Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 11.10.2002569-р
Документ 569-2002-р, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 жовтня 2002 р. N 569-р
Київ

Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового
обслуговування населення

1. Затвердити Концепцію розвитку сфери побутового
обслуговування населення (додається).
2. Мінекономіки, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям
із залученням Укрсоюзсервісу, інших об'єднань підприємців
забезпечити здійснення заходів щодо реалізації положень Концепції,
затвердженої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 569-р
КОНЦЕПЦІЯ
розвитку сфери побутового обслуговування населення

Оцінка стану побутового обслуговування
Загальний стан економіки, зниження платоспроможності
населення та інші фактори перехідного періоду обумовили негативні
тенденції у сфері побутового обслуговування.
За останні роки рівень споживання населенням країни побутових
послуг значно знизився. Незважаючи на те, що ця сфера залишається
важливим сектором економіки та джерелом наповнення державного
бюджету, у 1990-2001 роках обсяг реалізації побутових послуг
скоротився у 12 разів, а мережа служби побуту - у 2,5 раза.
У багатьох містах і селищах побутові послуги не надаються, у
сільській місцевості організована служба побуту практично
відсутня, чисельність працівників на підприємствах побутового
обслуговування зменшилася майже удвічі. Частка обсягу побутових
послуг у загальному обсязі платних послуг населенню зменшилася
з 22,8 до 6,8 відсотка.
Зазнала значних змін структура побутового обслуговування.
Зменшилися обсяги надання послуг з індивідуального пошиття одягу
та взуття, хімічного чищення виробів, прання білизни, послуг,
пов'язаних з доглядом за тілом. Одночасно збільшилися обсяги
надання послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних
засобів.
Останнім часом обсяг реалізації побутових послуг у розрахунку
на 1 жителя в середньому становив близько 30 гривень на рік, тобто
менш як 10 відсотків раціональних нормативів їх споживання, а в
сільській місцевості цей показник не перевищує 5 відсотків.
Мережа сфери побутового обслуговування не дає населенню
можливості одержувати послуги за місцем проживання.
Більша частина об'єктів побутового обслуговування знаходиться
у великих містах, а в невеликих містах та в сільській місцевості,
де проживає понад 50 відсотків населення, немає умов для одержання
необхідних побутових послуг. До того ж, у сільській місцевості
один такий об'єкт припадає на 5 поселень, або 2600 жителів.
Технічний рівень переважної більшості підприємств, що надають
побутові послуги, дуже низький. Близько 60 відсотків обладнання
експлуатується понад 15-20 років. Впровадження прогресивних
технологій та переоснащення відбувається повільно.
Мають місце випадки, коли надаються побутові послуги низької
якості, без належної гарантії. Значні обсяги побутових послуг
перейшли у тіньовий сектор економіки.
Не завершено приватизації підприємств побутового
обслуговування.
Таким чином, загальний стан побутового обслуговування не
задовольняє потреб населення, і насамперед у соціально необхідних
послугах. У значної кількості підприємств відсутні кадри
необхідної кваліфікації. Більшість підприємств побутового
обслуговування перебуває у складному фінансовому становищі.
Отже, основні організаційно-економічні проблеми у сфері
побутового обслуговування зводяться на сьогодні до такого:
недосконале правове регулювання питань діяльності суб'єктів
господарської діяльності;
професійна роз'єднаність підприємств побутового
обслуговування;
відсутність у невеликих містах та у сільській місцевості, де
проживає понад 50 відсотків населення, достатньої мережі
підприємств побутового обслуговування;
наявність тіньового сектору;
низький технічний рівень оснащення більшості підприємств
побутового обслуговування, відсутність вітчизняного обладнання,
приладів та інструментів для надання цих послуг;
недостатня кваліфікація значної частини фахівців для роботи в
ринкових умовах;
відсутність фінансово-кредитної підтримки підприємств.
Основні завдання сфери побутового обслуговування
Завданнями сфери побутового обслуговування є надання
населенню широкого спектру високоякісних побутових послуг,
наближення його до місць проживання та трудової діяльності
громадян шляхом оптимізації мережі об'єктів побутового
обслуговування, поступове досягнення європейського рівня
обслуговування, підвищення якості, культури обслуговування,
нарощування обсягів виробництва.
Для досягнення цього необхідне:
удосконалення правового регулювання діяльності суб'єктів
господарської діяльності, які надають побутові послуги;
створення умов для скорочення тіньового сектору у сфері
побутового обслуговування;
формування збалансованої мережі об'єктів побутового
обслуговування, насамперед тих, які визначені для надання
соціально необхідних видів послуг;
створення умов для рентабельної роботи підприємств;
задоволення потреб населення в різноманітних якісних
побутових послугах за диференційованими цінами;
забезпечення проведення технічного переоснащення підприємств;
створення обслуговуючих кооперативів для надання більш
широкого спектру послуг, організації виїзного обслуговування
сільського населення;
вдосконалення системи професійної підготовки, підвищення
кваліфікації керівників підприємств та фахівців сфери побутового
обслуговування;
забезпечення підготовки, перепідготовки кадрів для сфери
побутового обслуговування у сільській місцевості та подання
цільової допомоги молодим майстрам у самостійній виробничій
діяльності;
підтримка малого підприємництва у сфері побутового
обслуговування;
підвищення технічного рівня підприємств побутового
обслуговування шляхом впровадження сучасного обладнання,
прогресивних енергозберігаючих та екологічно чистих технологій.
Напрями реалізації Концепції
Напрямами реалізації цієї Концепції є:
1) організаційні заходи, а саме:
вдосконалення організаційної структури сфери побутового
обслуговування, впорядкування її діяльності;
забезпечення місцевими органами виконавчої влади відповідно
до їх компетенції виконання завдань щодо організації побутового
обслуговування;
вивчення, узагальнення та поширення на вітчизняних
підприємствах світового досвіду роботи підприємств побутового
обслуговування;
сприяння пріоритетному розвитку малих приватних підприємств
побутового обслуговування;
активізація ділових зв'язків з відповідними підприємствами
інших країн світу шляхом участі у міжнародних конкурсах,
чемпіонатах, симпозіумах, семінарах, виставках, а також їх участі
в аналогічних заходах, здійснюваних в Україні;
відновлення і дальший розвиток мережі підприємств побутового
обслуговування у сільській місцевості, збільшення чисельності
суб'єктів господарської діяльності (юридичних і фізичних осіб), що
надають побутові послуги на селі;
збереження існуючих і створення нових робочих місць у сфері
побутового обслуговування, залучення до роботи в ній соціально
незахищених верств населення;
2) фінансово-економічні заходи:
фінансово-кредитна підтримка підприємництва у сфері
побутового обслуговування, створення регіональних цільових фондів
для подання підприємцям фінансової допомоги на зворотній основі з
метою започаткування ними самостійної діяльності, оновлення
технологічного обладнання, підвищення кваліфікації кадрів;
залучення інвестицій для розвитку сфери побутового
обслуговування у невеликих містах, районних центрах та сільських
населених пунктах;
забезпечення підтримки підприємств побутового обслуговування
та окремих підприємців, що надають побутові послуги
малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення;
3) науково-технічне та інформаційне забезпечення, що включає:
здійснення науково-технічних розробок з питань створення
методичної, нормативної та інформаційної бази у сфері побутового
обслуговування;
організацію виробництва обладнання, приладів, інструменту для
підприємств побутового обслуговування з метою підвищення їх
технічного рівня, якості та продуктивності праці, у тому числі на
підприємствах з ремонту побутової техніки та радіоелектронної
апаратури, ремонту взуття, ремонту та будівництва житла, для
потреб перукарень тощо;
розроблення проектів та організацію виробництва сучасних
малих архітектурних форм для підприємств побутового
обслуговування;
організацію видання галузевого журналу, інформаційних
збірників за видами побутових послуг, проведення
науково-практичних конференцій, семінарів з питань удосконалення
обслуговування населення та надання побутових послуг;
створення інформаційної бази даних щодо роботи сучасних
підприємств побутового обслуговування в інших країнах світу;
створення веб-сторінки в системі Інтернет з метою широкого
інформування користувачів про функціонування сфери побутового
обслуговування в Україні;
створення госпрозрахункового галузевого
інформаційно-методичного центру з метою забезпечення центральних і
місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарської
діяльності нормативними, методичними документами та інформаційними
матеріалами з питань організації побутового обслуговування та
надання побутових послуг;
участь провідних фахівців сфери побутового обслуговування у
наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках і
ярмарках;
4) створення нормативно-правової бази для забезпечення
ефективного функціонування сфери побутового обслуговування,
захисту прав споживачів, оновлення діючих стандартів, розроблення
і перегляд технічних умов на продукцію та послуги, що надаються
суб'єктами господарської діяльності;
5) удосконалення кадрової політики, а саме:
розроблення та впровадження довгострокових програм підвищення
кваліфікації керівників, інженерно-технічних працівників для
забезпечення їх роботи в ринкових умовах;
оновлення навчальних планів і програм, змісту посібників з
питань підготовки спеціалістів для сфери побутового
обслуговування;
підготовка робітничих кадрів для підприємств побутового
обслуговування (за участю державних центрів зайнятості);
організація навчання студентів та підвищення кваліфікації
фахівців сфери побутового обслуговування у вищих навчальних
закладах провідних країн світу;
підвищення професійного рівня фахівців шляхом організації
змагань з надання різних видів послуг, у тому числі конкурсів
перукарів, фотовиставок, конкурсів на кращу модель одягу.
Фінансове забезпечення реалізація Концепції
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься
за рахунок:
коштів суб'єктів підприємницької діяльності;
фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва у сфері
побутового обслуговування;
залучення недержавних інвестицій та банківських кредитів.вгору