Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки
Кабінет Міністрів України; Постанова, Заходи від 14.07.2010587
Документ 587-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2010
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 липня 2010 р. N 587
Київ
Про внесення змін до Державної цільової
економічної програми енергоефективності
на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Державної цільової економічної програми
енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243
( 243-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 587
ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми
енергоефективності на 2010-2015 роки ( 243-2010-п )

1. В абзаці дванадцятому розділу "Шляхи і способи розв'язання
проблеми" слово "теплової" виключити.
2. У розділі "Завдання і заходи":
абзац другий викласти у такій редакції:
"удосконалення законодавства у сфері енергоефективності,
відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері
енергоефективності:";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"розроблення стандартів у сфері енергоефективності;";
після абзацу четвертого доповнити розділ новим абзацом такого
змісту:
"адаптація законодавства України у сфері енергоефективності і
відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС;".
У зв'язку із цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
абзац десятий викласти у такій редакції:
"зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів
у результаті модернізації та реконструкції обладнання,
впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення
системи державного управління та популяризації енергоефективності,
зокрема шляхом:";
після абзацу дев'ятого доповнити розділ новими абзацами
такого змісту:
"реалізація проектів з будівництва сонячних установок для
виробництва електроенергії та задоволення потреб у гарячому
водопостачанні;
будівництво та реконструкція електричних мереж, пристанційних
вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють
електроенергію з відновлюваних джерел енергії;".
У зв'язку із цим абзаци десятий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;
після абзацу чотирнадцятого доповнити розділ новими абзацами
такого змісту:
"розроблення проектно-технічної документації для реалізації
проектів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел
енергії;
здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві
свідомого ставлення до необхідності підвищення
енергоефективності;".
У зв'язку із цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом
сімнадцятим;
доповнити розділ абзацами такого змісту:
"Санація будівлі бюджетної установи - це комплекс технічних
заходів, спрямованих на її відновлення, що здійснюються з метою
приведення теплотехнічних характеристик будівлі до сучасних вимог,
норм і стандартів, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також
поліпшення умов перебування у будівлі працівників.
До санаційних робіт належать:
проведення термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та
фундаменту;
модернізація покрівлі з можливим облаштуванням її сонячними
колекторами;
модернізація у будівлі теплових, водопровідних,
каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж, переведення
будівлі на електротеплоакумуляційний обігрів;
заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку
енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку
електроенергії;
будівництво або модернізація котельні у будівлі;
облаштування або ремонт теплових пунктів;
заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей до
будівлі.".
3. Абзац тринадцятий розділу "Очікувані результати,
ефективність Програми" після слів "природного газу та
нафтопродуктів," доповнити словами "вугілля і торфу,".
4. У розділі "Обсяги та джерела фінансування":
абзац перший викласти у такій редакції:
"Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
285,32 млрд. гривень, у тому числі 30,1 млрд. гривень - за рахунок
державного бюджету, 15 млрд. гривень - за рахунок місцевих
бюджетів, 240,22 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.";
доповнити розділ абзацом третім такого змісту:
"Кошти, передбачені для проведення санації будівель бюджетних
установ у 2010-2011 роках, використовуються центральними органами
виконавчої влади для розроблення проектно-кошторисної документації
та реалізації проектів.".
5. Пункт 7 додатка 1 до Програми ( 243-2010-п ) викласти у
такій редакції:
"7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування |-------------------------------------| | |млрд. гривень| 2010 | 2011|2012 |2013 |2014 | 2015 | |------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| |Державний | 30,1 | 0,91 | 5,38|5,47 |5,82 |6,14 | 6,38 | |бюджет | | | | | | | | |------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| |Місцеві | 15 | 1,8 | 2 |2,3 |2,65 |2,95 | 3,3 | |бюджети | | | | | | | | |------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| |Інші джерела| 240,22 |12,27 |30,05|34,15|39,49|58,75|65,52 | |------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| |Усього | 285,32 |14,98 |37,42|41,92|47,96|67,84|75,2".| ------------------------------------------------------------------
6. Додатки 2 і 3 до Програми ( 243-2010-п ) викласти у такій
редакції:
"Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
виконання Державної цільової економічної програми
енергоефективності на 2010-2015 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний | Джерела |Прогнозований| У тому числі за роками, млн. гривень | | завдання | показника |------------------------------------------| | за виконання |фінансування| обсяг |-----------------------------------------------------| | | |усього| за роками | | |(державний, |фінансових | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | |-----------------------------------| | | місцевий |ресурсів для | | | | | | | | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | бюджет, |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | інші) |завдань, млн.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гривень | | | | | | | |-------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1. Удосконалення |кількість | 150 | 25 | | 50 | | 75 | |1) розроблення |НАЕР |державний | 6,4 | 1,1 | | 2,1 | | 3,2 | | |законодавства у |розроблених | | | | | | | |технічних завдань до | |бюджет | | | | | | | | |сфері |технічних завдань | | | | | | | |стандартів у сфері | | | | | | | | | | |енергоефективності,|до стандартів | | | | | | | |енергоефективності | | | | | | | | | | |відновлюваних |------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+----