Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
Верховна Рада України; Закон від 15.02.199560/95-ВР
Документ 60/95-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2015, підстава 901-19
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст.60 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 61/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 10, ст.61 }
{ В редакції Закону
N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99, ВВР, 1999, N 36, ст.317 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набуває чинності 01.09.2001
Законом
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 }
{ В редакції Закону
N 530-V ( 530-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.89 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.9
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.44 }

{ У тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" та
"Державна митна служба України" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному
обігу" та "центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної митної
справи" у відповідному відмінку згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державної
митної справи" в усіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну
політику" у відповідному відмінку, а слова
"митний орган України" в усіх відмінках і числах
заміненои словами "орган доходів і зборів" у
відповідному відмінку і числі згідно із Законом
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної
політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю,
повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних
і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин -
заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи
природні, не включені до Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000-п ), хімічна
структура та властивості яких подібні до хімічної структури та
властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин,
психоактивну дію яких вони відтворюють;
ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон
України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин з території іншої
держави на територію України;
вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів з території України - переміщення через митний
кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території
України на територію іншої держави;
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі
дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації
наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку
наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на
основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до
використання та (або) вживання форми наркотичних засобів,
психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші
наркотичні засоби, психотропні речовини;
використання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів - застосування наркотичних засобів, психотропних
речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у
виробництві, виготовленні, медичній практиці, при розробленні
наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних
експертиз, для науково-дослідної роботи та навчальних цілей,
передбачених цим Законом;
виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі
дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів,
психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи
відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних
речовин від рослин, з яких їх одержують;
дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин - відповідний документ
установленого зразка, виданий центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії
їх незаконному обігу, що дає право протягом визначеного строку
здійснити ввезення на територію України, вивезення з території
України чи транзит через територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і
психотропних речовин;
квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини -
максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин,
встановлена Кабінетом Міністрів України на підставі розрахункової
потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у
межах яких здійснюється їх обіг протягом визначеного періоду;
культивування рослин, включених до Переліку ( 770-2000-п ), -
посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини,
включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000-п );
ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту
господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного
строку за умови виконання ліцензійних умов;
ліцензійні умови - перелік організаційних, кваліфікаційних та
інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом,
та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14, 222-19 ) і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів
господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні,
препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000-п );
обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів - види діяльності з: культивування рослин, включених
до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000-п ), розроблення, виробництва,
виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з
території України, транзиту через територію України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
( 770-2000-п ), що дозволяються і контролюються згідно з цим
Законом;
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000-п ) (далі - Перелік) - згруповані у списки
наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних
засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV
( 770-2000-п ) згідно із законодавством України та міжнародними
договорами України. Перелік ( 770-2000-п ) та зміни до нього
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу
і публікуються в офіційних друкованих виданнях; { Абзац п’ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин
у межах території України;
препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що
містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи
декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III
Переліку ( 770-2000-п ), або суміш речовин у будь-якому фізичному
стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів,
психотропних речовин, включених до таблиць II і III
( 770-2000-п ), і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних
речовин, включених до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п );
прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі -
прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва,
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені
до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000-п );
психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні,
препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000-п );
розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин -
застосування результатів наукових досліджень та інших знань для
планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або
психотропних речовин;

{ Абзац двадцять перший статті 1 виключено на підставі Закону
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів через територію України - переміщення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених,
виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з
території однієї держави на територію іншої держави під митним
контролем територією України без використання цих наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори та їх класифікація
Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з
урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та
залежно від ступеня їх небезпечності для здоров'я людини і
застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до
відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку ( 770-2000-п ):
таблиця I ( 770-2000-п ) містить наркотичні засоби, у тому
числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків N 1,
N 2 та N 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком
їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15,
19 і 20 цього Закону;
таблиця II ( 770-2000-п ) містить наркотичні засоби і
психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на
території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи
контролю;
таблиця III ( 770-2000-п ) містить наркотичні засоби і
психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в
Україні обмежено та стосовно яких допускаються виключення деяких
заходів контролю;
таблиця IV ( 770-2000-п ) містить прекурсори наркотичних
засобів і психотропних речовин, включені до списків N 1 і N 2,
обіг яких на території України обмежено та стосовно яких
установлюються заходи контролю.
Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну
речовину, які включені до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), підпадає під дію заходів контролю, що
застосовуються щодо обігу наркотичного засобу чи психотропної
речовини, які в них містяться;
якщо препарат містить не один наркотичний засіб чи не одну
психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів та (або)
психотропних речовин, які включені до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), щодо обігу яких встановлено різний режим контролю,
то його обіг підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються
щодо обігу того із засобів або тієї з речовин, що підлягає більш
суворим заходам контролю.
Щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних
засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III
Переліку ( 770-2000-п ), та (або) прекурсорів, включених до
таблиці IV Переліку ( 770-2000-п ), і тому ризику зловживання ними
немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не
можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої
можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів
контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та
порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів
України ( 589-2009-п ). Гранично допустима кількість наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в
препаратах ( 1203-2007-п ), встановлюється Кабінетом Міністрів
України за поданням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії
їх незаконному обігу. { Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 3. Законодавство про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори
Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори складається з цього Закону, інших законів України і
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади приймають нормативно-правові акти щодо
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лише
у випадках, передбачених законами України.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені законодавством про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори, то застосовуються правила
міжнародного договору. { Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:
визначення основних принципів та напрямів державного
регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
встановлення державного контролю за обігом в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори;
запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів із законного (легального) обігу;
зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання
наркотичних засобів, психотропних речовин;
встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
координацію діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин;
створення умов для проведення наукових досліджень,
впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва,
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу,
в межах своїх повноважень:
забезпечує формування державної політики у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вносить
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;
бере участь у розробці загальнодержавних програм у сфері
контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
розробляє та приймає відповідно до закону нормативні акти у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та контролює їх виконання;
розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють
порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
встановлює переліки посад медичних і фармацевтичних
працівників, а також закладів охорони здоров’я, яким може
надаватися право на реалізацію (відпуск) наркотичних засобів,
психотропних речовин фізичним особам;
здійснює інші повноваження відповідно до закону.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах
своїх повноважень:
забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових
актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
бере участь у формуванні та реалізує державну політику у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
бере участь у реалізації загальнодержавних програм у сфері
контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
видає дозволи на право ввезення на територію України,
вивезення з території України та право транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію
та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з
питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори;
забезпечує інформування громадськості з питань контролю за
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу
України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;
готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких
здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;
здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне
забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю
за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів
України;
здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень,
що знаходяться у користуванні юридичної особи та які
використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених
під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
здійснює інші повноваження відповідно до закону. { Стаття 5 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на
території України встановлюються заходи контролю за обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
передбачають:
визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів,
пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в
Україні;
ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за
дотриманням дозвільних документів;
визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах,
психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих
засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та
інших цілей, передбачених цим Законом;
застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
встановлення квот, у межах яких здійснюються виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення
з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;
подання в установленому цим Законом порядку суб'єктами
господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу, звітів про діяльність, пов'язану з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; { Абзац
сьомий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
подання статистичних даних щодо фактичного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні згідно із
законодавством та міжнародними договорами України;
здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених
законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори;
інформування відповідно до міжнародних договорів України
компетентних органів інших держав про вивезення з території
України або транзит через територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
відпуск фізичним особам наркотичних засобів, психотропних
речовин лише за рецептом лікаря і відповідно до медичних показань;
встановлення спеціальних вимог щодо зберігання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, охорони складських
приміщень та обмеження доступу до цих засобів і речовин та
прекурсорів сторонніх осіб;
створення системи звітної та облікової документації у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
проведення суб'єктами господарювання у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та реєстрації операцій з ними у процесі діяльності;
встановлення спеціальних вимог до кваліфікації працівників у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видів
діяльності (робіт, професій, служби) у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
розроблення за державним замовленням нових наркотичних
засобів, психотропних речовин у цілях, передбачених цим Законом;
встановлення спеціальних вимог до перевезення та знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
надання дозволів на використання обладнання та приміщень,
призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
обмеження реклами про наркотичні засоби і психотропні
речовини;
встановлення гранично допустимої кількості наркотичних
засобів, психотропних речовин, що містяться в препаратах і
рослинах, включених до Переліку ( 770-2000-п );
обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у разі її невідповідності вимогам цього Закону;
анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі
порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;
запровадження відповідальності за порушення законодавства про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними
договорами України.
Розділ II
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
І ПРЕКУРСОРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ ТА УМОВ
Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
на території України дозволяється лише в цілях і в порядку,
встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у
порядку ( 589-2009-п ), що встановлюється нормативно-правовими
актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних
органів виконавчої влади.
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин, включених до таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), на
території України забороняється, за винятком діяльності з
використання рослин, включених до таблиці I Переліку
( 770-2000-п ), в цілях і на підставах, передбачених статтями 19
та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та
використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку
( 770-2000-п ), в цілях і на підставах, передбачених статтею 15
цього Закону.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), та
прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п ),
здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії
на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не
передбачено цим Законом. { Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності
відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної
документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення
обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої
діяльності.

{ Частину п'яту статті 7 виключено на підставі Закону
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }

Перелік медичних психіатричних протипоказань, інших
протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт,
професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів та
обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
підлягають контролю ( 140-2008-п ), і Правила ( 211-2008-п )
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу,
перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску),
ввезення на територію України, вивезення з території України,
використання та знищення інструментів та обладнання, які
використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають
контролю.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та
анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими
Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14, 222-19 ), з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом, в порядку ( 1387-2007-п ),
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними
органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів
України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу,
Національній поліції і Службі безпеки України. { Частина дев'ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14, 222-19 ) з урахуванням встановлених цією
статтею особливостей.
Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:
культивування рослин, включених до Переліку ( 770-2000-п ),
розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до
Переліку ( 770-2000-п ).
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана
суб'єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на
окремий її вид.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб'єкту
господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14, 222-19 ), а також надав центральному органу виконавчої
влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення
ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів (далі - орган ліцензування),
такі відомості та документи:
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що
підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або
керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи
- підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або
ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
{ Абзац другий частини четвертої статті 8 в редакції Закону
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
довідки відповідного державного або комунального закладу
охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за своїми
службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо
до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними
напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а
також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних
непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт,
професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність
у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи
мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому
порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та
особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у
тому числі вчинені за межами України;
дозвіл Національної поліції на використання об'єктів і
приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх
відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього
Закону. { Абзац п'ятий частини четвертої статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п'ять
років.
У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та
вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт
господарювання, залежно від наявності і відповідності
матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників. { Частина шоста статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
При використанні рослин, включених до Переліку
( 770-2000-п ), для промислових цілей, за винятком виробництва,
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія
на здійснення діяльності з використання рослин, включених до
Переліку ( 770-2000-п ), може бути видана юридичним особам за
наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для
запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової
продукції чи відходів цих рослин.
У ліцензіях на здійснення діяльності з використання
наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних та
наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид
діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а
також порядок використання залишків наркотичних засобів,
психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення
діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, відмови
у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання
зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14, 222-19 ), з урахуванням особливостей, встановлених цією
статтею.
Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності", підставами для відмови у
видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:
відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення
безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом
ліцензування;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи
осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в
установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз
психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними
напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або
встановлення такого діагнозу фізичній особі - підприємцю, яка має
ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи
осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності
(робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому
самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності
(робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи -
підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або
ветеринарної практики;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи
осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені
в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої
тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини,
пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в
установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у
фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на здійснення
медичної або ветеринарної практики. { Частина друга статті 9 в редакції Закону N 4617-VI ( 4617-17 )
від 22.03.2012 }
Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на
здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
відмову у видачі ліцензії чи анулювання
зазначеної ліцензії
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у
видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути
оскаржено в установленому законом порядку.
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи
анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом
ліцензування протягом трьох календарних днів центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національній поліції.
{ Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень,
призначених для здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів
Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, видається суб’єкту господарювання
Національною поліцією. { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від
23.12.2015 }
Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки
відповідності цих об'єктів і приміщень встановленим Міністерством
внутрішніх справ України вимогам.
Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на
використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, приймається центральним органом управління
Національної поліції у строк, що не перевищує десяти календарних
днів з дня подання суб’єктом господарювання документів за
переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України. { Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від
23.12.2015 }
Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного
рішення суб’єкту господарювання видається дозвіл на використання
об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або
направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу
із зазначенням причин відмови. { Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об'єктів
і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути
оскаржено в установленому законом порядку.
Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, що належать
Національній поліції, центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику, Службі безпеки України, для зберігання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими
органами з незаконного обігу, не потрібний. { Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від
23.12.2015 }
Розділ III
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,
ЇХ АНАЛОГІВ І ПРЕКУРСОРІВ
Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів,
психотропних речовин
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), допускається лише в цілях,
передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), допускається для
використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у
цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.
Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів
і психотропних речовин
На території України забороняється обіг аналогів наркотичних
засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в
цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні
речовини

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »