Про електроенергетику
Верховна Рада України; Закон від 16.10.1997575/97-ВР
Документ 575/97-вр, чинний, попередня редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава 4220-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про електроенергетику
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 1, ст.1 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.319
N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.321
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 741-IV ( 741-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.231
N 747-IV ( 747-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.236
N 982-IV ( 982-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 52, ст.378
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 1330-IV ( 1330-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.210
N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2352-IV ( 2352-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.190
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2509-IV ( 2509-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.278
N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359
N 2633-IV ( 2633-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.373
N 2706-IV ( 2706-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.428
N 2711-IV ( 2711-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.430
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 232-V ( 232-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.486
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.155
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
N 1164-VI ( 1164-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.457
N 1220-VI ( 1220-17 ) від 01.04.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.496
N 1565-VI ( 1565-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.3
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2799-VI ( 2799-17 ) від 17.12.2010, ВВР, 2010, N 25, ст.186
N 3134-VI ( 3134-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.390
N 3486-VI ( 3486-17 ) від 03.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.12
N 3549-VI ( 3549-17 ) від 17.06.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.29
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.210
N 4065-VI ( 4065-17 ) від 18.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.280
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 }

{ У тексті Закону слова "розподільчі рахунки" та "розподільчий
рахунок" в усіх відмінках замінено відповідно словами "поточні
рахунки із спеціальним режимом використання" та "поточний
рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках згідно із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від
10.01.2002 }
{ У тексті Закону слова "Національна комісія регулювання
електроенергетики України" в усіх відмінках замінено
словами "національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
{ У тексті Закону слово "підприємницька" в усіх відмінках
замінено словом "господарська" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011
- зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом
Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду в системі центральних органів
виконавчої влади }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини,
пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням
енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією
та захистом прав споживачів і працівників галузі.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
виробництво електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого
походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на
електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її
продажу на підставі договору; { Статтю 1 доповнено терміном згідно
із Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться
в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про
утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду в системі центральних органів
виконавчої влади }
енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на
об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною
для купівлі-продажу;
електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує
споживачів енергією;
електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і
споруд, що призначаються для виробництва або перетворення,
передачі, розподілу чи споживання електричної енергії; { Статтю 1
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3134-VI ( 3134-17 )
від 15.03.2011 }
енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує
технічно та економічно безпечне задоволення поточних і
перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього
природного середовища;
енергогенеруючі компанії - учасники оптового ринку
електричної енергії України, які володіють чи користуються
генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну
енергію;
енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної
енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з
метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її
експорту; { Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1164-VI ( 1164-17 ) від 19.03.2009, N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }
магістральна електрична мережа - електрична мережа,
призначена для передачі електричної енергії від виробника до
пунктів підключення місцевих (локальних) мереж;
магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і
насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від
електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової
мережі;
мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і
трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної
енергії, гарячої води та пари;
міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена
для передачі електричної енергії між державами;
місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична
мережа, призначена для передачі електричної енергії від
магістральної електричної мережі до споживача; { Абзац статті 1 в
редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
нормативний документ - норми, правила, інструкції та
стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому
законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану
електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж;
{ Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }
об'єднана енергетична система України - сукупність
електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів
електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва,
передачі та розподілу електричної і теплової енергії при
централізованому управлінні цим режимом;
об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної
частини атомної електричної станції), електрична підстанція,
електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи
України, а також котельня, підключена до магістральної теплової
мережі, магістральна теплова мережа;
оптовий ринок електричної енергії України - ринок, що
створюється суб'єктами господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору;
передача електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з транспортуванням електричної енергії за допомогою
електричних мереж на підставі договору; { Абзац статті 1 в
редакції Закону N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна
вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України
про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду в системі центральних органів
виконавчої влади }
постачання електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою
технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на
підставі договору; { Абзац статті 1 в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }
споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та
фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на
підставі договору про її продаж та купівлю;
суб'єкти електроенергетики - суб'єкти господарської
діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності,
що займаються виробництвом, передачею, постачанням електричної
енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні;
учасники оптового ринку електричної енергії України -
суб'єкти господарської діяльності, які продають та купують
електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України
на підставі договору;
централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління - оперативне управління об'єднаною енергетичною
системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з
додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної
енергії споживачам;
граничні показники - це визначені в умовах і правилах
здійснення господарської діяльності з виробництва електричної
енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг
річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну
систему України, вище яких продаж електричної енергії має
здійснюватися на оптовому ринку;
надзвичайна ситуація в державі - це ситуація, при якій
спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче
встановлених нормативів або спрацьовується запас води у
водосховищах нижче встановлених екологічних вимог;
поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового
ринку електричної енергії (далі - поточні рахунки із спеціальним
режимом використання) - рахунки суб'єктів господарської
діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на
закріпленій території та оптове постачання електричної енергії,
відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для
накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від
споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної
енергії; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III
( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок
розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який
встановлюється національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
оптове постачання електричної енергії - купівля електричної
енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії
за оптовою ціною енергопостачальникам; ( Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
( Дію абзацу двадцять шостого статті 1 зупинено на 2005 рік
щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних
рахунків із спеціальним режимом використання учасників оптового
ринку електричної енергії в частині проведення розрахунків,
визначених статтею 35 Закону N 2285-IV ( 2285-15 ) згідно із
Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) уповноважений банк - визначена
Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України
банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним
режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III
( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
заборонена зона гідроелектротехнічних споруд - земельна
ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони
території гідроелектротехнічної споруди, обладнана
інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними
знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього
б'єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції,
позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її
територію сторонніх осіб, суден та плавучих об'єктів; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 )
контрольована зона гідроелектротехнічних споруд - позначена
попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель
гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між
водосховищами і дренажними каналами; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від 25.11.2003 )
особливо важливі об'єкти електроенергетики - об'єкти, які
забезпечують стале функціонування об'єднаної енергетичної системи
України, руйнація або пошкодження яких призведе до порушення
електропостачання господарюючих суб'єктів і населення, можливих
людських жертв і значних матеріальних збитків; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 )
екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення),
який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 982-IV ( 982-15 ) від
19.06.2003 )
"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується
електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що
використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та
коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише
малими гідроелектростанціями); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008 }
мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє
електричну енергію за рахунок використання гідроенергії,
встановлена потужність якої не перевищує 10 МВт. { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 601-VI ( 601-17 ) від
25.09.2008 }
Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з
виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії,
державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об'єктах
електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною
експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за
режимами споживання електричної і теплової енергії.
Стаття 3. Законодавство про електроенергетику
Відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і
використанням енергії, регулюються цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами.
Стаття 4. Особливості регулювання відносин в
електроенергетиці
Регулювання відносин в електроенергетиці має особливості,
визначені цим Законом. Ці особливості викликані об'єктивними
умовами функціонування галузі: постійним і безперервним збалансуванням виробництва і
споживання електричної енергії, для забезпечення якого
встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління об'єднаною енергетичною системою України; централізованим теплопостачанням споживачів
теплоелектроцентралями і котельнями, які входять до об'єднаної
енергетичної системи України.
Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці
Державна політика в електроенергетиці базується на таких
принципах: державне регулювання діяльності в електроенергетиці; створення умов безпечної експлуатації об'єктів
електроенергетики; забезпечення раціонального споживання палива і енергії; додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма
суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею,
постачанням і використанням енергії; створення умов для розвитку і підвищення технічного рівня
електроенергетики; підвищення екологічної безпеки об'єктів електроенергетики; забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії; збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного
функціонування об'єднаної енергетичної системи України, єдиного
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею; сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної
енергії; забезпечення підготовки кадрів високої кваліфікації для
електроенергетики; створення умов для перспективних наукових досліджень; забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики; забезпечення відповідальності енергопостачальників та
споживачів; сприяння розвитку альтернативної енергетики як екологічно
чистої і безпаливної підгалузі енергетики шляхом встановлення
"зеленого" тарифу та оплати електростанціям, які виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії
(крім доменного та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), всієї
виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій
формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення
заборгованості із розрахунків за електроенергію. { Статтю 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 1812-III ( 1812-14 ) від
08.06.2000; в редакції Закону N 1220-VI ( 1220-17 ) від
01.04.2009 }
Стаття 6. Право власності в електроенергетиці
Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах
власності. Перелік об'єктів електроенергетики, які не підлягають
приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України.
Приватизація об'єктів електроенергетики здійснюється
відповідно до законодавства України про приватизацію.
У разі приватизації об'єктів електроенергетики Кабінет
Міністрів України за поданням Фонду державного майна України
приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій
акціонерних товариств, створених на базі об'єктів
електроенергетики.
Не підлягає приватизації майно, що забезпечує цілісність
об'єднаної енергетичної системи України та централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і
міждержавні електричні мережі, а також майно наукових установ
загальнодержавного значення.
Стаття 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці
Проектування, будівництво, введення в експлуатацію,
експлуатація, виведення з експлуатації об'єктів електроенергетики,
систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління,
інших об'єктів, підключених до об'єднаної енергетичної системи
України, регламентуються нормативно-правовими актами,
обов'язковими для виконання всіма суб'єктами електроенергетики.

Р о з д і л II
КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
Стаття 8. Державне управління в електроенергетиці
Державне управління в електроенергетиці здійснюють органи
виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом
Міністрів України, не пізніше 31 березня кожного року надає
Верховній Раді України звіт про стан альтернативної енергетики та
ефективність заходів стимулювання її розвитку, передбачених цим
Законом. { Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1220-VI
( 1220-17 ) від 01.04.2009 }
Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці
Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється
центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду.
Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є
господарська діяльність, пов'язана з виробництвом, передачею та
постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних
потреб суб'єктами електроенергетики та споживачами енергії в
частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж,
технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії
та суб'єктів електроенергетики, випробування та ремонту
енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання
електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування
енергоустановок і мереж.
Способом здійснення державного нагляду (контролю) в
електроенергетиці є проведення центральним органом виконавчої
влади з державного енергетичного нагляду відповідних обстежень,
перевірок, оглядів, інспектування щодо енергетичного обладнання
суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку,
визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).
Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду здійснює державний нагляд (контроль) за електричними,
тепловими, тепловикористальними установками і мережами суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання споживачів енергії та суб'єктів електроенергетики,
випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів
постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання
робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх
готовності до роботи, що є допоміжними заходами для забезпечення
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України.
Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду
(контролю) має право:
вимагати від суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;
видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень
вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання;
зупиняти експлуатацію електричних, теплових,
тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний
технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання
споживачам електричної та теплової енергії та суб'єктам
електроенергетики вмотивованого письмового рішення керівника
відповідного органу центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо
неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для
такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працівників і
населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного чи природного характеру;
застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до
суб'єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;
одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до
законодавства необхідні для виконання покладених на нього завдань
інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з
питань, що виникають під час здійснення державного нагляду
(контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний
перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню
у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з
метою виконання яких здійснюється збір інформації;
вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
державного енергетичного нагляду (контролю);
приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного
обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу
енергетичних об'єктів і технічну діагностику енергетичного
обладнання (його окремих частин);
надавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції,
та розглядати спірні питання, що виникають між суб'єктами
електроенергетики та споживачами енергії;
фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
доступу в установленому законом порядку до електричних,
теплових, тепловикористальних установок та мереж суб'єктів
електроенергетики і споживачів енергії - суб'єктів господарської
діяльності для перевірки додержання вимог нормативно-правових
актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації
електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж
суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії, одержувати в
установленому законом порядку від посадових осіб суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії інформацію про виконання
вимог таких документів;
видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень вимог
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії,
теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також стосовно
приведення технічного стану електричних, теплових,
тепловикористальних установок та мереж, засобів обліку, контролю і
регулювання виробництва, постачання та споживання енергії,
організації їх експлуатації у відповідність із вимогами
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористальних
установок та мереж;
складати в установленому законом порядку протоколи про
адміністративні правопорушення та розглядати справи про
адміністративні правопорушення;
вносити керівникам суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії - суб'єктів господарської діяльності або їх уповноваженим
представникам подання про усунення від виконання обов'язків
відповідальної за електричне і теплове господарство посадової
особи електротехнічного (теплотехнічного) профілю, дії чи
бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових
актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації
електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів
енергії, теплових, тепловикористальних установок та мереж, або яка
не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил
технічної експлуатації енергоустановок;
вимагати від суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії додержання встановлених нормативно-правовими актами
режимів постачання та споживання енергії;
опломбовувати в установленому порядку електричні та теплові
установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється
згідно з вмотивованим письмовим рішенням керівника відповідного
органу центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду чи його заступника у разі загрози життю або
здоров'ю працівників і населення або наявності передумов для
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного
характеру;
одержувати безоплатно відповідно до законодавства від
суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію,
необхідну для виконання покладених на них завдань;
фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки. { Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV
( 2706-15 ) від 23.06.2005; в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }
Стаття 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у відносинах із
суб'єктами електроенергетики
До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами
електроенергетики належать:
погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території
об'єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної
громади;
участь у розробці комплексних планів постачання енергії
споживачам на підпорядкованій їм території;
участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи
об'єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;
регулювання тарифів на теплову енергію відповідно до Закону;
сприяння розвитку енергетики в регіоні.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання
режимів енергоспоживання.

Р о з д і л III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
Стаття 11. Державне регулювання діяльності в
електроенергетиці
Державне регулювання діяльності в електроенергетиці
провадиться шляхом надання ліцензій на здійснення окремих видів
діяльності в електроенергетиці, формування тарифної політики,
встановлення порядку здійснення контролю за діяльністю суб'єктів
електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної
енергії та відповідальності за порушення ними умов і правил
здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії. ( Частина перша статті 11 в редакції Закону N 1821-III ( 1821-14 )
від 22.06.2000 )
Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці
є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, регулює діяльність суб'єктів природних монополій у
сфері електроенергетики та господарюючих суб'єктів, які діють на
суміжних ринках, а також виконує інші функції відповідно до
законодавства.
Порядок організації діяльності національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, визначається
Законом України "Про природні монополії" ( 1682-14 ). { Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI
( 2388-17 ) від 01.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Правові, економічні та організаційні засади державного
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері
електроенергетики визначаються цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами.
Стаття 12. Основні завдання та повноваження національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики
Основними завданнями національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, є:
участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку та функціонування оптового ринку
електроенергії України;
державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
в електроенергетиці;
сприяння конкуренції у сфері виробництва та постачання
електричної енергії;
забезпечення проведення цінової та тарифної політики в
електроенергетиці;
захист прав споживачів електричної і теплової енергії;
розроблення та затвердження правил користування електричною
енергією;
розроблення та затвердження порядку проведення аукціону щодо
доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України; { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1164-VI ( 1164-17 ) від 19.03.2009 }
видача суб'єктам господарської діяльності ліцензій на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії;
розроблення та затвердження правил надання і погодження
технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро- та
теплоенергетики; { Частину першу статті 12 доповнено абзацом
згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }
контроль за додержанням ліцензіатами умов та правил
здійснення ліцензованої діяльності і застосування до них
відповідних санкцій за їх порушення; ( Абзац частини першої статті
12 в редакції Закону N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що
використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та
коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих
гідроелектростанцій). { Частину першу статті 12 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1220-VI ( 1220-17 ) від 01.04.2009 }
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, відповідно до покладених на неї завдань:
бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин
оптового ринку електроенергії;
забезпечує реалізацію державної політики щодо стимулювання
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, у тому
числі шляхом погодження договорів на купівлю такої електроенергії
оптовим ринком електричної енергії України на підтвердження
державних гарантій, встановлених законом; { Частину другу статті
12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3486-VI ( 3486-17 )
від 03.06.2011 }
встановлює обмеження щодо суміщення видів діяльності
суб'єктами господарської діяльності;
визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі
злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або
відчуження більше двадцяти п'яти відсотків часток (акцій, паїв)
активів суб'єктів господарської діяльності умовам та правилам
здійснення ліцензованої діяльності;
розглядає справи про порушення умов ліцензій і за
результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції;
застосовує адміністративні стягнення до посадових осіб та
майнові санкції до суб'єктів електроенергетики, інших учасників
оптового ринку електричної енергії з урахуванням активних
впорядкованих дій щодо забезпечення стабільного фінансового
становища електроенергетики та захисту прав споживачів; { Абзац
частини другої статті 12 в редакції Закону N 1821-III
( 1821-14 ) від 22.06.2000 }
здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензованої
діяльності.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, під час затвердження інвестиційних програм власників
електричних мереж повинна повністю враховувати витрати на
підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які
виробляють електричну енергію з використанням альтернативних
джерел енергії. { Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1220-VI
( 1220-17 ) від 01.04.2009 }
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, щорічно оприлюднює інформацію щодо витрат на
підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які
виробляють електричну енергію з використанням альтернативних
джерел енергії. { Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1220-VI ( 1220-17 ) від 01.04.2009 }
Стаття 13. Ліцензування діяльності в електроенергетиці
Діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії в Україні здійснюється за умови отримання відповідної
ліцензії. ( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
Ліцензія на здійснення діяльності з виробництва, передачі та
постачання електричної енергії видається національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики. ( Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно
до інструкції, умов і правил здійснення окремих видів діяльності,
що затверджуються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики.
Діяльність з виробництва електричної енергії суб'єктів
господарювання без ліцензії дозволяється, якщо величина
встановленої потужності чи відпуск електричної енергії менші за
показники, визначені в умовах і правилах здійснення
господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
Енергопостачальникам, до складу яких входять
теплоелектроцентралі, видаються ліцензії на види діяльності в
електроенергетиці з урахуванням спеціальних умов щодо
першочергового забезпечення потреб споживачів тепла території
здійснення ліцензованої діяльності.
Р о з д і л IV
ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
Стаття 14. Управління об'єднаною енергетичною системою
України
В електроенергетиці України діє єдина централізована
диспетчерська система оперативно-технологічного управління
виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії.
Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
об'єднаною енергетичною системою України виконує державне
підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці. Централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на
суб'єкти господарської діяльності, об'єкти електроенергетики
яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України.
Структуру державного підприємства, що здійснює централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, визначає
центральний орган виконавчої влади.
Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління передбачає:
планування та оперативне управління потужностями
електростанцій України з урахуванням режимів централізованого
теплопостачання;
планування та контроль за додержанням режиму роботи
об'єднаної енергетичної системи України;
запобігання аварійним ситуаціям і ліквідацію їх наслідків у
об'єднаній енергетичній системі України шляхом підтримки
необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійного
і сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України
та її паралельної роботи з енергетичними системами інших держав;
розроблення і здійснення контролю за впровадженням нових
систем протиаварійної автоматики та захисту, а також засобів
зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної
автоматики та захисту.
Усі оперативні команди і розпорядження державного
підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління відповідно до законодавства України, підлягають
беззаперечному виконанню всіма суб'єктами господарської
діяльності, об'єкти електроенергетики яких підключені до
об'єднаної енергетичної системи України. Втручання в диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною
системою України з боку державних органів, політичних партій і
рухів та інших громадських організацій не допускається, крім
випадків, передбачених законодавством України.
Суб'єкти господарської діяльності, об'єкти електроенергетики
яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України,
зобов'язані подавати державному підприємству, що здійснює
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та
інформацію, передбачені нормативно-технічними документами.
Стаття 15. Оптовий ринок електричної енергії України
Купівля всієї електричної енергії, виробленої на
електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за
граничні показники, а також на на електростанціях, які виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії
(крім доменного та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями),
незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску
електричної енергії (крім електричної енергії, виробленої на
теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників,
для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності),
та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому ринку
електричної енергії України. Функціонування інших оптових ринків
електричної енергії в Україні забороняється. { Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000, N 1220-VI ( 1220-17 ) від
01.04.2009 }
Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний
купувати за "зеленим" тарифом електричну енергію, вироблену на
об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з
використанням гідроенергії - вироблену лише малими
гідроелектростанціями), і не продану за договірними цінами
безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, які
здійснюють господарську діяльність з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом. { Статтю 15 доповнено частиною
згідно із Законом N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008 }
Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел
енергії, може бути реалізована за "зеленим" тарифом за прямими
договорами зі споживачами. При цьому споживачу енергії органом,
уповноваженим Кабінетом Міністрів України, видається документ
встановленої форми, що підтверджує закупівлю енергії, виробленої з
альтернативних джерел енергії, та визначається порядок
використання зазначеного документа. { Статтю 15 доповнено частиною
згідно із Законом N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »