Документ 866-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2017, підстава 576-2017-п

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками, а у разі потреби, також з родичами дитини. До уваги береться ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне значення.

Після з'ясування обставин, що призвели до виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, служба у справах дітей складає висновок.

Участь у вихованні дитини та у разі потреби порядок побачення з дитиною того з батьків, який проживає окремо від неї, встановлюються рішенням районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради з урахуванням висновку служби у справах дітей.

74. Під час розгляду судом спорів між батьками щодо виховання дитини районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради подає суду письмовий висновок про способи участі одного з батьків у вихованні дитини, місце та час їх спілкування, складений на підставі відомостей, одержаних службою у справах дітей в результаті проведення бесіди з батьками, дитиною, родичами, які беруть участь у її вихованні, обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються зазначеної справи.

Особливості провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції

75. У разі виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування, служба у справах дітей або виконавчий орган сільської, селищної ради здійснюють заходи, передбачені пунктами 4-6 цього Порядку.

76. Служба у справах дітей за місцем виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, протягом семи робочих днів після її виявлення вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування).

У разі неможливості повернення дитини на виховання в сім’ю служба у справах дітей забезпечує підготовку документів для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до пунктів 13-25 цього Порядку.

У разі відсутності у дитини документів, що посвідчують її особу, служба у справах дітей звертається до територіального підрозділу ДМС для видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.

При цьому служба у справах дітей за місцем виявлення дитини звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради із заявою про взяття дитини на облік як особи, що переміщується з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Підстава для надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визначена у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку, розповсюджується на дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції. Акт, що підтверджує зазначену підставу, підписується представниками служби у справах дітей, територіального підрозділу ДМС та органу Національної поліції за місцем виявлення дитини.

{Абзац п'ятий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

Під час набуття дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з підстави, визначеної у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку, служба у справах дітей разом з органами Національної поліції, охорони здоров’я вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків, інших родичів, місця їх проживання (перебування) не менш як протягом року після виявлення дитини для організації роботи з повернення дитини на виховання в сім’ю або підтвердження статусу дитини відповідно до підстав, передбачених у пункті 24 цього Порядку.

{Абзац шостий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

77. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, вносить відомості про таку дитину до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, з окремою позначкою.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 624 від 22.10.2014}Додаток 1
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування

__________________________________________________________________
(найменування служби у справах дітей) __________________________________________________________________


Розпочато _________ 200_ р. № ________


Закінчено _________ 200_ р. № ________

Порядковий номер

Дата, час надходження повідомлення, вид повідомлення (усне, письмове)

Від кого надійшло повідомлення (прізвище, ім'я, по батькові, адреса фізичної особи, найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Стислий зміст повідомлення (відомості про дитину, місце знаходження дитини, обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування)

Дата обстеження умов, у яких перебуває дитина

Результати перевірки повідомлення про дитину, яка залишилась без батьківського піклування

Вжиті заходи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 2
до Порядку

АКТ
про факт передачі дитиниДодаток 3
до Порядку

КНИГА
первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

__________________________________________________________________
(найменування служби у справах дітей)


Розпочато _________ 200_ р. № ________


Закінчено _________ 200_ р. № ________

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові дитини

Дата і номер наказу про взяття дитини на облік

Дата взяття дитини на облік, обліковий номер дитини в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів

Дата і місце народження дитини

Місце перебування (проживання) дитини на час взяття її на облік

Хто здійснює догляд за дитиною на час взяття її на облік

Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька дитини

Місце проживання (перебування) батьків

Інші родичі, місце їх проживання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відомості про майно, що належить дитині на праві приватної власності

Заходи щодо збереження майна дитини

Відомості про призначення пенсії, державної допомоги (в тому числі при народженні дитини)

Форма влаштування, адреса дитини після її влаштування

Відомості про надання дитині статусу дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (коли і ким прийнято рішення). Відомості про зміну статусу дитини

Дата подання анкети дитини регіональному банку даних дітей, які підлягають усиновленню

Дата і підстава зняття дитини з обліку

Примітка

11

12

13

14

15

16

17

18
Додаток 4
до Порядку

ВИСНОВОК
про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.10.2014}


Додаток 5
до Порядку

ВИСНОВОК
про стан здоров'я заявникаДодаток 6
до Порядку

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів


Розпочато _________ 200_ р. № ________


Закінчено _________ 200_ р. № ________

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон

Дата звернення

Інформація про потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Рекомендації за результатами навчання

Інформація про влаштування дитини (номер, дата рішення, прізвище, ім'я, по батькові дитини, номер електронної обліковостатистичної картки дитини)

Примітка

дата народження

паспорт (серія, номер, дата видачі)

сімей ний стан

наявність дітей

вік, стать дитини, яку бажають взяти на виховання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Додаток 7
до Порядку

ОПИС МАЙНА
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклуванняДодаток 8
до Порядку

ОБЛІК
нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Місцезнаходження нерухомого майна ______________________

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові дитини

Дата народження

Статус

Адреса дитини (зазначається також прізвище, ім'я, по батькові опікуна або найменування закладу, в якому перебуває дитина)

Наявність у дитини житла, що належить їй на праві власності або на праві користування

Документ, який підтверджує право власності житла або користування ним

Адреса, за якою знаходиться житло, що належить дитині. Стан утримання житла

Призначення опікуна над житлом (дата, номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові)

На кого відкрито особовий рахунок на квартиру, будинок (прізвище, ім'я, по батькові)

Наявність опису майна дитини (дата його складення)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Начальник
служби у справах дітей

____________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)
Додаток 9
до Порядку

АКТ
обстеження умов проживання

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1017 від 03.11.2010}Додаток 10
до Порядку

АКТ
проведення оцінки рівня безпеки дитини

{Порядок доповнено додатком 10 згідно з Постановою КМ № 624 від 22.10.2014}Додаток 11
до Порядку

АКТ
про виявлення дитини, переміщеної із тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування

{Порядок доповнено додатком 11 згідно з Постановою КМ № 624 від 22.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}Додаток 12
до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКА)
на влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку або загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

{Порядок доповнено додатком 12 згідно з Постановою КМ № 624 від 22.10.2014}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. № 866

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до цього Положення.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1017 від 03.11.2010}

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 415 від 23.05.2012; в редакції Постанови КМ № 624 від 22.10.2014}

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

позбавлення та поновлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

участь одного з батьків у вихованні дитини;

побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

встановлення і припинення опіки, піклування;

утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

інші питання, пов'язані із захистом прав дітей;

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 1017 від 03.11.2010; в редакції Постанови КМ № 624 від 22.10.2014}

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 576 від 09.08.2017}

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.

Голова комісії може мати заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступники керівників органів Національної поліції та Мін'юсту, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1017 від 03.11.2010, № 437 від 13.07.2016}

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою у справах дітей.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору