Документ 896_050, поточна редакція — Підписання від 13.02.2004

            Міжнародна конвенція 
про контроль суднових баластних вод
й осадів та управління ними
2004 року

Офіційний переклад
Сторони цієї Конвенції,
посилаючися на пункт 1 статті 196 Конвенції Організації
Об'єднаних Націй з морського права (ЮНКЛОС) 1982 року ( 995_057 ),
яким передбачається, що "держави здійснюють усіх заходів,
необхідних для запобігання забрудненню морського середовища, його
скорочення й зберігання під контролем в результаті використання
технології під їхньою юрисдикцією чи контролем, або такого
навмисного чи випадкового введення видів організмів, далеких або
нових для будь-якої конкретної частини морського середовища, які
можуть викликати в ній значні та шкідливі зміни";
відзначаючи цілі Конвенції про охорону біологічного
різноманіття (КБР) 1992 року ( 995_030 ) й те, що перенос і
внесення шкідливих водних і патогенних організмів через суднові
баластні води загрожують збереженню й сталому використанню
біологічного різноманіття, а також відзначаючи рішення IV/5
Конференції Сторін КБР 1998 року (КС-4), яке стосується збереження
й сталого використання морських і прибережних екосистем, а також
рішення VI/23 Конференції Сторін КБР 2002 року (КС-6) про
чужорідні види, що загрожують екосистемам, місцям існування або
видам, у тому числі керівні принципи стосовно інвазійних видів;
відзначаючи далі, що Конференція Організації Об'єднаних Націй
з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД) 1992 року висловила
клопотання перед Міжнародною морською організацією (Організація)
про розгляд питання стосовно ухвалення належних правил скидання
баластних вод;
з огляду на обережний підхід, викладений у Принципі 15
Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього середовища та
розвитку ( 995_455 ) й згаданий у резолюції МЕРС.67(37), ухваленої
Комітетом із захисту морського середовища Організації
15 вересня 1995 р.;
також з огляду на те, що Всесвітній самміт зі сталого
розвитку 2002 року в підпункті "b" пункту 34 свого Плану дій
закликає до дій на всіх рівнях з метою прискорення розробки
заходів для вирішення проблеми інвазії чужорідних організмів у
баластні води;
усвідомлюючи, що неконтрольоване скидання із суден баластних
вод й осадів призвело до переносу шкідливих водних і патогенних
організмів, заподіюючи шкоду чи збиток навколишньому середовищу,
здоров'ю людини, майну й ресурсам,
визнаючи важливість, яку Організація приділяє цьому питанню
за допомогою резолюцій Асамблеї A.774(18) від 1993 року та
A.868(20) від 1997 року, ухвалених з метою вирішення проблеми
переносу шкідливих водних і патогенних організмів;
визнаючи далі, що деякі держави почали односторонні дії з
наміром запобігання ризикам занесення шкідливих водних і
патогенних організмів із суден, що заходять у їхні порти, зведення
до мінімуму й остаточного усунення таких ризиків, а також те, що
це питання, будучи проблемою світового значення, вимагає дій, що
ґрунтуються на глобально застосовних правилах разом з посібником з
їхнього ефективного вжиття й однакового тлумачення;
бажаючи продовжити розробку більш безпечних і більш
ефективних альтернатив управління баластними водами, результатом
яких буде постійне запобігання переносові шкідливих водних і
патогенних організмів, зведення його до мінімуму й остаточна
ліквідація;
сповнені рішучості запобігти ризикам для навколишнього
середовища, здоров'я людини, майна і ресурсів, пов'язаних з
переносом шкідливих водних і патогенних організмів, звести їх до
мінімуму й остаточно усунути шляхом контролю суднових баластних
вод й осадів та управління ними, а також уникнути небажаного
побічного впливу цього контролю, і заохочувати розробки у
відповідних галузях науки й техніки;
уважаючи, що зазначені цілі можуть бути щонайліпше досягнуті
через укладення Міжнародної конвенції про контроль суднових
баластних вод й осадів та управління ними,
домовилися про таке:
Стаття 1
Визначення
Якщо спеціально не передбачено іншого, для цілей цієї
Конвенції:
1. "Адміністрація" означає уряд держави, під владою якого
експлуатується судно. Стосовно судна, якому надано право плавати
під прапором будь-якої держави, Адміністрацією є уряд цієї
держави. Стосовно плавучих платформ, зайнятих розвідкою та
розробкою поверхні й надр морського дна, що примикає до берега,
над якими прибережна держава здійснює суверенні права з метою
розвідки й розробки своїх природних ресурсів, зокрема стосовно
плавучих установок для збереження й плавучих установок для
виробництва, збереження і вивантаження, Адміністрацією є уряд
відповідної прибережної держави.
2. "Баластні води" означає воду зі зваженою у ній речовиною,
прийняту на борт судна для контролю диференту, крену, осадки,
остійності судна або напруги його корпусу.
3. "Управління баластними водами" означає механічні, фізичні,
хімічні й біологічні процеси, окремо чи в поєднанні, для
видалення, знешкодження шкідливих водних і патогенних організмів у
баластних водах й осадах або для запобігання їхньому поглиненню чи
скиданню.
4. "Свідоцтво" означає Міжнародне свідоцтво про управління
баластними водами.
5. "Комітет" означає Комітет із захисту морського середовища
Організації.
6. "Конвенція" означає Міжнародну конвенцію про контроль
суднових баластних вод й осадів та управління ними.
7. "Валова місткість" означає валову місткість, розраховану
згідно з правилами обмірювання суден, які викладено в додатку I до
Міжнародної конвенції про обмірювання суден 1969 року ( 995_145 )
чи в будь-якій конвенції, яка її замінює.
8. "Шкідливі водні й патогенні організми" означає водні або
патогенні організми, які, коли вони потрапили в море, зокрема до
естуаріїв або до прісноводних водотоків, можуть створювати
небезпеку для навколишнього середовища, здоров'я людини, майна або
ресурсів, погіршувати біологічне різноманіття або перешкоджати
іншому законному використанню таких районів.
9. "Організація" означає Міжнародну морську організацію.
10. "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря
Організації.
11. "Осади" означає речовину, що випала з баластних вод
усередині судна.
12. "Судно" означає судно будь-якого типу, яке експлуатується
у водному середовищі і включає підводні судна, плавучі засоби,
плавучі платформи, плавучі установки для збереження, а також
плавучі установки для виробництва, збереження й вивантаження.
Стаття 2
Загальні зобов'язання
1. Сторони зобов'язуються повністю застосовувати положення
цієї Конвенції та додатка до неї з метою запобігання переносові
шкідливих водних і патогенних організмів, зведення його до
мінімуму й остаточної ліквідації за допомогою контролю суднових
баластних вод й осадів та управління ними.
2. Додаток складає невід'ємну частину цієї Конвенції. Якщо
спеціально не передбачено іншого, посилання на цю Конвенцію
водночас означає посилання на додаток.
3. Ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що
перешкоджає Стороні вживати окремо або разом з іншими Сторонами
більш строгих заходів, спрямованих на запобігання переносові
шкідливих водних і патогенних організмів, його скорочення чи
ліквідацію за допомогою контролю суднових баластних вод й осадів
та управління ними згідно з міжнародним правом.
4. Сторони прагнуть співробітничати з метою ефективного
застосування, дотримання й забезпечення виконання цієї Конвенції.
5. Сторони зобов'язуються заохочувати постійне удосконалення
управління баластними водами і стандартів для запобігання
переносові шкідливих водних і патогенних організмів, зведення його
до мінімуму й остаточної ліквідації за допомогою контролю суднових
баластних вод й осадів та управління ними.
6. Сторони, які здійснюють дії згідно із цією Конвенцією,
прагнуть не погіршувати навколишнього середовища, здоров'я людини,
майна чи ресурсів - своєї чи іншої держави - або не заподіювати їм
шкоди.
7. Сторонам слід забезпечувати, щоб методи управління
баластними водами, що використовуються для дотримання цієї
Конвенції, не заподіювали шкоди у ступені, більшому, ніж шкода,
якій вони запобігають стосовно навколишнього середовища, здоров'я
людини, майна або ресурсів своєї чи іншої держави.
8. Сторони заохочують судна, які мають право плавати під
їхніми прапорами і до яких застосовується ця Конвенція, уникати,
наскільки це практично можливо, прийому баластних вод з потенційно
шкідливими водними й патогенними організмами, а також осадів, які
можуть містити такі організми, зокрема сприяти належному
здійсненню рекомендацій, розроблених Організацією.
9. У зв'язку з управлінням баластними водами Сторони прагнуть
співробітничати під егідою Організації в усуненні погроз і ризиків
для уразливих морських екосистем або таких, що знаходяться під
загрозою, і для збереження біологічного різноманіття в районах, що
знаходяться за межами національної юрисдикції.
Стаття 3
Застосування
1. Якщо в цій Конвенції спеціально не зазначено по-іншому, ця
Конвенція застосовується до:
a) суден, які мають право плавати під прапором Сторони, а
також
b) суден, які не мають права плавати під прапором Сторони,
але які експлуатуються за уповноваженням Сторони.
2. Ця Конвенція не застосовується до:
a) суден, що не спроектовані або не побудовані для
перевезення баластних вод;
b) суден Сторони, які експлуатуються виключно у водах, що
знаходяться під юрисдикцією цієї Сторони, якщо Сторона не
вирішить, що скидання баластних вод з таких суден погіршить
навколишнє середовище, здоров'я людини, майно чи ресурси - свої чи
прилягаючих чи інших держав - або заподіє їм шкоди;
c) суден Сторони, які експлуатуються лише у водах, що
знаходяться під юрисдикцією іншої Сторони, якщо остання Сторона
дозволяє таке виключення. Жодна Сторона не надає такого дозволу,
якщо це погіршить навколишнє середовище, здоров'я людини, майно чи
ресурси - свої чи прилягаючих чи інших держав - або заподіє їм
шкоди. Будь-яка Сторона, що не надає такого дозволу, повідомляє
Адміністрації відповідного судна про те, що ця Конвенція
застосовується до цього судна;
d) суден, які експлуатуються лише у водах, що знаходяться під
юрисдикцією однієї Сторони, і у відкритому морі, за винятком
суден, яким не надано дозвіл згідно з підпунктом "c", якщо ця
Сторона не вирішить, що скидання баластних вод з таких суден
погіршить навколишнє середовище, здоров'я людини, майно чи
ресурси - свої чи прилягаючих чи інших держав - або заподіє їм
шкоди;
e) будь-яких військових кораблів, військово-допоміжних суден
або інших суден, які належать державі або експлуатуються нею та
використовуються зараз лише для урядової некомерційної служби. Але
кожна Сторона шляхом ужиття відповідних заходів, які не завдають
шкоди експлуатації або експлуатаційним можливостям таких кораблів
і суден, що належать їй або експлуатуються нею, забезпечує, щоб ці
кораблі й судна діяли настільки, наскільки це доцільно й практично
можливо, таким чином, який відповідає цій Конвенції, а також
f) баластних вод, які знаходяться в закритих танках на суднах
постійно й не підлягають скиданню.
3. Стосовно суден держав, що не є Сторонами цієї Конвенції,
Сторони застосовують вимоги цієї Конвенції настільки, наскільки це
необхідно для забезпечення того, щоб таким суднам не надавався
більш сприятливий режим.
Стаття 4
Контроль переносу шкідливих водних
і патогенних організмів через суднові баластні
води й осади
1. Кожна Сторона вимагає відповідності суден, до яких
застосовується ця Конвенція, і які мають право плавати під її
прапором або експлуатуються за її дозволом, вимогам, викладеним у
цій Конвенції, зокрема застосовним стандартам і вимогам,
викладеним у додатку, і вживає ефективних заходів для забезпечення
відповідності таких суден цим вимогам.
2. З належним урахуванням своїх особливих умов і можливостей
кожна Сторона розробляє національні політику, стратегії або
програми управління баластними водами у своїх портах і водах, що
знаходяться під її юрисдикцією, які відповідають цілям цієї
Конвенції та сприяють їхньому досягненню.
Стаття 5
Прийомні споруди для осадів
1. Кожна Сторона зобов'язується забезпечити наявність
достатніх споруд для прийому осадів у портах і на терміналах,
призначених цією Стороною, де здійснюється очищення або ремонт
баластних танків, ураховуючи Посібник, розроблений Організацією.
Такі прийомні споруди експлуатуються, не викликаючи
необґрунтованих затримок суден, і забезпечують безпечне видалення
таких осадів, яке не заподіює шкоди навколишньому середовищу,
здоров'ю людини, майну або ресурсам - своїм або інших держав.
2. Кожна Сторона повідомляє Організації для передачі
повідомлення іншим відповідним Сторонам про всі випадки, коли
передбачується, що споруди, передбачені пунктом 1, є недостатніми.
Стаття 6
Науково-технічні дослідження й моніторинг
1. Сторони прагнуть окремо або спільно:
a) заохочувати науково-технічні дослідження в галузі
управління баластними водами й сприяти їм, а також
b) здійснювати моніторинг наслідків управління баластними
водами у водах, що знаходяться під їхньою юрисдикцією.
Такі дослідження й моніторинг повинні включати спостереження,
вимірювання, відбір проб, оцінку й аналіз ефективності й
негативного впливу будь-якої технології або методології, а також
будь-якого негативного впливу, викликаного такими організмами й
патогенами, які, як установлено, були перенесені через суднові
баластні води.
2. З метою сприяння досягненню цілей цієї Конвенції кожна
Сторона сприяє наданню відповідної інформації іншим Сторонам, на
їхнє прохання, стосовно:
a) наукових і технічних програм, а також технічних заходів,
що вживаються стосовно управління баластними водами, а також
b) еффективності управління баластними водами, визначеної в
результаті виконання будь-яких програм моніторингу й оцінок.
Стаття 7
Огляд і видача свідоцтв
1. Кожна Сторона забезпечує проходження огляду й одержання
свідоцтва згідно з правилами, викладеними в додатку, для суден,
які плавають під її прапором або експлуатуються за її дозволом,
підлягають огляду, і яким видаються свідоцтва.
2. Сторона, яка вживає заходів згідно з пунктом 3 статті 2 й
розділом C додатка, не вимагає додаткового огляду судна іншої
Сторони й видачі йому свідоцтва, а Адміністрація судна також не
зобов'язана піддавати його оглядові і підтверджувати, що воно
відповідає додатковим заходам, установленим іншою Стороною.
Контроль за виконанням таких додаткових заходів є обов'язком
Сторони, яка вживає таких заходів, і є таким, що не викликає
необґрунтованої затримки судна.
Стаття 8
Порушення
1. Будь-яке порушення вимог цієї Конвенції забороняється, і
санкції за таке порушення встановлюються згідно із законодавством
Адміністрації відповідного судна, де б таке порушення ні мало
місце. Якщо Адміністрації повідомлено про таке порушення, вона
розслідує це питання й може звернутися з проханням до Сторони, що
повідомляє, про надання додаткових доказів передбачуваного
порушення. Якщо Адміністрація переконається в наявності достатніх
доказів, які дозволяють порушити судочинство стосовно порушення,
про яке стверджується, вона порушує таке судочинство якомога
швидше згідно зі своїм законодавством. Адміністрація без
зволікання повідомляє про вжиті заходи Стороні, яка надала
інформацію про передбачуване порушення, а також Організації. Якщо
Адміністрація не вжила жодних заходів протягом одного року після
одержання інформації, вона інформує про це Сторону, яка повідомила
про передбачуване порушення.
2. Будь-яке порушення вимог цієї Конвенції в межах юрисдикції
будь-якої Сторони забороняється, і санкції встановлюються згідно
із законодавством цієї Сторони. Де б ні мало місце таке порушення,
ця Сторона:
a) порушує судочинство згідно зі своїм законодавством, або
b) надає Адміністрації відповідного судна таку інформацію й
такі докази, якими вона володіє, того, що порушення мало місце.
3. Санкції, передбачені законодавством Сторони згідно із цією
статтею, повинні бути достатньо суворими для запобігання
порушенням цієї Конвенції, де б вони ні мали місце.
Стаття 9
Перевірка суден
1. Судно, до якого застосовується ця Конвенція, у будь-якому
порту або на віддаленому від берега терміналі іншої Сторони може
піддаватися перевірці посадовими особами, належним чином
уповноваженими цією Стороною, для встановлення відповідності судна
цій Конвенції. За винятком передбаченого в пункті 2 цієї статті
будь-яка така перевірка обмежується:
a) установленням того, що на судні є дійсне свідоцтво, яке,
якщо воно є дійсним, приймається, і
b) перевіркою журналу операцій з баластними водами і (або)
c) відбором проб суднових баластних вод, що здійснюється
згідно з Посібником, розробленим Організацією. Однак час,
потрібний для аналізу проб, не повинний використовуватися як
підстава для необґрунтованої затримки експлуатації, пересування
або відходу судна.
2. У разі, якщо на судні немає дійсного свідоцтва або є явні
підстави вважати, що:
a) стан судна або його устаткування не відповідає у значній
мірі відомостям, що містяться у свідоцтві, або
b) капітан або екіпаж не знає основних суднових процедур, які
стосуються управління баластними водами, або не виконують таких
процедур,
може бути здійснено ретельну перевірку.
3. За обставин, наведених у пункті 2 цієї статті, Сторона,
яка здійснює перевірку, уживає таких заходів, які забезпечують,
щоб судно не скидало баластних вод доти, доки воно не зможе
зробити це, не створюючи загрози шкоди навколишньому середовищу,
здоров'ю людини, майну або ресурсам.
Стаття 10
Виявлення порушень і контроль суден
1. Сторони співробітничають у виявленні порушень і
забезпеченні виконання положень цієї Конвенції.
2. Якщо виявлено, що судно порушило цю Конвенцію, Сторона,
під прапором якої судно має право плавати, і (або) Сторона, в
порту чи у віддаленого від берега термінала якої судно
експлуатується, на додаток до санкцій, описаних у статті 8, чи
будь-яких дій, описаних у статті 9, може вжити заходів для
попередження, затримки судна або недопущення його заходу до своїх
портів. Однак Сторона, у порту чи у віддаленого від берега
термінала якої судно експлуатується, може дозволити цьому судну
залишити порт або віддалений від берега термінал для скидання
баластних вод або прямування до найближчої придатної
судноремонтної верфі або прийомної споруди за умови, що це не
створює загрози шкоди навколишньому середовищу, здоров'ю людини,
майну або ресурсам.
3. Якщо відбір проб, описаний у підпункті "c" пункту 1
статті 9, приводить до якого-небудь результату або підтверджує
інформацію, отриману з іншого порту чи з іншого віддаленого від
берега термінала, які вказують, що судно несе загрозу
навколишньому середовищу, здоров'ю людини, майну або ресурсам,
Сторона, у водах якої експлуатується судно, забороняє такому судну
скидати баластні води до усунення загрози.
4. Сторона може також піддати перевірці судно, коли воно
заходить у порти чи на віддалені від берега термінали, які
знаходяться під її юрисдикцією, якщо від будь-якої Сторони
надходить запит про проведення розслідування разом з достатніми
доказами того, що судно експлуатується чи експлуатувалося з
порушеннями якого-небудь положення цієї Конвенції. Доповідь про
таке розслідування надсилається Стороні, від якої надійшов такий
запит, і компетентному органу Адміністрації відповідного судна, -
для вжиття належних заходів.
Стаття 11
Повідомлення про заходи контролю
1. Якщо перевірка, здійснена згідно зі статтею 9 або 10,
указує на порушення цієї Конвенції, про це повідомляється судну.
На адресу Адміністрації надсилається звіт, у тому числі будь-які
докази порушення.
2. У разі, якщо згідно з пунктом 3 статті 9, пунктами 2 й 3
статті 10 уживаються будь-які заходи, посадова особа, яка вживає
цих заходів, негайно повідомляє письмово Адміністрації
відповідного судна або, якщо це неможливо, консулу або
дипломатичному представнику, які мають стосунок до відповідного
судна, про всі обставини, за яких ці заходи вважалися необхідними.
Крім того, повідомляється визнана організація, відповідальна за
видачу свідоцтв.
3. Власті держави відповідного порту на доповнення до сторін,
зазначених у пункті 2, повідомляють наступному портові заходу всю
відповідну інформацію про порушення, якщо вони неспроможні вжити
заходів, передбачених пунктом 3 статті 9, пунктами 2 й 3
статті 10, або якщо судну було дозволено здійснити перехід до
наступного порту заходу.
Стаття 12
Необґрунтовані затримки суден
1. У разі застосування пункту 2 статті 7, статей 8, 9 або 10
робляться всі можливі зусилля для уникнення необґрунтованої
затримки судна або необґрунтованої відстрочки його відходу.
2. Судно, яке було необґрунтовано затримане або відхід якого
був необґрунтовано відстрочений на підставі пункту 2 статті 7,
статей 8, 9 або 10, має право на відшкодування будь-яких завданих
у зв'язку із цим збитків або шкоди.
Стаття 13
Технічна допомога, співробітництво
й регіональне співробітництво
1. Сторони зобов'язуються безпосередньо або через Організацію
й інші міжнародні органи, залежно від випадку, надавати підтримку
стосовно контролю суднових баластних вод й осадів та управління
ними тим Сторонам, які запитують технічну допомогу в:
a) підготовці персоналу;
b) забезпеченні доступу до відповідних технології,
устаткування й потужностей;
c) започаткуванні спільних програм досліджень і розробок, а
також
d) ужитті інших заходів, спрямованих на ефективне
застосування цієї Конвенції вказівок та пов'язаних з нею керівних
документів, розроблених Організацією.
2. Сторони зобов'язуються активно співробітничати згідно зі
своїми національними законодавствами, правилами й політикою в
передачі технології стосовно контролю суднових баластних вод й
осадів та управління ними.
3. Для сприяння досягненню цілей цієї Конвенції Сторони, які
мають спільні інтереси стосовно захисту навколишнього середовища,
здоров'я людини, майна й ресурсів у відповідному географічному
районі, зокрема Сторони, розташовані на узбережжі замкнутих і
напівзамкнутих морів, прагнуть, ураховуючи характерні регіональні
риси, розширювати регіональне співробітництво, у тому числі шляхом
укладання регіональних угод, які відповідають цій Конвенції.
Сторони прагнуть співробітничати зі сторонами регіональних угод у
розробці погоджених процедур.
Стаття 14
Надання інформації
1. Кожна Сторона повідомляє Організації і, залежно від
випадку, робить доступною для інших Сторін таку інформацію про:
a) будь-які вимоги й процедури, що стосуються управління
баластними водами, зокрема свої закони, правила й керівні
документи із застосування цієї Конвенції;
b) наявність і місцезнаходження будь-яких прийомних споруд
для екологічно безпечного видалення баластних вод й осадів, а
також
c) будь-які вимоги стосовно одержання інформації від судна,
яке не може відповідати положенням цієї Конвенції з причин,
визначених у правилах A-3 і B-4 додатка.
2. Організація повідомляє Сторонам про одержання будь-яких
повідомлень згідно із цією статтею та розсилає всім Сторонам
будь-яку інформацію, повідомлену їй згідно з підпунктами "b" й "c"
пункту 1 цієї статті.
Стаття 15
Вирішення спорів
Сторони вирішують будь-які спори, що виникли між ними,
стосовно тлумачення або застосування цієї Конвенції шляхом
переговорів, розслідувань, посередництва, примирення, арбітражу,
урегулювання в судовому порядку, звертання до регіональних установ
чи домовленостей або іншими мирними засобами на свій вибір.
Стаття 16
Зв'язок з міжнародним правом та іншими угодами
Ніщо в цій Конвенції не завдає шкоди правам і зобов'язанням
будь-якої держави згідно зі звичайним міжнародним правом, як це
відображено в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського
права ( 995_057 ).
Стаття 17
Підписання, ратифікація, прийняття,
затвердження та приєднання
1. Ця Конвенція відкрита для підписання будь-якою державою в
штаб-квартирі Організації з 1 червня 2004 р. до 31 травня 2005 р.
і після цього залишається відкритою для приєднання будь-якої
держави.
2. Держави можуть стати Сторонами Конвенції шляхом:
a) підписання без умови ратифікації, прийняття чи
затвердження, або
b) підписання за умови ратифікації, прийняття чи затвердження
з подальшою ратифікацією, прийняттям чи затвердженням, або
c) приєднання.
3. Ратифікація, прийняття, затвердження чи приєднання
здійснюються шляхом здачі на зберігання відповідного документа
Генеральному секретарю.
4. У разі, коли держава включає дві або кілька територіальних
одиниць, у яких застосовуються різні правові системи стосовно
питань, які стосуються цієї Конвенції, держава може під час
підписання, ратифікації, прийняття, затвердження чи приєднання
зробити заяву про те, що ця Конвенція поширюється на всі її
територіальні одиниці або тільки на одну або на деякі з них, і
може в будь-який час вносити зміни до цієї заяви шляхом подання
іншої заяви.
5. Про будь-яку таку заяву повідомляється в письмовій формі
Депозитарієві, і в ній безпосередньо зазначаються територіальні
одиниця або одиниці, до яких застосовується ця Конвенція.
Стаття 18
Набрання чинності
1. Ця Конвенція набирає чинності через дванадцять місяців
після дати, на яку не менше тридцяти держав, загальна валова
місткість торговельних суден яких складає не менше тридцяти п'яти
відсотків валової місткості суден світового торговельного флоту,
або підписали її без застереження про ратифікацію, прийняття чи
затвердження, або здали необхідний документ про ратифікацію,
прийняття, затвердження чи приєднання згідно зі статтею 17.
2. Для держав, які здали на зберігання документ про
ратифікацію, прийняття, затвердження цієї Конвенції або про
приєднання до неї після виконання умов, необхідних для набрання
нею чинності, але до дати набрання нею чинності, прийняття,
затвердження чи приєднання набирають чинності на дату набрання
чинності цією Конвенцією або через три місяці після дати здачі на
зберігання відповідного документа, - залежно від того, яка дата
настане пізніше.
3. Будь-який документ про ратифікацію, прийняття,
затвердження чи приєднання, зданий на зберігання після дати
набрання чинності цією Конвенцією, набирає чинності через три
місяці після дати здачі на зберігання відповідного документа.
4. Після дати, на яку поправка до цієї Конвенції вважається
прийнятою згідно зі статтею 19, будь-який документ про
ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання, зданий на
зберігання, стосується цієї Конвенції з унесеною до неї поправкою.
Стаття 19
Поправки
1. До цієї Конвенції може бути внесено поправки згідно з
однією з процедур, визначених у наведених нижче пунктах.
2. Поправки після розгляду в Організації:
a) будь-яка Сторона може запропонувати поправку до цієї
Конвенції. Запропонована поправка надається Генеральному
секретарю, який розсилає її Сторонам і членам Організації не менш,
ніж за шість місяців до її розгляду;
b) запропонована й розіслана таким чином поправка передається
на розгляд Комітетові. Сторони, незалежно від того, чи є вони
членами Організації, мають право брати участь у роботі Комітету з
розгляду й ухвалення поправки;
c) поправки ухвалюються більшістю у дві третини голосів
Сторін, які є присутніми й голосують у Комітеті, за умови, що під
час голосування є присутньою щонайменше одна третина Сторін;
d) Генеральний секретар повідомляє Сторонам поправки,
ухвалені згідно з підпунктом "c", для прийняття;
e) поправка вважається прийнятою за таких обставин: i) поправка до статті цієї Конвенції вважається прийнятою на
дату, на яку дві третини Сторін повідомили Генеральному секретарю
про її прийняття; ii) поправка до додатка вважається прийнятою після закінчення
дванадцяти місяців з дати ухвалення або з такої іншої дати, яку
визначить Комітет. Однак, якщо до цієї дати більше однієї третини
Сторін повідомлять Генеральному секретарю про свої заперечення
проти поправки, вона вважається неприйнятою;
f) поправка набирає чинності за дотримання таких умов: i) поправка до статті цієї Конвенції набирає чинності для тих
Сторін, які заявили про її прийняття, через шість місяців після
дати, на яку вона вважається прийнятою згідно з рубрикою "i"
підпункту "e"; ii) поправка до додатка набирає чинності для всіх Сторін
через шість місяців після дати, на яку вона вважається прийнятою,
за винятком будь-якої Сторони, яка: 1) повідомила про своє заперечення проти поправки згідно з
рубрикою "ii" підпункту "e" і не відкликала такого заперечення,
або 2) до набрання чинності такою поправкою повідомила
Генеральному секретарю про те, що поправка набере для неї чинності
лише після подальшого повідомлення про її прийняття;
g) i) Сторона, яка повідомила про заперечення згідно з
підрубрикою 1 рубрики "ii" підпункту "f", згодом може повідомити
Генеральному секретарю, що вона приймає поправку. Така поправка
набирає чинності для цієї Сторони через шість місяців після дати
повідомлення про її прийняття або дати набрання поправкою
чинності, - залежно від того, яка дата настане пізніше; ii) якщо Сторона, яка надала повідомлення, згадане в
підрубриці 2 рубрики "ii" підпункту "f", повідомить Генеральному
секретарю про прийняття нею поправки, така поправка набирає
чинності для цієї Сторони через шість місяців після дати
повідомлення про її прийняття або дати набрання поправкою
чинності, - залежно від того, яка дата настає пізніше.
3. Поправка шляхом скликання Конференції:
a) на прохання Сторони, підтримане не менш, ніж однією
третиною Сторін, Організація скликає Конференцію Сторін для
розгляду поправок до цієї Конвенції.
b) поправка, ухвалена такою Конференцією більшістю у дві
третини присутніх і голосуючих Сторін, надсилається Генеральним
секретарем усім Сторонам для її прийняття;
c) якщо Конференція не прийме іншого рішення, поправка
вважається прийнятою та набирає чинності згідно з процедурами,
визначеними згідно з підпунктами "e" і "f" пункту 2.
4. Будь-яка Сторона, що відмовилася прийняти поправку до
додатка, не вважається Стороною лише стосовно цілей застосування
цієї поправки.
5. Будь-яке повідомлення згідно із цією статтею робиться
письмово Генеральному секретарю.
6. Генеральний секретар інформує Сторони й членів
Організації:
a) про будь-яку поправку, яка набирає чинності, і дату
набрання нею чинності, - у цілому й для кожної Сторони, а також
b) про будь-яке повідомлення, зроблене згідно із цією
статтею.
Стаття 20
Денонсація
1. Ця Конвенція може бути денонсована будь-якою Стороною в
будь-який час після закінчення двох років з дати набрання цією
Конвенцією чинності для цієї Сторони.
2. Денонсація здійснюється шляхом письмового повідомлення
Депозитарієві й набирає чинності через рік після одержання
повідомлення про денонсацію або після закінчення такого більш
тривалого періоду, який може бути зазначено в цьому повідомленні.
Стаття 21
Депозитарій
1. Ця Конвенція здається на зберігання Генеральному
секретарю, який передає засвідчені копії цієї Конвенції всім
державам, які підписали цю Конвенцію або приєдналися до неї.
2. На додаток до функцій, визначених будь-яким положенням
цієї Конвенції, Генеральний секретар:
a) інформує всі держави, яки підписали цю Конвенцію чи
приєдналися до неї, про: i) кожне нове підписання або здачу на зберігання документа
про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання із
зазначенням дати, коли це було зроблено; ii) дату набрання чинності цією Конвенцією, а також iii) здачу на зберігання будь-якого документа про денонсацію
цієї Конвенції із зазначенням дати його одержання й дати, на яку
денонсація набирає чинності, а також
b) як тільки ця Конвенція набере чинності, передає її текст
до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації та
опублікування згідно зі статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
Стаття 22
Мови
Цю Конвенцію складено в єдиному оригінальному примірнику
англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та
французькою мовами, кожний текст є рівноавтентичним.
Учинено в м. Лондон тринадцятого лютого дві тисячі четвертого
року.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на це вповноважені своїми відповідними урядами, підписали цю
Конвенцію.

ДОДАТОК

ПРАВИЛА
КОНТРОЛЮ СУДНОВИХ БАЛАСТНИХ ВОД Й ОСАДІВ
ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Розділ A
Загальні положення
Правило A-1
Визначення
Для цілей цього Додатка:
1. "Щорічна дата" означає день і місяць кожного року, що
відповідають даті закінчення строку дії Свідоцтва.
2. "Об'єм баластних вод" означає загальну об'ємну місткість
будь-яких танків, приміщень або відсіків судна, що
використовуються для перевезення, прийому або скидання баластних
вод, зокрема будь-який танк, приміщення або відсік універсального
використання, сконструйовані таким чином, що в них дозволяється
перевезення баластних вод.
3. "Компанія" означає власника судна чи будь-яку іншу
організацію чи особу, таку як керуючий або фрахтувальник по
бербоут-чартеру, які прийняли на себе відповідальність за
експлуатацію судна від власника судна і які при цьому погодилися
прийняти на себе всі обов'язки й усю відповідальність, які
покладаються на них Міжнародним кодексом з управління безпекою
( 995_304 ) (1).
--------------- (1) Див. МКУБ, прийнятий Організацією резолюцією A.741(18)
( 995_304 ), з поправками
4. "Побудоване" стосовно судна означає стадію будування, на
якій: .1 закладено кіл, або .2 починається будівництво, яке можна ототожнити з конкретним
судном, або .3 починається складання цього судна, причому маса
використаного матеріалу складає щонайменше 50 тонн або один
відсоток розрахункової маси всіх корпусних конструкцій, дивлячися
по тому, що менше, або .4 судно піддається значному переобладнанню.
5. "Значне переобладнання" означає переобладнання судна: .1 яке змінює об'єм баластних вод на 15 відсотків чи більше,
або .2 яке змінює тип судна, або .3 мета якого, з погляду Адміністрації, полягає у продовженні
строку його служби на десять років чи більше, або .4 яке приводить до модифікації його системи баластних вод,
іншій, ніж заміна компонентів. Переобладнання судна для
відповідності положенням правила D-1 не вважається значним
переобладнанням для цілей цього додатка.
6. "Від найближчого берега" означає "від вихідної лінії, від
якої згідно з міжнародним правом установлюються територіальні води
відповідної території", за винятком того, що для цілей Конвенції
вислів "від найближчого берега" для північно-східного узбережжя
Австралії означає "від лінії, проведеної від точки берега
Австралії
з координатами 11 град. 00 хв.півд. широти і 142 град. 08 хв.схід. довготи
до точки 10 град. 35 хв.півд. широти і 141 град. 55 хв.схід.
довготи, потім до точки 10 град. 00 хв.півд. широти і 142 град.
00 хв.схід. довготи, потім до точки 9 град. 10 хв.півд. широти і
143 град. 52 хв.схід. довготи, потім до точки 9 град. 00 хв.півд.
широти і 144 град. 30 хв.схід. довготи, потім до точки 10 град.
41 хв.півд. широти і 145 град. 00 хв.схід. довготи, потім до точки
13 град. 00 хв.півд. широти і 145 град. 00 хв.схід. довготи, потім
до точки 15 град. 00 хв.півд. широти і 146 град. 00 хв.схід.
довготи, потім до точки 17 град. 30 хв.півд. широти і 147 град.
00 хв.схід. довготи, потім до точки 21 град. 00 хв.півд. широти і
152 град. 55 хв.схід. довготи, потім до точки 24 град. 30 хв.півд.
широти і 154 град. 00 хв.схід. довготи і далі - до точки берега
Австралії з координатами 24 град. 42 хв.півд. широти і 153 град.
15 хв.схід. довготи.
7. "Активна речовина" означає речовину або організм, зокрема
вірус чи грибок, які мають загальний або специфічний вплив на
шкідливі водні й патогенні організми або проти них.
Правило A-2
Загальне застосування
Якщо спеціально не передбачено іншого, скидання баластних вод
здійснюється тільки за допомогою управління баластними водами
згідно з положеннями цього додатка.
Правило A-3
Виключення
Вимоги правила B-3 чи будь-які заходи, ужиті Стороною згідно
з пунктом 3 статті 2 та розділом 3, не застосовуються до:
1) прийому або скидання баластних вод й осадів, необхідних
для забезпечення безпеки судна в надзвичайних ситуаціях або
рятування людського життя на морі, або
2) аварійного скидання або надходження баластних вод й осадів
У результаті ушкодження судна чи його обладнання: .1 за умови, коли до й після ушкодження, що сталося, або
виявлення ушкодження чи скидання було вжито всі розумних заходів з
метою запобігання такому скиданню або зведення його до мінімуму, а
також .2 за винятком випадків, коли власник, компанія або
відповідальна особа командного складу заподіяли ушкодження
навмисно або через необережність, або
3) прийому й скиданню баластних вод й осадів, якщо ці
операції виконуються з метою запобігання аварійним ситуаціям,
пов'язаним із забрудненням із судна, або зведення їх до мінімуму,
або
4) прийому й подальшого скидання у відкритому морі тих самих
баластних вод й осадів, або
5) скидання баластних вод й осадів із судна в тім саме місці,
з якого походять усі ці баластні води й осади, і за умови, що не
відбулося змішування з баластними водами й осадами, прийнятими в
інших районах, які не зазнали заходів з управління баластними
водами. Якщо змішування відбулося, баластні води, прийняті в інших
районах, підлягають управлінню згідно із цим додатком.
Правило A-4
Пільги
1. Сторона або Сторони у водах, що знаходяться під їхньою
юрисдикцією, можуть на доповнення до пільг, які надаються згідно з
будь-яким положенням цієї Конвенції, надати пільги стосовно
будь-яких вимог із застосування правил B-3 чи C-1, але тільки коли
вони: .1 надаються судну чи суднам, які виконують рейс чи рейси між
конкретними портами чи місцями, або судну, яке експлуатується
виключно між конкретними портами чи місцями; .2 діють протягом не більше п'яти років за умови проведення
проміжного огляду; .3 надаються суднам, які не змішують баластні води або осади,
прийняті в портах і місцях, зазначених в підпункті 1 пункту 1, з
баластними водами або осадами, прийнятими в інших районах, а також .4 надаються згідно з Посібником для оцінки ризику,
розробленим Організацією.
2. Надані згідно з пунктом 1 пільги не наберуть чинності
доти, доки не буде повідомлено Організації та відповідну
інформацію не розіслано Сторонам.
3. Будь-які надані згідно із цим правилом пільги не повинні
погіршувати навколишнє середовище, здоров'я людини, майно чи
ресурси прилягаючих чи інших держав або заподіювати їм шкоди. З
будь-якою державою, на яку, як установлює Сторона, може
здійснюватися негативний вплив, проводяться консультації з метою
вирішення будь-яких виявлених проблем.
4. Будь-які пільги, надані згідно із цим правилом,
реєструються в Журналі реєстрації операцій з баластними водами.
Правило A-5
Еквівалентна відповідність
Еквівалентна відповідність цьому додатку прогулянкових суден,
які використовуються винятково для відпочинку чи змагання, або
суден, які використовуються головним чином для пошуку й рятування,
довжиною менше 50 метрів і з максимальним об'ємом баластних вод у
8 метричних тонн, визначається Адміністрацією, ураховуючи
Посібник, розроблений Організацією.
Розділ B
Вимоги стосовно управління й контролю на суднах
Правило B-1
План управління баластними водами
На борту кожного судна є та виконується план управління
баластними водами. Такий план схвалюється Адміністрацією з
урахуванням Посібника, розробленого Організацією. План управління
баластними водами повинний бути конкретним для кожного судна й
щонайменше:
1) докладно визначати процедури безпеки для судна та екіпажу,
пов'язані з управлінням баластними водами згідно з вимогами цієї
Конвенції;
2) надавати докладний опис заходів, що вживатимуться для
виконання вимог до управління баластними водами і додаткових
правил управління баластними водами, викладених у цій Конвенції;
3) деталізувати процедури видалення осадів: .1 у море, а також .2 на берег;
4) уключати процедури координації управління баластними
водами, пов'язаного зі скиданням у море з борта судна, із властями
держави, у водах якої буде здійснене таке скидання;
5) призначати на борту судна особу командного складу,
відповідальну за забезпечення належного виконання плану;
6) містити вимога до суден стосовно передачі повідомлень,
передбачених згідно із цією Конвенцією, а також
7) складатися робочою мовою судна. Якщо мова, що
використовується, не є англійською, іспанською або французькою,
додається переклад на одну із цих мов.
Правило B-2
Журнал операцій з баластними водами
1. На борту кожного судна є Журнал операцій з баластними
водами, який може бути у вигляді системи електронної реєстрації
або частини іншого журналу чи системи і який містить принаймні
інформацію, визначену в доповненні II.
2. Записи в Журналі операцій з баластними водами зберігаються
на борту судна мінімум два роки після внесення в нього останнього
запису, а після цього - під контролем компанії мінімум три роки.
3. У разі скидання баластних вод згідно з правилами A-3, A-4
чи пунктом 6 правила B-3 або у разі іншого аварійного чи
виняткового скидання баластних вод, яке не підпадає під пільги,
передбачені Конвенцією, до Журналу операцій з баластними водами
вноситься запис із описом обставин і причини скидання.
4. Журнал операцій з баластними водами зберігається в місці,
легко доступному для перевірки в будь-який розумний час, а
стосовно судна, яке буксирується без екіпажу, він може зберігатися
на судні, яке буксирує.
5. Кожна операція, яка стосується баластних вод, повністю і
без зволікання реєструється в Журналі операцій з баластними
водами. Кожен запис підписується особою командного складу,
відповідальною за відповідну операцію, і кожна заповнена сторінка
підписується капітаном. Записи вносяться в Журнал операцій з
баластними водами на робочій мові судна. Якщо ця мова не є
англійською, іспанською або французькою, записи містять переклад
на одну із цих мов. Якщо також використовуються записи офіційною
національною мовою держави, під прапором якої судно має право
плавати, то в разі суперечностей або різночитання перевага
віддається цим записам.
6. Посадові особи, належним чином уповноважені Стороною,
можуть перевірити Журнал операцій з баластними водами на борту
будь-якого судна, до якого застосовується це правило, коли це
судно знаходиться в її порту чи у віддаленого від берега
термінала, і можуть зняти копію з будь-якого запису, а також
потребувати вимагати засвідчення чинності цієї копії капітаном.
Будь-яка засвідчена в такий спосіб копія приймається для
будь-якого судочинства як доказ фактів, викладених у записі.
Перевірка Журналу операцій з баластними водами й зняття
засвідченої копії виконуються якомога швидше, щоб не викликати
необґрунтованої відстрочки відходу судна.
Правило B-3
Управління судновими баластними водами
1. Судно, побудоване до 2009 року: .1 з об'ємом баластних вод від 1500 до 5000 кубічних метрів
включно, до 2014 року здійснює управління баластними водами, яке
відповідає принаймні стандартові, установленому правилами D-1 або
D-2, а після цього воно відповідає принаймні стандартові,
описаному в правилі D-2; .2 з об'ємом баластних вод менше 1500 чи більше 5000 кубічних
метрів до 2016 року здійснює управління баластними водами, яке
відповідає принаймні стандартові, установленому в правилі D-1 або
D-2, а після цього воно відповідає принаймні стандартові,
описаному в правилі D-2;
2. Судно, до якого застосовується пункт 1, повинне
відповідати пункту 1 не пізніше, ніж під час першого проміжного
огляду або огляду з метою поновлення свідоцтва, - залежно від
того, що відбувається раніше, після річниці з дати випуску судна в
рік відповідності стандартові, застосовному до судна.
3. Судно, побудоване в 2009 році або пізніше, з об'ємом
баластних вод менше 5000 кубічних метрів здійснює управління
баластними водами, яке відповідає принаймні стандартові, описаному
в правилі D-2.
4. Судно, побудоване в 2009 році або пізніше, але до
2012 року, з об'ємом баластних вод 5000 кубічних метрів чи більше
здійснює управління баластними водами згідно з підпунктом 2
пункту 1.
5. Судно, побудоване в 2012 році або пізніше, з об'ємом
баластних вод 5000 кубічних метрів чи більше здійснює управління
баластними водами, яке відповідає принаймні стандартові, описаному
в правилі D-2.
6. Вимоги цього правила не застосовуються до суден, що
скидають баластні води до прийомної споруди, спроектованої з
урахуванням Посібника з таких споруд, розробленого Організацією.
7. Як альтернативи вимогам, описаним у пунктах 1-5, можуть
також прийматися інші методи управління баластними водами, за
умови, що такі методи забезпечують принаймні такий саме рівень
захисту навколишнього середовища, здоров'я людини, майна та
ресурсів і схвалені в принципі Комітетом.
Правило B-4
Заміна баластних вод
1. Судно, яке здійснює заміну баластних вод для виконання
стандарту правила D-1: .1 коли це можливо, здійснює таку заміну баластних вод на
відстані щонайменше 200 морських миль від найближчого берега й у
місцях із глибиною води щонайменше 200 метрів з урахуванням
Посібника, розробленого Організацією; .2 у разі, коли судно не може здійснити заміну баластних вод
згідно з підпунктом 1 пункту 1, така заміна баластних вод
здійснюється з урахуванням Посібника, зазначеного в підпункті 1
пункту 1 і настільки далеко від найближчого берега, наскільки це
можливо, і в усіх випадках на відстані щонайменше 50 морських миль
від найближчого берега й у місцях із глибиною води щонайменше
200 метрів.
2. У морських районах, де відстань від найближчого берега чи
глибина не відповідають параметрам, установленим підпунктами 1 чи
2 пункту 1, держава порту після консультації з прилягаючими або
іншими державами може залежно від обставин призначити райони, в
яких судно може здійснити заміну баластних вод з урахуванням
Посібника, зазначеного в підпункті 1 пункту 1.
3. Від судна не вимагається відхилятися від свого
запланованого рейсу або затримувати рейс для виконання будь-якої
конкретної вимоги пункту 1.
4. Від судна, яке здійснює заміну баластних вод, не
вимагається дотримання пункту 1 чи 2 за таких обставин, коли
капітан обґрунтовано вирішує, що така заміна загрожуватиме безпеці
чи остійності судна, безпеці його екіпажу чи пасажирів унаслідок
несприятливих метеорологічних умов, конструктивних особливостей
або напружень судна, виходу з ладу обладнання або виникнення
будь-якої іншої надзвичайної ситуації.
5. Якщо від судна вимагається здійснити заміну баластних вод,
але ця операція їм не здійснюється згідно із цим правилом, причини
повинні бути викладені в Журналі операцій з баластними водами.
Правило B-5
Управління судновими осадами
1. Осади з ємностей, призначених для перевезення баластних
вод, на всіх судах вилучаються й видаляються згідно з положеннями
суднового Плану управління баластними водами.
2. Судна, описані в пунктах 3-5 правила B-3, повинні
проектуватися й будуватися без шкоди для безпеки або
експлуатаційної ефективності з погляду зведення до мінімуму
прийому й небажаного захоплення осадів, полегшення видалення
осадів і забезпечення безпечного доступу, який би дозволяв
видалення осадів і відбір їхніх проб з урахуванням Посібника,
розробленого Організацією. Судна, описані в пункті 1 правил B-3,
повинні відповідати цьому пунктові настільки, наскільки це
практично можливо.
Правило B-6
Обов'язки осіб командного складу й екіпажу
Особи командного складу й екіпаж повинні знати свої обов'язки
стосовно здійснення управління баластними водами, конкретні для
судна, на якому вони служать, і згідно зі своїми обов'язками
повинні бути ознайомлені із судновим Планом управління баластними
водами.
РОЗДІЛ C
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ У ВИЗНАЧЕНИХ РАЙОНАХ
Правило C-1
Додаткові заходи
1. Якщо Сторона, окремо або разом з іншими Сторонами,
визначає, що для запобігання, скорочення або ліквідації переносу
шкідливих водних і патогенних організмів судновими баластними
водами й осадами є необхідним ужиття заходів додатково до тих, які
зазначені в розділі B, такі Сторона або Сторони можуть вимагати
згідно з міжнародним правом відповідності суден установленому
стандартові або вимозі.
2. До встановлення стандартів чи вимог згідно з пунктом 1
Сторона або Сторони повинні проконсультуватися з прилягаючими або
іншими державами, на які такі стандарти або вимоги можуть
упливати.
3. Сторона або Сторони, які мають намір ужити додаткових
заходів згідно з пунктом 1: .1 беруть до уваги Посібник, розроблений Організацією; .2 повідомляють Організації про свій намір ужити додатковий
захід (додаткові заходи) принаймні за 6 місяців, за винятком
випадків надзвичайних ситуацій або епідемій, до запланованої дати
ужиття заходу (заходів). Таке повідомлення включає: .1) точні координати району, в якому вживається (уживаються)
захід (заходи); .2) необхідність і обґрунтування вжиття додаткового заходу
(додаткових заходів), зокрема, по можливості, позитивних
наслідків; .3) опис додаткового заходу (додаткових заходів), а також .4) будь-які заходи, які може бути передбачено для полегшення
дотримання суднами додаткового заходу (додаткових заходів); .3 одержують схвалення з боку Організації настільки,
наскільки це вимагається звичайним міжнародним правом, як
відображено в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського
права ( 995_057 ).
4. Під час уведення таких додаткових заходів Сторона або
Сторони прагнуть надати всі відповідні послуги, які можуть
уключати, не обмежуючися цим, повідомлення, наскільки це практично
можливо, морякам про райони, наявні й альтернативні маршрути або
порти для зменшення навантаження на судно.
5. Будь-які додаткові заходи, ухвалені Стороною або
Сторонами, не повинні знижувати рівень безпеки й охорони судна й
за жодних обставин не повинні суперечити будь-якій іншій
конвенції, якій повинне відповідати судно.
6. Сторона або Сторони, які вводять додаткові заходи, можуть
відкласти вжиття цих заходів на такий строк або за таких
конкретних обставин, які вони вважають для цього придатними.
Правило C-2
Попередження про прийом
баластних вод у визначених районах і відповідні
заходи держави прапора
1. Сторона прагне повідомляти моряків про райони, що
знаходяться під її юрисдикцією, в яких судна не повинні приймати
баластних вод через відомі умови. Сторона включає до таких
повідомлень точні координати району чи районів і, якщо це можливо,
відомості про розташування будь-якого альтернативного району чи
районів для прийому баластних вод. Попередження можуть надсилатися
стосовно районів: .1 у яких, як відомо, відзначаються спалахи, зараження
шкідливими водними й патогенними організмами або їхні популяції
(наприклад, токсичне "цвітіння" води), які, вірогідно, можуть мати
стосунок до прийому або скидання баластних вод; .2 які розташовані поруч з місцями випуску стічних вод, або .3 у яких припливно-відпливні потоки є слабкими або в яких
припливно-відпливний потік є більш мутним протягом відомих
періодів часу.
2. Крім повідомлення моряків про райони згідно з положеннями
пункту 1 Сторона повідомляє Організації та прибережним державам,
на які це може впливати, про будь-які райони, визначені пунктом 1,
і про період часу, протягом якого може діяти таке попередження.
Повідомлення Організації та прибережним державам, на які це може
впливати, містить точні координати району чи районів і, якщо це
можливо, відомості про розташування будь-якого альтернативного
району або районів для прийому баластних вод. Повідомлення включає
пораду суднам, які потребують прийому баластних вод у районі, з
описом заходів, що вживаються для альтернативних постачань.
Сторона також повідомляє морякам, Організації та будь-яким
прибережним державам, на які це може впливати, про те, коли таке
попередження більш не застосовуватиметься.
Правило C-3
Повідомлення інформації
Організація через належні засоби робить доступною інформацію,
повідомлену їй згідно з правилами C-1 і C-2.
РОЗДІЛ D
СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ БАЛАСТНИМИ ВОДАМИ
Правило D-1
Стандарт заміни баластних вод
1. Судна, які здійснюють заміну баластних вод згідно із цим
правилом, виконують це з ефективністю заміни, яка складає
щонайменше 95 відсотків за об'ємом баластних вод.
2. Для суден, які здійснюють заміну баластних вод методом
прокачування, прокачування триразового об'єму водяного баласту
кожного танка вважається таким, що відповідає стандартові,
зазначеному в пункті 1. Прокачування менше триразового об'єму може
дозволятися лише в тому разі, коли судно зможе показати, що
замінено щонайменше 95 відсотків за об'ємом.
Правило D-2
Стандарт технічних характеристик баластних вод
1. Судна, які здійснюють управління баластними водами згідно
із цим правилом, скидають менше 10 життєздатних організмів на один
куб.м, мінімальний розмір яких дорівнює чи більше 50 мкм, і менше
10 життєздатних організмів на один мл, мінімальний розмір яких
менше 50 мкм і дорівнює чи більше 10 мкм; при цьому концентрація
визначальних мікробів не перевищує встановлених концентрацій,
описаних у пункті 2.
2. Визначальні мікроби як стандарт здоров'я людини включають: .1 токсикогенний холерний вібріон (Vibrio cholerae) (O1 і
O139) з менше ніж 1 колонієстворюючою одиницею (ксо) на 100 мл або
менше 1 ксо на 1 г (сирої ваги) проб зоопланктону; .2 кишкову паличку (Escherichia coli) - менше 250 ксо на
100 мл; .3 кишкові ентерококки - менше 100 ксо на 100 мл.
Правило D-3
Вимоги до схвалення систем управління
баластними водами
1. За винятком визначеного пунктом 2, системи управління
баластними водами, які використовуються для відповідності цій
Конвенції, повинні схвалюватися Адміністрацією з урахуванням
Посібника, розробленого Організацією.
2. Системи управління баластними водами, в яких
використовуються активні речовини або препарати, що містять одну
чи більш активних речовин, для відповідності цій Конвенції
схвалюються Організацією на основі процедури, розробленої
Організацією. Ця процедура описує схвалення активних речовин і
скасування такого схвалення, а також пропонований спосіб їхнього
застосування. У разі скасування схвалення використання відповідної
активної речовини або речовин забороняється протягом одного року
після дати такого скасування.
3. Системи управління баластними водами, які використовуються
для відповідності цій Конвенції, повинні бути безпечними для
судна, його обладнання й екіпажу.
Правило D-4
Прототип технологій поводження
з баластними водами
1. Якщо будь-яке судно до дати, на яку зазначений у правилі
D-2 стандарт почав би для нього діяти, бере участь у схваленій
Адміністрацією програмі випробувань та оцінки перспективних
технологій поводження з баластними водами, то стандарт, зазначений
у правилі D-2, не застосовується до цього судна протягом п'яти
років з дати, на яку судно повинне було б відповідати такому
стандартові.
2. Якщо судно, після дати, на яку зазначений у правилі D-2
стандарт почав для нього діяти, бере участь у схваленій
Адміністрацією з урахуванням Посібника, розробленого Організацією,
програмі випробувань та оцінки перспективних технологій обробки
поводження з баластними водами, які можуть привести до появи
технологій поводження, що дозволяють досягти більш високого
стандарту, ніж той, який зазначено в правилі D-2, то стандарт,
зазначений у правилі D-2, не застосовується до такого судна
протягом п'яти років з дати установки такої технології.
3. Під час організації та проведення будь-якої програми
випробувань і оцінки перспективних технологій поводження з
баластними водами Сторони: .1 беруть до уваги Посібник, розроблений Організацією, а
також .2 дозволяють участь лише мінімальної кількості суден,
необхідної для ефективних випробувань таких технологій.
4. Протягом періоду випробувань і оцінки система поводження
повинна експлуатуватися послідовно й так, як її спроектовано.
Правило D-5
Огляд стандартів Організацією
1. На засіданні Комітету, проведеному не пізніше ніж за три
роки до самої ранньої дати, на яку набирає чинності стандарт,
викладений у правилі D-2, Комітет проводить огляд, який уключає
встановлення того, чи маються належні технології для досягнення
стандарту, і оцінку критеріїв, зазначених у пункті 2, а також
соціально-економічних наслідків, особливо стосовно потреб країн,
що розвиваються, зокрема малих острівних держав, що розвиваються,
для їхнього розвитку. Якщо це необхідно, Комітет також проводить
періодичні огляди для вивчення застосовних вимог до суден,
зазначених у пункті 1 правила B-3, а також будь-якого іншого
аспекту управління баластними водами, розглянутого в цьому
додатку, зокрема будь-якого Посібника, розробленого Організацією.
2. Під час таких оглядів належних технологій також
ураховуються: .1 міркування безпеки, що стосуються судна й екіпажу; .2 екологічна прийнятність, тобто спроможність технологій не
робити більшого екологічного впливу, ніж той, який вони усувають; .3 практичність, тобто сумісність з конструкцією й
експлуатацією судна; .4 витратна ефективність, тобто економічність, а також .5 біологічна ефективність у розумінні вилучення шкідливих і
патогенних організмів у баластних водах чи позбавлення їх
активності іншим чином.
3. Комітет може створювати групу або групи для проведення
огляду (оглядів), описаного (описаних) у пункті 1. Комітет
визначає склад, ведення технічне завдання й конкретні питання для
розгляду будь-якою такою створеною групою. Такі групи можуть
розробляти й рекомендувати для розгляду Сторонами пропозиції
стосовно внесення поправок до цього додатка. У формулюванні
рекомендацій і прийнятті Комітетом рішень про внесення поправок
можуть брати участь лише Сторони.
4. Якщо на основі оглядів, описаних у цьому правилі, Сторони
вирішують ухвалити поправки до цього додатка, такі поправки
ухвалюються й набирають чинності згідно з процедурами, які
містяться у статті 19 цієї Конвенції.
РОЗДІЛ E
ВИМОГИ ДО ОГЛЯДУ Й ВИДАЧІ СВІДОЦТВ СТОСОВНО
УПРАВЛІННЯ БАЛАСТНИМИ ВОДАМИ
Правило E-1
Огляди
1. Судна валовою місткістю 400 тон і більше, до яких
застосовується ця Конвенція, за винятком плавучих платформ,
плавучих установок для зберігання й плавучих установок для
виробництва, зберігання й вивантаження, підлягають оглядам,
визначеним нижче: .1 первісному оглядові перед уведенням судна в експлуатацію
або перед первинною видачею свідоцтва, яке вимагається згідно з
правилами E-2 чи E-3. Цей огляд засвідчує, що план управління
баластними водами, який вимагається правилом B-1, а також будь-яка
пов'язана з ним конструкція, обладнання, системи, пристрої,
пристосування й матеріали або процеси цілком відповідають вимогам
цієї Конвенції; .2 оглядові для поновлення свідоцтва через проміжки часу,
визначені Адміністрацією, але не більше п'яти років, за винятком
випадків, коли застосовуються пункти 2, 5 і 6 або пункт 7 правила
E-5 цього додатка. Цей огляд засвідчує, що план управління
баластними водами, який вимагається правилом B-1, а також
конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування й
матеріали або процеси цілком відповідають застосовним вимогам цієї
Конвенції; .3 проміжному оглядові протягом трьох місяців до чи після
двох років від дати свідоцтва або протягом трьох місяців до чи
після трьох років від дати свідоцтва, який проводиться замість
одного із щорічних оглядів, визначених підпунктом 4 пункту 1.
Проміжні огляди підтверджують, що обладнання, пов'язані з ним
системи й процеси управління баластними водами цілком відповідають
застосовним вимогам цього додатка й знаходяться в гарному робочому
стані. Записи про такі проміжні огляди вносяться до свідоцтва,
виданого згідно з правилами E-2 чи E-3; .4 щорічному оглядові протягом трьох місяців кожного року до
чи після дати свідоцтва, який уключає загальну перевірку
конструкції, будь-якого обладнання, систем, пристроїв,
пристосувань і матеріалів або процесів, пов'язаних із планом
управління баластними водами, який вимагається правилом B-1 для
засвідчення того, що вони утримуються згідно з пунктом 9 і
продовжують задовольняти умовам експлуатації, для яких призначене
судно. Записи про такі щорічні огляди вносяться до свідоцтва,
виданого згідно з правилами E-2 чи E-3; .5 додатковому оглядові, загальному або частковому залежно
від обставин, який проводиться після зміни, заміни або значного
ремонту конструкції, обладнання, систем, пристроїв, пристосувань і
матеріалів, необхідних для досягнення повної відповідності цій
Конвенції. Огляд проводиться для засвідчення того, що будь-які
такі зміни, заміни або значний ремонт виконані якісно, так, що
судно відповідає вимогам цієї Конвенції. Записи про такі огляди
вносяться до свідоцтва, виданого згідно з правилами E-2 чи E-3.
2. Адміністрація вживає належних заходів для забезпечення
виконання на суднах, до яких не застосовуються положення пункту 1,
тих положень Конвенції, які до них може бути застосовано.
3. Огляди суден з метою забезпечення виконання положень цієї
Конвенції здійснюються посадовими особами Адміністрації. Однак
Адміністрація може доручити проведення оглядів або призначеним із
цією метою інспекторам, або визнаним нею організаціям.
4. Адміністрація, яка призначає інспекторів або визнає
організації для проведення оглядів, як описано в пункті 3,
уповноважує таких призначених інспекторів або визнані
організації(2) принаймні: .1 вимагати, щоб судно, яке вони оглядають, відповідало
положенням цієї Конвенції, а також .2 проводити огляди й перевірки за проханням відповідних
властей держави порту, яка є Стороною цієї Конвенції.
---------------- (2) Див. Посібник, ухвалений Організацією резолюцією
A.739(18), з поправками, які можуть бути внесені Організацією, і
Специфікації, ухвалені Організацією резолюцією A.789(19), з
поправками, які можуть бути внесені Організацією.
5. Адміністрація повідомляє Організації про конкретні
обов'язки й умови повноважень, наданих призначеним інспекторам або
визнаним організаціям, для розсилки Сторонам з метою інформування
їхніх посадових осіб.
6. Якщо Адміністрація, призначений інспектор або визнана
організація встановлюють, що управління судновими баластними
водами не відповідає даним свідоцтва, яке вимагається згідно з
правилами E-2 чи E-3, або є таким, що судно не придатне для виходу
в море, не представляючи загрози заподіяння шкоди навколишньому
середовищу, здоров'ю людини, майну чи ресурсам, то такі інспектор
або організація негайно забезпечують ужиття заходів з усунення
недоліків для приведення судна у відповідність до вимог. Інспектор
або організація негайно повідомляються й забезпечують, щоб
свідоцтво не видавалося або вилучалося, залежно від обставин. Якщо
судно знаходиться в порту іншої Сторони, про це негайно
повідомляється відповідним властям держави порту. Якщо посадова
особа Адміністрації, призначений інспектор або визнана організація
повідомили відповідним властям держави порту, уряд відповідної
держави порту надає такій посадовій особі, інспектору або
організації будь-яку необхідну допомогу у виконанні їхніх
обов'язків згідно із цим правилом, зокрема будь-яких дій, описаних
у статті 9.
7. Кожного разу, коли із судном трапляється аварія або на
ньому виявляється несправність, яка істотно впливає на здатність
судна здійснювати управління баластними водами згідно із цією
Конвенцією, власник, оператор чи інша особа, відповідальні за
судно, при першій нагоді сповіщають про це відповідальні за видачу
відповідного свідоцтва Адміністрацію, визнану організацію або
призначеного інспектора, які ініціюють дослідження для визначення
того, чи є необхідним огляд, який потребується пунктом 1. Якщо
судно знаходиться в порту іншої Сторони, то власник, оператор або
інша відповідальна особа також негайно повідомляють про це
відповідним властям держави порту, а призначений інспектор або
визнана організація повинні переконатися, що таке повідомлення
надане.
8. У кожному випадку відповідна Адміністрація цілком гарантує
повноту й старанність огляду та забезпечує вжиття необхідних
заходів для виконання цього зобов'язання.
9. Стан судна та його обладнання, систем і процесів
підтримується згідно з положеннями цієї Конвенції з метою
забезпечити, щоб судно залишалося в усіх відносинах підготовленим
до виходу в море, не представляючи загрози завдання шкоди
навколишньому середовищу, здоров'ю людини, майну або ресурсам.
10. Після завершення будь-якого огляду судна згідно з пунктом
1 не дозволяється без санкції Адміністрації вносити будь-яких змін
до конструкції, обладнання, пристроїв, пристосувань або
матеріалів, пов'язаних із планом управління баластними водами,
який вимагається правилом B-1, і охоплених оглядом, за винятком
прямої заміни такого обладнання або таких пристроїв.
Правило E-2
Видача або підтвердження свідоцтва
1. Адміністрація забезпечує, щоб після успішного завершення
огляду, проведеного згідно з правилом E-1, судну, до якого
застосовується правило E-1, видавалося свідоцтво. Свідоцтво,
видане за уповноваженням будь-якої Сторони, приймається іншими
Сторонами й розглядається для всіх цілей, охоплених Конвенцією, як
таке, що має таку саме силу, що й свідоцтво, видане ними.
2. Свідоцтва видаються або підтверджуються Адміністрацією чи
будь-якою особою чи організацією, належним чином нею
вповноваженими. У кожному випадку Адміністрація бере на себе повну
відповідальність за свідоцтво.
Правило E-3
Видача або підтвердження свідоцтва іншою Стороною
1. На запит Адміністрації інша Сторона може прийняти до
огляду судно та, упевнившися, що на судні виконуються положення
цієї Конвенції, видає або доручає видати судну свідоцтво, а також,
залежно від випадку, підтверджує або доручає підтвердити це
свідоцтво для судна згідно із цим додатком.
2. Копія свідоцтва і копія акта про огляд якомога швидше
передаються Адміністрації, на запит якої здійснюється огляд.
3. Видане таким чином свідоцтво містить запис про те, що його
видано на запит Адміністрації, має таку саме силу й так саме
визнається, як і свідоцтво, видане Адміністрацією.
4. Судну, що має право плавати під прапором держави, яка не є
Стороною цієї Конвенції, свідоцтво не видається.
Правило E-4
Форма Свідоцтва
Свідоцтво складається офіційною мовою Сторони, яка його
видає, за формою, наведеною в доповненні I. Якщо мова, що
використовується, не є англійською, іспанською або французькою, то
текст містить переклад на одну із цих мов.
Правило E-5
Строк дії та чинність свідоцтва
1. Свідоцтво видається на строк, який визначається
Адміністрацією, але не перевищує п'яти років.
2. Стосовно оглядів для поновлення свідоцтва: .1 незважаючи на вимоги пункту 1, якщо огляд для поновлення
свідоцтва закінчено протягом трьох місяців до дати закінчення
строку дії існуючого свідоцтва, нове свідоцтво є чинним з дати
закінчення огляду для поновлення свідоцтва до дати, яка не
перевищує п'яти років з дати закінчення строку дії існуючого
свідоцтва; .2 якщо огляд для поновлення свідоцтва закінчено після дати
закінчення строку дії існуючого свідоцтва, нове свідоцтво є чинним
з дати закінчення огляду для поновлення свідоцтва до дати, яка не
перевищує п'яти років з дати закінчення строку дії існуючого
свідоцтва; .3 якщо огляд для поновлення свідоцтва закінчено більш ніж за
три місяці до дати закінчення строку дії існуючого свідоцтва, нове
свідоцтво набирає чинності з дати закінчення огляду для поновлення
свідоцтва до дати, яка не перевищує п'яти років з дати закінчення
огляду для поновлення свідоцтва.
3. Якщо свідоцтво видається на строк менше п'яти років,
Адміністрація може продовжити строк дії свідоцтва з дати
закінчення строку дії до максимального строку, визначеного
пунктом 1, за умови, якщо проведено відповідні огляди, згадані в
підпункті 3 пункту 1 правила E-1, коли свідоцтво видається на
п'ятирічний строк.
4. Якщо огляд для поновлення свідоцтва було закінчено, а нове
свідоцтво не може бути видане або передане на судно до дати
закінчення строку дії існуючого свідоцтва, то особа або
організація, уповноважені Адміністрацією, можуть підтвердити
існуюче свідоцтво, і таке свідоцтво визнаватиметься чинним на
подальший строк, який не перевищуватиме п'яти місяців з дати
закінчення строку його дії.
5. Якщо на момент закінчення строку дії свідоцтва судно не
знаходиться в порту, в якому воно повинне бути оглянуто,
Адміністрація може подовжити строк дії Свідоцтва, але таке
подовження надається лише для надання можливості судну закінчити
свій рейс у порту, в якому воно повинне бути оглянуто, і лише в
тих випадках, коли таке подовження виявиться необхідним та
обґрунтованим. Жодне свідоцтво не подовжуватиметься на строк
більше трьох місяців, і судно, якому надається таке подовження,
після прибуття в порт, у якому воно повинне бути оглянуте, не має
права в силу такого подовження залишити цей порт без нового
свідоцтва. Якщо огляд для поновлення свідоцтва закінчено, нове
Свідоцтво є чинним до дати, яка не перевищує п'яти років з дати
закінчення строку дії існуючого свідоцтва, перш ніж надано
подовження.
6. Свідоцтво, яке не було подовжено згідно зі згаданими вище
положеннями цього правила, видане судну, що здійснює короткі
рейси, може бути подовжене Адміністрацією на пільговий термін до
одного місяця з дати закінчення зазначеного в ньому строку дії.
Якщо огляд для поновлення свідоцтва закінчено, нове свідоцтво є
чинним до дати, яка не перевищує п'яти років з дати закінчення
строку дії існуючого Свідоцтва, перш ніж надано подовження.
7. За особливих обставин, визначених Адміністрацією, нове
свідоцтво може не надаватися з дати закінчення строку дії
існуючого свідоцтва, як це вимагається підпунктом 2 пункту 2,
пунктами 5 або 6 цього правила. За цих особливих обставин нове
свідоцтво є чинним до дати, яка не перевищує п'яти років з дати
закінчення огляду для поновлення свідоцтва.
8. Якщо щорічний огляд закінчено до строку, визначеного
правилом E-1, то: . 1 щорічна дата, зазначена у свідоцтві, змінюється внесенням
запису на дату не пізніше трьох місяців від дати, на яку було
закінчено огляд; .2 наступні щорічний або проміжний огляди, які вимагаються
правилом E-1, закінчуються в періодичні строки, приписані цим
правилом, використовуючи нову щорічну дату; .3 дата закінчення строку дії може залишатися незмінною за
умови, що один чи більше щорічних оглядів, залежно від випадку,
здійснюються в такому порядку, щоб не було перевищено максимальних
строків між оглядами, приписаних правилом E-1.
9. Свідоцтво, видане згідно з правилами E-2 або E-3, втрачає
чинність у кожному з таких випадків: .1 якщо конструкція, обладнання, системи, пристрої,
пристосування й матеріали, необхідні для забезпечення повної
відповідності цій Конвенції, змінюються, замінюються або
піддаються значному ремонту, а свідоцтво цього згідно із цим
додатком не підтверджується; .2 у разі передачі судна під прапор іншої держави. Нове
свідоцтво видається лише тоді, коли Сторона, яка видає нове
свідоцтво, цілком переконана, що судно відповідає вимогам правила
E-1. У разі передачі судна між Сторонами, якщо протягом трьох
місяців після такої передачі буде зроблено запит, Сторона, під
прапором якої судно раніше мало право плавати, у можливо короткий
строк передає Адміністрації копії свідоцтв, що зберігалися на
борту судна до його передачі, і копії відповідних актів про огляд,
якщо вони наявні; .3 якщо відповідні огляди не закінчено у строки, зазначені в
пункті 1 правила E-1, або .4 якщо свідоцтво не підтверджене згідно з пунктом 1 правила
E-1.

ДОПОВНЕННЯ I

ФОРМА
МІЖНАРОДНОГО СВІДОЦТВА ПРО УПРАВЛІННЯ
БАЛАСТНИМИ ВОДАМИ
МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО
ПРО УПРАВЛІННЯ БАЛАСТНИМИ ВОДАМИ

Видано на підставі положень Міжнародної конвенції про
контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними
(далі - Конвенція) за уповноваженням Уряду
(повна назва країни)
(повне найменування компетентної особи або організації, уповноважених згідно з положеннями Конвенції)
Відомості про судно(1)
Назва судна .............................................
Відмітний номер або позивний сигнал .....................
Порт реєстрації .........................................
Валова місткість ........................................
Номер IMO(2) ............................................
Дата побудови ...........................................
Об'єм баластних вод (у кубічних метрах) .....................
Відомості про використовуваний (використовувані) метод
(методи) управління баластними водами
Використовуваний метод управління баластними водами .........
..................................................................
Дата установки (якщо застосовується) ....................
Назва заводу-виробника (якщо застосовується) ............
.........................................................
Основний (основні) метод (методи) управління баластними
водами, використовуваний (використовувані) на судні:
---- | | згідно з правилом D-1 ---- ---- | | згідно з правилом D-2 (описати) ........................ ---- ........................................................ ---- | | судно підпадає під дію правила D-4 ----
ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО:
1) судно оглянуте згідно з правилом E-1 додатка до Конвенції,
а також
2) оглядом установлено, що управління баластними водами на
судні відповідає додатку до Конвенції.
Це свідоцтво є чинним до ....................................
за умови проведення оглядів згідно з правилом E-1 додатка до
Конвенції.
Дата завершення огляду, на якому ґрунтується це свідоцтво:
день (місяць, рік)
Видано ......................................................
(Місце видачі свідоцтва)
(Дата видачі) (Підпис уповноваженої
посадової особи, яка надала
свідоцтво)
(Печатка або штамп організації,
залежно від випадку)
---------------- (1) На вибір, відомості про судно може бути вставлено до
строк таблиці.
(2) Система розпізнавальних номерів суден IMO, ухвалена
резолюцією A..600(15).

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ЩОРІЧНОГО (ЩОРІЧНИХ) І ПРОМІЖНОГО (ПРОМІЖНИХ)
ОГЛЯДУ (ОГЛЯДІВ)

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що оглядом, який вимагається згідно з
правилом Е-1 додатка до Конвенції, установлено, що судно
відповідним положенням Конвенції відповідає:
Щорічний огляд: ПІдписано ..............................
(Підпис належним чином
уповноваженої посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)
Щорічний(*) Підписано ..............................
(проміжний(*))
огляд: (Підпис належним чином
уповноваженої посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)
Щорічний(*) Підписано ..............................
(проміжний(*))
огляд: (Підпис належним чином
уповноваженої посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)
Щорічний огляд: Підписано ..............................
(Підпис належним чином
уповноваженої посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)
--------------- (*) Непотрібне викреслити

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ОГЛЯД
ЗГІДНО З ПІДПУНКТОМ 3 ПУНКТУ 8 ПРАВИЛА E-5

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що під час щорічного (проміжного)(*)
огляду згідно з підпунктом 3 пункту 8 правила E-5 додатка до
Конвенції встановлено, що судно відповідним положенням Конвенції
відповідає:
Підписано ..............................
(Підпис уповноваженої
посадової особи)
Місце ...................................
Дата ....................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)
---------------- (*) Непотрібне викреслити

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДОВЖЕННЯ СВІДОЦТВА,
ЯКЩО СТРОК ЙОГО ДІЇ МЕНШЕ 5 РОКІВ, У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ
ПУНКТУ 3 ПРАВИЛА E-5

Судно відповідним положенням Конвенції відповідає, і це
свідоцтво відповідно до пункту 3 правила Е-5 додатка до Конвенції
визнається чинним до .............................................
Підписано ..............................
(Підпис уповноваженої
посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ У ВИПАДКУ ПРОВЕДЕННЯ
ОГЛЯДУ ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ СВІДОЦТВА Й ЗАСТОСУВАННЯ
ПУНКТУ 4 ПРАВИЛА E-5

Судно відповідним положенням Конвенції відповідає, і це
Свідоцтво відповідно до пункту 4 правила E-5 додатка до Конвенції
визнається чинним до .............................................
Підписано ..............................
(Підпис уповноваженої
посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДОВЖЕННЯ
СТРОКУ ДІЇ СВІДОЦТВА ДО ПРИБУТТЯ В ПОРТ ОГЛЯДУ
АБО НА ПІЛЬГОВИЙ СТРОК У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПУНКТУ 5
АБО 6 ПРАВИЛА E-5

Згідно з пунктами 5 або 6 правила E-5(*) додатка до Конвенції
це свідоцтво визнається чинним до ................................
Підписано ..............................
(Підпис уповноваженої
посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................

(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)
--------------- (*) Непотрібне викреслити

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕНОСУ ЩОРІЧНОЇ ДАТИ
У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПУНКТУ 8 ПРАВИЛА E-5

Згідно з пунктом 8 правила E-5 Додатка до Конвенції, новою
щорічною датою є .................................................
Підписано ..............................
(Підпис уповноваженої
посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)
Згідно з пунктом 8 правила E-5 додатка до Конвенції новою
щорічною датою є .................................................
Підписано ..............................
(Підпис уповноваженої
посадової особи)
Місце ..................................
Дата ...................................
(Печатка або штамп органу влади,
залежно від випадку)

ДОПОВНЕННЯ II

ФОРМА
ЖУРНАЛУ ОПЕРАЦІЙ З БАЛАСТНИМИ ВОДАМИ
МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО КОНТРОЛЬ
СУДНОВИХ БАЛАСТНИХ ВОД Й ОСАДІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Період з: ............... до: .................
Назва судна ................................................. Номер IMO ................................................... Валова місткість ............................................ Прапор ...................................................... Загальний об'єм баластних вод (у кубічних метрах) ...........
На судні є план управління баластними ---- водами | | ----
Схема судна із зазначенням баластних танків:
1. Вступ
Згідно з правилом B-2 додатка до Міжнародної конвенції про
контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними кожна
операція з баластними водами повинна реєструватися. Це стосується
скидання в море й у прийомні споруди.
2. Баластні води й управління баластними водами
"Баластні води" означає воду зі зваженою в ній речовиною,
прийняту на борт судна для контролю диференту, крену, осади,
остійності або напруги корпусу судна. Управління баластними водами
здійснюється згідно зі схваленим планом управління баластними
водами й із врахуванням Посібника(3), розробленого Організацією.
--------------- (3) Див. Посібник з контролю водяного баласту суден і
управління ним для зведення до мінімуму переносу шкідливих водних
і патогенних організмів, прийнятий Організацією резолюцією
A.868(20).
3. Записи в Журналі операцій з баластними водами
Записи в Журналі операцій з баластними водами вносяться в
кожному з таких випадків:
3.1. Під час прийому баластної води на борт судна: .1 дата, час і місце розташування порту або споруди, де
прийнято баласт (порт або широта/довгота), глибина, якщо операція
здійснюється за межами порту; .2 приблизний об'єм прийнятого баласту в кубічних метрах; .3 підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію.
3.2. Кожний раз, коли баластні води циркулюють чи
здійснюється поводження з ними для цілей управління баластними
водами: . 1 дата й час операції; .2 приблизний об'єм баласту, який циркулює або здійснюється
поводження з ним (у кубічних метрах); .3 чи виконується операція згідно з планом управління
баластними водами; .4 підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію.
3.3. У разі скидання баластних вод у море: .1 дата, час і місце розташування порту або споруди, де
здійснюється скидання (порт або широта/довгота); .2 приблизний об'єм скинутого баласту в кубічних метрах плюс
об'єм, що залишається, у кубічних метрах; .3 чи виконувався до скидання схвалений план управління
баластними водами; .4 підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію.
3.4. У разі скидання баластних вод у прийомну споруду: .1 дата, час і місце прийому баласту; .2 дата, час і місце скидання баласту; .3 порт або споруда; .4 приблизний обсяг скинутого або прийнятого баласту в
кубічних метрах; .5 чи виконувався до скидання схвалений план управління
баластними водами; .6 підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію.
3.5 Аварійні чи інші виняткові прийом або скидання баластних
вод: .1 дата й час події; .2 порт або місце розташування судна під час події; .3 приблизний об'єм скинутих баластних вод; .4 обставини прийому, скидання, витоки або втрати, їхня
причина й загальні зауваження; .5 чи виконувався до скидання схвалений план управління
баластними водами; .6 підпис особи командного складу, відповідальної за
операцію.
3.6 Додаткова експлуатаційна процедура й загальні зауваження.
4. Об'єм баластних вод
Об'єм баластних вод на судні повинний розраховуватися в
кубічних метрах. Журнал операцій з баластними водами містить
багато посилань на приблизний об'єм баластних вод. Визнається, що
точність оцінки об'ємів баласту залежить від тлумачення.
РЕЄСТРАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З БАЛАСТНИМИ ВОДАМИ
ЗРАЗОК СТОРІНКИ ЖУРНАЛУ ОПЕРАЦІЙ З БАЛАСТНИМИ ВОДАМИ
Назва судна: ................................................
Відмітний номер або позивний сигнал .........................
------------------------------------------------------------------ | Дата | Пункт | Реєстрація операцій/підпис | | | (номер) |відповідальних осіб командного складу| |-------------+------------+-------------------------------------| | | | | |-------------+------------+-------------------------------------| | | | | |-------------+------------+-------------------------------------| | | | | |-------------+------------+-------------------------------------| | | | | |-------------+------------+-------------------------------------| | | | | |-------------+------------+-------------------------------------| | | | | |-------------+------------+-------------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис капітана .....................

ДОДАТОК

РЕЗОЛЮЦІЇ, ПРИЙНЯТІ КОНФЕРЕНЦІЄЮ

РЕЗОЛЮЦІЯ 1
МАЙБУТНЯ РОБОТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО МАЄ СТОСУНОК
ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО КОНТРОЛЬ СУДНОВИХ
БАЛАСТНИХ ВОД Й ОСАДІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Конференція,
ухваливши Міжнародну конвенцію про контроль суднових
баластних вод й осадів та управління ними (Конвенція);
відзначаючи, що у статтях 5 і 9 та правилах A-4, A-5, B-1,
B-3, B-4, B-5, C-1, D-3 і D-4 додатка до Конвенції згадуються
керівні документи або процедури, які повинні бути розроблені
Організацією для конкретних цілей, згаданих у Конвенції;
визнаючи необхідність розробки цих керівних документів з
метою забезпечення глобального та однакового застосування
відповідних вимог Конвенції,
пропонує Організації терміново розробити:
1) Посібник зі споруд для приймання осадів згідно зі
статтею 5 і правилом B-5;
2) Посібник з відбору проб баластних вод згідно зі статті 9;
3) Посібник з еквівалентної відповідності управлінню
баластними водами для прогулянкових та пошуково-рятувальних суден
згідно з правилом A-5;
4) Посібник з плану управління баластними водами згідно з
правилом B-1;
5) Посібник зі споруд для прийому баластних вод згідно з
правилом B-3;
6) Посібник із заміни баластних вод згідно з правилом B-4;
7) Посібник з додаткових заходів згідно з правилом C-1 та з
оцінки ризику згідно з правилом A-4;
8) Посібник зі схвалення систем управління баластними водами
згідно з пунктом 1 правила D-3;
9) процедуру схвалення активних речовин згідно з пунктом 2
правила D-3, а також
10) Посібник стосовно прототипу технологій для поводження з
баластними водами згідно з правилом D-4,
та ухвалити їх якомога швидше та у будь-якому разі до
набрання Конвенцією чинності з метою полегшення глобального та
однакового застосування Конвенції.
РЕЗОЛЮЦІЯ 2
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
У РАЗІ ПЕРЕГЛЯДУ СТАНДАРТІВ ЗГІДНО З ПРАВИЛОМ D-5
Конференція,
прийнявши Міжнародну конвенцію про контроль суднових
баластних вод й осадів та управління ними (Конвенція);
відзначаючи, що у правилі D-5 Конвенції вимагається, щоб на
засіданні Комітету із захисту морського середовища, що проводиться
не пізніше, ніж за три роки до самої ранньої дати, коли починає
діяти стандарт, установлений правилом D-2, Комітет провів огляд з
метою встановити, чи існують належні технології для досягнення
стандарту й оцінки критеріїв, зазначених у пункті 2 правила D-4, а
також соціально-економічних наслідків, особливо у зв'язку з
потребами розвитку країн, що розвиваються, зокрема малих острівних
держав, що розвиваються;
визнаючи значення інструментів прийняття рішень під час
підготовки складних оцінок,
рекомендує Організації застосовувати придатні інструменти
прийняття рішень під час проведення огляду стандартів згідно з
правилом D-5 Конвенції, а також
пропонує державам-членам повідомляти Організації про будь-які
відповідні надійні інструменти прийняття рішень для надання їй
допомоги у здійсненні такого огляду.
РЕЗОЛЮЦІЯ 3
СПРИЯННЯ ТЕХНІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ ТА ДОПОМОЗІ
Конференція,
прийнявши Міжнародну конвенцію про контроль суднових
баластних вод й осадів та управління ними (Конвенція);
розуміючи, що Сторони Конвенції будуть закликані здійснювати
цілком її положення з метою запобігання переносові шкідливих
водяних і патогенних організмів, зведення його до мінімуму й
остаточної ліквідації шляхом контролю суднових баластних вод й
осадів та управління ними;
відзначаючи, що в пунктах 1 і 2 статті 13 Конвенція
передбачає, що Сторони, inter alia, надають підтримку тим
Сторонам, які звертаються по технічну допомогу стосовно контролю
суднових баластних вод й осадів та управління ними;
визнаючи цінність заходів у галузі технічного
співробітництва, що здійснюються з 2000 року у партнерстві з
країнами, що розвиваються, з питань управління баластними водами в
рамках програми ГЕФ/ПРООН/IMO з управлінню баластними водами
(ГлоБаласт);
будучи переконаною, що сприяння технічному співробітництву
прискорить прийняття, однакове тлумачення та забезпечення
виконання Конвенції державами;
відзначаючи із вдячністю, що шляхом ухвалення резолюції
A.901(21) Асамблея Міжнародної морської організації (IMO):
а) підтвердила, що робота IMO з розробки глобальних морських
стандартів і забезпечення технічного співробітництва для їхнього
ефективного втілення та забезпечення виконання може зробити й
робить внесок у сталий розвиток, а також
б) вирішила, що програмна заява IMO в частині, що стосується
технічного співробітництва у 2000-х роках, полягає в допомозі
країнам, що розвиваються, поліпшити їхню здатність відповідати
міжнародним нормам і стандартам, що стосуються безпеки на морі та
запобігання забрудненню моря і його контролю, надаючи пріоритетну
роль програмам технічного співробітництва, зосереджених на
розвиткові людських ресурсів, зокрема шляхом підготовки кадрів і
нарощування інституційного потенціалу,
1) просить держави-члени у співробітництві з IMO, іншими
заінтересованими державами та міжнародними органами, компетентними
міжнародними або регіональними організаціями та галузевими
промисловими програмами сприяти наданню підтримки державам, які
звертаються по технічну допомогу, та надавати таку підтримку
безпосередньо або через IMO для:
a) оцінки результатів ратифікації, прийняття, затвердження
Конвенції або приєднання до неї, а також її застосування та
забезпечення виконання;
b) розробки національного законодавства та інституційних
заходів для введення Конвенції в дію;
c) підготовки наукового й технічного персоналу для проведення
досліджень, моніторингу та забезпечення виконання (наприклад,
оцінки небезпеки баластних вод, нагляду за інвазійними морськими
видами, систем моніторингу й раннього попередження, відбору проб
баластних вод та їхнього аналізу), у тому числі, залежно від
випадку, поставки необхідного устаткування й засобів з погляду
зміцнення національної спроможності;
d) обміну інформацією й технічного співробітництва для
мінімізації ризиків для навколишнього середовища й здоров'я людей
від переносу шкідливих водяних і патогенних організмів шляхом
контролю суднових баластних вод й осадів та управління ними;
e) досліджень і розробки вдосконалених методів управління
баластними водами та поводження з ними, а також
f) установлення спеціальних вимог у певних районах згідно з
розділом C правил Конвенції;
2) просить далі міжнародні установи й організації з розвитку
надавати підтримку, у тому числі за допомогою надання необхідних
ресурсів, програмам технічного співробітництва у галузі контролю
суднових баластних вод й осадів та управління ними згідно із цією
Конвенцією;
3) пропонує Комітетові з технічного співробітництва IMO
продовжити забезпечення діяльності з нарощування потенціалу у
галузі контролю суднових баластних вод й осадів та управління ними
в рамках Об'єднаної програми технічного співробітництва
Організації для підтримки ефективного здійснення та забезпечення
виконання Конвенції країнами, що розвиваються, а також
4) наполегливо закликає всі держави розпочати дії у зв'язку
зі згаданими вище заходами у галузі технічного співробітництва, не
чекаючи на набрання Конвенцією чинності.
РЕЗОЛЮЦІЯ 4
ПЕРЕГЛЯД ДОДАТКА ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ
ПРО КОНТРОЛЬ СУДНОВИХ БАЛАСТНИХ ВОД Й ОСАДІВ
ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Конференція,
прийнявши Міжнародну конвенцію про контроль суднових
баластних вод й осадів та управління ними (Конвенція),
визнаючи, що до набрання Конвенцією чинності може виникнути
необхідність розглянути питання про перегляд додатка до Конвенції
та зокрема, але не обмежуючися цим, правил A-4, A-5, B-1, B-3,
B-4, C-1, D-1, D-2, D-3 та D-5, наприклад, унаслідок
передбачуваних перешкод набранню чинності або для розгляду
стандартів, викладених у правилі D-2 додатка до Конвенції,
рекомендує Комітетові із захисту морського середовища
переглянути правила додатка до Конвенції, коли він вважатиме це за
доцільне, але не пізніше, ніж за три роки до самої ранньої дати
набрання чинності стандартами, викладеними у правилі D-2 додатка
до Конвенції, тобто до 2006 року.вгору