Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Верховна Рада України; Закон від 30.10.1996448/96-ВР
Документ 448/96-вр, чинний, попередня редакція — Редакція від 07.08.2011, підстава 3610-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, ст.292 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 475/96-ВР від 30.10.96, ВВР, 1996, N 51, ст.293 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст.36
N 938-XIV ( 938-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.339
N 2299-III ( 2299-14 ) від 15.03.2001, ВВР, 2001, N 21, ст.103
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.465
N 2802-IV ( 2802-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.481
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.466
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110
N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.134
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268
N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 3-рп/2008 ( va03p710-08 ) від 01.04.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384
N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 23, ст.278
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.51
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252
N 2927-VI ( 2927-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 31, ст.304
N 3265-VI ( 3265-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.448
N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.456
N 3306-VI ( 3306-17 ) від 22.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.471
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 }

{ У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

Цей Закон визначає правові засади здійснення державного
регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за
випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні.
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення
державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду
за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання
зловживанням і порушенням у цій сфері;

{ Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

{ Абзац четвертий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та
обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом
терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших
фінансових та/або товарних ресурсів;

{ Абзац шостий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

{ Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; ( Статтю
1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 )
визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це
діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів,
спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта
рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності
об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового
зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів; ( Частину
першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) -
шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з
яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному
обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими
зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала
використовується для оцінки кредитного ризику позичальника -
органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та
окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних
паперів, позик; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності
емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати
відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно
боргових зобов'язань інших позичальників; ( Частину першу статті 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 )
рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує
рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному
обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами; ( Частину
першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
корпоративне управління - система відносин, яка визначає
правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності
господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл
прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками
стосовно управління товариством; { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 }

{ Абзац шістнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону
N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 }

система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність
записів про цінні папери (вид, номінальна вартість і кількість,
характер зареєстрованих обмежень в обігу або реалізації прав за
цінними паперами), їх емітентів, власників іменних цінних паперів,
уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших
осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що
містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих
осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію; { Статтю
1 доповнено абзацом згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від
25.12.2008 }
система реєстру власників іменних цінних паперів (система
реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію
зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та
емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх
ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних
паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання
реєстру власників іменних цінних паперів. { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 }
Стаття 2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з
метою: реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу
цінних паперів та їх похідних; створення умов для ефективної мобілізації та розміщення
учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням
інтересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про
умови випуску та обігу цінних паперів, результати
фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер
угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на
формування цін на ринку цінних паперів; забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів,
інвесторів і посередників на ринок цінних паперів; гарантування прав власності на цінні папери; захисту прав учасників фондового ринку; інтеграції в європейський та світовий фондові ринки; дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів
законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку
добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів; контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.
Стаття 3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у
таких формах: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників
ринку цінних паперів; регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та
обов'язків учасників ринку цінних паперів; видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;
( Абзац четвертий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) заборона та зупинення на певний термін (до одного року)
професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності
ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за
здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;
( Абзац п'ятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації
про випуск (емісію) цінних паперів; контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску
цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов
продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою
інформацією; створення системи захисту прав інвесторів і контролю за
дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами
та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних
паперів, контролюючим органам; встановлення правил і стандартів здійснення операцій на
ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

( Абзац одинадцятий статті 3 виключено на підставі Закону
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів; контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг
цінних паперів; проведення інших заходів щодо державного регулювання і
контролю за випуском та обігом цінних паперів.
Стаття 4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів,
що підлягає ліцензуванню { Назва статті 4 в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від
23.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2927-VI
( 2927-17 ) від 13.01.2011 }
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної
діяльності на ринку цінних паперів: { Абзац перший статті 4 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2927-VI ( 2927-17 ) від
13.01.2011 }
1) брокерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії,
доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої
особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
2) дилерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого
імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків,
передбачених законом;
3) андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних
паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за
рахунок емітента;
4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про
управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в
процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами,
які належать на праві власності установнику управління, в його
інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;
5) діяльність з управління активами - професійна діяльність
учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що
провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі
відповідного договору про управління активами, які належать
інституційним інвесторам на праві власності;
6) діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність,
що провадиться управителем іпотечного покриття від свого імені за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про
управління іпотечним покриттям та передбачає представництво
інтересів власників іпотечних облігацій, здійснення контролю за
додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття, здійснення
контролю за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів
за звичайними іпотечними облігаціями, забезпечення відповідності
іпотечного покриття вимогам законодавства, виконання інших
функцій, визначених законодавством; { Пункт 6 частини першої статті 4 в редакції Закону N 3265-VI
( 3265-17 ) від 21.04.2011 }
7) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів -
діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках
зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо
випущених ними цінних паперів;
8) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів -
діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках
власників цінних паперів;
9) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних
паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних,
які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів,
щодо іменних цінних паперів, їх емітентів і власників;
10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку -
діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора
торгівлі) із створення організаційних, технологічних,
інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення
інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних
торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами,
централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових
інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за
ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі;
11) розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з
визначення взаємних зобов'язань за договорами щодо цінних паперів
і розрахунків за ними. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2299-III ( 2299-14 ) від 15.03.2001, N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005, N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005; в редакції
Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними
учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності,
передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один бланк
ліцензії на такі види діяльності. { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 938-XIV ( 938-14 ) від 14.07.99, N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005;в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006}
Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів
здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів,
нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з
урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). ( Статтю 4
доповнено частиною згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від
06.09.2005 )
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у
строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких
нею встановлюється. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із
Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Строк дії ліцензії ( 802-2006-п ) встановлюється Кабінетом
Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.
( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 2800-IV
( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані
додержувати встановлених відповідно до цього Закону та інших актів
законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних
коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по
операціях з цінними паперами.
Стаття 4-1. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка
Рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є
обов'язковим, мають право визначати виключно уповноважені
рейтингові агентства та/або міжнародні рейтингові агентства
(разом - Рейтингові агентства). Міжнародні рейтингові агентства
обов'язково повинні бути визнані Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Особа набуває право визначати рейтингові оцінки з дати видачі
їй Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств.
Особа включається до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств за результатами конкурсного відбору (далі -
конкурс).
Переможцем конкурсу може бути декілька осіб.
Міжнародне рейтингове агентство набуває право визначати
рейтингові оцінки з дати включення його до переліку визнаних
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
При визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є
обов'язковим за законом, уповноважене рейтингове агентство
зобов'язане використовувати Національну шкалу.
Національна шкала поділяється на дві групи рівнів -
інвестиційний та спекулятивний.
Національна шкала ( 665-2007-п ), а також поділ кожної групи
рівнів на відповідні рівні затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Визначення рейтингової оцінки міжнародним рейтинговим
агентством здійснюється за шкалою, яка прийнята таким агентством.
Випадки обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітентів
та цінних паперів визначаються законом.
Визначення рейтингової оцінки потребують такі емітенти:
1) підприємства, у статутних капіталах яких є державна
частка; { Пункт 1 частини одинадцятої статті 4-1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010 }
2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки
та безпеки держави;
3) підприємства, які займають монопольне (домінуюче)
становище.
Обов'язковість визначення рейтингової оцінки не залежить від
форми власності, підпорядкування чи інших ознак емітента.
Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено
законом, потребують усі види емісійних цінних паперів, які не
розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного
кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися
та продаватися на біржі або іншому організованому ринку, крім:
1) державних цінних паперів;
2) акцій;
3) цінних паперів недиверсифікованих інститутів спільного
інвестування;
4) цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою.
Обов'язковість визначення рейтингової оцінки цінних паперів
не залежить від емітента, способу їхньої емісії, порядку
розміщення чи інших ознак. ( Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 5. Органи, що здійснюють державне регулювання
ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші
державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку
цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним
законодавством.
З метою координації діяльності державних органів з питань
функціонування ринку цінних паперів створюється Координаційна
рада.
До складу Координаційної ради входять керівники державних
органів, що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші
функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної
діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад та
Положення про Координаційну раду затверджуються Президентом
України за поданням Голови Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку. { Частина третя статті 5 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )
від 07.10.2010 }
Стаття 6. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим
Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
складається з Комісії як колегіального органу та центрального
апарату.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у
положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового
ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
здійснює повноваження через центральний апарат і свої
територіальні органи.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, керівні працівники та спеціалісти центрального
апарату і відповідних територіальних органів є державними
службовцями.
Положення про Національну комісію з цінних паперів та
фондового ринку ( 1063/2011 ) затверджується Президентом України.
Гранична чисельність працівників Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом
України.
Штатний розпис Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством
фінансів України. Структура Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку в межах видатків, передбачених у
Державному бюджеті України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як
колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести
членів Комісії.
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку призначаються на посади та звільняються з посад
Президентом України шляхом видання відповідного указу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є
правомочною з моменту призначення більше половини її загального
кількісного складу.
Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку як колегіального органу є засідання.
Засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її
загального кількісного складу.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
від загального кількісного складу. Голова та члени Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку мають по одному голосу
кожен.
Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку можуть бути громадяни України, які мають повну
вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на
керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти
років.
Голова та член Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку не можуть бути власниками корпоративних прав
професійних учасників фондового ринку.
Строк повноважень Голови та членів Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку становить шість років. Одна й та
ж особа не може бути Головою та/або членом Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку більше двох строків підряд.
Голова та член Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку можуть бути звільнені з посади у разі подання
заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом
здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення
службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком
суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених
законами.
Повноваження члена Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку припиняються у разі його смерті, визнання безвісно
відсутнім або оголошення померлим.
Не може бути підставою для звільнення члена Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку набуття повноважень
новообраним Президентом України.
Після закінчення строку повноважень Голова або член
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку продовжує
виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови
або члена Комісії.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку:
1) очолює систему Комісії та керує її діяльністю;
2) затверджує Регламент Комісії;
3) координує роботу членів Комісії, розподіляє обов'язки між
членами Комісії за відповідними напрямами щодо виконання
покладених на Комісію завдань;
4) скликає і проводить засідання Комісії, вносить питання до
розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення
Комісії, затверджує порядок денний засідання Комісії;
5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством керівника та працівників центрального апарату
Комісії;
6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів
Комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників цих органів;
7) здійснює в установленому порядку представницькі функції
щодо діяльності Комісії;
8) має право без спеціальних дозволів представляти Комісію у
суді;
9) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України,
має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з
правом дорадчого голосу;
10) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на
посади та звільнення з посад членів Комісії;
11) дає у передбачених законом випадках письмові доручення
уповноваженим особам Комісії провадити розгляд справ про
правопорушення на ринку цінних паперів;
12) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що
належать до його компетенції;
13) у встановленому законодавством порядку присвоює
працівникам Комісії ранги державних службовців, вживає заходів
заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
14) затверджує кадровий резерв центрального апарату та
керівників територіальних органів Комісії;
15) затверджує структуру центрального апарату та
територіальних органів Комісії;
16) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату Комісії;
17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
У разі відсутності Голови Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку або неможливості здійснення ним своїх
повноважень його обов'язки виконує один із членів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку за окремим наказом
Голови.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розробляє програми розвитку фондового ринку, які затверджуються
Президентом України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розробляє і затверджує нормативно-правові акти з питань, що
належать до її компетенції, обов'язкові до виконання центральними
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями,
контролює їх виконання.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням
законодавства України про цінні папери.
При Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та
установи.
Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо
політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці й
обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються
і розглядаються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї
затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. { Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2802-IV
( 2802-15 ) від 06.09.2005, N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005,
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010; в редакції Законів N 2592-VI
( 2592-17 ) від 07.10.2010, N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 7. Завдання Національної комісії України з
цінних паперів та фондового ринку
Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку є: 1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної
політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та
їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку
цінних паперів до міжнародних стандартів; 2) координація діяльності державних органів з питань
функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних; 3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском
і обігом цінних паперів та їх похідних на території України,
а також у сфері спільного інвестування; ( Пункт 3 частини першої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 4) захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо
запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних
паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах
своїх повноважень; 5) сприяння розвитку ринку цінних паперів; 6) узагальнення практики застосування законодавства України з
питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до покладених на неї завдань: 1) встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних
паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних
паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог
валютного законодавства України), які здійснюють випуск і
розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює
порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск
цінних паперів; 2) встановлює за погодженням з Національним банком України
додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками; 3) встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів,
інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для
відкритого продажу, в тому числі іноземних емітентів, які
здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок
реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних
паперів; 4) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів
за межами України; 5) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації
про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних
емітентів, що є в обігу на території України; 6) встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних
емітентів та обігу їх на території України; 7) реєструє правила функціонування організаційно оформлених
ринків цінних паперів та їх похідних; ( Пункт 7 частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 8) встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення)
цінних паперів на території України; 9) у встановленому нею порядку видає, переоформлює, зупиняє
дію або анулює ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких ліцензій;
{ Пункт 9 частини другої статті 7 в редакції Законів N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005, N 2927-VI ( 2927-17 ) від 13.01.2011 } 10) встановлює порядок складання адміністративних даних
учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства
України; ( Пункт 10 частини другої статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 ) 11) визначає за погодженням з Національним банком України
особливості отримання комерційними банками ліцензії на депозитарну
та розрахунково-клірингову діяльність; ( Пункт 11 частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України,
а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з
Національним банком України особливості ведення обліку операцій з
цінними паперами; 13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і
призначає державних представників на фондових біржах, у
депозитаріях і торговельно-інформаційних системах; { Пункт 13
частини другої статті 7 в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 )
від 23.02.2006 } 14) встановлює порядок і реєструє саморегулівні
організації, що створюються особами, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів; 14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію
об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної
організації; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14-1
згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо
обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,
забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних
паперів відповідно до чинного законодавства; { Пункт 15 частини
другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008 } 16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у
встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють
питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у
підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України,
здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими
організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з
питань, віднесених до їх компетенції; 17) координує роботу по підготовці фахівців з питань
фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які
здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить
сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право
здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на
підприємствах, які мають відповідну ліцензію Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку, а також анулювання таких
сертифікатів; { Пункт 17 частини другої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 } 18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на
запобігання порушенням законодавства України про цінні папери; 19) організовує проведення наукових досліджень з питань
функціонування фондового ринку в Україні; 20) інформує громадськість про свою діяльність та стан
розвитку ринку цінних паперів; 21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та
підприємствами з іноземними інвестиціями; 22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності,
реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній; 23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про
цінні папери та акціонерні товариства; { Пункт 23 частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 514-VI
( 514-17 ) від 17.09.2008 } 24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів та їх похідних; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом
24 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних
учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування
та саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 25 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 } 26) встановлює відповідно до закону особливості порядку
реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних
паперів (за винятком банків); { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 26 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 } 27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку
цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 27
згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 28) визначає професійні вимоги до керівників, головних
бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних
учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування
і саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 28 згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від
06.09.2005 } 29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та
розвитку принципів корпоративного управління відповідно до
законодавства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 29
згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 30) у межах, визначених Законом України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), встановлює вимоги щодо здійснення діяльності
компаній з управління активами та інститутів спільного
інвестування; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30 згідно
із Законом N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 } 30-1) у межах, визначених Законом України "Про іпотечні
облігації" ( 3273-15 ), встановлює вимоги щодо здійснення
діяльності з управління іпотечним покриттям; { Частину другу
статті 7 доповнено пунктом 30-1 згідно із Законом N 3273-IV
( 3273-15 ) від 22.12.2005 } 31) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про
включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 31 згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 32) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які
мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки
емітентів та цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено
пунктом 32 згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 } 33) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр
уповноважених рейтингових агентств; { Частину другу статті 7
доповнено пунктом 33 згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005 } 34) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим
агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою; { Частину
другу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 35) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством
інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 36) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за
шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною
шкалою; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 37) узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових
агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок;
{ Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому
ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-1 згідно із
Законом N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 } 37-2) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від
поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно
від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого
інструменту; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-2
згідно із Законом N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 } 38) виконує інші завдання відповідно до закону. { Частину
другу статті 7 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010 } Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє
з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними
органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої
влади і відповідними органами самоврядування.
Стаття 8. Повноваження Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має
право: 1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи
іншого виду, визначеного чинним законодавством; 2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних
коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по
операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських
операцій), якщо інше не передбачено законами України; ( Пункт 2
статті 8 в редакції Закону N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005 ) 3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України
розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної
діяльності на ринку цінних паперів, їх дублікатів і копій,
переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на
право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в
Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та
надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб,
яка зараховується до Державного бюджету України; { Пункт 3 статті
8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV ( 2804-15 )
від 06.09.2005; в редакції Закону N 2927-VI ( 2927-17 ) від
13.01.2011 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »