Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності
Постанова Кабінету Міністрів України; Акт, Форма типового документа, Порядок, Звіт від 06.06.2007803
Документ 803-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.06.2018, підстава - 460-2018-п

У разі коли учасник (його представник) не з’явився на аукціон, сплачений ним гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

{Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ № 1048 від 14.11.2012}

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню.

{Абзац пункту 33 в редакції Постанови КМ № 1048 від 14.11.2012}

34. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

{Абзац третій пункту 34 виключено на підставі Постанови КМ № 1048 від 14.11.2012}

порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 24 цього Порядку;

коли протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості майна жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену ліцитатором;

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 220 від 02.03.2010; в редакції Постанови КМ № 1048 від 14.11.2012}

коли договір купівлі-продажу не було укладено протягом 30 календарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1048 від 14.11.2012}

{Розділ "Проведення конкурсу" виключено на підставі Постанови КМ № 313 від 02.04.2008}

Розрахунки за придбане майно

44. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт.

45. Протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог пункту 33 цього Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання. У договорі зазначаються:

{Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1048 від 14.11.2012}

1) відомості про суб'єкта господарювання та покупця;

2) найменування об'єкта і його технічна характеристика;

3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;

4) взаємні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця;

5) момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

6) номери поточних рахунків;

7) найменування і адреси банківських установ;

8) порядок розрахунків за придбане майно;

{Підпункт 9 пункту 45 виключено на підставі Постанови КМ № 313 від 02.04.2008}

9-1) кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

{Пункт 45 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 1048 від 14.11.2012}

10) інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону.

46. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно.

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта.

Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.

Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає суб'єкту управління відомості про факт передачі. Суб'єкт управління забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

47. У разі коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із суб'єктом управління.

Зміна умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні майна, визначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, додатково погоджується з Фондом державного майна у порядку, встановленому Фондом державного майна та Мінекономіки.

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 220 від 02.03.2010}

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

{Пункт 47 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 639 від 24.06.2009}

За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.

{Пункт 47 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 639 від 24.06.2009}

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

Прикінцеві положення

48. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб'єкту управління та Фонду державного майна достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.

49. Суб'єкти управління забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.

50. Рішення про надання згоди суб’єктом управління на відчуження майна дійсне до закінчення строку дії погодженого висновку про вартість такого майна.

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 1048 від 14.11.2012}

51. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.Додаток 1
до Порядку


ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
__ ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМОСТІ
про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження на ___ ________ 200_ р.

Найменування об'єкта

Рік випуску (побудови)

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахованого зносу, гривень

Балансова (залишкова) вартість, гривень

Дані про дорогоцінні метали*

інвентарний

заводський

паспортнийУсього

+

+

+

+

+


__________
* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом.

Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання

________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)
Додаток 2
до Порядку

АКТ
інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуженняДодаток 3
до Порядку

ЗВІТ
за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна

Найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання

Найменування, інвентарний номер об'єкта продажу

Найменування суб'єкта управління, який надав згоду на відчуження

Номер та дата прийняття документа, яким надано згоду на відчуження

Найменування, місцезнаходження організатора аукціону, біржі

Підстави, з яких аукціон не відбувся

Найменування суб'єкта управління, який надав згоду на зменшення початкової вартості, номер і дата прийняття документа

Підстави для зменшення початкової вартості, розмір зменшення (відсотків)

Найменування, місцезнаходження покупця

Номер, дата реєстрації договору купівліпродажу

Вартість майна за результатами незалежної оцінки (початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість), гривень

Початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість та розміру її зменшення, гривень

Сума коштів, отриманих від продажу, номер рахунка

Використання коштів згідно з технікоекономічним обґрунтуванням

Фактичне використання коштів

призначення

сума

призначення

сума


Усього

Керівник суб'єкта
господарювання

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

______________

____________________________

М.П.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 220 від 02.03.2010}Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА
про участь в аукціоні

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 1048 від 14.11.2012}вгору