Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Верховна Рада України; Закон від 30.10.1996448/96-ВР
Документ 448/96-вр, чинний, попередня редакція — Редакція від 19.05.2011, підстава 3267-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, ст.292 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 475/96-ВР від 30.10.96, ВВР, 1996, N 51, ст.293 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст.36
N 938-XIV ( 938-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.339
N 2299-III ( 2299-14 ) від 15.03.2001, ВВР, 2001, N 21, ст.103
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.465
N 2802-IV ( 2802-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.481
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.466
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110
N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.134
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268
N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 3-рп/2008 ( va03p710-08 ) від 01.04.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384
N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 23, ст.278
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.51
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252
N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.456 }

Цей Закон визначає правові засади здійснення державного
регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за
випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні.
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення
державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду
за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання
зловживанням і порушенням у цій сфері;

{ Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

{ Абзац четвертий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та
обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом
терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших
фінансових та/або товарних ресурсів;

{ Абзац шостий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

{ Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; ( Статтю
1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 )
визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це
діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів,
спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта
рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності
об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового
зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів; ( Частину
першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) -
шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з
яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному
обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими
зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала
використовується для оцінки кредитного ризику позичальника -
органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та
окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних
паперів, позик; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності
емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати
відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно
боргових зобов'язань інших позичальників; ( Частину першу статті 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує
рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному
обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами; ( Частину
першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
корпоративне управління - система відносин, яка визначає
правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності
господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл
прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками
стосовно управління товариством; { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 }

{ Абзац шістнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 }

система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність
записів про цінні папери (вид, номінальна вартість і кількість,
характер зареєстрованих обмежень в обігу або реалізації прав за
цінними паперами), їх емітентів, власників іменних цінних паперів,
уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших
осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що
містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих
осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію; { Статтю
1 доповнено абзацом згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від
25.12.2008 }
система реєстру власників іменних цінних паперів (система
реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію
зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та
емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх
ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних
паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання
реєстру власників іменних цінних паперів. { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 }
Стаття 2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з
метою: реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу
цінних паперів та їх похідних; створення умов для ефективної мобілізації та розміщення
учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням
інтересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про
умови випуску та обігу цінних паперів, результати
фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер
угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на
формування цін на ринку цінних паперів; забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів,
інвесторів і посередників на ринок цінних паперів; гарантування прав власності на цінні папери; захисту прав учасників фондового ринку; інтеграції в європейський та світовий фондові ринки; дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів
законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку
добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів; контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.
Стаття 3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у
таких формах: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників
ринку цінних паперів; регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та
обов'язків учасників ринку цінних паперів; видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;
( Абзац четвертий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) заборона та зупинення на певний термін (до одного року)
професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності
ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за
здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;
( Абзац п'ятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації
про випуск (емісію) цінних паперів; контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску
цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов
продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою
інформацією; створення системи захисту прав інвесторів і контролю за
дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами
та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних
паперів, контролюючим органам; встановлення правил і стандартів здійснення операцій на
ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

( Абзац одинадцятий статті 3 виключено на підставі Закону
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів; контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг
цінних паперів; проведення інших заходів щодо державного регулювання і
контролю за випуском та обігом цінних паперів.
Стаття 4. Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню { Назва статті 4 в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від
23.02.2006 }
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності
на ринку цінних паперів:
1) брокерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії,
доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої
особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
2) дилерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого
імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків,
передбачених законом;
3) андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних
паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за
рахунок емітента;
4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про
управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в
процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами,
які належать на праві власності установнику управління, в його
інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;
5) діяльність з управління активами - професійна діяльність
учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що
провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі
відповідного договору про управління активами, які належать
інституційним інвесторам на праві власності;
6) діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність,
що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою
згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям;
7) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів -
діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках
зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо
випущених ними цінних паперів;
8) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів -
діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках
власників цінних паперів;
9) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних
паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних,
які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів,
щодо іменних цінних паперів, їх емітентів і власників;
10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку -
діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора
торгівлі) із створення організаційних, технологічних,
інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення
інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних
торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами,
централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових
інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за
ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі;
11) розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з
визначення взаємних зобов'язань за договорами щодо цінних паперів
і розрахунків за ними. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2299-III ( 2299-14 ) від 15.03.2001, N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005, N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005; в редакції
Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними
учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності,
передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один бланк
ліцензії на такі види діяльності. { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 938-XIV ( 938-14 ) від 14.07.99, N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005;в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006}
Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів
здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів,
нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з
урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). ( Статтю 4
доповнено частиною згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від
06.09.2005 )
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає
рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не
пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви
про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею
встановлюється. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом
N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Строк дії ліцензії ( 802-2006-п ) встановлюється Кабінетом
Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.
( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 2800-IV
( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані
додержувати встановлених відповідно до цього Закону та інших актів
законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних
коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по
операціях з цінними паперами.
Стаття 4-1. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка
Рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є
обов'язковим, мають право визначати виключно уповноважені
рейтингові агентства та/або міжнародні рейтингові агентства
(разом - Рейтингові агентства). Міжнародні рейтингові агентства
обов'язково повинні бути визнані Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Особа набуває право визначати рейтингові оцінки з дати видачі
їй Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств.
Особа включається до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств за результатами конкурсного відбору (далі -
конкурс).
Переможцем конкурсу може бути декілька осіб.
Міжнародне рейтингове агентство набуває право визначати
рейтингові оцінки з дати включення його до переліку визнаних
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
При визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є
обов'язковим за законом, уповноважене рейтингове агентство
зобов'язане використовувати Національну шкалу.
Національна шкала поділяється на дві групи рівнів -
інвестиційний та спекулятивний.
Національна шкала ( 665-2007-п ), а також поділ кожної групи
рівнів на відповідні рівні затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Визначення рейтингової оцінки міжнародним рейтинговим
агентством здійснюється за шкалою, яка прийнята таким агентством.
Випадки обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітентів
та цінних паперів визначаються законом.
Визначення рейтингової оцінки потребують такі емітенти:
1) підприємства, у статутних капіталах яких є державна
частка; { Пункт 1 частини одинадцятої статті 4-1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010 }
2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки
та безпеки держави;
3) підприємства, які займають монопольне (домінуюче)
становище.
Обов'язковість визначення рейтингової оцінки не залежить від
форми власності, підпорядкування чи інших ознак емітента.
Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено
законом, потребують усі види емісійних цінних паперів, які не
розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного
кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися
та продаватися на біржі або іншому організованому ринку, крім:
1) державних цінних паперів;
2) акцій;
3) цінних паперів недиверсифікованих інститутів спільного
інвестування;
4) цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою.
Обов'язковість визначення рейтингової оцінки цінних паперів
не залежить від емітента, способу їхньої емісії, порядку
розміщення чи інших ознак. ( Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 5. Органи, що здійснюють державне регулювання
ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи
здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у
межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.
З метою координації діяльності державних органів з питань
функціонування ринку цінних паперів створюється Координаційна
рада.
До складу Координаційної ради входять керівники державних
органів, що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші
функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної
діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад та Положення
про Координаційну раду затверджуються Президентом України за
поданням Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку. { Частина третя статті 5 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )
від 07.10.2010 }
Стаття 6. Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є
державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту
України, підзвітним Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні
органи.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює
повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.
Комісія може делегувати надані їй повноваження центральному
апарату і територіальним органам шляхом прийняття відповідного
рішення, затвердженого в установленому порядку.
Голова та члени Комісії, керівні працівники та спеціалісти
центрального апарату і відповідних територіальних органів є
державними службовцями.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.
Голова Комісії, її члени призначаються на посади за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом
України.
Голова та члени Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку мають право без спеціальних дозволів представляти
Комісію у суді.
Термін повноважень Голови Комісії та членів Комісії - сім
років. Одна й та ж особа не може бути членом Комісії більше двох
термінів підряд.
Голова та члени Комісії протягом терміну її повноважень
можуть бути звільнені від обов'язків за власним бажанням, за
станом здоров'я, у разі визнання безвісно відсутнім або оголошення
померлим, припинення громадянства або виїзду за межі України на
постійне місце проживання, вчинення злочину, грубого порушення
службових обов'язків, а також з інших підстав.
Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться
за рішенням Голови Комісії у разі необхідності, але не рідше
одного разу на місяць.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше п'яти осіб.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього подано не
менше п'яти голосів.
Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового
ринку затверджується Президентом України. Територіальні органи
Комісії діють на основі положення, що затверджується Комісією, і
координують свою діяльність із місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розробляє і затверджує з питань, що належать до її компетенції,
акти законодавства, обов'язкові для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями,
контролює їх виконання. Акти законодавства, які відповідно до
закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються,
приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
При Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та
установи.
Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо
політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці та
обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та
розглядаються Комісією.
Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї
затверджує Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням
законодавства України про цінні папери. { Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2802-IV
( 2802-15 ) від 06.09.2005, N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005,
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010; в редакції Закону N 2592-VI
( 2592-17 ) від 07.10.2010 }
Стаття 7. Завдання Державної комісії України з
цінних паперів та фондового ринку
Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку є: 1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної
політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та
їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку
цінних паперів до міжнародних стандартів; 2) координація діяльності державних органів з питань
функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних; 3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском
і обігом цінних паперів та їх похідних на території України,
а також у сфері спільного інвестування; ( Пункт 3 частини першої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 4) захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо
запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних
паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах
своїх повноважень; 5) сприяння розвитку ринку цінних паперів; 6) узагальнення практики застосування законодавства України з
питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до покладених на неї завдань: 1) встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних
паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних
паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог
валютного законодавства України), які здійснюють випуск і
розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює
порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск
цінних паперів; 2) встановлює за погодженням з Національним банком України
додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками; 3) встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів,
інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для
відкритого продажу, в тому числі іноземних емітентів, які
здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок
реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних
паперів; 4) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів
за межами України; 5) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації
про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних
емітентів, що є в обігу на території України; 6) встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних
емітентів та обігу їх на території України; 7) реєструє правила функціонування організаційно оформлених
ринків цінних паперів та їх похідних; ( Пункт 7 частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 8) встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення)
цінних паперів на території України; 9) встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну,
реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними
паперами, діяльність з управління активами та інші передбачені
законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в
разі порушення вимог законодавства про цінні папери; ( Пункт 9
частини другої статті 7 в редакції Закону N 2804-IV ( 2804-15 )
від 06.09.2005 ) 10) встановлює порядок складання адміністративних даних
учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства
України; ( Пункт 10 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 ) 11) визначає за погодженням з Національним банком України
особливості отримання комерційними банками ліцензії на депозитарну
та розрахунково-клірингову діяльність; ( Пункт 11 частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України,
а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з
Національним банком України особливості ведення обліку операцій з
цінними паперами; 13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і
призначає державних представників на фондових біржах, у
депозитаріях і торговельно-інформаційних системах; { Пункт 13
частини другої статті 7 в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 )
від 23.02.2006 } 14) встановлює порядок і реєструє саморегулівні
організації, що створюються особами, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів; 14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію
об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної
організації; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14-1
згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо
обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,
забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних
паперів відповідно до чинного законодавства; { Пункт 15 частини
другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008 } 16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у
встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють
питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у
підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України,
здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими
організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з
питань, віднесених до їх компетенції; 17) координує роботу по підготовці фахівців з питань
фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які
здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить
сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право
здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на
підприємствах, які мають відповідну ліцензію Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, а також анулювання таких
сертифікатів; { Пункт 17 частини другої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 } 18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на
запобігання порушенням законодавства України про цінні папери; 19) організовує проведення наукових досліджень з питань
функціонування фондового ринку в Україні; 20) інформує громадськість про свою діяльність та стан
розвитку ринку цінних паперів; 21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та
підприємствами з іноземними інвестиціями; 22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності,
реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній; 23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про
цінні папери та акціонерні товариства; { Пункт 23 частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 514-VI
( 514-17 ) від 17.09.2008 } 24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів та їх похідних; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом
24 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних
учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування
та саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 25 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 } 26) встановлює відповідно до закону особливості порядку
реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних
паперів (за винятком банків); { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 26 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 } 27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку
цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 27
згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 28) визначає професійні вимоги до керівників, головних
бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних
учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування
і саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 28 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 } 29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та
розвитку принципів корпоративного управління відповідно до
законодавства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 29
згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 30) у межах, визначених Законом України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), встановлює вимоги щодо здійснення діяльності
компаній з управління активами та інститутів спільного
інвестування; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30 згідно
із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 30-1) у межах, визначених Законом України "Про іпотечні
облігації" ( 3273-15 ), встановлює вимоги щодо здійснення
діяльності з управління іпотечним покриттям; { Частину другу
статті 7 доповнено пунктом 30-1 згідно із Законом N 3273-IV
( 3273-15 ) від 22.12.2005 } 31) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про
включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 31 згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 32) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які
мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки
емітентів та цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 32 згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 } 33) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр
уповноважених рейтингових агентств; { Частину другу статті 7
доповнено пунктом 33 згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 } 34) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим
агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою; { Частину
другу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 35) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством
інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 36) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за
шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною
шкалою; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 37) узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових
агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок;
{ Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому
ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-1 згідно із
Законом N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 } 37-2) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від
поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно
від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого
інструменту; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-2
згідно із Законом N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 } 38) виконує інші завдання відповідно до закону. { Частину
другу статті 7 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010 } Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє
з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними
органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої
влади і відповідними органами самоврядування.
Стаття 8. Повноваження Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має
право: 1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи
іншого виду, визначеного чинним законодавством; 2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних
коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по
операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських
операцій), якщо інше не передбачено законами України; ( Пункт 2
статті 8 в редакції Закону N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України
плату за видачу ліцензій, реєстрацію документів, надання
інформації за запитами юридичних та фізичних осіб і спрямування
отриманих коштів до Державного бюджету України; ( Пункт 3 статті 8
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 ) 4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів; 5) у разі порушення законодавства про цінні папери,
нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року
розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого
емітента, дію ліцензій, виданих Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій; ( Пункт
5 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 )

{ Пункт 6 статті 8 виключено на підставі Закону N 3541-IV
( 3541-15 ) від 15.03.2006 }

7) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні
папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на
фондовій біржі до усунення таких порушень; 8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям
інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними
організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам; ( Пункт 8
статті 8 в редакції Закону N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 9) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними
органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності
професійних учасників ринку цінних паперів та саморегулівних
організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також
перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану
корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та
обігу цінних паперів; { Пункт 9 статті 8 в редакції Закону
N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 } 10) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та
саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання
розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного
законодавства; 11) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно
фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та
кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не
входить накладення адміністративних стягнень за відповідні
правопорушення; 12) надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету
України у разі виявлення порушень законодавства про захист
економічної конкуренції; ( Пункт 12 статті 8 із змінами, внесеними
згідно з Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 ) 13) розробляти і затверджувати з питань, що належать до її
компетенції, обов'язкові для виконання нормативні акти; 14) накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші
санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх
співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів; ( Пункт 14 статті
8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 )
від 06.09.2005 ) 15) порушувати питання про звільнення з посад керівників
фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у
випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою
захисту інтересів інвесторів та громадян; 16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників
фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури
фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на
фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі,
зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу цінних
паперів на фондових біржах на певний термін для захисту держави,
інвесторів; { Пункт 16 статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 } 17) здійснювати разом з іншими виконавчими органами контроль
за поліграфічною базою з випуску цінних паперів; 18) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її
межі через фондовий ринок; 19) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури
фондового ринку; 20) здійснювати сертифікацію програмного забезпечення та
встановлювати вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку; 21) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох
робочих днів документи, що підтверджують факти порушення актів
законодавства про цінні папери; ( Пункт 21 статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного
інвестиційного фонду та саморегулівних організацій; ( Статтю 8
доповнено пунктом 22 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 ) 23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного
фонду; ( Статтю 8 доповнено пунктом 23 згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна
інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог
законодавства у сфері спільного інвестування; ( Статтю 8 доповнено
пунктом 24 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 ) 25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на
ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на
умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань
функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку
цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не
призводить до розголошення професійної таємниці; ( Статтю 8
доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 )

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »