Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 29.07.2009789
Документ 789-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.06.2017, підстава 423-2017-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 789
Київ
Про затвердження Порядку прийому на навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю "Публічне управління
та адміністрування" галузі знань "Публічне
управління та адміністрування"
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016
N 423 ( 423-2017-п ) від 14.06.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок прийому на навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування", що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р.
N 402 ( 402-2005-п ) "Про затвердження Положення про порядок
прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній
галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1216);
постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р.
N 1136 ( 1136-2007-п ) "Про внесення змін до пункту 20 Положення
про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"
в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування
випускників" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2675).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 789
ПОРЯДОК
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування галузі знань
"Публічне управління та адміністрування"
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{ У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в усіх
відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }
{ У тексті Порядку слова "за спеціальністю "Державна служба"
галузі знань "Державне управління" та "вступні екзамени" в
усіх відмінках замінено словами "за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування" галузі знань "Публічне
управління та адміністрування" та "вступні випробування" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ У тексті Порядку слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках
замінено словом "НАДС" згідно з Постановою КМ N 423
( 423-2017-п ) від 14.06.2017 }

1. Цей Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування" (далі -
навчання). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 423
( 423-2017-п ) від 14.06.2017 }

3. На слухачів, які навчаються за державним замовленням, та
випускників не поширюється дія Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992
( 992-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460).
4. Навчання здійснюють вищі навчальні заклади, відібрані на
конкурсній основі у порядку, затвердженому НАДС, та на підставі
ліцензії на освітню діяльність.
5. Строк навчання за денною формою становить 18 місяців, за
вечірньою, заочною (дистанційною) - 30 місяців. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
подають НАДС обґрунтовані пропозиції щодо визначення потреби в
підготовці магістрів за державним замовленням.
7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів, що
розробляються вищими навчальними закладами на підставі
освітньо-професійної програми підготовки магістрів за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування". { Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016, N 423 ( 423-2017-п ) від 14.06.2017 }
8. Відкриття нової спеціалізації за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління
та адміністрування" здійснюється відповідно до встановленого
законодавством порядку та погоджується з НАДС.
9. На навчання за державним замовленням приймаються особи на
конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 11 цього
Порядку. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
10. На навчання за державним замовленням приймаються державні
службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули
ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах
державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж
державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не
менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за
денною формою - 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною)
формою - 45 років. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
11. На навчання за державним замовленням поза конкурсом
приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою
навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10
цього Порядку, та стали переможцями і лауреатами щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".
12. Особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10
цього Порядку, успішно склали вступні випробування, але не пройшли
за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.
13. На навчання за державним замовленням не приймаються
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які
раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої
освіти магістра* за спеціальностями галузі знань "Державне
управління" або за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування", та особи, щодо яких існують встановлені законом
обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в
органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній. { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
14. До заяви про вступ за державним замовленням до вищого
навчального закладу на навчання додаються чотири кольорові
фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії диплома про
вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного
номера облікової картки платника податків**, засвідчені в
установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального
закладу. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для
військовозобов’язаних) пред’являються особисто.
Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за
кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа
про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
15. Приймання документів та вступні випробування проводяться
щороку в квітні - липні.
16. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за
результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ
економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного
управління.
17. Програма вступних випробувань розробляється вищим
навчальним закладом.
18. Вступні випробування складаються державною мовою.
19. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає
комісія, до складу якої включається представник територіального
органу НАДС. Склад апеляційної комісії затверджує ректор вищого
навчального закладу. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
20. Прийом осіб на навчання здійснює приймальна комісія, до
складу якої включаються представники територіального органу НАДС,
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування
(за згодою), провідні фахівці у сфері державного управління, а
також представники громадських організацій (за згодою).
21. Рішення про зарахування осіб на навчання як слухачів за
результатами вступних випробувань ухвалює приймальна комісія
вищого навчального закладу за погодженням з НАДС. Рішення
приймальної комісії затверджується наказом ректора вищого
навчального закладу. { Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
22. Зарахування слухачів на навчання проводиться щороку до
25 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє. { Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
23. У разі зарахування на навчання за денною формою державний
службовець або посадова особа місцевого самоврядування
звільняється із займаної посади відповідно до статті 38 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ).

{ Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

26. Час навчання за денною формою та відпустки, що надається
згідно з пунктом 48 цього Порядку, зараховується випускникам до
загального трудового стажу, а також до стажу державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування у разі, коли вони у
місячний строк після закінчення навчання та відпустки розпочали
роботу у відповідному органі або вступили до аспірантури чи
докторантури з наукової галузі "Державне управління" на навчання з
відривом від виробництва.
27. Навчання починається щороку з 1 вересня. { Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
28. Слухачі, які навчаються за вечірньою, заочною
(дистанційною) формою за державним замовленням, перед кожною
сесією подають довідку-підтвердження про перебування на державній
службі чи службі в органах місцевого самоврядування. { Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
29. Переведення слухачів, які навчаються за державним
замовленням, з одного вищого навчального закладу до іншого або з
однієї спеціалізації чи форми навчання на іншу здійснюється
відповідно наказами ректорів обох вищих навчальних закладів або
наказом ректора за умови наявності вакантних місць державного
замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з НАДС.
30. Слухачі, які навчаються на контрактній основі та
відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, можуть
бути переведені на конкурсній основі на навчання за державним
замовленням за умови наявності вакантних місць державного
замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з НАДС.
31. На час навчання за державним замовленням за денною формою
слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної
плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на
місяць. { Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{ Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

34. Слухачі, які навчаються за вечірньою, заочною
(дистанційною) формою, користуються пільгами, передбаченими для
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються без відриву
від виробництва. { Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
35. На час навчання іногороднім слухачам надаються місця у
гуртожитку.
36. Слухачі після завершення навчання відраховуються з вищого
навчального закладу згідно з наказом ректора.
37. Слухач може бути достроково відрахований:
1) за власним бажанням;
2) за станом здоров'я на підставі медичного висновку;
3) за невиконання навчального плану;
4) за порушення правил внутрішнього розпорядку вищого
навчального закладу;
5) якщо він зарахований на навчання за державним замовленням
і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів
після їх початку;

{ Підпункт 6 пункту 37 виключено на підставі Постанови КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

7) якщо навчався за державним замовленням за вечірньою,
заочною (дистанційною) формою та припинив перебування на державній
службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім
випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від
10 грудня 2015 р. N 889-VIII ( 889-19 ) "Про державну службу"
та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з
набранням чинності зазначеним Законом); { Підпункт 7 пункту 37 в редакції Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
8) якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на
слухача поширюються встановлені законодавством обмеження,
пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах
державної влади чи органах місцевого самоврядування.
Дострокове відрахування слухача, який навчався за державним
замовленням, погоджується з НАДС.
38. У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані
на навчання за державним замовленням та без поважних причин не
приступили до занять протягом 10 днів після їх початку,
проводиться протягом 10 наступних днів додаткове зарахування
слухачів на звільнені місця за погодженням з НАДС. На навчання
зараховуються особи, які склали вступні випробування, але не
пройшли за конкурсом. { Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
39. Слухачі, які навчалися за державним замовленням за
вечірньою, заочною (дистанційною) формою, припинили перебування на
державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і
достроково відраховані з вищого навчального закладу, можуть
продовжити навчання на контрактній основі. { Абзац перший пункту
39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
У разі повернення на державну службу чи службу в органах
місцевого самоврядування зазначені слухачі мають право на
поновлення на навчанні за державним замовленням за погодженням з
НАДС та за умови наявності вакантних місць державного замовлення у
межах ліцензованого обсягу. { Абзац другий пункту 39 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
40. У разі переривання навчання з поважної причини, що
підтверджується документально, слухач може бути поновлений на
навчанні за державним замовленням за наказом ректора, погодженим з
НАДС, за умови, що він може навчатися за відповідною формою та у
випадку наявності вакантних місць державного замовлення у межах
ліцензованого обсягу. { Пункт 40 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
41. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування у
10-денний строк з дня звільнення з державної служби або служби в
органах місцевого самоврядування слухача, який навчається за
державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою,
інформує про це вищий навчальний заклад та територіальний орган
НАДС. { Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
42. Слухачі, які навчаються за денною формою, проходять
стажування в органах державної влади чи органах місцевого
самоврядування, що направляли їх на навчання, з урахуванням
напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт. { Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
43. Екзаменаційна комісія, що утворюється вищим навчальним
закладом, здійснює атестацію слухачів, які здобувають ступінь
вищої освіти - магістра. До складу екзаменаційної комісії
включаються представники територіальних органів НАДС, інших
органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за
згодою), провідні фахівці у сфері публічного управління та
адміністрування, науково-педагогічні працівники, які мають
науковий ступінь у галузі знань "Державне управління". { Пункт 43 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
44. Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої,
заочної (дистанційної) форми навчання надається додаткова
відпустка на два місяці відповідно до Закону України "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ). { Пункт 44 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
45. Слухачам, які успішно пройшли атестацію, видається
документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти
магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"
галузі знань "Публічне управління та адміністрування". { Пункт 45 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
46. Документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня
вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування" з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку
"відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін,
оцінку "добре" з інших навчальних дисциплін, успішно пройшли
атестацію з оцінкою "відмінно". { Пункт 46 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
47. У разі коли слухач не пройшов атестацію з поважної
причини, він може отримати дозвіл ректора вищого навчального
закладу на повторну атестацію в наступному навчальному році. { Пункт 47 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
48. Випускникам, які навчалися за державним замовленням за
денною формою та отримали документ про вищу освіту встановленого
зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління
та адміністрування", надається відпустка на 30 календарних днів і
виплачується місячна стипендія. { Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
{ Пункт 49 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 50 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 51 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 52 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 53 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 54 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 55 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 56 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 57 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 58 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 59 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
60. Облік працевлаштованих випускників ведуть служби
управління персоналом органів державної влади, органи місцевого
самоврядування та територіальні органи НАДС. Моніторинг та
контроль за працевлаштуванням випускників здійснює НАДС. { Пункт 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 61 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

62. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують:
1) слухачі, яких достроково відраховано з вищого навчального
закладу відповідно до пункту 37 цього Порядку (крім тих, яких
відраховано відповідно до підпункту 2 пункту 37 цього Порядку);
2) слухачі, які під час навчання за державним замовленням за
вечірньою, заочною (дистанційною) формою припинили перебування на
державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування
(крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від
10 грудня 2015 р. N 889-VIII ( 889-19 ) "Про державну службу"
та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з
набранням чинності зазначеним Законом);
3) випускники, які не склали державний екзамен або не
захистили магістерську роботу без поважних причин. { Пункт 62 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
_____________________
* У разі коли особа здобула вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту)
відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" ( 1556-18 ),
така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. { Порядок доповнено виноскою "*" згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки
платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою
про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та
номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті). { Порядок доповнено виноскою "**" згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...