Про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади
Кабінет Міністрів України; Постанова від 14.08.1996950
Документ 950-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.12.2000, підстава 1922-2000-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 серпня 1996 р. N 950
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1922 ( 1922-2000-п ) від 28.12.2000 )
Про порядок проведення атестації державних
службовців органів виконавчої влади
На виконання Програми кадрового забезпечення державної
служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада
1995 р. N 1035 ( 1035/95 ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є :
1. Запровадити періодичне (раз на 5 років) атестування
державних службовців органів виконавчої влади. Першу атестацію
провести у 1997 році після подання державними службовцями
декларації про доходи.
2. Затвердити Положення про порядок проведення атестації
державних службовців органів виконавчої влади (додається). Це Положення може застосовуватись також щодо державних
службовців, які працюють в інших органах, установах та
організаціях.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1048
( 1048-93-п ) "Про порядок проведення одноразової атестації
працівників органів державної виконавчої влади" (ЗП України,
1994 р., N 4, ст. 102) в частині атестації державних службовців.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 1996 р. N 950

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення атестації державних
службовців органів виконавчої влади

Загальна частина
1. З метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців в органах виконавчої влади проводиться їх атестація,
під час якої оцінюються робота, ділові та професійні якості
працівників при виконанні ними службових обов'язків, визначених
професійно-кваліфікаційними характеристиками їх посад, відповідно
до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), інших актів
законодавства України.
2. Атестації підлягають усі державні службовці органів
виконавчої влади, крім призначених на посаду Президентом України,
Кабінетом Міністрів України, колегіальним органом або органом
вищого рівня, державних службовців патронатної служби, а також
осіб, які перебувають на займаній посаді менше одного року, та
молодих спеціалістів, що пройшли підготовку за спеціальностями,
професійно спрямованими для державної служби.
3. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах
і догляду за дитиною, атестацію проходять не раніше ніж через рік
після виходу на роботу. Особи, прийняті на посаду на визначений строк, вагітні жінки
можуть проходити атестацію за власним бажанням.
4. Атестація державних службовців проводиться після подання
ними декларації про доходи.

Порядок проведення атестації
5. Для організації та проведення атестації наказом керівника
державного органу (далі - керівник) утворюється атестаційна
комісія (далі - комісія). Головою комісії, як правило,
призначається заступник керівника.
6. Комісія повинна забезпечувати об'єктивний розгляд та
професійну оцінку діяльності державного службовця, який
атестується, зокрема щодо виконання покладених на нього службових
обов'язків, а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій
для подальшого використання його досвіду і знань у роботі органу
виконавчої влади.
7. Терміни і графік проведення атестації затверджуються
наказом керівника і доводяться до відома державних службовців, які
атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.
8. Атестація державних службовців - керівників структурних
підрозділів та осіб, які ввійшли до складу комісії, передує
атестації інших працівників цих підрозділів.
9. На кожного працівника, який підлягає атестації,
складається характеристика, яка підписується його безпосереднім
керівником і подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за
тиждень до проведення атестації. Працівник має бути попередньо ознайомлений із складеною на
нього характеристикою. Якщо він не згоден з відомостями,
викладеними у характеристиці, керівник виносить її на обговорення
колективу відповідного підрозділу, пропозиції якого разом з
характеристикою подаються до комісії.
10. На засідання комісії запрошуються працівник, який
атестується, та його керівник. Якщо працівник не з'явився на засідання комісії без поважних
причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.

Рішення атестаційної комісії
11. На підставі всебічного розгляду виконання основних
обов'язків, професійного рівня працівника і його ділових якостей
комісія приймає одне з таких рішень: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо: здобуття освіти; проходження перепідготовки; підвищення кваліфікації; стажування на відповідній посаді; вивчення іноземної мови; набуття навичок роботи на комп'ютері тощо; не відповідає займаній посаді. Атестованими вважаються працівники, визнані комісією такими,
що відповідають або відповідають займаній посаді за певних умов.
12. У разі прийняття рішення про відповідність працівника
займаній посаді комісія може рекомендувати керівникові зарахувати
його до кадрового резерву або дозволити пройти стажування на більш
високій посаді. Зарахування до кадрового резерву та зазначене
стажування провадиться за згодою працівника. У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за
певних умов комісія рекомендує керівникові призначити протягом
року повторне атестування при згоді працівника виконати дані йому
рекомендації. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника
займаній посаді комісія рекомендує керівникові перевести цього
працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його
професійному рівню, або звільнити із займаної посади. Кожна рекомендація повинна мати відповідне обгрунтування.
13. Рішення комісії працівником може бути оскаржене
керівникові протягом 10 днів з дня його прийняття.
14. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш 3/4 її складу. Рішення комісії приймається
стосовно кожного працівника, який атестується, простою більшістю
голосів членів комісії. Голосування проводиться на закритому
засіданні.
15. Результати атестації вносяться до протоколу засідання
комісії та атестаційного листа (додається), які підписуються
головою та членами комісії, що брали участь у голосуванні, і
повідомляються працівникові, який атестувався, та його керівникові
одразу після проведення атестації. Атестаційний лист зберігається в особовій справі працівника.

Результати атестації та вирішення спірних питань
16. Про результати кожного засідання комісії її голова
повідомляє керівникові державного органу.
17. За результатами атестації керівник згідно із
законодавством приймає остаточне рішення і видає відповідний наказ
(розпорядження).
18. Рішення про переведення працівника за його згодою на іншу
посаду або про звільнення з посади приймається керівником у
двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після
закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби
працівника, а також перебування його у відпустці до цього терміну
не включається.
19. Працівник, визнаний за результатами атестації таким, що
не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи на підставі,
передбаченій пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
20. Трудові спори, пов'язані з атестацією, у тому числі з
питань звільнення працівників, визнаних такими, що не відповідають
займаній посаді, вирішуються відповідно до законодавства про
порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
21. Зміна керівника або складу державного органу виконавчої
влади не може бути підставою для проведення позачергової атестації
державних службовців.

Додаток
до Положення про порядок проведення
атестації працівників органів виконавчої влади
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
I. Загальні дані
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
Рік народження _____________________________________________
Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент
атестації) _________________________________________________
Освіта (найменування навчального закладу і рік закінчення)___ _____________________________________________________________
Спеціальність за освітою_____________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ______________________________
Загальний трудовий стаж, у тому числі на державній службі____ _____________________________________________________________
Категорія посади__________________Ранг ______________________
II. Результати атестації
За підсумками голосування атестаційної комісії:
відповідає займаній посаді (за _______, проти_______)
відповідає займаній посаді за умови:_______________________ ______________________________________________(за _____, проти____)
не відповідає займаній посаді (за ________ , проти _________)
Рішення атестаційної комісії _________________________________ ______________________________________________________________
Рекомендації атестаційної комісії ____________________________ ______________________________________________________ _____________ (за ____________, проти_____________)

Голова атестаційної комісії _______________ (підпис)
Члени комісії _____________________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________
(підписи)
Дата атестації " __" ___________ 199_ року
З результатами атестації ознайомлений ________________________
(підпис працівника, який
атестується)
Примітка. У разі коли голова чи член комісії мають іншу думку
щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, який
атестувався, вони викладають її письмово у довільній формі і
додають до атестаційного листа.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...