Про державну службу
Закон України від 16.12.19933723-XII
Документ 3723-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.10.2017, підстава - 2148-VIII

     Стаття 32. Оскарження рішення про припинення 
державної служби
Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено
державним службовцем безпосередньо до суду.

Розділ VII
МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Стаття 33. Оплата праці
Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати
достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових
обов'язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів
компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та
ініціативну працю.
Заробітна плата державних службовців складається з посадових
окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на
державній службі та інших надбавок.
Посадові оклади державних службовців установлюються залежно
від складності та рівня відповідальності виконуваних службових
обов'язків.
Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного
державному службовцю.
Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям
щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати
за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах:
понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад
15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за
високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи,
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та
інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога
для вирішення соціально-побутових питань.
Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових
окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців
є Державний бюджет України та інші джерела, визначені для цієї
мети положеннями про органи державної виконавчої влади,
затвердженими указами Президента України та постановами Кабінету
Міністрів України. { Частина восьма статті 33 в редакції Закону N 96/96-ВР від
22.03.96 }
Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для
зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування
інших, передбачених цим Законом, гарантій, пільг і компенсацій.
Стаття 34. Заохочення за сумлінну працю

{ Частину першу статті 34 виключено на підставі Закону
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

За особливі трудові заслуги державні службовці
представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.
Стаття 35. Щорічні та додаткові відпустки
державних службовців
Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю
30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш
тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі
посадового окладу.
Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних
органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка
тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання
додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом
Міністрів України ( 250-94-п ).
Стаття 36. Соціально-побутове забезпечення
державних службовців
Державні службовці забезпечуються житлом у встановленому
порядку із державного фонду.
Державні службовці, які займають посади першої - четвертої
категорій, мають право на першочергове встановлення квартирних
телефонів.

{ Частину третю статті 36 виключено на підставі Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Державні службовці та члени їх сімей, які проживають разом з
ними, користуються у встановленому порядку безплатним медичним
обслуговуванням у державних закладах охорони здоров'я. Цими ж
закладами вони обслуговуються після виходу на пенсію.
Стаття 37. Пенсійне забезпечення державних службовців
{ Назва статті 37 в редакції Закону N 213-VIII ( 213-19 ) від
02.03.2015 }
На одержання пенсії державних службовців мають право
чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли
пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за
наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за
віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини
першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), у тому числі стажу державної
служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного
віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які
мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до
категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи
на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям
призначається в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, з
якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які
на час звернення за призначенням пенсії не є державними
службовцями, - у розмірі 60 відсотків заробітної плати працюючого
державного службовця відповідної посади та рангу за останнім
місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до
1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування. { Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 76-VIII ( 76-19 ) від
28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.
"Прикінцеві положення" ( 76-19 )}
До досягнення віку, встановленого першим реченням частини
першої цієї статті, право на пенсію за віком мають державні
службовці - чоловіки 1955 року народження і старші після
досягнення ними такого віку:
60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;
60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по
31 грудня 1953 року;
61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня
1954 року;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по
31 грудня 1955 року.
Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує
розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів
Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір,
виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Тимчасово, по 30 вересня 2017 року: { Абзац перший частини
четвертої статті 37 в редакції Закону N 911-VIII ( 911-19 ) від
24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1774-VIII
( 1774-19 ) від 06.12.2016, N 2148-VIII ( 2148-19 ) від 03.10.2017
- застосовується з 1 жовтня 2017 року }
особам (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з
інвалідністю внаслідок війни III групи, учасників бойових дій,
осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист" ( 203/98-ВР )), які займають посади державної
служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року
N 889-VIII ( 889-19 ) "Про державну службу", а також працюють на
посадах та на умовах, передбачених законами України "Про
прокуратуру" ( 1697-18 ), "Про судоустрій і статус суддів"
( 1402-19 ), пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не
виплачуються; { Абзац другий частини четвертої статті 37 в
редакції Законів N 911-VIII ( 911-19 ) від 24.12.2015, N 1774-VIII
( 1774-19 ) від 06.12.2016; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2148-VIII ( 2148-19 ) від 03.10.2017 }
у період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена
особам відповідно до цієї статті (крім осіб з інвалідністю I та II
груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"), розмір якої перевищує 150 відсотків
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного
розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність. { Абзац
третій частини четвертої статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2148-VIII ( 2148-19 ) від 03.10.2017 } { Частина четверта статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 - щодо набрання
чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"
( 76-19 ); в редакції Закону N 213-VIII ( 213-19 ) від
02.03.2015 }
З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання
чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи" ( 3668-17 ) (крім
осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок
війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких
поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") відповідно до
цієї статті у період роботи на посадах державної служби,
визначених Законом України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII
( 889-19 ) "Про державну службу", а також на посадах та на умовах,
передбачених законами України "Про прокуратуру" ( 1697-18 ), "Про
судоустрій і статус суддів" ( 1402-19 ), виплачуються у розмірі,
обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Частина статті 37 в редакції Закону N 213-VIII ( 213-19 ) від
02.03.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами N 911-VIII
( 911-19 ) від 24.12.2015, N 1774-VIII ( 1774-19 ) від
06.12.2016; в редакції Закону N 2148-VIII ( 2148-19 ) від
03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року }
Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього
Закону поновлюється. { Частина статті 37 в редакції Закону N 213-VIII ( 213-19 ) від
02.03.2015 }
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по
31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та
інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень. { Частина статті 37 в редакції Закону N 213-VIII ( 213-19 ) від
02.03.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами N 911-VIII
( 911-19 ) від 24.12.2015, N 1774-VIII ( 1774-19 ) від
06.12.2016 }
Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним
службовцям здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених частиною
першою цієї статті, призначається за наявності страхового стажу,
встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), особам, визнаним інвалідами I або II
групи у період перебування на державній службі, які мають стаж
державної служби не менше 10 років, а також особам з числа
інвалідів I або II групи незалежно від часу встановлення їм
інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби
на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців,
якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії
вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності
відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини
інвалідності за умови припинення державної служби.
Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата
пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з
роботи або досягнення ними граничного віку перебування на
державній службі.
У разі зміни групи інвалідності або відновлення
працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної
відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному
статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
Якщо інваліду I або II групи було встановлено III групу
інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом I або
II групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах,
передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення I або II
групи інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії
минуло не більше п'яти років. У такому самому порядку визначається
право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених
цим Законом, особам, яким така пенсія не була призначена у зв'язку
з продовженням перебування зазначених осіб на державній службі.
У разі смерті особи у період перебування на державній службі
за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не
менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника,
які були на його утриманні (при цьому дітям - незалежно від того,
чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається
пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного
члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого
годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня
2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї - 90
відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи,
зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника
на умовах, передбачених частиною десятою цієї статті, мають також
непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала або мала
право на пенсію за цим Законом.
Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку
з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з
використанням свого посадового становища, або притягненням до
адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення,
пов’язане з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії,
передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному
службовцю призначається на загальних підставах. { Частина статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 224-VII
( 224-18 ) від 14.05.2013, N 1700-VII ( 1700-18 ) від 14.10.2014 }

{ Частину статті 37 виключено на підставі Закону
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

У разі виходу на пенсію державні службовці за наявності стажу
державної служби не менше 10 років користуються умовами щодо
комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом.
Період роботи посадових осіб в органах державної податкової
та митної служб на посадах, на яких відповідно до закону
присвоювалися спеціальні та/або персональні звання, зараховується
до стажу державної служби, незалежно від місця роботи на час
досягнення зазначеного віку. { Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 404-VII
( 404-18 ) від 04.07.2013 }
{ Текст статті 37 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }
Стаття 37-1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних
службовців
Умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним
службовцям визначаються Кабінетом Міністрів України. { Закон доповнено статтею 37-1 згідно із Законом N 432-IV
( 432-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; текст статті 37-1 в редакції
Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення" ( 76-19 )}
Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
Стаття 38. Відповідальність за порушення
законодавства про державну службу
Особи, винні у порушенні законодавства про державну службу,
несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно із чинним законодавством.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3723-XIIвгору