наказ районного військового комісара надсилається
підприємствам, установам, організаціям та навчальним закладам. Про
проведення приписки повідомляється через засоби масової
інформації.
У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам
безпосередньо за місцем їх проживання.
Від явки на приписку звільняються лише особи, які мають тяжкі
захворювання та позбавлені можливості вільного пересування, що
повинно підтверджуватися довідками відповідних
лікувально-профілактичних закладів або медико-соціальних
експертних комісій.
22. Усі громадяни, які викликаються районними військовими
комісаріатами для проходження приписки, зобов'язані прибути до
призовних дільниць у терміни, зазначені у повістці.
Поважними причинами неприбуття громадян до призовних дільниць
у терміни, встановлені районним військовим комісаріатом,
вважаються:
перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини,
які позбавили громадянина особисто прибути;
смерть або тяжка хвороба близького родича.
Причини неприбуття повинні підтверджуватися відповідними
документами.
23. Громадян, які прибувають для проходження приписки,
зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює їм
правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки за
списками.
Начальник другого відділення районного військового
комісаріату або помічник районного військового комісара з питань
призову (далі - начальник другого відділення районного військового
комісаріату) проводить бесіду з кожним допризовником та перевіряє
наявність необхідних документів і повноту заповнення технічними
працівниками, залученими для роботи на призовних дільницях,
облікової картки та особової справи призовника (додатки 4-1 і
4-2). { Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
Паспорти, свідоцтва про народження, а також інші особисті
документи повертаються їх власникам.
Документи, що свідчать про стан здоров'я допризовника,
відповідні повідомлення органів внутрішніх справ, суду, досудового
розслідування, державних органів реєстрації актів цивільного стану
про зміну прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження
підшиваються в особову справу призовника. Облікова картка
призовника зберігається в його особовій справі. { Абзац четвертий
пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1854
( 1854-2002-п ) від 12.12.2002, N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
24. Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних
дільниць, та визначення придатності їх до військової служби за
станом здоров'я здійснюються методом індивідуальної оцінки
відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу
та медичний огляд у Збройних Силах України, яке затверджується
Міністром оборони за погодженням з центральним органом виконавчої
влади в галузі охорони здоров'я.
Громадяни, які приписуються до призовних дільниць, проходять
рентгенологічне (флюорографічне), лабораторне та у разі потреби
інші види медичного обстеження.
Після закінчення медичного огляду кожний лікар заносить до
облікової картки призовника та інших документів, передбачених
Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у
Збройних Силах, дані про встановлений діагноз, висновок про
ступінь придатності до військової служби, про обмеження
призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими
військовими формуваннями, дату проходження медичного огляду і
скріплює своїм підписом. Дані про медичний огляд та встановлений
діагноз заносяться також у вкладку до медичної карти амбулаторного
хворого.
25. До книги протоколів засідань комісії з питань приписки
(додаток 5) заносяться прізвища всіх громадян, які підлягають
приписці до призовних дільниць згідно із зведеним списком
незалежно від ступеня придатності до військової служби, включаючи
тяжкохворих осіб, які не могли особисто прибути до призовної
дільниці.
Прізвища громадян, направлених на додаткове медичне
обстеження, до книги протоколів засідань комісії з питань приписки
(далі - книга протоколів) заносяться в день проходження ними
вперше цієї комісії.
Остаточні рішення про придатність до військової служби таких
громадян комісією з питань приписки приймаються після проведення
додаткових обстежень, і прізвища цих громадян заносяться до книги
протоколів удруге. Якщо до часу складання підсумкового звіту про
приписку громадян до призовної дільниці додаткове обстеження
окремих осіб не закінчено, у звіті про приписку ці особи
зазначаються як такі, що не закінчили проходження медичного
обстеження (лікування).
Старший лікар щодня перевіряє повноту записів та висновків
лікарів про придатність призовників до військової служби, потребу
в проведенні додаткового медичного обстеження та обґрунтованість
встановленого діагнозу; аналізує результати медичного огляду
призовників і після закінчення роботи комісії з питань приписки
бере участь у складанні звіту про результати приписки та списків
осіб, які потребують лікування та медичного нагляду.
Наприкінці кожного робочого дня комісія з питань приписки
перевіряє правильність записів, зроблених у книзі протоколів, і
підписує протокол.
26. Комісія з питань приписки на підставі поданих документів
та особистої бесіди з допризовником з урахуванням роду його
діяльності, спеціальності, рівня освітньої підготовки,
морально-ділових якостей, загального розвитку і результатів
медичного огляду приймає одне з рішень, яке заноситься до книги
протоколів:
придатний до військової служби та попередньо призначений до
служби у ... (зазначається вид (рід військ) Збройних Сил, інше
військове формування та спеціальність, за якою призовника доцільно
використати); { Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
тимчасово непридатний до військової служби, потребує
лікування;
направлений на додаткове медичне обстеження (із зазначенням
терміну явки на комісію вдруге);
непридатний до військової служби в мирний час, обмежено
здатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік
військовозобов'язаних; { Абзац п'ятий пункту 26 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від
27.12.2006 }
непридатний до військової служби, підлягає виключенню з
військового обліку; { Абзац шостий пункту 26 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як
такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження
волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або
середньої тяжкості, зокрема із звільненням від відбування
покарання; { Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був
раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або
особливо тяжкого злочину. { Пункт 26 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
Рішення про необхідність лікування приймається стосовно осіб
з виявленими захворюваннями, які можуть бути вилікувані до ступеня
придатності до військової служби. Ці особи підлягають направленню
до лікувально-профілактичних закладів. Питання про їх придатність
до військової служби вирішується призовною комісією у ході
чергового призову.
Після проходження приписки відомості про призовників, які
потребують медичного обстеження (лікування), військовим
комісаріатом передаються органам охорони здоров'я за списками
відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та
медичний огляд у Збройних Силах.
Відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів
згідно з рішенням комісії з питань приписки є обов'язковим.
27. Районний військовий комісар у процесі приписки
зобов'язаний виявити призовників:
які мають право на відстрочку від призову з різних причин,
про що робиться відмітка у відповідному розділі облікової картки
призовника;
які потребують обстеження, лікування (медичного нагляду) і
прикріплення до лікувально-профілактичних закладів з видачею
направлення (додаток 6);
які мають низький рівень освітньої підготовки, а також не
володіють або погано володіють державною мовою (інформація про це
подається органам управління у галузі освіти і науки для
прикріплення їх до відповідних навчальних закладів (курсів));
придатних за станом здоров'я та іншими даними для проходження
підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних
закладах ТСО і професійно-технічних навчальних закладах (відмітка
про це робиться в обліковій картці призовника);
які бажають навчатися у вищих військово-навчальних закладах
та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні
підрозділи, та проходити військову службу за контрактом (відмітка
про це робиться в обліковій картці призовника); ( Абзац шостий
пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1249
( 1249-2005-п ) від 21.12.2005 )
придатних за станом здоров'я та іншими даними до служби в
режимних та навчальних частинах (відмітка про це робиться в
обліковій картці призовника).
Районний військовий комісар зобов'язаний із числа громадян,
приписаних до призовної дільниці і визнаних придатними до
військової служби, дібрати якнайбільше призовників для тих видів
(родів військ) Збройних Сил та інших військових формувань, які
потребують призовників з високими фізичними та моральними якостями
і відповідним рівнем освітньої підготовки, враховуючи при цьому
їхню цивільну спеціальність та досвід практичної роботи.
Результати співбесіди районного військового комісара з кожним
призовником заносяться до листа вивчення особистих якостей
призовника (додаток 7).
Наприкінці кожного робочого дня районний військовий комісар
зобов'язаний особисто перевірити, чи всі громадяни прибули до
призовної дільниці в призначений для них термін. Щодо осіб, які не
прибули в призначений термін, уточнюються причини неприбуття і
одночасно у разі потреби разом з органами внутрішніх справ
вживаються заходи до їх виклику чи розшуку.
28. Громадянам, приписаним до призовних дільниць, видається
посвідчення про приписку до призовної дільниці (додаток 8).
Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається за
особистим підписом призовника у відомості видачі.
Посвідчення про приписку до призовної дільниці вручається в
урочистій обстановці в день прийняття рішення комісією. Під час
вручення посвідчення про приписку до призовної дільниці районний
військовий комісар (начальник другого відділення районного
військового комісаріату) зобов'язаний роз'яснити призовникам їх
права та обов'язки з додержання правил військового обліку,
відповідальність за порушення цих правил і порядок проходження
підготовки до військової служби, а особам, щодо яких прийнято
рішення про направлення на медичне обстеження (лікування) або для
підвищення рівня освітньої підготовки, - про необхідність
регулярного відвідування лікувально-профілактичних чи навчальних
закладів (курсів). { Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1841 ( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
У разі втрати посвідчення про приписку призовнику видається
дублікат. Видача дубліката посвідчення про приписку проводиться за
письмовою заявою призовника, в якій зазначаються обставини втрати.
Підставою для видачі дубліката посвідчення є рішення районного
військового комісара, яке приймається після з'ясування обставин
втрати призовником посвідчення про приписку.
29. Громадяни, визнані непридатними до військової служби в
мирний час, обмежено придатними у воєнний час або непридатними до
військової служби з виключенням з військового обліку, а також ті,
що були раніше засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі,
обмеження волі, арешту, виправних робіт, зокрема із звільненням
від відбування покарання на військовий облік призовників не
беруться і на підставі рішення комісії з питань приписки одержують
військовий квиток, у якому робиться відповідна відмітка.
Оформлення військових квитків цим громадянам здійснюється на
підставі витягу з книги протоколів засідань комісії з питань
приписки (додаток 9). { Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1841
( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
30. На підставі особових справ і облікових карток призовників
у районних військових комісаріатах наприкінці кожного робочого дня
заповнюється обліково-алфавітна книга (додаток 10), до якої
заносяться прізвища усіх допризовників у день явки на комісію
незалежно від прийнятого щодо них рішення, в тому числі особи,
яких визнано непридатними до військової служби в мирний час,
обмежено здатними у воєнний час і непридатними до військової
служби з виключенням з військового обліку, а також ті, що були
раніше засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі,
обмеження волі, арешту, виправних робіт, зокрема із звільненням
від відбування покарання. { Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1841
( 1841-2006-п ) від 27.12.2006 }
31. Після закінчення роботи комісії з питань приписки районні
військові комісаріати зобов'язані:
провести у квітні - травні кожного року остаточне звірення
наявних у районному військовому комісаріаті облікових даних на
громадян, які пройшли приписку, з обліковими даними
житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або
установ, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласників,
органів місцевого самоврядування, підрозділів по роботі з кадрами
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів усіх форм
власності, переконатися в тому, що усіх громадян приписано до
призовних дільниць, та зробити відмітку у списках громадян, які
підлягають приписці до призовних дільниць;
перевірити наявність заведених у районному військовому
комісаріаті особових справ на призовників, які пройшли приписку, з
даними книги протоколів засідань комісії з питань приписки,
обліково-алфавітної книги і зведеним списком. У разі неприбуття
громадян для приписки до призовних дільниць районні військові
комісаріати разом з місцевими органами виконавчої влади та
органами внутрішніх справ вживають заходів до їх виклику чи
розшуку;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »