Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Інформація [...] від 15.09.2010841
Документ 841-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2013, підстава 108-2013-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2010 р. № 841
Київ

Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 108 від 13.02.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2010 р. № 841

ПОРЯДОК
підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013}

1. Цей Порядок визначає основні засади підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки у рамках міжнародних договорів про фінансування зазначених програм, укладених між Кабінетом Міністрів України та ЄС (далі - угоди про фінансування).

2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

індикатори результативності виконання програми секторальної бюджетної підтримки (далі - індикатори) - показники та/або критерії, що є невід'ємною частиною програми, за допомогою яких визначається прогрес у досягненні цілей, встановлених програмою для кожного року або для одного року порівняно з іншим роком, оцінка результативності яких є передумовою прийняття ЄС рішення про подальше фінансування;

моніторинг програми - спостереження, збирання, обробка, аналіз, узагальнення інформації та підготовка звіту щодо виконання індикаторів та програми з метою проведення оцінки ходу реформ у відповідній сфері реалізації державної політики;

програма - документ, що є невід'ємною частиною угоди про фінансування, яким встановлюються цілі та завдання реформування відповідної сфери реалізації державної політики із застосуванням секторальної бюджетної підтримки ЄС, очікувані результати, обсяги, умови та процедури отримання фінансових ресурсів, які надаються ЄС, механізм проведення моніторингу;

секторальна бюджетна підтримка ЄС - спосіб виконання програм технічної допомоги ЄС, відповідно до яких фінансові ресурси, надані ЄС на безповоротній та безоплатній основі для підтримання процесу реформування відповідної сфери реалізації державної політики, перераховуються до державного бюджету з метою їх подальшого використання згідно з бюджетним законодавством на цілі, передбачені державними або галузевими програмами, стратегіями, концепціями.

3. Передумовами підготовки програми є:

визначення відповідної сфери реалізації державної політики як пріоритетної в програмних документах ЄС щодо надання Україні технічної допомоги, міжнародних договорах між Україною та ЄС і рішенні Кабінету Міністрів України стосовно визначення стратегічних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період;

наявність державної або галузевої програми, стратегії, концепції реформування відповідної сфери реалізації державної політики.

4. Підготовка програми розпочинається з визначення переліку індикаторів.

Для визначення переліку індикаторів за ініціативою Мінекономрозвитку центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію державної політики у відповідній сфері, утворює робочу групу, до складу якої можуть включатися представники заінтересованих органів виконавчої влади, експерти та фахівці ЄС, держав - членів ЄС, а також провідних наукових установ України.

У разі коли тематика програми стосується реформування кількох сфер, відповідальність за реалізацію державної політики в яких покладена на різні центральні органи виконавчої влади, робоча група утворюється спільним рішенням таких органів.

Складений перелік індикаторів надсилається Мінекономрозвитку разом з інформацією щодо його погодження заінтересованими центральними органами виконавчої влади та протоколом засідання робочої групи, підписаним головою та членами робочої групи, на якому було прийнято рішення про схвалення переліку.

Мінекономрозвитку надсилає перелік індикаторів Європейській Комісії.

5. Підготовка проекту угоди про фінансування здійснюється відповідно до Закону України "Про міжнародні договори" центральним органом виконавчої влади, який ініціював процес укладення відповідного міжнародного договору України або визначений відповідальним за його укладення Кабінетом Міністрів України, на основі переліку індикаторів.

6. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання програми, у разі необхідності вносить протягом 30 днів з моменту набрання чинності угодою про фінансування на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проекту акта Кабінету Міністрів України про виконання індикаторів та досягнення очікуваних результатів програми.

7. Після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік та рішення про передачу бюджетних коштів їх відповідному розпорядникові Мінфін надсилає в установленому порядку до Європейської Комісії запит на переказ першого/чергового траншу коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС.

8. Зарахування коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС до державного бюджету та їх використання здійснюються згідно з бюджетним законодавством.

9. Заходи щодо започаткування проекту технічної допомоги ЄС, спрямованого на підтримку виконання програми, здійснюються центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання програми, за участю Мінекономрозвитку.

10. Відповідно до положень програми та законодавства для проведення моніторингу виконання програми центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання програми, утворює спільну групу моніторингу, до складу якої можуть включатися представники заінтересованих органів виконавчої влади та ЄС.

У разі коли тематика програми стосується реформування кількох сфер, відповідальність за реалізацію державної політики в яких покладена на різні центральні органи виконавчої влади, спільна група моніторингу утворюється спільним рішенням таких органів.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013}

11. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання програми, подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінекономрозвитку та Мінфіну інформацію про стан здійснення заходів, необхідних для виконання індикаторів, складену за формою згідно з додатком та підписану головою спільної групи моніторингу.

У разі виявлення проблемних питань, що стримують виконання індикаторів та досягнення очікуваних результатів програми, Мінекономрозвитку з урахуванням пропозицій Мінфіну інформує у двотижневий строк Кабінет Міністрів України про такі питання разом з пропозиціями щодо їх вирішення.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013}Додаток
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про стан здійснення заходів, необхідних для виконання індикаторів

Індикатор

Заходи, які необхідно здійснити для виконання індикаторів

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Стан виконання/ проблеми та причини відхилення від запланованих строків виконання

Примітка (оцінка Європейської Комісії в разі наявності)

Голова спільної групи моніторингу

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...