Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
Верховна Рада України; Закон від 22.12.20114225-VI
Документ 4225-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 37, ст.443 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 47-48, ст. 372; 2006 р., N 13, ст. 110; 2010 р., N 38,
ст. 505; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня
2011 року N 3668-VI) ( 3668-17 ) такі зміни:
1. У статті 1:
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду -
юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного
фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після
створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для
засновників пенсійного фонду".
У зв'язку з цим абзаци десятий - сорок другий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - сорок третім;
друге речення абзацу п'ятнадцятого виключити;
в абзаці двадцять п'ятому слова "сума зобов'язань у грошовому
виразі" замінити словами "сума грошових зобов'язань";
абзаци двадцять восьмий - тридцять четвертий замінити п'ятьма
абзацами такого змісту:
"пов'язана особа - юридична особа, яка здійснює контроль (у
тому числі спільний) за відповідною юридичною особою або
контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під
спільним контролем, або має істотну участь у юридичній особі;
фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за
відповідною юридичною особою або мають істотну участь у юридичній
особі; посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена
виконувати від імені такої особи дії, спрямовані на встановлення,
зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї
посадової особи. При цьому членами сім'ї фізичної особи вважаються
її чоловік (дружина), діти або батьки фізичної особи та її
чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей
або батьків фізичної особи.
Під здійсненням контролю за юридичною особою в цьому Законі
слід розуміти нагляд з можливістю вирішального впливу на
управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього
та/або опосередкованого (через пов'язаних фізичних чи юридичних
осіб) володіння або користування всіма активами або більшою
часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу,
управління найбільшою кількістю голосів в органі управління
юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від
формального володіння вирішальний вплив на формування складу,
результати голосування та прийняття рішення органами управління
юридичної особи, а також вчинення правочинів, які надають
можливість визначати умови діяльності, давати обов'язкові до
виконання вказівки або виконувати функції органу управління
юридичної особи. Для фізичної особи загальна частка статутного
(складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі
управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг
корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її
сім'ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або
членами її сім'ї.
Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та
опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння
10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або
голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або
незалежно від формального володіння можливість значного впливу на
управління чи діяльність юридичної особи;
професійний пенсійний фонд - пенсійний фонд, засновником
(засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх
об'єднання, об'єднання громадян, професійні спілки, їх об'єднання
або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності
(занять), визначеної у статуті фонду. Учасниками такого фонду
можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх
професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, а
також фізичні особи, які є працівниками організацій роботодавців,
їх об'єднань, членами або працівниками професійних спілок, їх
об'єднань, які створили такий фонд;
резервний фонд - фонд, сформований відповідно до законодавчих
актів України, що регулюють діяльність господарських товариств, з
урахуванням вимог цього Закону адміністратором, компанією з
управління активами з метою відшкодування збитків, що можуть бути
завдані цими юридичними особами під час надання послуг пенсійному
фонду внаслідок неналежного виконання зобов'язань перед пенсійним
фондом та порушення ними законодавства".
У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок третій вважати
відповідно абзацами тридцять третім - сорок першим;
абзаци тридцять восьмий - сорок перший викласти в такій
редакції:
"учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична
особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески
до пенсійного фонду або на пенсійний депозитний рахунок у банку і
яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в
порядку, визначених пенсійним контрактом, договором про відкриття
пенсійного депозитного рахунка або договором страхування довічної
пенсії та цим Законом, або яка отримує пенсійні виплати із
пенсійного фонду;
учасник пенсійного фонду (далі - учасник фонду) - фізична
особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески
до пенсійного фонду та яка має право на отримання пенсійних виплат
або отримує такі виплати з пенсійного фонду згідно із цим Законом;
чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова
вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення
чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних
активів на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних
активів обчислюється у розрізі сум коштів учасників недержавного
пенсійного забезпечення та учасників накопичувальної системи
пенсійного страхування у порядку, встановленому Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. Чиста вартість одиниці пенсійних активів на
день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду
встановлюється у розмірі 1 гривня;
чиста вартість активів пенсійного фонду - різниця між
вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та
сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на
день проведення підрахунку".
2. У статті 2:
1) абзаци третій і сьомий частини другої викласти в такій
редакції:
"страхові організації, які уклали договори страхування
довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника фонду";
"учасники недержавного пенсійного забезпечення";
2) абзац третій частини третьої після слів "договорів
страхування довічної пенсії" доповнити словами "з учасниками
фонду".
3. У статті 3 слова "Про цінні папери і фондову біржу"
замінити словами "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ).
4. У статті 6:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновника
(зборів засновників) та не мають на меті одержання прибутку на
користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу
між засновниками";
2) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Активи пенсійного фонду формуються за рахунок внесків до
пенсійного фонду (пенсійних внесків) та інших надходжень до
пенсійного фонду";
3) в абзаці другому частини четвертої слова "після реєстрації
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг" замінити словами "після включення до
Державного реєстру фінансових установ Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
4) частини п'яту і сьому викласти в такій редакції:
"5. Дозволяється приєднання та злиття декількох пенсійних
фондів одного виду. У разі злиття чи приєднання декількох
пенсійних фондів одного виду новоутворений пенсійний фонд (фонд,
до якого здійснюється приєднання) повинен бути того самого виду,
що й фонди, які злилися чи приєдналися.
Забороняється передача майна, прав та обов'язків пенсійного
фонду іншим, ніж недержавні пенсійні фонди юридичним особам -
правонаступникам у зв'язку з припиненням пенсійного фонду шляхом
злиття або приєднання.
Припинення пенсійного фонду шляхом поділу або перетворення в
інший вид пенсійного фонду забороняється.
Особливості проведення приєднання та злиття пенсійних фондів
встановлюються Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
"7. Органами управління пенсійного фонду є збори засновників
та рада пенсійного фонду (рада фонду).
Створення інших органів управління пенсійного фонду
заборонено";
5) частину восьму доповнити реченням такого змісту:
"Пенсійний фонд має користуватися послугами з адміністрування лише
одного адміністратора";
6) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"11. Бюджетна установа має право бути засновником
корпоративного пенсійного фонду або здійснювати пенсійні внески до
вже створених пенсійних фондів лише у разі, якщо створення таких
фондів або здійснення пенсійних внесків передбачено законами
України, рішеннями Кабінету Міністрів України або рішеннями
відповідних місцевих рад. Заснування такими бюджетними установами
відкритих пенсійних фондів забороняється. Кошти, перераховані до
будь-якого пенсійного фонду будь-яким вкладником, не є власністю
держави або органів місцевого самоврядування";
7) друге речення частини дванадцятої викласти в такій
редакції: "Порядок створення, функціонування та ліквідації
пенсійних фондів, а також особливості їх реєстрації як фінансової
установи визначаються цим Законом".
5. У статті 7:
1) у частині першій:
абзац перший виключити;
в абзаці другому друге речення доповнити словами "крім
випадків, встановлених законом", а третє речення - словами
"відповідно до вимог цього Закону";
2) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Вкладником фонду будь-якого виду на користь учасника
фонду, якщо інше не передбачено цим Законом, може бути:
роботодавець учасника фонду;
професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх
членів;
сам учасник фонду;
подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба
учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі
усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.
У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути
одночасно і вкладниками такого фонду.
Учасники відкритого та професійного пенсійного фонду мають
право залишатися його учасниками у разі припинення здійснення
пенсійних внесків на їх користь, припинення (розірвання) пенсійних
контрактів, укладених на їх користь";
3) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Пенсійні кошти, що обліковуються на індивідуальному
пенсійному рахунку учасника фонду, є власністю такого учасника та
використовуються на цілі, визначені цим Законом";
4) у частині четвертій слова "які є невід'ємним додатком до
статуту недержавного пенсійного фонду" виключити.
6. У статті 8:
1) частину другу доповнити реченням такого змісту:
"Повідомлення надсилається протягом двох тижнів з дати укладення
роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду договору
про участь у корпоративному пенсійному фонді";
2) частину третю виключити;
3) частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Зміна складу засновників пенсійного фонду здійснюється
відповідно до законодавства з урахуванням особливостей,
встановлених цим Законом та статутом.
У разі створення пенсійного фонду кількома засновниками один
із засновників має право вийти з їх складу в порядку,
передбаченому статутом пенсійного фонду, попередивши про це інших
засновників та учасників фонду, на користь яких він сплачував
пенсійні внески, не пізніш як за шість місяців до виходу з числа
засновників пенсійного фонду.
Якщо інше не передбачено законом, засновник або
роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду може
припинити сплату пенсійних внесків до такого пенсійного фонду
шляхом розірвання всіх укладених ним з таким фондом пенсійних
контрактів та договору про участь у пенсійному фонді, повідомивши
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, та учасників фонду за шість місяців до
розірвання таких контрактів та договору про участь у пенсійному
фонді.
Рішення роботодавця про вихід із складу засновників або про
розірвання договору про участь у пенсійному фонді обов'язково
вноситься до колективного договору, якщо заснування такого фонду
або участь у такому фонді роботодавця було передбачено колективним
договором.
У разі якщо згідно із законом роботодавець зобов'язаний
здійснювати пенсійні внески до пенсійного фонду на користь своїх
працівників, такий роботодавець може припинити сплату пенсійних
внесків до пенсійного фонду у визначеному цим Законом порядку лише
за умови укладення пенсійних контрактів на користь таких
працівників з іншим пенсійним фондом";
4) у частині дев'ятій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Учасники фонду, які є працівниками такого роботодавця,
протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід їх
роботодавця з числа засновників або роботодавців - платників
корпоративного пенсійного фонду зобов'язані подати адміністратору
цього фонду заяву із зазначенням нового пенсійного фонду або
страхової організації, з якою укладено договір страхування
довічної пенсії, або банку, в якому відкрито пенсійний депозитний
рахунок, куди мають бути передані належні їм пенсійні кошти.
Договір страхування довічної пенсії може бути укладено учасником
пенсійного фонду лише у разі досягнення таким учасником пенсійного
віку, визначеного цим Законом. Разом з письмовою заявою учасник
фонду зобов'язаний надати копію пенсійного контракту, укладеного з
новим пенсійним фондом, або копію договору страхування довічної
пенсії з обраною страховою організацією, або копію договору про
відкриття пенсійного депозитного рахунка. Працівники такого
роботодавця, які є учасниками накопичувальної системи пенсійного
страхування, подають адміністратору пенсійного фонду - суб'єкта
другого рівня заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду -
суб'єкта другого рівня та копію пенсійного контракту, укладеного з
новим пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня. За бажанням
учасника фонду, який є учасником накопичувальної системи
пенсійного страхування, або відсутності такої заяви, обліковані на
його індивідуальному пенсійному рахунку кошти можуть бути
переведені до Накопичувального пенсійного фонду";
абзац третій після слова "заяви" доповнити словами "та копії
укладеного договору з новим пенсійним фондом або копії договору
страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, або
копії договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в
банку";
доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:
"Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників
до іншого фонду направляється кожному учаснику фонду протягом
одного місяця з дня такого переведення та містить інформацію про
суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду та його
адміністратора, а також вказівку на необхідність укласти пенсійний
контракт з фондом, до якого переведені кошти.
Переведення коштів та передача відомостей персоніфікації
учасників фонду здійснюються на підставі договору між
адміністратором фонду, з якого переводяться пенсійні кошти таких
учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться такі кошти.
Копія договору надається учаснику фонду разом з повідомленням,
зазначеним в абзаці четвертому цієї частини".
7. У статті 9:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен
відповідати вимогам цього Закону. Статут пенсійного фонду, а також
зміни до нього затверджуються засновником (зборами засновників)
пенсійного фонду.
Приєднання до корпоративного пенсійного фонду роботодавця -
платника пенсійного фонду не потребує внесення змін до статуту
пенсійного фонду";
2) у частині третій:
у пункті 1 слова "(юридичну адресу)" виключити;
пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
"6) права та обов'язки фонду, його засновника (засновників),
роботодавців - платників, вкладників, учасників, а також порядок
їх реалізації і виконання;
7) у разі якщо засновників декілька - порядок скликання,
проведення зборів засновників (у тому числі шляхом опитування),
формування порядку денного, прийняття ними рішень та їх
компетенцію";
у пункті 13 слова "персоніфікованого обліку учасників
недержавного пенсійного фонду та" виключити;
у пункті 14 слова "ліквідації та реорганізації" замінити
словом "припинення";
пункт 18 викласти в такій редакції:
"18) порядок зміни складу засновників пенсійного фонду (у
зв'язку із вступом, виходом, вибуттям засновників)";
доповнити абзацом такого змісту:
"У разі створення пенсійного фонду одноосібним засновником
повноваження засновника визначаються статутом такого фонду з
урахуванням вимог пунктів "а" - "г" частини третьої статті 16
цього Закону";
3) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Статут пенсійного фонду та зміни до нього реєструються
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом";
4) частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Зміни до статуту пенсійного фонду погоджуються з
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, до їх реєстрації відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ).
8. Статті 11 і 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Реєстрація пенсійного фонду
1. Реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи та
фінансової установи проводиться у такому порядку:
1) погодження статуту пенсійного фонду Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
у встановленому законодавством порядку;
2) державна реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 );
3) погодження складу ради фонду Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у
встановленому нею порядку;
4) включення пенсійного фонду до Державного реєстру
фінансових установ та реєстрація пенсійних схем Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, у встановленому нею порядку.
Пенсійний фонд набуває право на провадження діяльності з
недержавного пенсійного забезпечення з моменту включення його до
Державного реєстру фінансових установ.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, має право перевіряти документи,
подані для включення до Державного реєстру фінансових установ
пенсійного фонду, на відповідність їх нормам законодавства та
достовірність зазначеної в них інформації та, в разі необхідності,
вимагати подання додаткових документів і пояснень, які
підтверджують відомості, що містяться у поданих документах.
Рішення про включення до Державного реєстру фінансових установ
пенсійного фонду або про відмову у включенні до такого реєстру
приймається протягом 30 календарних днів з дня подання документів,
встановлених Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. У разі прийняття
рішення про включення до Державного реєстру фінансових установ
пенсійного фонду Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пенсійному фонду
видається свідоцтво.
3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, може відмовити у включенні до
Державного реєстру фінансових установ пенсійного фонду у разі
невідповідності поданих документів і даних, що містяться в них,
вимогам цього Закону, а також у разі виявлення недостовірної
інформації у поданих документах.
4. У разі відмови у включенні до Державного реєстру
фінансових установ пенсійного фонду Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
зобов'язана письмово повідомити про це заявника з обов'язковим
обґрунтуванням причин відмови та повного переліку зауважень.
5. Відмова у включенні до Державного реєстру фінансових
установ пенсійного фонду не перешкоджає повторному зверненню
засновника (засновників) до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у
загальному порядку після усунення причин, що були підставою такої
відмови.
6. Рішення про відмову у включенні до Державного реєстру
фінансових установ пенсійного фонду або порушення строків такої
реєстрації може бути оскаржене засновником (засновниками)
пенсійного фонду в судовому порядку. Збитки, завдані неправомірною
відмовою у реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи,
відшкодовуються згідно із законом.
Стаття 12. Обов'язкові умови початку діяльності недержавних
пенсійних фондів
1. Засновник (засновники) пенсійного фонду зобов'язаний
сформувати склад ради фонду відповідно до цього Закону до дня
подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, документів для включення
пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ.
2. Рада фонду після включення пенсійного фонду до Державного
реєстру фінансових установ та реєстрації інвестиційної декларації,
повинна укласти договори:
про адміністрування пенсійного фонду - з адміністратором,
який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування
пенсійних фондів;
про управління активами пенсійного фонду - з компанією з
управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами);
про обслуговування пенсійного фонду зберігачем - із
зберігачем.
3. Укладення пенсійних контрактів та отримання пенсійних
внесків на рахунок пенсійного фонду до виконання вимог цієї статті
забороняється.
4. Інформація про укладення всіх договорів, зазначених у
частині другій цієї статті, подається до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
адміністратором у порядку, встановленому Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
5. У разі невиконання вимог частин першої і другої цієї
статті протягом вісімнадцяти місяців з дня реєстрації пенсійного
фонду як фінансової установи та/або у разі ненадходження пенсійних
внесків до пенсійного фонду протягом цього строку Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, приймає рішення про скасування реєстрації
зазначеного пенсійного фонду як фінансової установи та подає позов
до суду про ліквідацію такого пенсійного фонду".
9. У статті 13:
1) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Засновник (засновники) пенсійного фонду, роботодавці -
платники корпоративного пенсійного фонду, а також роботодавці, які
є вкладниками професійних пенсійних фондів, делегують своїх
представників до складу ради фонду в порядку, передбаченому
статутом фонду. Такі представники визнаються членами ради фонду
після їх затвердження засновником (зборами засновників) фонду.
Члени ради фонду набувають своїх повноважень у разі
погодження їх кандидатур з Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Погодження
або відмова у погодженні здійснюється протягом 30 календарних днів
з дня надходження списку членів ради фонду до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. У разі відмови у погодженні Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, надає обґрунтування причин відмови та повний
перелік зауважень.
Кількість представників у раді фонду від засновників
пенсійного фонду будь-якого виду та роботодавців - платників
корпоративного пенсійного фонду, а також роботодавців, які є
вкладниками відкритих або професійних пенсійних фондів на користь
своїх працівників, встановлюється статутом пенсійного фонду чи за
рішенням засновника (зборів засновників) фонду. Можливим є
визначення одного представника від кількох засновників,
роботодавців - платників корпоративного пенсійного фонду,
роботодавців, які є вкладниками відкритих або професійних
пенсійних фондів на користь своїх працівників";
2) у частині п'ятій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) вибуття зі складу засновників фонду або виходу із складу
роботодавців-платників всіх осіб, представником яких був такий
член ради фонду";
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) розірвання всіх пенсійних контрактів роботодавцями, які
є вкладниками професійних пенсійних фондів, представником яких був
такий член ради фонду";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) прийняття засновником (зборами засновників) рішення про
припинення членом ради своїх повноважень за поданням засновника,
роботодавця - платника, роботодавця, який є вкладником, або
кількох з них, представником якого (яких) був такий член ради";
3) частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Рішенням засновника (зборів засновників) фонду може бути
встановлена винагорода членам ради фонду. Виплата такої винагороди
здійснюється за рахунок тих осіб, представниками яких є члени ради
фонду";
4) частину восьму виключити.
10. У статті 14:
1) у частині першій:
в абзаці другому слова "зборами засновників" замінити словами
"засновником (зборами засновників)";
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"погоджує зміни до статуту та пенсійних схем пенсійного
фонду, запропоновані засновником (засновниками) пенсійного фонду,
перед їх затвердженням".
У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"реєструє в Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зміни до пенсійних
схем фонду";
абзац дванадцятий після слова "віднесені" доповнити словами
"цим Законом та";
в абзаці тринадцятому слово "професійного" виключити;
2) абзац другий частини третьої доповнити словами
"(повідомити одноосібного засновника) для вирішення питання про
приведення кількісного складу ради у відповідність із вимогами
цього Закону";
3) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. У разі коли внаслідок припинення (злиття, приєднання,
поділу, перетворення) юридичної особи, яка є адміністратором,
компанією з управління активами або зберігачем у результаті
передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним
особам - правонаступникам порушуються вимоги цього Закону в
частині, що стосується пов'язаних осіб, рада фонду зобов'язана
протягом трьох місяців прийняти рішення щодо вибору нового
надавача відповідних послуг із забезпеченням при цьому дотримання
вимог цього Закону щодо пов'язаних осіб".
11. У статті 16:
1) пункт "а" частини третьої викласти в такій редакції:
"а) затвердження статуту пенсійного фонду та змін до нього, а
також пенсійних схем і змін до них";
2) частину п'яту після слова "учасників" доповнити словами
"засновників, роботодавців-платників";
3) доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Одноосібний засновник пенсійного фонду приймає рішення,
віднесені частиною третьою цієї статті до компетенції зборів
засновників пенсійного фонду, одноосібно. Орган управління
одноосібного засновника уповноважений приймати такі рішення.
Порядок прийняття ним таких рішень визначається законом та
статутом одноосібного засновника пенсійного фонду".
12. У статті 17:
1) у частині першій:
після абзацу третього доповнити двома абзацами такого змісту:
"3) суду.
Ліквідація пенсійного фонду може здійснюватись в інших
випадках, установлених законом".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
перше речення абзацу шостого після слів "ліквідацію фонду"
доповнити словами і цифрами "прийняте відповідно до пункту 1 або 2
цієї частини", а друге речення виключити;
2) в абзаці першому частини третьої слова "з обов'язковим
повідомленням учасників фонду про дату початку і закінчення
періоду ліквідації пенсійного фонду" виключити;
3) у частині четвертій слова "його засновників" замінити
словами "його одноосібного засновника, а в разі, якщо засновників
декілька, - за рахунок їх коштів";
4) після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"5. Ліквідаційна комісія розробляє план ліквідації та
погоджує його з Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати відповідно частиною
шостою.
13. У статті 18:
1) абзац перший частини першої замінити п'ятьма абзацами
такого змісту:
"1. Протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про
ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник повинен надіслати
(надати) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначити
фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні
кошти, а саме:
інший пенсійний фонд, з яким учасником фонду укладено
пенсійний контракт;
банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок;
страхову організацію, з якою учасником фонду укладено договір
страхування довічної пенсії, якщо учасник фонду досягнув
пенсійного віку, визначеного законом.
Разом з письмовою заявою учасник фонду зобов'язаний надіслати
(надати) копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим
пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного
рахунка в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною
страховою організацією. Учасник фонду повинен надіслати (надати)
письмову заяву у строки, визначені Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;
2) частини другу і третю викласти в такій редакції:
"2. У разі укладення пенсійного контракту з іншим пенсійним
фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка або
договору страхування довічної пенсії з обраною страховою
організацією учасник фонду зобов'язаний надати іншому пенсійному
фонду, банку або страховій організації копію пенсійного контракту
з пенсійним фондом, що ліквідується. Після передачі пенсійних
коштів учасників фонду, що ліквідується, іншим пенсійним фондам
або на пенсійні депозитні рахунки, або страховим організаціям для
укладення договорів страхування довічної пенсії їх пенсійні
контракти з цим пенсійним фондом вважаються розірваними.
3. У разі ліквідації пенсійного фонду пенсійні кошти
учасників фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до
інших пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, або до
страхових організацій відповідно до договору страхування довічної
пенсії в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Пенсійні
кошти учасника накопичувальної системи пенсійного страхування,
обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку у пенсійному
фонді - суб'єкті другого рівня, що ліквідується, за його бажанням
перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду або до іншого
пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня у порядку, встановленому
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом
виконавчої влади у сфері соціальної політики і Антимонопольним
комітетом України.
Визначення суми пенсійних коштів, що належать кожному
учаснику фонду, здійснюється у порядку, передбаченому статтею 51
цього Закону. Після закінчення терміну подання заяв учасниками
фонду, що ліквідується, всі грошові кошти з окремого депозитного
рахунка перераховуються на поточний рахунок такого пенсійного
фонду, після чого окремий депозитний рахунок закривається.
Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам,
Накопичувальному пенсійному фонду, на пенсійні депозитні рахунки
та у випадку, передбаченому абзацом четвертим частини першої цієї
статті, - страховим організаціям для укладення договору
страхування довічної пенсії здійснюється лише в грошовій формі
безготівковим платежем з поточного рахунка пенсійного фонду, що
ліквідується";
3) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Передача пенсійних коштів здійснюється лише після
затвердження Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ліквідаційного
балансу пенсійного фонду і проводиться у строк, передбачений
планом ліквідації пенсійного фонду, погодженим з Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, але не пізніш як протягом шести місяців з дня
затвердження проміжного ліквідаційного балансу пенсійного фонду";
4) частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. У разі якщо учасник фонду в установлені строки не подав
письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з
іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного
депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з
обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти
підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного
ліквідаційною комісією для всіх таких учасників фонду, на умовах
та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників
до іншого пенсійного фонду направляється кожному учаснику фонду
протягом одного місяця з дня такого переведення та містить
інформацію про суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду
та його адміністратора, а також вказівку на необхідність укласти
пенсійний контракт з пенсійним фондом, до якого переведені кошти.
Переведення коштів та передача відомостей персоніфікації
учасників фонду здійснюються на підставі договору між
адміністратором пенсійного фонду, з якого переводяться пенсійні
кошти таких учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться
такі кошти.
У разі якщо учасник накопичувальної системи пенсійного
страхування протягом трьох місяців не подав письмової заяви і
копії пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним
фондом - суб'єктом другого рівня, пенсійні кошти, що обліковуються
на його індивідуальному пенсійному рахунку, перераховуються до
Накопичувального пенсійного фонду та обліковуються на його
накопичувальному пенсійному рахунку".
14. Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Скасування реєстрації пенсійного фонду як
фінансової установи внаслідок його ліквідації
1. Скасування реєстрації пенсійного фонду як фінансової
установи здійснюється на підставі поданого до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, звіту про проведення ліквідації пенсійного
фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками фонду шляхом
передачі всіх пенсійних коштів учасників фонду відповідно до цього
Закону.
2. На вимоги, претензії учасників фонду не поширюється строк
позовної давності, визначений законом".
15. У статті 20:
1) перше речення частини першої доповнити словами "якщо інше
не передбачено законом";
2) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Право участі у корпоративному пенсійному фонді належить
усім працівникам юридичної особи, що є засновником або
роботодавцем - платником такого фонду. Роботодавець не має права
будь-яким чином обмежувати права працівників на участь у
корпоративному пенсійному фонді.
Юридична особа, яка є засновником або роботодавцем -
платником корпоративного пенсійного фонду, зобов'язана сплачувати
пенсійні внески на користь усіх своїх працівників, крім тих, які
подали письмові заперечення проти цього, працюють сезонно або
проходять випробування при прийнятті на роботу";
3) частину четверту доповнити словами "якщо інше не
передбачено законом";
4) абзац перший частини п'ятої виключити;
5) частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. У разі припинення юридичної особи, яка є засновником або
роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду,
обов'язки щодо сплати пенсійних внесків передаються її
правонаступникові.
Злиття, приєднання пенсійних фондів здійснюється в порядку,
встановленому Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
6) у частині десятій:
у першому реченні абзацу першого слова "за погодженням із
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, повідомивши про це" замінити словами
"повідомивши про це Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг", а слова
"професійного адміністратора" замінити словом "адміністратора",
слова "та зберігача" виключити;
абзац п'ятий після слова "корпоративних" доповнити словами
"та професійних";
7) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. Національний банк України має право самостійно
здійснювати адміністрування, зберігання та управління активами
створеного ним корпоративного пенсійного фонду на підставі
відповідних ліцензій. При цьому витрати, пов'язані з виконанням
таких функцій, здійснюються за рахунок засновника.
Особливості здійснення діяльності із зберігання та управління
активами корпоративного пенсійного фонду Національного банку
України та нагляду за цією діяльністю встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
16. Абзац сьомий частини шостої статті 21 доповнити словами
"а також інших нормативно-правових актів".
17. У статті 24:
1) у назві та тексті слово "професійного" виключити;
2) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Вимоги, встановлені цією статтею, поширюються також на
керівника структурного підрозділу з адміністрування пенсійних
фондів компанії з управління активами та керівника структурного
підрозділу одноосібного засновника корпоративного пенсійного
фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення
адміністрування такого фонду".
18. Частини другу, третю і четверту статті 25 викласти в
такій редакції:
"2. Адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний
пенсійний рахунок учасника фонду протягом 30 календарних днів з
дня укладення першого за часом пенсійного контракту на користь
такого учасника, але не пізніше дати отримання першого пенсійного
внеску за цим пенсійним контрактом. У разі переведення пенсійних
коштів учасника фонду від інших фінансових установ відповідно до
вимог цього Закону адміністратор зобов'язаний відкрити
індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду протягом
30 календарних днів з дня укладення договору про виплату пенсій на
визначений строк або іншого документа, на підставі якого
здійснюється переведення належних учаснику пенсійних коштів, але
не пізніше дати отримання таких коштів.
3. У системі персоніфікованого обліку індивідуальний
пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику фонду. Для
ідентифікації учасника фонду в номері індивідуального пенсійного
рахунка використовується реєстраційний номер облікової картки
платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів), а у разі його відсутності використовуються серія і
номер паспорта учасника фонду чи іншого документа, визначеного
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться
облік суми належних йому пенсійних коштів в одиницях пенсійних
активів та гривнях виходячи з поточної чистої вартості одиниці
пенсійних активів пенсійного фонду.
На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться
окремо облік коштів накопичувальної системи пенсійного
страхування, що належить учаснику, а також може відображатися інша
інформація, визначена законодавством або внутрішніми документами
адміністратора.
4. Система персоніфікованого обліку учасників фонду повинна
містити інформацію щодо кожного учасника фонду, вкладників фонду,
які здійснюють внески на користь учасника фонду, інформацію про
пенсійну схему, кількість одиниць пенсійних активів пенсійного
фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів пенсійного фонду,
загальну суму пенсійних коштів. Облік коштів та кількості одиниць
пенсійних активів здійснюється окремо по учасниках накопичувальної
системи пенсійного страхування та учасниках недержавного
пенсійного забезпечення.
Порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних
фондів визначається Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
19. Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
"1. Передача системи персоніфікованого обліку учасників
пенсійних фондів та відповідної документації здійснюється
адміністратором у разі:
розірвання договору, укладеного ним з радою пенсійного фонду;
ліквідації адміністратора;
припинення адміністратора в результаті передачі всього свого
майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам,
внаслідок чого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних
осіб;
анулювання ліцензії, виданої адміністратору на провадження
діяльності з адміністрування пенсійних фондів".
20. У статті 27:
1) у назві слова "Видача ліцензії на провадження" замінити
словом "Ліцензування";
2) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Порядок ліцензування діяльності з адміністрування
пенсійних фондів визначається Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
3) частину третю доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, для видачі ліцензії на провадження
діяльності з адміністрування має право проводити виїзні перевірки
відповідності адміністратора встановленим вимогам та достовірності
документів, поданих таким адміністратором згідно з установленими
нею ліцензійними умовами";
4) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з
адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір
власного капіталу на рівні не меншому, ніж 2,5 мільйона гривень".
21. У першому реченні частини першої статті 29 слово
"професійного" виключити.
22. Абзац третій частини першої статті 30 виключити.
23. Абзац другий частини першої статті 31 доповнити реченням
такого змісту: "Порядок формування та вимоги до розміщення коштів
резервного фонду встановлюються Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
24. Статтю 32 викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Адміністрування пенсійного фонду у разі
припинення юридичної особи - адміністратора
пенсійного фонду
1. У разі припинення юридичної особи - адміністратора
засновники такого адміністратора зобов'язані протягом п'яти
робочих днів з дня прийняття рішення про початок відповідної
процедури повідомити про це ради пенсійних фондів, з якими такий
адміністратор уклав договори; осіб, які здійснюють управління
активами пенсійного фонду; зберігачів відповідних пенсійних
фондів; Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, а якщо адміністратор має ліцензію
на провадження діяльності з управління активами пенсійного
фонду, - також і Національну комісію з цінних паперів та фондового
ринку.
2. У разі ліквідації, а також припинення юридичної особи -
адміністратора в результаті злиття, приєднання, поділу, внаслідок
чого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб,
адміністратор зобов'язаний передати систему персоніфікованого
обліку учасників фонду та відповідну документацію новому
адміністратору в порядку, встановленому статтею 26 цього Закону".
25. Абзац третій частини першої статті 34 замінити двома
абзацами такого змісту:
"банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного
фонду у разі, якщо він не виконує функції зберігача цього фонду;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »