Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України; Закон від 05.04.2007877-V
Документ 877-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2015, підстава 320-19
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 29, ст.389 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1546-VI ( 1546-17 ) від 23.06.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.737
N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.482
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486
N 2399-VI ( 2399-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.510
N 2467-VI ( 2467-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.566 }
{ Додатково див. Закон
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
Кодексом
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536
Законами
N 3437-VI ( 3437-17 ) від 31.05.2011, ВВР, 2011, N 50, ст.543
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 2-3, ст.3
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 }
{ Зміни до Закону див. в Законі
N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.216 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2014, N 8, ст.88
N 353-VII ( 353-18 ) від 20.06.2013, ВВР, 2014, N 13, ст.221
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890
N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014, ВВР, 2014, N 36, ст.1189
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 7-8, N 9, ст.55
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158
N 320-VIII ( 320-19 ) від 09.04.2015 }

Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні
принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності, повноваження органів державного
нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та
відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення
державного нагляду (контролю).
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому
значенні:
державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених
законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних
органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
(далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень,
передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням
вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення
інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та
послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього
природного середовища; { Абзац другий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2399-VI ( 2399-17 ) від 01.07.2010,
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 3610-VI ( 3610-17 ) від
07.07.2011, N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові
заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій,
оглядів, обстежень та інших дій;
прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і
політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично
допустимого рівня;
ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність
виникнення негативних наслідків від здійснення господарської
діяльності та можливий розмір втрат від них;
спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура
здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом; { Зміни до абзацу шостого частини першої статті 1 див. в Законі
N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012 }
треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори,
члени громадських організацій та інші), які залучаються суб'єктами
господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ході
здійснення заходів державного нагляду (контролю).
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі
здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності.
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають
під час здійснення заходів: контролю органами державної фіскальної
служби; валютного контролю; державного експортного контролю;
контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського
нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про
захист економічної конкуренції; державного нагляду за дотриманням
вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі
цивільної авіації; при проведенні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства
і правосуддя; державного архітектурно-будівельного контролю
(нагляду); державного нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю та зайнятість населення. { Частина друга статті 2 в редакції Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1546-VI
( 1546-17 ) від 23.06.2009; в редакції Закону N 2299-VI
( 2299-17 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, N 2467-VI
( 2467-17 ) від 08.07.2010, N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010,
N 3437-VI ( 3437-17 ) від 31.05.2011, Кодексом N 3393-VI
( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законами N 4652-VI ( 4652-17 ) від
13.04.2012, N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012, N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013, N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014;
в редакції Закону N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014, N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, N 320-VIII
( 320-19 ) від 09.04.2015 }

Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов
здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом
порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України
"Про ліцензування видів господарської діяльності" ( 222-19 ). { Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 222-VIII
( 222-19 ) від 02.03.2015 }
Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)
Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:
пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини,
функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і
життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у
сфері господарської діяльності;
підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду
(контролю) відповідним органам державної влади;
рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів
господарювання;
гарантування прав суб'єкту господарювання;
об'єктивності та неупередженості здійснення державного
нагляду (контролю), неприпустимості проведення перевірок суб’єктів
господарювання за анонімними та іншими необґрунтованими заявами, а
також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв;
{ Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності
підстав та в порядку, визначених законом; { Абзац сьомий статті 3
в редакції Закону N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
відкритості, прозорості, плановості й системності державного
нагляду (контролю);
неприпустимості дублювання повноважень органів державного
нагляду (контролю) та неприпустимості здійснення заходів
державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду
(контролю) з одного й того самого питання; { Абзац дев’ятий статті
3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1600-VII ( 1600-18 )
від 22.07.2014 }
невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну
діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах
закону;
відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його
посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання
внаслідок порушення вимог законодавства;
дотримання умов міжнародних договорів України;
незалежності органів державного нагляду (контролю) від
політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян;
наявності одного органу державного нагляду (контролю) у
складі центрального органу виконавчої влади. { Статтю 3 доповнено
абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 2399-VI ( 2399-17 ) від
01.07.2010 }
Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду
(контролю)
1. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем
провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або
його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного
нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.
2. У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий
період включений до планів здійснення заходів державного нагляду
(контролю) одночасно кількох органів державного нагляду
(контролю), відповідні планові заходи здійснюються органами
державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно всіма
органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення
заходів державного нагляду (контролю) яких включено суб’єкта
господарювання.
Складання та затвердження плану комплексних планових заходів
державного нагляду (контролю) органами державного нагляду
(контролю) здійснюються в порядку ( 902-2015-п ), встановленому
Кабінетом Міністрів України.
План комплексних планових заходів державного нагляду
(контролю) затверджується для всіх органів державного нагляду
(контролю) центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері розвитку підприємництва, не пізніше ніж
за 10 днів до початку відповідного планового періоду.
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними
органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого
питання заборонено.
Здійснення органом державного нагляду (контролю) щодо одного
суб’єкта господарювання планових заходів державного нагляду
(контролю) протягом одного планового періоду заборонено, якщо в
цьому плановому періоді такий суб’єкт господарювання включений до
плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) іншого
органу державного нагляду (контролю).
Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до
планів державного нагляду (контролю) різних органів державного
нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта
господарювання комплексного планового заходу державного нагляду
(контролю). { Частина друга статті 4 в редакції Закону N 1600-VII ( 1600-18 )
від 22.07.2014 }
3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час
суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього
трудового розпорядку. { Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
4. Виключно законами встановлюються:
органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль)
у сфері господарської діяльності; { Положення абзацу другого частини четвертої статті 4 при вжитті
заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
види господарської діяльності, які є предметом державного
нагляду (контролю);
повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо
зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції,
виконання робіт, надання послуг;
вичерпний перелік підстав для зупинення господарської
діяльності;
спосіб здійснення державного нагляду (контролю);
санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень,
які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю)
припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.
Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати
державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо
закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного
нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не
визначає повноваження такого органу під час здійснення державного
нагляду (контролю).
5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції,
виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть
бути призупинені виключно за рішенням суду.
Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації
продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами
господарювання після призупинення можливе з моменту отримання
органом державного нагляду (контролю), який ініціював
призупинення, повідомлення суб’єкта господарювання про усунення
ним усіх встановлених судом порушень. { Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 1600-VII ( 1600-18 )
від 22.07.2014 }
6. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю)
забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо
суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких)
посадова особа перебуває в родинних стосунках.
7. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового
акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне
тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу
державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення
приймається на користь суб'єкта господарювання.
8. Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти
господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового
або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та
відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.
9. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих
документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою
застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із
законом.
10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з
метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти
проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених
законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для
провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів
чи предметів, якщо це передбачено законом.
Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не
допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх
фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а
також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених
кримінальним процесуальним законодавством. { Частину десяту статті
4 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1600-VII
( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
11. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у
присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи
суб'єкта господарювання.
12. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю)
посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис
до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його
наявності).
13. Діяльність органів державного нагляду (контролю),
пов'язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей
про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської
діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).
14. Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові
особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати
комерційну таємницю суб'єкта господарювання.
Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана
посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час
здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися
виключно в порядку, встановленому законом.
Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний
режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною
таємницею, згідно з вимогами закону.
Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду
(контролю) { Частини перша та друга статті 5 набирають чинності з 1 січня
2008 року. Додатково див. пункт 1 статті 22 цього Закону }
1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або
квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду
(контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа
останнього місяця кварталу, що передує плановому.
Протягом одного року проведення більш як одного планового
заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта
господарювання не допускається. { Частину першу статті 5 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 1600-VII ( 1600-18 ) від
22.07.2014 }
План здійснення заходів державного нагляду (контролю) на
наступний плановий період повинен містити конкретні календарні
дати початку кожного планового заходу державного нагляду
(контролю) та строки їх здійснення. { Частину першу статті 5
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 1600-VII ( 1600-18 )
від 22.07.2014 }
План здійснення заходів державного нагляду (контролю) на
відповідний плановий період оприлюднюється на офіційному веб-сайті
органу державного нагляду (контролю) не пізніше ніж за 10 днів до
початку відповідного планового періоду. { Частину першу статті 5
доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1600-VII
( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
2. Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній
до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від здійснення господарської діяльності. { Положення абзацу першого частини другої статті 5 при вжитті
заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти
господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до
одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.
{ Абзац другий частини другої статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2399-VI ( 2399-17 ) від 01.07.2010 } { Положення абзацу другого частини другої статті 5 при вжитті
заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду
(контролю) визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) ( 656-2009-п ). { Положення абзацу третього частини другої статті 5 при вжитті
заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення
господарської діяльності ( 75-2008-п, 212-2008-п, 315-2008-п,
365-2008-п, 790-2008-п, 843-2008-п, 935-2008-п,
947-2008-п, 1097-2008-п, 1139-2008-п, 1164-2008-п, 16-2009-п,
21-2009-п, 25-2009-п, 303-2009-п, 353-2009-п, 413-2009-п,
513-2009-п, 540-2009-п, 546-2009-п, 1048-2009-п, 1126-2009-п,
1288-2009-п, 9-2010-п, 100-2010-п, 178-2010-п, 238-2010-п,
565-2010-п, 977-2010-п, 1059-2010-п, 1137-2010-п, 1174-2010-п,
1230-2010-п, 311-2011-п, 351-2011-п, 1100-2011-п, 1104-2011-п,
1113-2011-п, 1116-2011-п, 1405-2011-п, 219-2012-п, 259-2012-п,
306-2012-п, 910-2012-п, 911-2012-п, 919-2012-п, 1207-2012-п,
31-2013-п, 191-2013-п, 276-2013-п, 533-2013-п, 976-2013-п,
250-2014-п, 283-2014-п, 329-2014-п, 543-2014-п, 575-2014-п,
615-2014-п, 668-2014-п, 402-2015-п, 448-2015-п, 528-2015-п,
1058-2015-п, 1164-2015-п, 69-2016-п, 503-2016-п, 651-2016-п ) і
періодичність проведення планових заходів, затверджуються
Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду
(контролю). { Положення абзацу четвертого частини другої статті 5 при вжитті
заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду
(контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових
заходів, які затверджуються його наказом.
У межах переліку питань кожен орган державного нагляду
(контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо
яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).
Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань
( z1690-12 ) залежно від ступеня ризику, затверджуються органом
державного нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у
порядку, визначеному законодавством.
Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та
періодичність проведення планових заходів із здійснення державного
нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет
у порядку, визначеному законодавством. { Положення абзацу восьмого частини другої статті 5 при вжитті
заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
3. Щорічно до 1 квітня орган державного нагляду (контролю)
готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів)
державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання за
попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.
4. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові
заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового
повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового
заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.
Повідомлення повинно містити:
дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких
здійснюється захід;
найменування органу державного нагляду (контролю).
Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи
телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду
(контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій
особі суб'єкта господарювання під розписку.
Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу
органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового
заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового
заходу.
5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
Продовження строку здійснення планового заходу не
допускається.
Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду
(контролю)
1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до
відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення
заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у
документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом
господарювання;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення
планових заходів органом державного нагляду (контролю);
обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом
господарювання її законних прав. Позаплановий захід у цьому разі
здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу
виконавчої влади на його проведення; { Абзац п’ятий частини першої
статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1600-VII
( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання
документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також
письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких
документів;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з
діяльністю суб'єкта господарювання. { Частину першу статті 6
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2399-VI ( 2399-17 )
від 01.07.2010 }
Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті
питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у
посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду
(контролю).
Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про
порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть
відповідальність, передбачену законом. { Частину першу статті 6
доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом N 1600-VII
( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім
передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не
передбачається законом або міжнародним договором України, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
3. Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою
проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного
документа.
4. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати
десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
Продовження строку здійснення позапланового заходу не
допускається.
Стаття 7. Розпорядчі документи органів державного нагляду
(контролю)
1. Для здійснення планового або позапланового заходу орган
державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити
найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде
здійснюватися захід, та предмет перевірки.
2. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення)
на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником
керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням
прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.
3. У посвідченні (направленні) на проведення заходу
зазначаються:
найменування органу державного нагляду (контролю), що
здійснює захід;
найменування суб'єкта господарювання та/або його
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється
захід;
місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його
відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється
захід;
номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;
перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні
заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;
дата початку та дата закінчення заходу;
тип заходу (плановий або позаплановий);
вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд,
інспектування тощо);
підстави для здійснення заходу;
предмет здійснення заходу;
інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і
строк його здійснення).
4. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом
зазначеного в ньому строку здійснення заходу.
5. Перед початком здійснення заходу посадові особи органу
державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику
суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення
(направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу
органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту
господарювання копію посвідчення (направлення).
Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без
посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового
посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль)
суб'єкта господарювання.
Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб
органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо
вони не пред'явили документів, передбачених цією статтею.
6. За результатами здійснення планового або позапланового
заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі
виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, який повинен
містити такі відомості:
дату складення акта;
тип заходу (плановий або позаплановий);
вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
предмет державного нагляду (контролю);
найменування органу державного нагляду (контролю), а також
посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка
здійснила захід;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких
здійснювався захід.
Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає
в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом
господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого
порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
В останній день перевірки два примірники акта підписуються
посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які
здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою
ним особою, якщо інше не передбачено законом.
Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він
підписує акт із зауваженнями.
Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного
нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного
нагляду (контролю).
У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова
особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта
відповідний запис.
Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або
уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі
державного нагляду (контролю).
7. На підставі акта, складеного за результатами здійснення
заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган
державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або
часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації
продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку
та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до
адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів
реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти
робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду
(контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий
документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення
заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у
порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду
з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта
господарювання заходів реагування, передбачених відповідним
розпорядчим документом. { Частина сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012; в редакції Закону N 353-VII
( 353-18 ) від 20.06.2013 }
8. Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки
письмова вимога посадової особи органу державного нагляду
(контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог
законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо
суб'єкта господарювання. Припис ( z0373-13 ) видається та
підписується посадовою особою органу державного нагляду
(контролю), яка здійснювала перевірку.
9. Розпорядження або інший розпорядчий документ органу
державного нагляду (контролю) - обов'язкове для виконання письмове
рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення
виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження видається та
підписується керівником органу державного нагляду (контролю) або
його заступником.
Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта
господарювання санкцій, передбачених законом.
Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю)
щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу,
повинен містити такі відомості:
дату складення;
тип заходу (плановий чи позаплановий);
вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
термін усунення порушень;
найменування органу державного нагляду (контролю), а також
посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка
здійснила захід;
найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а
також прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи
уповноваженої ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;
прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у
здійсненні заходу.
Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю)
щодо усунення порушень складається у двох примірниках: один
примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта
надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для
виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення
порушень вимог законодавства залишається в органі державного
нагляду (контролю).
У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним
особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень
вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на
копії розпорядчого документа, який залишається в органі державного
нагляду (контролю), проставляються відповідний вихідний номер і
дата направлення.
Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог
законодавства можуть бути оскаржені до відповідного центрального
органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.
10. У разі якщо обґрунтованість заходів реагування,
зазначених у розпорядчих документах щодо усунення порушень,
виявлених під час здійснення заходів державного нагляду
(контролю), відповідно до закону має бути підтверджена
адміністративним судом, зазначені в таких документах строки
усунення виявлених порушень, застосування до суб’єкта
господарювання санкцій обраховуються з дня набрання законної сили
постановою адміністративного суду про підтвердження
обґрунтованості вжиття заходів реагування. { Статтю 7 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 353-VII
( 353-18 ) від 20.06.2013 }
Стаття 8. Повноваження органу державного нагляду (контролю)
1. Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень,
передбачених законом, під час здійснення державного нагляду
(контролю) має право:
вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених
порушень вимог законодавства;
вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
державного нагляду (контролю);
відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати
пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що
виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до
закону;
надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для
виконання приписи про усунення порушень і недоліків;
накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені
законом.
2. Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи
під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)
зобов'язані:
повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний
нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;
дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами
господарювання;
не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської
діяльності під час здійснення заходів державного нагляду
(контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не
спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;
забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта
господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході
здійснення державного нагляду (контролю);
ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його
заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного
нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;
надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо
здійснення державного нагляду (контролю).
дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та
порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності; { Частину другу статті 8 доповнено
абзацом восьмим згідно із Законом N 1600-VII ( 1600-18 ) від
22.07.2014 }
не перешкоджати праву суб’єктів господарювання на будь-який
законний захист, у тому числі третіми особами; { Частину другу
статті 8 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 1600-VII
( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку
підприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний
нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; { Частину
другу статті 8 доповнено абзацом десятим згідно із Законом
N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері розвитку підприємництва, достовірну
інформацію, документи і матеріали про проведені заходи державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; { Частину
другу статті 8 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом
N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
сприяти здійсненню посадовими особами центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку
підприємництва, покладених на них повноважень. { Частину другу
статті 8 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом
N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014 }
Стаття 9. Відповідальність посадових осіб органу державного
нагляду (контролю)
Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи
органу державного нагляду (контролю), відшкодовується за рахунок
коштів відповідних бюджетів, передбачених для фінансування цього
органу, незалежно від вини такої посадової або службової особи.
Посадова або службова особа органу державного нагляду
(контролю) несе відповідальність у порядку регресу в розмірі
виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або
службової особи. { Текст статті 9 в редакції Закону N 1600-VII ( 1600-18 ) від
22.07.2014 }
Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
розвитку підприємництва
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва,
належать:
підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо
формування державної політики з питань здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
розроблення та погодження проектів нормативно-правових актів
з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності;
вивчення досвіду інших держав щодо реалізації державної
політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності та внесення пропозицій щодо поширення
такого досвіду в Україні;
здійснення методичного та інформаційного забезпечення
діяльності органів державного нагляду (контролю);
проведення перевірок додержання органами державного нагляду
(контролю) вимог цього Закону в частині здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку у
заходах державного нагляду (контролю), що проводяться іншими
центральними органами виконавчої влади, їх територіальними
органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »