Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма [...] від 11.10.2016700
Документ 700-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2016
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 700
Київ

Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, що додається.

2. Визначити Національне агентство з питань державної служби координатором впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning.

3. Установити, що координацію підготовки проектів Twinning та сприяння їх реалізації здійснює Адміністративний офіс програми Twinning.

4. Покласти функції Адміністративного офісу програми Twinning на Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 700

ПОРЯДОК
ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning.

2. Ініціювання, підготовка та реалізація проектів Twinning здійснюється відповідно до цього Порядку та з урахуванням Керівництва з використання інструменту інституціональної розбудови ЄС Twinning (Common Twinning Manual), методичних рекомендацій, затверджених Нацдержслужбою.

3. Дія цього Порядку поширюється на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи влади Автономної Республіки Крим (далі - державні органи), що формують та реалізують державну політику у відповідних сферах державного управління.

4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

Twinning-контракт - договір про надання технічної допомоги ЄС, що укладається у формі, визначеній Європейською Комісією, між виконавцем проекту Twinning та Представництвом Європейського Союзу в Україні (далі - Представництво ЄС) за погодженням з державним органом України, що є бенефіціаром проекту Twinning, і Нацдержслужбою;

Адміністративний офіс програми Twinning (далі - Адміністративний офіс) - установа, що здійснює координацію підготовки проектів Twinning та сприяє їх реалізації, надає консультативну та методичну підтримку державним органам щодо ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning;

бенефіціар проекту Twinning (далі - бенефіціар) - державний орган, в якому передбачається впровадження проекту Twinning, що заінтересований в результатах виконання проекту Twinning;

виконавець проекту Twinning - юридична особа - нерезидент, що забезпечує підготовку та реалізацію проекту Twinning від держави - члена ЄС;

детальне технічне завдання проекту Twinning - документ, в якому описується поточна ситуація у відповідній сфері, визначаються мета, цілі, обов’язкові результати, що повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту Twinning, його орієнтовний бюджет та компоненти проекту;

ініціатор проекту Twinning - державний орган, що розробляє та подає на розгляд Адміністративному офісу проектну пропозицію Twinning;

інструмент інституціональної розбудови ЄС Twinning (далі - інструмент Twinning) - ініціатива ЄС, що полягає в обміні досвідом та наданні допомоги з питань державного управління та адаптації національного законодавства до законодавства ЄС;

керівник проекту Twinning - особа, що займає посаду не нижче заступника керівника в державному органі, що є бенефіціаром проекту Twinning, спрямовує і координує проект Twinning та несе відповідальність за досягнення обов’язкових результатів його реалізації;

партнер постійного радника проекту Twinning - державний службовець, який працює у бенефіціарі на постійній основі та співпрацює з постійним радником проекту Twinning протягом усього періоду його реалізації;

постійний радник проекту Twinning - державний службовець або представник компетентного органу - громадянин однієї з держав - членів ЄС, який відряджається до бенефіціара для координації заходів на весь час реалізації проекту Twinning;

програма Twinning - проекти Twinning, об’єднані для досягнення спільної мети, що реалізуються шляхом використання інструменту Twinning;

проект Twinning - це проект технічної допомоги ЄС, що передбачає спільну діяльність державного органу держави - члена ЄС з бенефіціаром та спрямований на досягнення обов’язкових результатів, викладених у Twinning-контракті;

проектна пропозиція Twinning - викладена у письмовій та електронній формі пропозиція державного органу щодо залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning;

робоча група з питань координації впровадження Twinning (далі - робоча група) - консультативно-дорадчий орган, що утворюється Нацдержслужбою за участю представників Мінекономрозвитку, МЗС, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів та Представництва ЄС з метою затвердження проектних пропозицій Twinning;

робочий план проектів Twinning - це перелік проектів Twinning на різних стадіях їх підготовки та реалізації, що містить назву, орієнтовні строки їх реалізації та інформацію про контактних осіб проектів Twinning.

Ініціювання проекту Twinning

5. Адміністративний офіс інформує щороку до 1 жовтня державні органи про можливість залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning.

6. У разі виникнення заінтересованості у залученні технічної допомоги ЄС в рамках інструменту Twinning ініціатор проекту Twinning готує і подає щороку до 1 грудня Адміністративному офісу проектну пропозицію Twinning за формою згідно з додатком.

7. Проектна пропозиція Twinning готується з урахуванням:

зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;

пріоритетів діяльності ініціатора проекту Twinning;

стратегічних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період;

проектів міжнародної технічної допомоги у відповідній галузі, де передбачається впровадження проекту Twinning.

8. Адміністративний офіс проводить у місячний строк після надходження проектної пропозиції Twinning оцінку її відповідності вимогам, визначеним у пунктах 6 і 7 цього Порядку, та у разі виявлення невідповідності повертає її ініціатору проекту Twinning.

9. У разі відповідності проектних пропозицій Twinning вимогам, визначеним у пунктах 6 і 7 цього Порядку, Адміністративний офіс вносить їх на затвердження робочій групі.

10. За результатами засідання робочої групи Адміністративний офіс готує протокол, погоджений Представництвом ЄС, інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України та ініціаторів проектів Twinning про прийняті робочою групою рішення.

11. Ініціатор проекту Twinning, проектна пропозиція Twinning якого була затверджена на засіданні робочої групи, набуває статусу бенефіціара.

Підготовка проекту Twinning

12. Бенефіціар починає підготовку до реалізації проекту Twinning після затвердження проектної пропозиції Twinning на засіданні робочої групи.

13. Бенефіціар визначає осіб, відповідальних за підготовку реалізації проекту Twinning, зокрема керівника проекту Twinning, партнера постійного радника проекту Twinning, та у десятиденний строк інформує Адміністративний офіс.

14. Детальне технічне завдання розробляється бенефіціаром із залученням іноземних експертів (у разі потреби) протягом трьох місяців з дати затвердження проектних пропозицій та надсилається на погодження Адміністративному офісу та Представництву ЄС.

15. Погоджене бенефіціаром, Представництвом ЄС та Адміністративним офісом детальне технічне завдання надсилається на затвердження Європейській Комісії, після чого офіційно публікується для отримання пропозицій від держав - членів ЄС.

16. Адміністративний офіс інформує бенефіціара про результати розгляду Європейською Комісією детального технічного завдання.

17. Розгляд пропозицій, що надійшли від держав - членів ЄС для реалізації проекту Twinning, здійснюється бенефіціаром у складі оціночного комітету за рейтинговою системою у строк не більше трьох місяців після отримання інформації про результати розгляду детального технічного завдання.

18. До складу оціночного комітету входять представники Представництва ЄС, бенефіціара та Адміністративного офісу.

19. Бенефіціар погоджує Twinning-контракт, розроблений виконавцем проекту Twinning разом з представництвом ЄС.

20. Адміністративний офіс вносить свої пропозиції та зауваження до проекту Twinning-контракту.

21. Перед підписанням Twinning-контракту Адміністративний офіс проводить перевірку готовності бенефіціара до реалізації проекту Twinning та готує експертний висновок.

Порядок проведення перевірки готовності бенефіціарів до реалізації проекту Twinning визначається Нацдержслужбою.

22. У разі виявлення за результатами перевірки порушень вимог нормативно-правових актів щодо підготовки до реалізації проекту Twinning бенефіціар зобов’язаний вжити вичерпних заходів для їх усунення.

Реалізація проекту Twinning

23. Реалізація проекту Twinning розпочинається з дня підписання Twinning-контракту, але не раніше дати державної реєстрації проекту Twinning.

24. Бенефіціар не пізніше ніж протягом місяця після отримання листа-повідомлення від Представництва ЄС про підписання Twinning-контракту подає:

СБУ та Адміністративному офісу - копію Twinning-контракту;

Мінекономрозвитку - документи для державної реєстрації проекту Twinning та акредитації виконавця проекту Twinning (юридичної особи - нерезидента) в установленому порядку.

25. Партнер постійного радника проекту Twinning разом з постійним радником проекту Twinning забезпечує виконання Twinning-контракту та досягнення його обов’язкових результатів.

26. У разі неналежного виконання постійним радником проекту Twinning своїх обов’язків, визначених Twinning-контрактом, бенефіціар надсилає лист Представництву ЄС з ініціативою про його відкликання та інформує Адміністративний офіс.

Моніторинг проекту Twinning

27. З метою здійснення контролю за реалізацією проекту Twinning бенефіціаром утворюється Наглядовий комітет.

28. До складу Наглядового комітету входять керівники проекту Twinning, постійний радник проекту Twinning, партнер постійного радника проекту Twinning, представники Представництва ЄС, Адміністративного офісу та можуть бути залучені інші експерти, у тому числі представники Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

29. Бенефіціар та виконавець проекту Twinning готують щоквартальні та підсумковий звіти та за тиждень до розгляду на засіданні Наглядового комітету погоджують їх з Представництвом ЄС та Адміністративним офісом.

30. За результатами розгляду на засіданні Наглядового комітету щоквартальні та підсумковий звіти підписуються керівником проекту Twinning та керівником виконавця проекту Twinning мовою оригіналу Twinning-контракту та надсилаються бенефіціаром до Адміністративного офісу.

31. Адміністративний офіс здійснює моніторинг стану реалізації проекту Twinning шляхом участі у щоквартальних засіданнях Наглядового комітету, погодження щоквартальних та підсумкових звітів проектів, проведення інших заходів.

32. З метою забезпечення належного рівня моніторингу, якісного та всебічного аналізу стану реалізації проектів Twinning бенефіціар подає Адміністративному офісу щоквартальний або підсумковий звіт про досягнення обов’язкових результатів, забезпечення їх практичної реалізації, приведення законодавства та практики у відповідність до вимог ЄС у відповідній сфері.

33. Адміністративний офіс забезпечує ведення обліку проектів Twinning, що реалізуються в Україні, а також щоквартальних і підсумкових звітів про досягнення обов’язкових результатів.

Порядок ведення такого обліку визначається Нацдержслужбою.Додаток
до Порядку

ФОРМА
проектної пропозиції Twinning*ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 700

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 154 “Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 361).

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528 “Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1367).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. № 868 “Про внесення змін до Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 75, ст. 2518).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2670).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...