Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо впровадження [...]
Верховна Рада України; Закон від 07.06.20124917-VI
Документ 4917-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2014, підстава 1197-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР,
2014, N 24, ст.883 }
Про внесення змін до Закону України
"Про здійснення державних закупівель" щодо впровадження
процедури електронного реверсивного аукціону
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 18, ст.168 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., N 33, ст. 471 із наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 1:
1) частину першу доповнити пунктами 1-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4,
8-1, 9, 19-1, 24-1, 26-2, 26-3, 31-1 такого змісту:
"1-1) абонент - будь-яка фізична або юридична особа,
зареєстрована на електронному майданчику або веб-порталі
Уповноваженого органу";
"6-1) документація електронного реверсивного аукціону -
електронні документи, що мають обов'язковий реквізит - електронний
цифровий підпис та визначають вимоги замовника до предмета,
договору, процедури та учасників закупівлі. Вимоги щодо складу та
змісту документації електронного реверсивного аукціону
встановлюються цим Законом;
6-2) електронна заявка (далі - заявка) - електронний
документ, що підтверджує згоду учасника закупівель укласти договір
про закупівлю на визначених замовником умовах та містить документи
і відомості, що підтверджують виконання вимог замовника під час
проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного
аукціону;
6-3) електронна конкурентна заявка (далі - конкурентна
заявка) - електронний документ, що містить інформацію про
пропозицію учасника щодо ціни договору про закупівлю (лота), яка
подається оператору електронного майданчика безпосередньо під час
проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону;
6-4) електронний майданчик - сайт у мережі Інтернет разом з
сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та
організаційних заходів, що використовуються оператором
електронного майданчика для проведення державних закупівель за
процедурою електронного реверсивного аукціону";
"8-1) забезпечення заявки - кошти, що надаються на вимогу
замовника учасником закупівель за процедурою електронного
реверсивного аукціону в якості гарантії виконання ним зобов'язань
щодо укладення договору за результатами процедури;
9) закупівля в електронній формі - державна закупівля, під
час проведення якої використовується електронний документообіг
відповідно до Закону України "Про електронні документи та
електронний документообіг" ( 851-15 );
"19-1) оператор електронного майданчика - юридична особа як
державної, так і інших форм власності, державна реєстрація якої
проведена на території України у встановленому законодавством
порядку, яка володіє електронним майданчиком, необхідними для його
функціонування програмно-апаратними засобами, досвід та
кваліфікація персоналу якої дозволяють забезпечити проведення
електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону і яка
включена до Реєстру операторів електронних майданчиків";
"24-1) претендент - абонент, що зареєструвався на
електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою
електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому
електронному майданчику";
"26-2) регламент електронного майданчика - правила, які
регулюють порядок взаємодії між оператором електронного майданчика
і його абонентами під час здійснення державних закупівель за
процедурою електронного реверсивного аукціону та відносини
(включаючи права, обов'язки та відповідальність), що складаються
між ними у процесі виконання дій на електронному майданчику;
26-3) реєстр операторів електронних майданчиків - перелік, що
містить сукупність відомостей про суб'єктів господарювання, які
мають право здійснювати діяльність з організації та проведення
державних закупівель за процедурою електронного реверсивного
аукціону";
"31-1) торговельна сесія - частина часу роботи електронного
майданчика, протягом якого учасниками електронного реверсивного
аукціону подаються конкурентні заявки";
пункти 20, 22 та 24 викласти в такій редакції:
"20) переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію
конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш
економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів
(конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,
або учасник процедури електронного реверсивного аукціону, який під
час проведення торговельної сесії електронного реверсивного
аукціону запропонував найнижчу ціну договору (лота) та заявка
якого визнана такою, що відповідає вимогам документації
електронного реверсивного аукціону";
"22) пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з
наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури
закупівлі, оператором електронного майданчика або контролюється
таким учасником процедури закупівлі, оператором електронного
майданчика, або перебуває під спільним контролем з таким учасником
процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;
фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над
учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі,
оператора електронного майданчика, уповноважена здійснювати від
імені учасника процедури закупівлі, оператора електронного
майданчика юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або
зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої
службової (посадової) особи;
члени сім'ї посадової (службової) особи замовника, які
здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або
уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення
цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння
безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи
юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного
капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного
майданчика або управління найбільшою кількістю голосів у керівному
органі такого учасника процедури закупівлі, оператора електронного
майданчика, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка
становить не менш як 25 відсотків статутного капіталу учасника
процедури закупівлі, оператора електронного майданчика.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного
майданчика (голосів у органі управління) визначається як загальний
обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам
її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною
особою або членами її сім'ї.
Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя,
діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки,
усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх
постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею
спільного господарства";
"24) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які
закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на
участь в якій учасниками подаються пропозиції конкурсних торгів
(кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах
(у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), або
заявки (у разі застосування процедури електронного реверсивного
аукціону). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку,
встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури
закупівлі має бути не менше двох пропозицій/заявок, крім випадків
застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника";
пункт 29 після слів "державних закупівель" доповнити словами
"та/або з приводу порушень законодавства оператором електронного
майданчика";
пункти 33 та 35 викласти в такій редакції:
"33) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - будь-яка
фізична або юридична особа, яка підтвердила намір взяти участь у
процедурі закупівлі шляхом подачі пропозиції конкурсних торгів або
заявки на участь в електронному реверсивному аукціоні, або цінової
пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування
процедури закупівлі в одного учасника";
"35) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником
частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури
закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних
торгів або заявки, або цінові пропозиції, або пропозиції на
переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного
учасника. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему
частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій
або заявок (конкурентних заявок), крім випадків застосування
замовником процедури закупівлі в одного учасника";
2) включити частину другу такого змісту:
"2. Терміни "електронний документообіг", "електронний
документ", "електронний цифровий підпис" вживаються у значеннях,
визначених у законах України "Про електронний цифровий підпис"
( 852-15 ), "Про електронні документи та електронний документообіг
в Україні" ( 851-15 ).
2. Абзац перший частини першої статті 2 викласти в такій
редакції:
"1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель
товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються
за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або
перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а
робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою
електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої
встановлені розділом VIII-1 цього Закону".
3. Абзац другий частини четвертої статті 7 доповнити словами
"або розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу та на
веб-сайті оператора електронного майданчика (у разі застосування
процедури електронного реверсивного аукціону)".
4. У статті 8:
1) у частині першій:
у пункті 19:
абзац п'ятий доповнити словами "порядку включення
(виключення) суб'єктів господарювання до/з реєстру операторів
електронних майданчиків та порядку його ведення, регламенту
електронного майданчика";
абзац дев'ятий доповнити словами "оголошення про проведення
процедури електронного реверсивного аукціону";
абзац чотирнадцятий доповнити словами "рішення замовника про
укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення
договору про закупівлю";
абзац шістнадцятий доповнити словами "повідомлення про
відміну процедури електронного реверсивного аукціону";
доповнити пунктом 27 такого змісту:
"27) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю
операторів електронних майданчиків з організації та проведення
електронних реверсивних аукціонів";
2) частину другу доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) проводити планові та позапланові перевірки діяльності
операторів електронних майданчиків, у разі виявлення порушень
законодавства застосовувати фінансові та адміністративні санкції,
передбачені цим Законом";
3) абзац п'ятий частини третьої доповнити словами "а в разі
здійснення закупівлі за процедурою електронного реверсивного
аукціону також оператору електронного майданчика".
5. У статті 10:
1) частину першу після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"Інформація про проведення процедури електронного
реверсивного аукціону та його результати підлягає оприлюдненню
відповідно до положень розділу VIII-1 цього Закону".
У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати
абзацом сімнадцятим;
2) частину третю після слів "Процедура закупівлі" доповнити
словами "крім закупівель за процедурою електронного реверсивного
аукціону".
6. У статті 12:
1) частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"електронний реверсивний аукціон";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"2. У випадках, передбачених розділом VIII-1 цього Закону,
замовники не мають права при здійсненні закупівлі відступати від
обов'язкового застосування процедури електронного реверсивного
аукціону".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
7. Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі
здійснюється у письмовій формі, а в разі застосування закупівлі в
електронній формі - у вигляді електронного документа.
У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури
закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмовій, зміст
такої інформації має бути ними письмово підтверджений, крім
випадку застосування закупівлі в електронній формі.
Інформація, що у визначених цим Законом ( 2289-17 ) випадках
була подана у вигляді електронного документа, вважається
оригіналом і має однакову юридичну силу з паперовою формою".
8. У статті 18:
1) абзац перший частини другої після слова "замовника"
доповнити словами "або оператора електронного майданчика";
2) у частині четвертій:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Скарги, що
стосуються порушень, допущених під час проведення закупівлі за
процедурою електронного реверсивного аукціону, можуть подаватися
після визначення переможця процедури електронного реверсивного
аукціону, але до моменту укладення договору про закупівлю в
порядку, передбаченому статтею 39-10 цього Закону";
абзац п'ятнадцятий доповнити реченням такого змісту: "У разі
прийняття рішення про призупинення закупівлі за процедурою
електронного реверсивного аукціону орган оскарження повідомляє про
це оператора електронного майданчика, на якому відбувається
процедура";
після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Під час призупинення процедури електронного реверсивного
аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний вжити
заходів для автоматичного відхилення заявок за допомогою
технічного обладнання та програмного забезпечення, що
використовуються для роботи електронного майданчика".
У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - сороковим.
9. Частину другу статті 19 доповнити словами "крім випадків
застосування процедури електронного реверсивного аукціону,
результати якої оприлюднюються в порядку, визначеному розділом
VIII-1 цього Закону".
10. Абзац перший частини першої статті 25 доповнити реченням
такого змісту: "Якщо це передбачено документацією конкурсних
торгів, пропозиція конкурсних торгів може подаватися у вигляді
електронного документа відповідно до цього Закону та
законодавства, що регулює питання електронного документообігу та
електронного цифрового підпису".
11. Частину другу статті 39 доповнити пунктом 9 такого
змісту:
"9) урахування вимог, визначених частиною чотирнадцятою
статті 39-10".
12. Доповнити розділом VIII-1 такого змісту:
"Розділ VIII-1
ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННОГО РЕВЕРСИВНОГО АУКЦІОНУ
Стаття 39-1. Загальні положення та умови застосування
процедури електронного реверсивного аукціону
1. Процедура електронного реверсивного аукціону - процедура
закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих
торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота),
проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика
на сайті в мережі Інтернет у режимі "он-лайн", з використанням
електронного цифрового підпису.
2. Після опублікування замовником на веб-порталі
Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі за
процедурою електронного реверсивного аукціону та документації
електронного реверсивного аукціону претенденти, які зареєстровані
на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошенні
про проведення закупівлі, ознайомилися з документацією
електронного реверсивного аукціону та мають намір взяти участь у
закупівлі, протягом встановленого строку надсилають оператору
електронного майданчика заявки на участь у процедурі електронного
реверсивного аукціону.
У ході торговельної сесії електронного реверсивного аукціону
учасники електронного реверсивного аукціону подають оператору
електронного майданчика конкурентні заявки, які містять пропозиції
щодо ціни закупівлі. За результатами проведення процедури
електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про
закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з
іншим учасником відповідно до статті 39-10 цього Закону.
3. Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає
обов'язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за
державні кошти, щодо товарів, робіт та послуг, включених до
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням
Уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі
такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт -
1 мільйон гривень.
Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає
застосування процедури електронного реверсивного аукціону
відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати
рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного
реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом.
Стаття 39-2. Гарантії проведення процедури електронного
реверсивного аукціону
1. Засоби телекомунікації, що використовуються під час
проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають
бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі
електронного реверсивного аукціону та не обмежувати можливість
замовників одержувати необхідні товари і послуги за найбільш
низькими цінами.
2. Під час проведення процедури електронного реверсивного
аукціону процеси комунікації, обміну та збереження інформації
повинні здійснюватися таким чином, щоб гарантувати:
1) непорушність та конфіденційність відомостей про учасників
та зміст їх заявок, крім відомостей, що згідно з цим Законом і
прийнятими на його виконання нормативними актами підлягають
оприлюдненню для проведення процедури електронного реверсивного
аукціону;
2) анонімність учасників закупівель за процедурою
електронного реверсивного аукціону.
3. Оператору електронного майданчика та пов'язаним з ним
особам забороняється:
1) одержувати винагороду від замовника та/або Уповноваженого
органу за використання електронного майданчика для забезпечення
проведення процедур електронних реверсивних аукціонів;
2) одержувати винагороду від учасників за реєстрацію на
електронному майданчику чи за одержання інформації про закупівлю,
на одержання якої учасник має право відповідно до законодавства з
питань державних закупівель;
3) перешкоджати будь-яким особам реалізовувати свої права на
участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;
4) бути учасником закупівлі за процедурою електронного
реверсивного аукціону на майданчику, який належить цьому
оператору.
4. З учасників процедури електронного реверсивного аукціону
оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може
перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З учасника, з яким укладено договір про закупівлю за
результатами застосування процедури електронного реверсивного
аукціону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що
не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
5. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити
його належне функціонування, зокрема безперебійність роботи під
час проведення електронних реверсивних аукціонів, рівний доступ
учасників до участі в ньому, а також виконання дій, передбачених
статтею 39-10 цього Закону.
Стаття 39-3. Електронний документообіг у процедурі
електронного реверсивного аукціону
1. Уся інформація, документація та оголошення, пов'язані з
проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів,
направляються замовниками, претендентами, Уповноваженим органом,
Державною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом
України, іншими органами державної влади, на які покладено
здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель,
операторами електронних майданчиків у вигляді електронних
документів.
2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься
в електронних документах, покладається на підприємства, установи,
організації та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, від імені яких діє підписувач електронних документів -
фізична особа чи представник.
3. Під час реєстрації на електронному майданчику та/або
веб-порталі Уповноваженого органу повноваження представників осіб,
визначених у частині першій цієї статті, для засвідчення власним
електронним цифровим підписом, повинні бути підтверджені у спосіб,
встановлений регламентом електронного майданчика та з урахуванням
вимог законодавства, що регулює питання застосування електронного
цифрового підпису.
4. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з
проведенням державних закупівель за процедурою електронного
реверсивного аукціону, підлягають зберіганню операторами
електронних майданчиків відповідно до регламенту електронного
майданчика та законодавства.
5. У разі якщо положеннями цього розділу передбачено
спрямування документів та відомостей одним абонентом іншому, такий
документообіг здійснюється виключно через електронний майданчик.
Стаття 39-4. Вимоги до електронних майданчиків та операторів
електронних майданчиків
1. Для забезпечення можливості проведення процедур
електронних реверсивних аукціонів Уповноважений орган проводить на
конкурсній основі відбір електронних майданчиків та операторів
електронних майданчиків строком на три роки.
Вимоги до електронних майданчиків, у тому числі умов їх
функціонування, та операторів електронних майданчиків, виконання
яких забезпечує можливість проведення процедур електронних
реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону, порядок
підтвердження відповідності електронних майданчиків та операторів
електронних майданчиків цим вимогам, порядок конкурсного відбору,
необхідна кількість електронних майданчиків (але не менше ніж три)
встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням
Уповноваженого органу.
2. Електронні майданчики та оператори електронних
майданчиків, які на конкурсній основі отримали право здійснювати
електронні реверсивні аукціони, передбачені цим Законом, вносяться
Уповноваженим органом до реєстру електронних майданчиків та
операторів електронних майданчиків.
Відомості про електронні майданчики та операторів електронних
майданчиків, внесених до реєстру, розміщуються на веб-порталі
Уповноваженого органу.
Уповноважений орган повинен укласти з операторами електронних
майданчиків договори про функціонування електронних майданчиків
для здійснення діяльності з організації та проведення державних
закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону не
пізніше 30 днів з дня внесення їх до реєстру електронних
майданчиків.
3. Виключення операторів електронних майданчиків з реєстру
операторів електронних майданчиків здійснюється в разі:
1) заяви оператора електронного майданчика;
2) припинення юридичної особи - оператора електронного
майданчика;
3) застосування Уповноваженим органом відповідних санкцій,
передбачених частиною четвертою статті 39-11 цього Закону.
У разі якщо виключення операторів електронних майданчиків з
реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється за заявою
оператора електронного майданчика, попередньо повинні бути
завершені всі закупівлі за процедурою електронного реверсивного
аукціону, розпочаті на цьому майданчику. Після отримання
Уповноваженим органом такої заяви посилання на відповідний
електронний майданчик у нових оголошеннях про проведення закупівлі
за процедурою електронного реверсивного аукціону, що розміщуються
замовниками на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до
частини першої статті 39-6 цього Закону, не дозволяється.
Стаття 39-5. Реєстрація замовників, претендентів та інших
суб'єктів закупівель за процедурою електронного
реверсивного аукціону
1. Замовники, які потребують доступу до процедури
електронного реверсивного аукціону, Державна казначейська служба
України, Антимонопольний комітет України, інші органи державної
влади, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері
державних закупівель, для забезпечення доступу до інформації про
процедуру електронного реверсивного аукціону повинні
зареєструватися на веб-порталі Уповноваженого органу. Реєстраційні
дані надаються виключно у вигляді електронних документів. Порядок
реєстрації та вимоги до обсягу реєстраційних даних розробляються
та затверджуються Уповноваженим органом.
2. Реєстраційні дані, надані відповідно до частини першої
цієї статті, що необхідні оператору електронного майданчика для
забезпечення доступу осіб, зазначених у частині першій цієї
статті, до виконання на електронному майданчику своїх функцій
згідно з цим Законом, передаються йому Уповноваженим органом.
Порядок та обсяг такої передачі визначаються Уповноваженим органом
у регламенті електронного майданчика.
3. Для забезпечення доступу осіб, які бажають брати участь у
закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що
проводяться на цьому електронному майданчику, оператор
електронного майданчика здійснює їх безоплатну реєстрацію на
електронному майданчику.
4. Для реєстрації на електронному майданчику особа, яка бажає
взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного
аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, повинна
надати оператору електронного майданчика у вигляді електронних
документів документи та відомості, вимоги до складу і змісту яких
визначаються Уповноваженим органом в регламенті електронного
майданчика.
5. Документи та відомості, що надаються для реєстрації на
веб-порталі Уповноваженого органу або на електронному майданчику,
повинні бути чинними на день подання.
6. Протягом строку, що не перевищує п'ять робочих днів із дня
надходження документів, необхідних для реєстрації на електронному
майданчику, оператор електронного майданчика зобов'язаний
зареєструвати особу, яка надала документи, забезпечити відкриття
такій особі рахунка для проведення операцій, пов'язаних з наданням
забезпечення заявок за процедурою електронного реверсивного
аукціону та виплатою винагороди оператору електронного майданчика,
або відмовити такій особі в реєстрації з підстав, передбачених
частиною шостою цієї статті, а також направити повідомлення про
прийняте рішення особі, яка подала документи на реєстрацію.
Особа, зареєстрована на електронному майданчику для участі в
закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що
проводяться на цьому електронному майданчику, автоматично одержує
статус претендента. Претендент має право брати участь у всіх
закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що
відбуваються на цьому електронному майданчику, з урахуванням вимог
частини десятої цієї статті.
7. Оператор електронного майданчика зобов'язаний відмовити в
реєстрації особі в разі ненадання або неповного надання
реєстраційних даних, передбачених регламентом електронного
майданчика, або в разі надання документів, що не відповідають
вимогам, встановленим цим регламентом.
8. При прийнятті оператором електронного майданчика рішення
про відмову в реєстрації особи на електронному майданчику,
передбаченого частиною сьомою цієї статті, повідомлення має
містити посилання на підставу прийняття такого рішення, у тому
числі посилання на відсутність документів і відомостей чи на
документи і відомості, що не відповідають вимогам законодавства
України. У разі усунення зазначених підстав особа має право
повторно надати документи та відомості для реєстрації на
електронному майданчику.
9. Відмова від реєстрації осіб на електронному майданчику з
інших підстав, крім передбачених частиною сьомою цієї статті,
забороняється.
10. Реєстрація осіб на електронному майданчику здійснюється
строком на три роки з дня направлення оператором електронного
майданчика особі, що реєструється, електронного документа, що
містить повідомлення про прийняте рішення про її реєстрацію на
електронному майданчику. Претендент не має права подавати заявку
на участь в закупівлі за процедурою електронного реверсивного
аукціону на цьому майданчику, якщо до закінчення строку його
реєстрації залишилося менше ніж три місяці.
За три місяці до закінчення строку реєстрації особи оператор
електронного майданчика повинен направити такій особі відповідне
повідомлення. Особа має право повторно пройти реєстрацію на новий
строк відповідно до вимог цієї статті.
11. У разі внесення змін до документів та відомостей, що
надавалися абонентами під час реєстрації на електронному
майданчику, їх заміни або припинення строку дії такі абоненти
протягом двох робочих днів мають надати оператору електронного
майданчика нові документи та відомості, повідомлення про
припинення строку дії зазначених документів.
12. Відповідальність за достовірність інформації, що
міститься в документах і відомостях, що надаються для реєстрації
на електронному майданчику відповідно до частини десятої цієї
статті, за дії, вчинені на підставі таких документів і відомостей,
за невчасне повідомлення оператора електронного майданчика про
внесення змін до документів та відомостей, що надаються для
реєстрації на електронному майданчику, а також за заміну або
припинення дії зазначених документів, несуть особи, які надали
такі документи та відомості.
13. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження
передбачених частиною десятою та одинадцятою цієї статті
документів та відомостей оператор електронного майданчика
зобов'язаний забезпечити розміщення на електронному майданчику
нових документів та відомостей або внесення змін до наданих для
проведення реєстрації документів і відомостей з позначенням дати і
часу надходження зазначених документів та відомостей. При цьому
оператор електронного майданчика не перевіряє на достовірність
інформацію, що міститься в нових документах та відомостях, а також
внесені зміни до документів та відомостей на відповідність
вимогам, встановленим законодавством.
14. Порядок ведення реєстру абонентів операторами електронних
майданчиків, а також особливості обміну інформацією, пов'язаною з
проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, між
особами, визначеними в частинах першій та третій статті 39-3 цього
Закону, визначаються Уповноваженим органом в регламенті
електронного майданчика.
Стаття 39-6. Інформування про проведення процедури
електронного реверсивного аукціону
1. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою
електронного реверсивного аукціону та документація електронного
реверсивного аукціону розміщуються замовником на веб-порталі
Уповноваженого органу.
Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення
процедури електронного реверсивного аукціону та документації
електронного реверсивного аукціону вимогу щодо надання учасником
забезпечення заявки.
В оголошенні про проведення закупівлі за процедурою
електронного реверсивного аукціону обов'язково зазначаються:
1) форма торгів (процедура електронного реверсивного
аукціону);
2) адреса електронного майданчика, вибраного для проведення
аукціону, у мережі Інтернет;
3) найменування, місцезнаходження, поштова адреса, адреса
електронної пошти замовника;
4) найменування предмета закупівлі;
5) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце
виконання робіт чи надання послуг;
6) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
7) розмір забезпечення заявки на участь у закупівлі за
процедурою електронного реверсивного аукціону;
8) день закінчення строку подання заявок на участь у
закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.
В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена
замовником.
Документація електронного реверсивного аукціону повинна
містити такі відомості:
1) вимоги до змісту і складу заявки на участь у процедурі
електронного реверсивного аукціону та інструкцію щодо її
складення;
2) розмір забезпечення заявки на участь у закупівлі за
процедурою електронного реверсивного аукціону;
3) день закінчення строку подання заявок на участь у
закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;
4) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до
статті 16 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 цього
Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження
відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно
із законодавством;
5) порядок формування ціни договору (лота) з урахуванням або
без урахування витрат на перевезення, страхування, сплату митних
зборів, податків та інших обов'язкових платежів;
6) початкову (максимальну) ціну договору (лота); початкову
(максимальну) ціну одиниці послуги та/або роботи, якщо замовник
під час проведення закупівлі не може визначити необхідний об'єм
послуг та/або робіт;
7) інформацію про валюту, що використовується для формування
ціни договору;
8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути
складені заявки учасників;
9) розмір, вид, умови надання, умови повернення та
неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю;
10) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну
технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки
чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація
повинна містити: детальний опис товарів, робіт та послуг, що
купуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики;
вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета
закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільно
зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики,
вимоги, умовні позначення і термінологію, пов'язану з товарами,
роботами та послугами, що купуються, передбачені існуючими
міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.
Технічна специфікація не повинна містити посилання на
конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі
якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити
словосполучення "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики
предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування
заходів із захисту довкілля;
11) кількість товару та місце його поставки;
12) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги,
їх обсяги;
13) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
14) проект договору про закупівлю;
15) опис окремої частини або частин предмета закупівлі
(лота), щодо яких можуть бути подані заявки учасників, у разі
визначення лота.
Початкова (максимальна) ціна договору, що міститься в
документації електронного реверсивного аукціону, не повинна
перевищувати очікуваної вартості предмета закупівлі.
Розмір забезпечення заявки не може перевищувати 1 відсотка
початкової (максимальної) ціни договору в разі закупівлі робіт та
5 відсотків - у разі закупівлі товарів чи послуг за процедурою
електронного реверсивного аукціону.
2. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою
електронного реверсивного аукціону та документація електронного
реверсивного аукціону повинні бути доступними для ознайомлення
будь-якій особі на безоплатній основі протягом усієї процедури
електронного реверсивного аукціону. Після завершення процедури
електронного реверсивного аукціону документація електронного
реверсивного аукціону та інформація про його результати повинні
бути доступними для ознайомлення будь-якій особі на безоплатній
основі на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох років з
дня завершення процедури.
3. Строк для подання заявок на участь у закупівлі за
процедурою електронного реверсивного аукціону має становити не
менш як 10 робочих днів, а в разі якщо початкова (максимальна)
ціна договору (лота), визначена документацією електронного
реверсивного аукціону, перевищує 20 мільйонів гривень, то не менш
як 15 робочих днів з дня розміщення оголошення та документації
електронного реверсивного аукціону на веб-порталі Уповноваженого
органу.
4. Повідомлення про внесення змін до документації
електронного реверсивного аукціону відповідно до частини другої
статті 39-7 розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого
органу в день прийняття рішення про внесення таких змін.
5. Повідомлення про продовження строку подання заявок
відповідно до частини шостої статті 39-8 розміщується замовником
на веб-порталі Уповноваженого органу в день прийняття рішення про
продовження такого строку.
6. Замовник зобов'язаний скасувати процедуру електронного
реверсивного аукціону в разі:
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі, щодо якої було
розміщено оголошення;
2) неможливості усунення наслідків, що виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель під час
проведення закупівель за процедурою електронного реверсивного
аукціону і унеможливлюють подальше проведення процедури;
3) виявлення факту змови учасників, які подали заявки на
участь у аукціоні;
4) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок
непереборної сили;
5) якщо після закінчення строку подання заявок на участь у
закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону подана
тільки одна заявка або не подано жодної заявки.
Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає також
обов'язковому скасуванню, якщо оператора електронного майданчика
виключено з реєстру операторів електронного майданчика з підстав,
передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 39-4 цього
Закону.
Повідомлення про скасування процедури електронного
реверсивного аукціону із зазначенням причини скасування
розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу в
день прийняття рішення про таке скасування.
У разі скасування процедури електронного реверсивного
аукціону оператор електронного майданчика припиняє здійснене
відповідно до частини третьої статті 39-8 блокування коштів на
рахунках учасників, крім випадку, зазначеного в частині третій
цієї статті, протягом робочого дня, наступного за днем розміщення
замовником повідомлення про скасування процедури електронного
реверсивного аукціону.
Стаття 39-7. Надання запитів та роз'яснень щодо документації
електронного реверсивного аукціону та внесення
змін до неї
1. Будь-який претендент має право не пізніш як за три робочі
дні до закінчення строку подання заявок надіслати на адресу
електронного майданчика, на якому планується проведення процедури
електронного реверсивного аукціону, запит у формі електронного
документа про надання роз'яснень щодо документації електронного
реверсивного аукціону (загальне число запитів від одного
претендента щодо однієї закупівлі не повинно перевищувати трьох).
Оператор електронного майданчика протягом однієї години після
отримання запиту від претендента направляє замовнику електронний
документ з копією запиту у формі, що виключає можливість
ідентифікації претендента. Замовник протягом строку, що не повинен
перевищувати двох робочих днів з часу отримання запиту від
оператора електронного майданчика, зобов'язаний розмістити на
веб-порталі Уповноваженого органу відповідне роз'яснення положень
документації. Роз'яснення положень документації не повинно
змінювати суть цих положень.
2. Протягом строку, встановленого в оголошенні про проведення
процедури закупівлі для подання заявок, замовник має право з
власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до
документації електронного реверсивного аукціону, продовживши строк
подання заявок таким чином, щоб з дня внесення таких змін до дня
закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за
процедурою електронного реверсивного аукціону залишилося не менш
як п'ять робочих днів, а в разі якщо початкова (максимальна) ціна
договору (лота), визначена документацією електронного реверсивного
аукціону, перевищує 20 мільйонів гривень, то не менш як 10 робочих
днів.
3. Рішення замовника про внесення змін до документації
електронного реверсивного аукціону оприлюднюється відповідно до
статті 39-6 цього Закону.
Стаття 39-8. Порядок подання заявок
1. Для участі в закупівлі за процедурою електронного
реверсивного аукціону претендент, зареєстрований на електронному
майданчику, на якому заплановано проведення процедури, надсилає
заявку оператору цього електронного майданчика. На рахунку такого
претендента, відкритому відповідно до частини шостої статті 39-5
цього Закону, повинно бути достатньо коштів, щодо яких не було
раніше здійснено блокування коштів відповідно до частини третьої
цієї статті, для забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання
забезпечення заявки визначена замовником, відповідно до
частини першої статті 39-6 цього Закону, та виплати винагороди
оператору електронного майданчика, розмір якої визначений
відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону.
В одній процедурі електронного реверсивного аукціону кожен
учасник має право подати тільки одну заявку щодо кожного предмета
аукціону (лота).
Надання заявки означає згоду претендента на списання коштів з
його рахунка, відкритого відповідно до частини шостої статті 39-5
цього Закону, у випадках, передбачених цим розділом.
2. Заявка на участь у закупівлі за процедурою електронного
реверсивного аукціону повинна містити такі відомості:
1) найменування, відомості про організаційно-правову форму,
місцезнаходження, поштову адресу, адресу електронної пошти
претендента;
2) документи, що підтверджують виконання вимог, що містяться
в документації електронного реверсивного аукціону, відповідно до
частини першої статті 39-6 цього Закону, до учасників;
3) документи, що підтверджують відповідність товарів, робіт
та послуг вимогам, встановленим законодавством України, якщо
вимоги щодо надання таких документів містяться в документації
електронного реверсивного аукціону;
4) у разі якщо предметом закупівлі є постачання товару:
а) згоду учасника закупівель замовлення на поставку товару в
разі, якщо учасник закупівель пропонує для поставки товар,
зазначення товарного знака якого міститься в документації
електронного реверсивного аукціону, або зазначення товарного знака
(його словесне позначення) товару, що пропонується для постачання,
і конкретні показники цього товару, що відповідають значенням
еквівалентності, встановленим документацією електронного
реверсивного аукціону, якщо учасник закупівель пропонує для
поставки товар, що є еквівалентним товару, зазначеному в
документації електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо
посилання на товарний знак міститься в документації електронного
реверсивного аукціону, а також вимоги про необхідність посилання
на товарний знак у заявці на участь у процедурі електронного
реверсивного аукціону;
б) конкретні показники, що відповідають значенням,
встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, і
зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що
пропонується до постачання, за умови відсутності в документації
електронного реверсивного аукціону посилання на товарний знак;
5) згоду учасника закупівель на виконання робіт, надання
послуг на умовах, передбачених документацією електронного
реверсивного аукціону, за умови, якщо предметом закупівлі є
виконання робіт, надання послуг;
6) у разі якщо предметом закупівлі є виконання робіт, надання
послуг, для виконання та надання яких використовується товар:
а) згоду, передбачену пунктом 5 цієї частини, яка в тому
числі означає згоду на використання товару, зазначення товарного
знака якого міститься в документації електронного реверсивного
аукціону, або згоду, передбачену пунктом 5 цієї частини,
зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що
пропонується для використання, і конкретні показники цього товару,
що відповідають значенням еквівалентності, встановленим
документацією електронного реверсивного аукціону, якщо учасник
закупівель пропонує для використання товар, що є еквівалентним
товару, зазначеному в документації електронного реверсивного
аукціону, за умови, якщо посилання на товарний знак міститься в
документації електронного реверсивного аукціону, а також вимоги
про необхідність посилання на товарний знак у заявці на участь у
процедурі електронного реверсивного аукціону.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »