Документ 840_056, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.12.2006, підстава - 840_141

               Угода 
між Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки про співробітництво у сфері
науки та технологій

( Угоду ратифіковано Законом
N 2494-III ( 2494-14 ) від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.176 )
{ Про заміну Угоди додатково див. Угоду ( 840_141)
від 04.12.2006 }

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки (які надалі
іменуються "Сторонами"), усвідомлюючи, що міжнародне співробітництво у галузі науки і
техніки зміцнюватиме зв'язки дружби та взаєморозуміння між їхніми
народами і сприятиме розвиткові науки і техніки обох країн, а
також усього людства; стверджуючи, що поділяючи відповідальність за внесок у
майбутній добробут і процвітання людства, вони повинні докладати
подальших зусиль для зміцнення відповідної національної політики у
сфері науково-дослідних і конструкторських робіт; вважаючи науково-технічне співробітництво важливою складовою
розвитку національних економік та бажаючи встановити динамічне та ефективне міжнародне
співробітництво між цілою низкою різноманітних наукових
організацій та окремих науковців в обох країнах, домовились про таке:
Стаття I
1. Метою цієї Угоди є зміцнення наукових і технічних
можливостей Сторін, інтенсифікація і розширення стосунків між
науково-технічною громадськістю обох країн, а також сприяння
науково-технічному співробітництву в мирних цілях у галузях, що
становлять взаємний інтерес і вигоду. 2. Головними цілями цього співробітництва є забезпечення
можливостей обміну думками, інформацією, досвідом і методикою, а
також співпраця у наукових та технологічних зусиллях, що
становлять взаємний інтерес.
Стаття II
1. Сторони заохочуватимуть співробітництво шляхом обміну
науково-технічною інформацією; обміну науковців і технічних
фахівців; проведення спільних семінарів і зустрічей; підготовки
науковців і технічних фахівців; проведення спільних досліджень; а
також інших форм наукового та технологічного співробітництва, про
які може бути досягнута взаємна домовленість. 2. За умовами цієї Угоди співробітництво має базуватися на
спільній відповідальності, еквівалентних внесках і здобутках,
відповідних до науково-технічного потенціалу і ресурсів Сторін.
Стаття III
1. Сторони заохочуватимуть і сприятимуть, де це можливо,
розвиткові прямих контактів і співробітництва між урядовими
структурами, університетами, науково-дослідними центрами,
установами, приватними компаніями та іншими організаціями двох
країн. 2. Урядові установи та інші призначені організації обох
Сторін типу тих, про які йдеться у розділі 1 цієї Статті, можуть
укладати згідно з умовами цієї Угоди відповідні імплементаційні
меморандуми про співробітництво та інші домовленості у конкретних
галузях науки і техніки. Ці імплементаційні домовленості мають
охоплювати відповідні галузі співробітництва, процедури передачі
та використання обладнання і фінансів, а також вирішення інших
питань, що стосуються цього співробітництва. 3. Дана Угода не завдає шкоди існуючим чинним угодам у галузі
науки і техніки між Україною та Сполученими Штатами. Для того, щоб
привести ці угоди у відповідність до положень даної Угоди, Сторони
або їхні відповідні відомства можуть доповнювати ці угоди, якщо
про це є домовленість.
Стаття IV
Спільна діяльність за умовами даної Угоди повинна проводитися
відповідно до законів, постанов і процедур, що мають чинність в
кожній країні, і залежати від фінансових можливостей і наявності
персоналу.
Стаття V
У відповідних випадках науковці, технічні спеціалісти,
урядові відомства та установи третіх країн або міжнародних
організацій можуть запрошуватися за згодою обох Сторін для того,
щоб за власні кошти, якщо немає іншої домовленості, брати участь у
проектах і програмах, що реалізуються у рамках цієї Угоди.
Стаття VI
Кожна Сторона призначає координаційне відомство та
виконавчого секретаря для ведення адміністративних питань і, де це
можливо, забезпечення належного нагляду та координації діяльності
за умовами даної Угоди.
Стаття VII
1. Наукова та технічна інформація, яка є результатом
співробітництва за умовами даної Угоди і яка не належить до
інтелектуальної власності та не є закритою з комерційних або
промислових міркувань, повинна бути доступною, якщо немає іншої
письмової домовленості, для світової наукової громади через
звичайні канали і згідно із звичайними процедурами відомств і
організацій, які є учасниками співробітництва в рамках даної
Угоди. 2. Відношення до інтелектуальної власності, створеної або
наданої під час спільної діяльності за умовами даної Угоди,
визначається у Додатку I, який складає невід'ємну частину даної
Угоди і стосується всіх видів діяльності, що проводиться під
егідою даної Угоди, якщо Сторонами, їхніми урядовими структурами
або призначеними уповноваженими організаціями чи особами письмово
не узгоджено інше.
Стаття VIII
1. Кожна Сторона сприятиме в'їзду на свою територію та виїзду
з неї відповідного персоналу іншої сторони, а також ввозу і вивозу
обладнання іншої сторони, які зайняті або використовуються у
проектах і програмах за умовами даної Угоди. 2. Кожна Сторона сприятиме швидкому та ефективному доступу
представників іншої Сторони, що беруть участь у спільній
діяльності за умовами даної Угоди, до відповідних районів,
установ, даних, матеріалів, а також встановленню контактів з
окремими вченими, спеціалістами і дослідниками, якщо це потрібно
для проведення цієї діяльності. 3. Американська Сторона робитиме все можливе, щоб отримати
дозвіл на безмитний ввіз до США матеріалів і обладнання,
передбаченого даною Угодою. Товари споживання, запаси або інше
майно та кошти, що надаються або використовуються у зв'язку з
програмами допомоги Американської Сторони, можуть імпортуватися,
експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від
будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших
податків або зборів, що накладаються Україною або будь-яким її
структурним підрозділом.
Стаття IX
У разі виникнення розбіжностей між Сторонами щодо тлумачення
або використання положень даної Угоди Сторони будуть розв'язувати
їх шляхом переговорів і консультацій.
Стаття X
1. Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами усіх внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття нею чинності і залишатиметься
чинною протягом одного року. 2. Дія цієї Угоди може бути припинена у будь-який час
будь-якою із Сторін шляхом подання іншій Стороні письмового
повідомлення про це за шість місяців. 3. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання
будь-якої спільної діяльності, яка проводиться у рамках цієї Угоди
і не завершена на момент припинення дії даної Угоди.
Виходячи з вищевикладеного, особи, уповноважені відповідними
Урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено у м.Києві 5 червня 2000 року у двох примірниках
українською та англійською мовами, причому обидва тексти мають
однакову юридичну силу.

За Уряд України За Уряд Сполучених
Штатів Америки
Додаток I
Інтелектуальна власність
Згідно із статтею VII даної Угоди: Сторони повинні гарантувати адекватний та ефективний захист
інтелектуальної власності, створеної або наданої в рамках цієї
Угоди та відповідних імплементаційних домовленостей. Сторони
погоджуються своєчасно повідомляти одна одній про будь-які твори,
авторські права на які забезпечені, або винаходи, що є результатом
діяльності в рамках даної Угоди, а також вживати заходів щодо
своєчасного захисту прав на таку інтелектуальну власність. Права
на таку інтелектуальну власність повинні розподілятися відповідно
до цього Додатка.
I. Сфера дії.
A. Даний Додаток застосовується до будь-якої спільної
діяльності, що проводиться відповідно до цієї Угоди, якщо інше не
обумовлено окремо сторонами або їхніми уповноваженими. B. Для даної Угоди словосполучення "інтелектуальна власність"
має таке ж значення, що й у Статті 2 Конвенції, якою була
заснована "Всесвітня організація інтелектуальної власності",
підписана у Стокгольмі 14 липня 1967 року ( 995_169 ). C. Цим Додатком розподіляються права, переваги та роялті між
двома сторонами. Кожна сторона гарантуватиме іншій стороні
можливість отримання прав на інтелектуальну власність,
розподілених відповідно до цього Додатка, шляхом отримання цих
прав від своїх власних учасників через контракти, або, якщо
потрібно, іншими юридичними засобами. Даний Додаток, крім того, не
змінює і не зашкоджує розподілу прав, переваг і роялті між
якою-небудь стороною та її громадянами, який має визначатися
законами та практикою цієї сторони. D. Спори стосовно інтелектуальної власності в рамках цієї
Угоди повинні вирішуватися шляхом обговорення між зацікавленими
організаціями-учасниками або, при необхідності, Сторонами або
їхніми уповноваженими. За взаємною згодою Сторін спір має
подаватися на розгляд до арбітражного суду для винесення
обов'язкового рішення відповідно до чинних норм міжнародного
права. Якщо сторони або їхні уповноважені не досягли ніякої іншої
письмової домовленості, застосовуються арбітражні норми UNCITRAL
( 995_059 ). E. Припинення дії або закінчення строку даної Угоди не
повинно вплинути на права та обов'язки, передбачені цим Додатком.
II. Розподіл прав.
A. Кожна сторона має право на безоплатну ліцензію, що не дає
виключних прав, не може бути скасована і має чинність у будь-якій
країні, на переклад, відтворення та обнародування статей із
науково-технічних журналів, доповідей і книг, що з'явилися як
безпосередній результат співробітництва в рамках даної Угоди. Усі
обнародовані примірники творів із забезпеченими авторськими
правами, підготовлені згідно із цим положенням, повинні вказувати
імена авторів твору, за вийнятком того випадку, коли автор
відкрито відмовляється бути названим. B. Права на всі об'єкти інтелектуальної власності, крім
зазначених вище у розділі II (A), мають розподілятися таким чином: 1. Відвідувачі-дослідники, наприклад, вчені, що приїздять
головним чином з метою продовження освіти, повинні отримувати
права на інтелектуальну власність відповідно до правил тих
закладів, які їх приймають. Крім того, кожний
відвідувач-дослідник, який виступає як автор, має право одержувати
частину будь-яких платежів, які отримані приймаючим закладом від
ліцензування такої інтелектуальної власності. 2. (a) За інтелектуальну власність, створену під час
спільного дослідження (включаючи спільні дослідження у
відповідності до імплементаційних угод, здійснених з використанням
візитів учасників), наприклад, коли сторони, організації-учасниці
або співробітники-учасники заздалегідь домовились про обсяг
роботи, кожна сторона має право отримувати всі права та привілеї
на своїй власній території. Права та привілеї у третіх країнах
визначатимуться в імплементаційних домовленостях. Якщо у
відповідній імплементаційній домовленості дослідження не
називається "спільним дослідженням", права на інтелектуальну
власність, що є результатом дослідження, розподілятимуться
відповідно до розділу II (B) (1). Крім того, кожна особа, яку
називають винахідником, повинна мати право на частину будь-яких
платежів зароблених будь-якою установою ліцензуванням цієї
власності, (b) Незважаючи на розділ II (B) 2 (a), якщо який-небудь вид
інтелектуальної власності захищається законодавством однієї
Сторони, але не законодавством іншої Сторони, Стороні,
законодавство якої передбачає охорону цього виду власності,
належать всі права та привілеї, пов'язані з цією інтелектуальною
власністю, у будь-якій країні. Незважаючи на це, особи, які
виступають як автори інтелектуальної власності, повинні мати права
на роялті згідно з розділом II (B) (2) (a).
III. Ділова конфіденційна інформація.
У тому випадку, коли у рамках даної Угоди створюється або
надається інформація, яка своєчасно ідентифікується Сторонами або
їхніми уповноваженими як ділова та конфіденційна, кожна Сторона та
її учасники мають захищати таку інформацію відповідно до чинних
законів, постанов і адміністративної практики. Інформація може
бути ідентифікована "діловою та конфіденційною", якщо особа, яка
володіє цією інформацією, може одержати від неї економічну вигоду
або отримати конкурентну перевагу над тими, хто нею не володіє;
інформація не є загально відомою або тією, що вільно надається
іншими джерелами; власник цієї інформації, не надавав її раніше
без накладання своєчасно зобов'язань по її конфіденційності.вгору