Документ 4/99-рп, поточна редакція — Редакція від 05.12.2003, підстава - 399/2003-рп

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Програму організації навчання голів,
заступників голів, керівників структурних підрозділів
районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового
резерву та голів і заступників голів районних рад
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від 05.12.2003 )

З метою кадрового забезпечення керівного складу районного
рівня, формування кадрового резерву з числа спеціалістів, які
працюють у сільській місцевості:
Затвердити Програму організації навчання голів, заступників
голів, керівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників
голів районних рад (додаток N 1) та Заходи на її виконання
(додаток N 2).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 січня 1999 року
N 4/99-рп
Додаток N 1
до Розпорядження Президента України
від 9 січня 1999 року N 4/99-рп
ПРОГРАМА
організації навчання голів, заступників голів, керівників
структурних підрозділів районних державних адміністрацій,
осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів
районних рад
( У тексті Програми слово "новопризначених" виключено згідно з
Розпорядженням Президента N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від
05.12.2003 )
I. Загальні положення
Програму організації навчання голів, заступників голів,
керівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників
голів районних рад (далі - Програма) розроблено на розвиток
Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої
Указом Президента України від 10 листопада 1995 року
N 1035 ( 1035/95 ).
Проведення ринкових реформ на селі потребує забезпечення
належного рівня управління з боку районних державних
адміністрацій, а також районних рад, координації дій щодо
подолання кризових явищ у сільському господарстві та забезпечення
соціального захисту населення.
Діяльність голів та заступників голів, керівників структурних
підрозділів районних державних адміністрацій, а також голів і
заступників голів районних рад має важливе значення для досягнення
реальних результатів політичного і соціально-економічного розвитку
суспільства, практичного забезпечення виконання розроблених на
державному рівні програм, налагодження взаємодії між органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Необхідно переглянути і скоригувати резерв кадрів на
заміщення посад голів, заступників голів, керівників структурних
підрозділів районних державних адміністрацій (далі - кадровий
резерв) за рахунок включення до нього осіб з числа керівників та
спеціалістів підприємств, установ і організацій усіх форм
власності, які працюють у сільській місцевості та не є державними
службовцями (далі - претенденти).
Навчання претендентів має стати невід'ємною складовою єдиної
державної кадрової політики і здійснюватися за акредитованими в
установленому порядку освітньо-професійними та професійними
програмами.
Систематичне навчання голів, заступників голів, керівників
структурних підрозділів районних державних адміністрацій,
претендентів, а також голів і заступників голів районних рад в
умовах здійснення соціально-економічних перетворень у державі
набуває особливого значення.
Програма передбачає забезпечення якісного добору кадрів,
розроблення відповідної теоретичної та науково-методичної бази,
високоефективних форм, методів і програм навчання, використання
вітчизняного і зарубіжного досвіду.
II. Вимоги до формування якісного складу голів,
заступників голів, керівників структурних підрозділів
районних державних адміністрацій
1. Для з'ясування рівня підготовки для виконання повноважень
голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів
районних державних адміністрацій повинен проводитися систематичний
аналіз ефективності їхньої посадової діяльності, результатів
особистої роботи.
2. Формування якісного складу голів, заступників голів,
керівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій передбачає:
оцінку ефективності діяльності районних державних
адміністрацій, підприємств, установ і організацій усіх форм
власності, що функціонують на відповідній території;
здійснення аналізу кадрового забезпечення з урахуванням
ефективності виконання керівниками управлінських функцій та
завдань;
прогнозування і планування потреб у керівних кадрах для цих
органів;
формування кадрового резерву на основі аналізу результатів
особистої діяльності претендентів та відповідних соціологічних
досліджень;
дотримання встановлених законодавством обмежень щодо
прийняття на державну службу;
врахування рівня освіти претендентів, їхньої професійної
підготовки, досвіду, організаторських здібностей, етики поведінки,
сумлінності та відповідального ставлення до виконуваної роботи;
визначення реальних потреб у підготовці, перепідготовці та
підвищенні кваліфікації голів, заступників голів, керівників
структурних підрозділів районних державних адміністрацій, а також
у навчанні претендентів.
3. Передумовою належного кадрового забезпечення є створення
дієвого кадрового резерву на заміщення посад голів, заступників
голів, керівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій особами з числа претендентів, розроблення порядку
просування їх по службі та проведення з ними цілеспрямованої
роботи.
4. Кадровий резерв формується в установленому порядку з числа
претендентів з урахуванням результатів їх попередньої роботи,
випускників вищих навчальних закладів, рекомендованих для цієї
роботи, а також осіб, які після спеціальної підготовки набули
фаху, професійно орієнтованого на державну службу.
5. Робота з кадровим резервом здійснюється шляхом:
залучення претендентів до виконання доручень, пов'язаних з
роботою районних державних адміністрацій, вивчення близьких за
змістом діяльності особливостей передбачуваної роботи;
вивчення особових справ та характеристик, виданих за місцем
роботи претендентів, їхніх індивідуальних здібностей, які мають
відповідати вимогам передбачуваної роботи, тощо; ( Абзац третій
пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від 05.12.2003 )
визначення напрямів та обсягів необхідних знань і вмінь для
організації систематичного навчання претендентів;
комплектування навчальних груп претендентів за професійною та
управлінською спрямованістю;
формування державного замовлення на навчання претендентів;
організації навчання претендентів та створення умов для їх
стажування і самоосвіти.
III. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
голів, заступників голів, керівників
структурних підрозділів районних державних адміністрацій, претендентів, а також голів і заступників
голів районних рад
1. Для забезпечення систематичного навчання голів,
заступників голів, керівників структурних підрозділів районних
державних адміністрацій, претендентів, а також голів і заступників
голів районних рад необхідно:
здійснювати підготовку претендентів за спеціальностями
освітньої галузі "Державне управління" в Національній академії
державного управління при Президентові України (далі - Академія)
та її регіональних інститутах державного управління; за цими й
іншими спеціальностями, орієнтованими на державну службу, - у
визначених і ліцензованих у встановленому порядку вищих навчальних
закладах (далі - вищі навчальні заклади) як правило, за денною
формою навчання; ( Абзац другий розділу III із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Президента N 399/2003-рп ( 399/2003-рп )
від 05.12.2003 )
здійснювати навчання голів районних державних адміністрацій
та голів районних рад в Академії, а заступників голів, керівників
структурних підрозділів районних державних адміністрацій,
претендентів, заступників голів районних рад - у регіональних
інститутах державного управління Академії (за винятком осіб з
Житомирської, Київської та Чернігівської областей, які
навчатимуться в Академії), а також у вищих навчальних закладах;
( Абзац третій розділу III в редакції Розпорядження Президента
N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від 05.12.2003 )
організувати у відповідних вищих навчальних закладах
перепідготовку голів, заступників голів, керівників структурних
підрозділів районних державних адміністрацій, претендентів, а
також голів і заступників голів районних рад, які закінчили вищі
навчальні заклади III - IV рівня акредитації, з метою одержання
ними другої освіти зі спеціальності, професійно орієнтованої на
державну службу;
здійснювати підвищення кваліфікації голів районних державних
адміністрацій та голів районних рад в Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів Академії, а заступників голів,
керівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, претендентів та заступників голів районних рад - у
регіональних інститутах державного управління Академії, центрах
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування і керівників державних підприємств,
установ та організацій, а також у відповідних галузевих навчальних
закладах шляхом оптимізації та індивідуалізації навчання за
професійними програмами, програмами постійно діючих та
короткотермінових семінарів; ( Абзац п'ятий розділу III в редакції
Розпорядження Президента N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від
05.12.2003 )
здійснити у встановленому порядку ліцензування в освітній
галузі "Державне управління" відповідних навчальних закладів
агропромислового комплексу та організувати в них підвищення
кваліфікації голів, заступників голів, керівників структурних
підрозділів районних державних адміністрацій, претендентів, а
також голів і заступників голів районних рад за узгодженими із
замовниками планами-графіками навчання;
організувати в Академії підвищення кваліфікації викладачів
навчальних закладів, які здійснюватимуть навчання зазначеної
категорії осіб;
підготувати науково-методичні посібники, комплекти
навчально-методичних, інформаційно-аналітичних та інших матеріалів
з урахуванням вітчизняного і міжнародного досвіду для опанування
нових підходів у сферах державного управління, економіки,
агропромислового комплексу тощо;
визначити на обласному та районному рівнях управління базові
організації для проведення районними державними адміністраціями
практики та стажування претендентів, а також наукових досліджень з
проблем управління агропромисловим комплексом.
IV. Строки реалізації Програми та її фінансове забезпечення
1. Строки реалізації Програми визначаються у Заходах на
виконання Програми організації навчання голів, заступників голів,
керівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників
голів районних рад.
2. Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
Державного бюджету України (підготовка магістрів за
спеціальностями освітньої галузі "Державне управління");
місцевих бюджетів (перепідготовка спеціалістів, підвищення
кваліфікації);
інших надходжень, не заборонених законодавством.
V. Організація виконання Програми
Організація виконання Програми здійснюється Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями і
координується Головним управлінням державної служби України за
участі і сприяння Національної академії державного управління при
Президентові України, Міністерства аграрної політики України,
інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування. ( Розділ V із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Президента N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від
05.12.2003 )
Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

Додаток N 2
до Розпорядження Президента України
від 9 січня 1999 року N 4/99-рп
ЗАХОДИ
на виконання Програми організації навчання голів,
заступників голів, керівників структурних підрозділів
районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового
резерву та голів і заступників голів районних рад
( У тексті Заходів слово "новопризначених" виключено згідно з
Розпорядженням Президента N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від
05.12.2003 )
( У тексті Заходів слова "Українська Академія державного
управління при Президентові України", "Мінагропром
України" замінено відповідно словами "Національна
академія державного управління при Президентові
України", "Мінагрополітики України" згідно з
Розпорядженням Президента N 399/2003-рп
( 399/2003-рп ) від 05.12.2003 )
1. Вивчити соціально-економічну ефективність діяльності
районних державних адміністрацій з метою визначення стану їх
кадрового забезпечення, прогнозування та планування потреби у
керівних кадрах.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації
Лютий 1999 року
2. Визначити кількісні і якісні прогнозні показники потреби
районних державних адміністрацій у керівних кадрах на 1999-2004
роки з урахуванням управлінських функцій і завдань зазначених
органів.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації
Березень 1999 року
3. Організовувати проведення соціологічних досліджень,
пов'язаних з вивченням ефективності діяльності сільських і
селищних рад та їх виконавчих органів, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, з метою визначення претендентів
для зарахування до кадрового резерву на заміщення посад голів,
заступників голів, керівників структурних підрозділів районних
державних адміністрацій.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації
Постійно
4. Переглянути і скоригувати кадровий резерв на заміщення
посад голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів
районних державних адміністрацій за рахунок залучення до нього
осіб з числа керівників та спеціалістів підприємств, установ і
організацій усіх форм власності, які працюють у сільській
місцевості та не є державними службовцями.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації,
Головдержслужба України
Березень-квітень 1999 року
5. Визначати прогнозну оцінку щорічної потреби в навчанні
голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів
районних державних адміністрацій, претендентів на заміщення цих
посад із числа керівників та спеціалістів підприємств, установ і
організацій усіх форм власності, які працюють у сільській
місцевості та не є державними службовцями, а також обсяги і
структуру замовлення навчальним закладам на 1999-2004 роки.
Головдержслужба України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації
Щорічно у квітні, починаючи з 1999 року
6. Визначати потребу та проводити в межах державного
замовлення конкурсний відбір фахівців на цільову підготовку в
Національній академії державного управління при Президентові
України, її регіональних інститутах державного управління (далі -
Академія) із числа спеціалістів, які не є державними службовцями,
але перебувають у кадровому резерві на заміщення посад голів,
заступників голів, керівників структурних підрозділів районних
державних адміністрацій, за спеціальностями освітньої галузі
"Державне управління", а також у визначених і ліцензованих у
встановленому порядку вищих навчальних закладах (далі - вищі
навчальні заклади) за цими та іншими спеціальностями, професійно
орієнтованими на державну службу, за окремими угодами.
Національна академія державного управління
при Президентові України,
Головдержслужба України,
вищі навчальні заклади,
Мінагрополітики України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та районні державні адміністрації
Щорічно у травні-серпні, починаючи
з 1999 року
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від 05.12.2003 )
7. Організовувати у вищих навчальних закладах перепідготовку
голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів
районних державних адміністрацій, претендентів на заміщення цих
посад, а також голів і заступників голів районних рад, які
закінчили вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації, з
наданням їм другої освіти зі спеціальності, професійно
орієнтованої на державну службу.
Національна академія державного
управління при Президентові України,
вищі навчальні заклади,
Головдержслужба України,
Мінагрополітики України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та районні державні адміністрації
1999 рік
8. Здійснювати підвищення кваліфікації голів, заступників
голів, керівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, претендентів на заміщення цих посад, а також голів
і заступників голів районних рад шляхом оптимізації та
індивідуалізації навчання за професійними програмами, програмами
постійно діючих та короткострокових семінарів в Академії, центрах
підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних
підприємств, установ і організацій.
Національна академія державного
управління при Президентові України,
Головдержслужба України,
Мінагрополітики України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та районні державні адміністрації
Постійно ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від 05.12.2003 )
9. Здійснити у встановленому порядку ліцензування в освітній
галузі "Державне управління" відповідних навчальних закладів
агропромислового комплексу та організувати в них підвищення
кваліфікації голів, заступників голів, керівників структурних
підрозділів районних державних адміністрацій, претендентів на
заміщення цих посад, а також голів і заступників голів районних
рад за узгодженими із замовниками планами-графіками навчання.
Мінагрополітики України,
Головдержслужба України,
Національна академія державного
управління при Президентові України,
Національний аграрний університет,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні та
районні державні адміністрації
1999 рік
10. Запровадити в Національному аграрному університеті
(м. Київ) відбір талановитої сільської молоді, яка цікавиться
питаннями державного управління, організувати її поглиблену
підготовку з менеджменту та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності, стажування, в тому числі за кордоном, з метою
подальшого працевлаштування у структурних підрозділах районних
державних адміністрацій, включення до відповідного кадрового
резерву.
Мінагрополітики України,
Національний аграрний університет,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та районні державні адміністрації
1999 рік
11. Організувати та проводити в Академії підвищення
кваліфікації викладачів навчальних закладів, які залучаються до
реалізації Програми.
Національна академія державного управління
при Президентові України,
Головдержслужба України,
Мінагрополітики України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації
Постійно, починаючи з 1999 року
12. Розробити тематичний план проведення наукових досліджень
з проблем управління агропромисловим комплексом на районному
рівні.
Українська академія аграрних наук,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
Національний аграрний університет,
Мінагрополітики України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та районні державні адміністрації
Листопад 1999 року
13. Забезпечувати розроблення та видання науково-методичних
посібників, комплектів навчально-методичних та
інформаційно-аналітичних матеріалів у сфері державного управління
агропромисловим комплексом на районному рівні.
Мінагрополітики України,
Українська академія аграрних наук,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
Національний аграрний університет
Постійно
14. Під час розробки проектів Державної програми економічного
і соціального розвитку України та Закону про Державний бюджет
України, місцевих бюджетів передбачати з урахуванням економічних
можливостей обсяги замовлень та витрат, пов'язаних із здійсненням
заходів на виконання Програми.
Мінекономіки України,
Мінфін України,
Головдержслужба України,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та районні державні адміністрації
Щорічно, починаючи з 2000 року
15. Проводити аналіз якісного стану та ефективності
використання кадрового резерву на заміщення посад голів,
заступників голів, керівників структурних підрозділів районних
державних адміністрацій і подавати до Головного управління
державної служби України звіт для узагальнення та координації дій
з питань виконання Програми.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні та районні державні адміністрації,
Головдержслужба України
Щорічно у квітні-травні, починаючи
з 1999 року
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 399/2003-рп ( 399/2003-рп ) від 05.12.2003 )
Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору