Угода про державні закупівлі
СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994
Документ 981_050, чинний, поточна редакція — Приєднання від 16.03.2016, підстава 1029-19
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

               Угода 
про державні закупівлі
{ Про приєднання до Угоди див. Закон N 1029-VIII ( 1029-19 )
від 16.03.2016 }
{ Зміни до Угоди див. в Протоколі
( 981_055 ) від 30.03.2012 }

Сторони цієї Угоди (в подальшому - "Сторони"),
Визнаючи потребу в ефективних багатосторонніх засадах для
прав та обов'язків відносно законів, нормативних актів, процедур і
практики, які стосуються державних закупівель, з метою досягнення
більшої лібералізації та розширення світової торгівлі, а також
покращення міжнародних засад здійснення світової торгівлі;
Визнаючи, що закони, нормативні акти, процедури та практика,
які стосуються державних закупівель, не повинні готуватися,
прийматися або застосовуватися щодо іноземних або національних
товарів та послуг, а також до іноземних або національних
постачальників таким чином, щоб надавати захист національним
товарам або послугам або національним постачальникам і не повинні
створювати дискримінацію серед іноземних товарів або послуг або
серед іноземних постачальників;
Визнаючи, що бажано забезпечити прозорість законів,
нормативних актів, процедур і практики, які стосуються державних
закупівель;
Визнаючи потребу у встановленні міжнародних процедур щодо
повідомлення, консультації, нагляду та врегулювання суперечок з
метою забезпечення чесного, швидкого та ефективного застосування
міжнародних положень щодо державних закупівель і підтримки балансу
прав і обов'язків на якомога вищому рівні;
Визнаючи необхідність брати до уваги потреби розвитку,
фінансові та торгові потреби країн, що розвиваються, зокрема, менш
розвинених країн;
Прагнучи, відповідно до параграфа 6(b) Статті IX Угоди про
державні закупівлі, укладеної 12 квітня 1979 року, в редакції від
2 лютого 1987 року, розширювати та вдосконалювати зазначену Угоду
на засадах взаємності і розширювати сферу дії цієї Угоди шляхом
включення до неї договорів про надання послуг;
Прагнучи сприяти прийняттю та приєднанню до цієї Угоди
урядами, які не є її сторонами;
Провівши подальші переговори з метою реалізації вказаних
цілей;
Тим самим погодились про наступне:
Стаття I
Сфера застосування
1. Ця Угода застосовується до будь-якого закону, нормативного
акту, процедури чи практики, які стосуються будь-якої закупівлі
організаціями, що охоплюються цією Угодою, як вказано у
Додатку I.(1)
---------------- (1) Для кожної Сторони, Додаток I поділяється на п'ять
Додатків:
Додаток 1 містить перелік організацій, підпорядкованих
центральним урядовим органам. Додаток 2 містить організації, підпорядковані регіональним
(місцевим) урядовим органам. Додаток 3 містить всі інші організації, які здійснюють
закупівлі відповідно до положень цієї Угоди. Додаток 4 визначає послуги, які охоплюються цією Угодою,
включені як позитивно, так і негативно у переліки послуг. Додаток 5 визначає будівельні послуги, які охоплюються цією
Угодою. Відповідні пороги вартості визначаються у Додатках кожної
Сторони.
2. Ця Угода застосовується до закупівлі на будь-якій
договірній основі, включаючи придбання на основі договорів
лізингу, оренди або майнового найму, з правом купівлі або без
такого, включаючи будь-яку комбінацію товарів або послуг.
3. Якщо організації у процесі закупівлі, яка охоплюється цією
Угодою, мають потребу укласти контракти згідно з особливими
вимогами з постачальниками, не вказаними у Додатку I, вказані
питання регулюються mutatis mutandis Статтею III.
4. Дана Угода застосовується до будь-якого контракту щодо
закупівлі, на суму не меншу, ніж відповідні граничні значення
визначену у Додатку I.
Стаття II
Оцінка контрактів
1. Наступні положення повинні застосовуватися до визначення
вартості контрактів(2) з метою виконання цієї Угоди.
---------------- (2) Ця Угода застосовується до будь-якого договору закупівлі,
за яким вартість контракту дорівнює або перевищує поріг вартості
на час публікації повідомлення відповідно до Статті IX.
2. Визначення вартості повинно відбуватися із урахуванням
всіх форм винагород, включаючи будь-які премії, гонорари,
комісійні винагороди та інші вигоди, які підлягають одержанню.
3. Вибір організацією методу оцінки не повинен здійснюватися,
рівно як жодна вимога щодо обсягу закупівлі не може бути поділена
на менші, із наміром ухилення від застосування цієї Угоди.
4. Якщо індивідуальна вимога щодо закупівлі має результатом
укладення більш ніж одного контракту, або контрактів, укладених
окремими частинами, основою для оцінки повинна бути:
(a) фактична вартість подібних повторювальних контрактів,
укладених протягом попереднього фінансового року або протягом
12 місяців уточнених, при наявності такої можливості, із
урахуванням очікуваних змін щодо кількості й вартості протягом
наступних 12 місяців; або
(b) підрахована вартість повторювальних контрактів, укладених
протягом фінансового року або 12 місяців, наступних після
укладення першого контракту.
5. У випадку договорів лізингу, оренди або майнового найму
товарів і послуг або контрактів, у яких не визначається загальна
вартість, основою для оцінки повинна бути:
(a) у випадку укладення строкових контрактів на строк не
більше, ніж 12 місяців, загальна вартість контракту протягом його
дії, або, якщо строк контрактів перевищує 12 місяців, їх загальна
вартість, включаючи оцінку суми, що залишилася;
(b) у випадку укладення контрактів на невизначений строк,
місячний платіж множиться на 48.
При наявності будь-яких сумнівів застосовується другий спосіб
оцінки, а саме спосіб (b).
6. У випадках, коли намір щодо закупівлі передбачає
необхідність додаткових умов, основою для оцінки повинна бути
загальна вартість максимально допустимої закупівлі, включаючи
додаткові придбання.
Стаття III
Національний режим та недискримінація
1. Відносно всіх законів, нормативних актів, процедур і
практики, які стосуються державних закупівель, охоплених цією
Угодою, кожна із Сторін повинна без зволікань та безумовно щодо
товарів, послуг та постачальників інших Сторін, які пропонують
товари або послуги Сторін, забезпечити режим, не менш сприятливий,
ніж:
(a) той, який надається національним товарам, послугам та
постачальникам, а також
(b) той, який надається товарам, послугам та постачальникам
будь-якої іншої Сторони.
2. Відносно всіх законів, нормативних актів, процедур і
практики, які стосуються державних закупівель, охоплених цією
Угодою, кожна Сторона повинна гарантувати наступне:
(a) її закупівельні організації не будуть створювати
постачальнику, заснованому в цій країні, режим, який є менш
сприятливим, ніж той, що надається іншому постачальнику,
заснованому в цій країні, на підставі ступеню іноземної
приналежності або власності; а також
(b) її закупівельні організації не будуть створювати
дискримінаційний режим постачальникам, заснованим в цій країні, на
підставі країни виробництва товару або послуги, що поставляються,
за умови, що країна виробництва продукції є Стороною цієї Угоди
відповідно до положень Статті IV.
3. Положення параграфів 1 та 2 не застосовуються щодо митних
зборів або платежів будь-якого іншого виду, які накладаються при
імпорті або у зв'язку з імпортом, способу стягнення таких зборів
або платежів, інших правил та формальностей при імпорті, а також
щодо заходів, які впливають на торгівлю послугами, інших, ніж
закони, нормативні акти, процедури і практика, які стосуються
державних закупівель, охоплених цією Угодою.
Стаття IV
Правила походження
1. Жодна Сторона не застосовує правила походження щодо
товарів і послуг, які імпортуються або поставляються іншими
Сторонами з метою державних закупівель, що охоплюються цією
Угодою, які відрізняються від правил походження, які
застосовуються при звичайному характері торгівлі і під час імпорту
або поставки таких товарів або послуг від таких Сторін.
2. Після укладення робочої програми для гармонізації правил
визначення походження товарів відповідно до Угоди про правила
визначення походження ( 981_013 ) у Додатку 1A до Угоди про
заснування Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (у подальшому
- Угода СОТ) та проведення переговорів про торгівлю послугами,
Сторони зобов'язані врахувати результати даної робочої програми та
цих переговорів для внесення відповідних поправок до параграфа 1
цієї Статті.
Стаття V
Спеціальний та диференційний режим
для країн, що розвиваються
Цілі
1. З метою реалізації положень цієї Угоди, Сторони
зобов'язані належним чином, із застосуванням норм цієї Статті,
брати до уваги розвиток, фінансові та торговельні потреби країн,
що розвиваються, зокрема менш розвинених країн, у їхніх потребах
щодо:
(a) захисту їх позиції щодо платіжного балансу та
забезпечення рівня резервів, необхідних для реалізації програм
економічного розвитку;
(b) підтримки створення й розвитку вітчизняних галузей
промисловості, включаючи розвиток малого підприємництва й
присадибного господарства у сільських або відсталих районах; а
також економічного розвитку інших секторів економіки;
(c) підтримки промислових підприємств протягом часу їх повної
або часткової залежності від державних закупівель; а також
(d) заохочення економічного розвитку цих країн шляхом
застосування регіональних або глобальних домовленостей серед
країн, що розвиваються, представлених на Міністерській конференції
Світової організації торгівлі (надалі - СОТ) і підтриманих нею.
2. Згідно з положеннями цієї Угоди кожна Сторона повинна у
підготовці й в процесі застосуванні законів, нормативних актів і
процедур, які впливають на державні закупівлі, сприяти збільшенню
імпорту із країн, що розвиваються, беручи до уваги особливі
проблеми менш розвинених країн та серед них країн, які перебувають
на низьких стадіях економічного розвитку.
Сфера дії
3. З метою забезпечення здатності дотримання цієї Угоди
країнами, що розвиваються, на умовах, які відповідають їх
розвитку, фінансовим й торговельним потребам, цілі, перелічені у
параграфі 1, повинні бути належним чином взяті до уваги в ході
переговорів щодо державних закупівель країн, що розвиваються, з
метою їх охоплення режимом правового регулювання цієї Угоди.
Розвинені країни, в процесі підготовки їх переліків організацій,
товарів та послуг, які охоплюються нормами даної Угоди, повинні
намагатися включати до них ті організації, які здійснюють
придбання товарів і послуг, що становлять експортний інтерес для
країн, що розвиваються.
Узгоджені винятки
4. Країна, що розвивається, може проводити переговори іншими
учасниками згідно з цією Угодою про застосування взаємоприйнятних
винятків з правил національного режиму по відношенню до деяких
організацій, товарів або послуг, включених до переліків, які
охоплюються Угодою, із врахуванням специфічних обставин у кожному
випадку. При проведенні таких переговорів повинні належним чином
братися до уваги обставини, зазначені в підпараграфах 1(a), 1(b)
та 1(c). Країна, що розвивається, яка бере участь у регіональних
або глобальних домовленостях, зазначених у підпараграфі 1(d), може
також проводити переговори про винятки з її переліків, враховуючи
специфічні обставини у кожному випадку, беручи до уваги,
inter alia, положення щодо державних закупівель, передбачені у
таких регіональних та глобальних домовленостях і, зокрема, товари
або послуги, які можуть підлягати загальним програмам промислового
розвитку.
5. Після набуття чинності цією Угодою Сторона, яка є країною,
що розвивається, може змінювати власні переліки організацій,
товарів або послуг, які охоплюються Угодою, відповідно до правил
щодо внесення змін до таких переліків згідно параграфа 6
Статті XXIV, беручи до уваги її розвиток, фінансові та торговельні
потреби, або може звертатися до Комітету з державних закупівель
(в подальшому - "Комітет") з запитом щодо отримання винятків з
правил щодо національного режиму для окремих організацій, товарів
або послуг, включених до переліків цієї країни, беручи до уваги
специфічні обставини у кожному випадку та належним чином
враховуючи положення підпараграфів 1(a), 1(b) та 1(c). Після
набуття чинності цією Угодою Сторона, яка є країною, що
розвивається, може звертатися із запитом до Комітету щодо
отримання винятків для окремих організацій, товарів та послуг,
включених у її переліки в рамках участі у регіональних або
глобальних домовленостей серед країн, що розвиваються, беручи до
уваги специфічні обставини у кожному випадку та належним чином
враховуючи положення підпараграфа 1(d). Кожне звернення до
Комітету з боку Сторони, яка є країною, що розвивається, стосовно
внесення змін до її переліків має супроводжуватися наданням
відповідної документації або інформації, яка може бути необхідною
для розгляду цього питання.
6. Параграфи 4 та 5 повинні застосовуватися mutatis mutandis
по відношенню до країн, що розвиваються, які приєдналися до цієї
Угоди після набуття нею чинності.
7. Узгоджені виключення, передбачені параграфами 4, 5 та 6,
повинні переглядатися відповідно до положень нижченаведених правил
параграфа 14.
Технічна допомога Сторонам,
які є країнами, що розвиваються
8. Кожна Сторона, яка є розвиненою країною, повинна, за
зверненням, надавати будь-яку технічну допомогу, яку вважає за
потрібне, Сторонам, які є країнами, що розвиваються, у вирішенні
їх проблем в сфері державних закупівель.
9. Зазначена допомога, яка має надаватися на основі
недискримінації Сторонам, які є країнами, що розвиваються, повинна
стосуватися, зокрема, наступного:
- вирішення окремих технічних питань, які пов'язані із
укладенням особливого контракту;
- вирішення будь-якої іншої проблеми, яку Сторона, яка
звернулася за допомогою, та інша Сторона погоджуються врегулювати
в рамках такої допомоги.
10. Технічна допомога, про яку йдеться у параграфах 8 та 9,
може включати переклад документації щодо кваліфікацій та тендерних
пропозицій, зроблених постачальниками Сторін, які є країнами, що
розвиваються, на офіційну мову СОТ, обрану закупівельною
організацією, якщо Сторони, які є розвиненими країнами, не
вважають переклад обтяжливим; у такому випадку Сторонам, які є
країнами, що розвиваються, повинне бути надане роз'яснення у
відповідь на їх запит, адресований Стороні, яка є розвиненою
країною, або її закупівельним організаціям.
Інформаційні центри
11. Сторони, які є розвиненими країнами, повинні засновувати,
індивідуально або спільно, інформаційні центри, з тим, щоб
відповідати на помірковані запити Сторін, які є країнами, що
розвиваються, щодо інформації, яка стосується, inter alia,
законів, нормативних актів, процедур та практики, які стосуються
державних закупівель, повідомлень про намір здійснити закупівлі,
які були опубліковані, адресів організацій, які охоплюються цією
Угодою, характеру й обсягу товарів чи послуг, які закуплені або
будуть закуповуватися, включаючи доступну інформацію щодо
майбутніх тендерів. Комітет також має право засновувати
інформаційний центр.
Спеціальний режим для менш розвинених країн
12. Відповідно до параграфа 6 Рішення Договірних сторін
ГАТТ 1947 року ( 995_264 ) від 28 листопада 1979 року про
диференційний та більш сприятливий режим, взаємність та повнішу
участь країн, що розвиваються (BISD 26S/203-205), спеціальний
режим повинен надаватися Сторонам, які є менш розвиненими
країнами, та постачальникам цих Сторін щодо товарів чи послуг,
походженням з цих Сторін, в контексті будь-яких загальних або
спеціальних заходів на користь Сторін, які є країнами, що
розвиваються. Будь-яка Сторона може також надавати переваги за
цією Угодою, постачальникам менш розвинених країн, які не є
Сторонами, по відношенню до товарів чи послуг, походженням з цих
країн.
13. Кожна Сторона, яка є розвиненою країною, повинна, за
зверненням, надавати допомогу, яку вона вважає за потрібне,
потенційним учасникам тендерів у менш розвинених країнах шляхом
передачі на розгляд їх тендерних пропозицій та вибору товарів чи
послуг, які, ймовірно, становитимуть інтерес для організацій
Сторони, рівно як для постачальників менш розвинених країн, а
також подібним чином допомагати їм дотримуватися технічних правил
і стандартів щодо товарів чи послуг, які є предметом наміченої
закупівлі.
Перегляд
14. Комітет повинен щорічно здійснювати перегляд дії та
ефективності цієї Статті, а також кожні три роки на підставі
звітів, наданих Сторонами, проводити генеральний перегляд з метою
оцінки її ефективності. В рамках трирічних оглядів та з метою
досягнення максимальної реалізації положень цієї Угоди, включаючи
зокрема Статтю III, а також беручи до уваги розвиток, фінансове та
торговельне становище країн, що розвиваються, яких це стосується,
Комітет повинен досліджувати доцільність зміни чи розширення
винятків, наданих відповідно до параграфів 4-6 цієї Статті.
15. В ході подальших раундів переговорів відповідно до
положень параграфа 7 Статті XXIV, кожна Сторона, яка є країною, що
розвивається, повинна розглянути можливість розширення власних
переліків організацій, товарів та послуг, які охоплюються Угодою,
із врахуванням її економічного, фінансового і торговельного
становища.
Стаття VI
Технічні специфікації
1. Технічні специфікації, які встановлюють характеристики
товарів чи послуг, які закуповуватимуться, такі як якість,
технічні характеристики, безпека використання та розміри,
позначення, термінологія, пакування та маркування, чи процеси та
способи їх виробництва і вимоги щодо процедур оцінки
відповідності, встановлені закупівельною організацією, не повинні
готовитися, прийматися або застосовуватися з метою, або мати
результатом, створення непотрібних перешкод міжнародній торгівлі.
2. Технічні специфікації, встановлені закупівельними
організаціями, повинні, де необхідно:
(а) містити технічні характеристики переважно перед вимогами
щодо дизайну або описовими характеристиками; а також
(b) основуватися на існуючих міжнародних стандартах, а у разі
їх відсутності - на національних технічних регламентах,(3)
визнаних національних стандартах(4) або будівельних нормах.
---------------- (3) Для цілей цієї Угоди, технічний регламент - це документ,
який визначає характеристики товару чи послуги або процеси та
способи виробництва, пов'язані з цими товарами та послугами,
включаючи належні адміністративні положення, виконання якого є
обов'язковим. Технічний регламент також може включати або виключно
врегульовувати питання вимог щодо термінології, позначення,
пакування та маркування, оскільки вони застосовуються до товару,
послуги, процесу або способу виробництва.
(4) З метою виконання цієї Угоди, стандарт - це документ,
ухвалений визнаним органом, який передбачає для загального та
багаторазового використання правила, керівні вказівки або
характеристики щодо товарів чи послуг або процесів та способів
виробництва, пов'язаних з цими товарами та послугами, виконання
якого не є обов'язковим. Стандарт також може включати або виключно
врегульовувати питання вимог щодо термінології, позначення,
пакування та маркування, оскільки вони застосовуються до товару,
послуги, процесу або способу виробництва.
3. Не повинно бути ніяких вимог або посилань на певні торгову
марку чи торгове ім'я виробника, патент, дизайн або вид, певне
походження, виробника або постачальника, якщо тільки не відсутній
достатньо точний або зрозумілий спосіб опису необхідних умов
закупівлі і забезпечено, що такі слова, як "або еквівалент"
включені у тендерну документацію.
4. Організації не вправі звертатися за порадою або приймати,
способом, який мав би наслідком створення перешкод для
конкуренції, пораду, яка може використовуватися у підготовці
технічних специфікацій для певної закупівлі, від фірми, яка може
мати комерційний інтерес у закупівлі.
Стаття VII
Тендерні процедури
1. Кожна Сторона повинна забезпечити, що тендерні процедури
її організацій, застосовуються недискримінаційним чином та
відповідають положенням Статей VII-XVI.
2. Організації не вправі забезпечувати будь-якого
постачальника інформацією стосовно певної закупівлі способом, який
може створити перешкоди конкуренції.
3. Для цілей цієї Угоди:
(а) Відкрита тендерна процедура є такою процедурою, за якою
всі зацікавлені постачальники можуть представити свої пропозиції.
(b) Вибіркова тендерна процедура є такою процедурою, за якою,
відповідно до параграфа 3 Статті X та інших відповідних положень
цієї Угоди, лише запрошені постачальники можуть представити свої
пропозиції.
(с) Обмежена тендерна процедура є такою процедурою, за якою
організація звертається до постачальників індивідуально, лише
відповідно до умов, визначених у Статті XV.
Стаття VIII
Кваліфікація постачальників
В процесі кваліфікації постачальників організації не повинні
створювати дискримінацію серед постачальників інших Сторін, рівно
як між національними постачальниками і постачальниками інших
Сторін. Кваліфікаційні процедури повинні відповідати
нижчевикладеному:
(а) будь-які умови для участі у тендерних процедурах повинні
бути опубліковані вчасно з метою надання можливості зацікавленим
постачальникам розпочинати та, тією мірою, якою це відповідає
ефективній реалізації процесу закупівлі, завершувати
кваліфікаційні процедури;
(b) будь-які умови для участі у тендерних процедурах повинні
бути обмежені тими, які є суттєвими для гарантування можливості
фірми виконати умови контракту щодо якого проводиться тендер.
Будь-які умови для участі, дотримання яких вимагається від
постачальників, включаючи фінансові гарантії, технічні
характеристики та інформацію, необхідні для встановлення
фінансової, комерційної та технічної спроможності постачальників,
рівно як підтвердження кваліфікацій, повинні бути не менш
сприятливими для постачальників інших Сторін, ніж для національних
постачальників, а також не повинні створювати дискримінацію серед
постачальників інших Сторін. Фінансова, комерційна та технічна
спроможність постачальника повинна бути оцінена на підставі двох
наступних факторів: загальної ділової активності постачальника та
його діяльності на території закупівельної організації, беручи до
уваги юридичні взаємовідносини між організаціями-постачальниками;
(с) кваліфікаційний процес і час, необхідний для кваліфікації
постачальників, не повинні використовуватися з метою невключення
постачальників інших Сторін до переліку постачальників або для
ухилення від розгляду їх пропозицій щодо певної можливої
закупівлі. Організації повинні визнавати як кваліфікованих
постачальників таких національних постачальників чи
постачальників інших Сторін, які відповідають умовам для участі у
певних очікуваних закупівлях. Заяви постачальників, які ще не
пройшли процедуру кваліфікації, щодо участі у певній очікуваній
закупівлі, повинні також враховуватись, за умови, що достатньо
часу для завершення кваліфікаційної процедури;
(d) організації, які ведуть постійні списки кваліфікованих
постачальників, повинні гарантувати право постачальників на
звернення за одержанням кваліфікації в будь-який час, а також те,
що всі кваліфіковані постачальники, які звертаються з вимогою,
включаються у зазначені списки протягом поміркованого короткого
часу;
(е) якщо після публікації повідомлення, відповідно до
параграфа 1 Статті IX, постачальник, який ще не був
кваліфікований, звернувся із запитом щодо участі у можливому
придбанні, організація повинна швидко розпочати процедури
кваліфікації;
(f) будь-який постачальник, який звернувся з метою прийняття
рішення про визнання його кваліфікованим, повинен бути
проінформований організаціями, які проводять кваліфікацію, про
прийняте рішення. Кваліфіковані постачальники, включені у постійні
списки організаціями, повинні також бути повідомлені про
закінчення строку дії таких списків чи про виключення з них цих
постачальників;
(g) кожна Сторона повинна забезпечити, що: (i) кожна організація та її структурні частини застосовують
єдину процедуру кваліфікації, за виключенням випадків належним
чином обгрунтованої потреби у застосуванні іншої процедури; а
також
(ii) були застосовані відповідні заходи з метою мінімізації
розбіжностей в процедурах кваліфікації між різними організаціями.
(h) правила, передбачені підпараграфами (а)-(g), не повинні
бути перешкодою для виключення будь-якого постачальника на таких
підставах, як банкрутство чи подання неправдивих відомостей, за
умови, що такий захід відповідає положенням щодо національного
режиму та недискримінації цієї Угоди.
Стаття IX
Запрошення до участі у можливій закупівлі
1. Відповідно до параграфів 2 та 3, організації повинні
публікувати запрошення до участі щодо усіх випадків можливих
закупівель, якщо інше не передбачено Статтею XV (обмежена тендерна
процедура). Повідомлення повинні бути опубліковані у відповідних
виданнях, перелік яких визначений у Додатку II.
2. Запрошення до участі може мати форму повідомлення про
запропоновану закупівлю, як передбачено параграфом 6.
3. Організації, вказані у Додатках 2 та 3, можуть
використовувати, в якості запрошення до участі, повідомлення про
заплановані закупівлі, як передбачено у параграфі 7, або
повідомлення щодо кваліфікаційної системи, як передбачено у
параграфі 9.
4. Організації, які використовують повідомлення про
заплановані закупівлі як запрошення до участі повинні в подальшому
запросити всіх постачальників, які виявили зацікавленість,
підтвердити їх інтерес на основі інформації, яка повинна включати,
принаймні, відомості, передбачені параграфом 6.
5. Організації, які використовують як запрошення до участі
повідомлення щодо кваліфікаційної системи, повинні надавати,
своєчасно та з урахуванням обставин передбачених параграфом 4
Статті XVIII, інформацію, яка дозволяє всім, хто виявив
зацікавленість, мати вагому можливість визначити власний інтерес в
участі у закупівлі. Така інформація повинна включати відомості,
які містяться у повідомленнях, згаданих у параграфах 6 та 8, тією
мірою, якою вказані відомості є доступними. Інформація, надана
одному зацікавленому постачальнику, повинна надаватися
недискримінаційним чином іншим зацікавленим постачальникам.
6. Кожне повідомлення про запропоновану закупівлю, згадане у
параграфі 2, повинно містити наступну інформацію:
(а) характер і кількість, включаючи будь-які можливості для
подальшої закупівлі та, якщо можливо, оцінка часу, протягом якого
такі можливості можуть бути здійснені; а у випадку повторюваних
контрактів - характер і кількість та, якщо можливо, оцінка часу,
протягом якого повинні бути зроблені наступні тендерні
повідомлення щодо товарів і послуг, які будуть придбані;
(b) чи є зазначена процедура відкритою, вибірковою або такою,
що включатиме проведення переговорів;
(с) будь-яку дату першої поставки або завершення поставок
товарів чи послуг;
(d) адресу та кінцеву дату подання заяви для запрошення до
тендеру або для одержання кваліфікації для внесення у списки
постачальників, або для одержання тендерних пропозицій, а також
мова або мови, якими повинні бути представлені заяви;
(е) адресу організації, якою укладається контракт і надається
будь-яка інформація, необхідна для одержання специфікації та інших
документів;
(f) будь-які економічні або технічні вимоги, фінансові
гарантії та інформація, що вимагається від постачальника;
(g) кількість і умови оплати будь-якої суми, яка підлягає
сплаті згідно з тендерною документацією; а також
(h) чи запрошує організація пропозиції для укладення договору
про придбання на підставі договорів лізингу, оренди або майнового
найму, або кількома способами із перелічених.
7. Кожне повідомлення про заплановану закупівлю, про яке
йдеться у параграфі 3, повинне містити всю доступну інформацію
відповідно до параграфа 6. В будь-якому випадку воно повинно
включати інформацію, зазначену у параграфі 8, а також:
(а) заяву, у якій зацікавлені постачальники повинні висловити
організації власний інтерес у закупівлі;
(b) інформація щодо зв'язку з організацією, від якої може
бути одержана додаткова інформація.
8. У кожному випадку можливої закупівлі, організація повинна
опублікувати підсумкове повідомлення однією з офіційних мов СОТ.
Таке повідомлення повинно містити, принаймні, наступну інформацію:
(а) предмет контракту;
(b) строки для подачі тендерних пропозицій або заяви для
запрошення до участі у тендері; а також
(с) адреси, за якими можуть бути одержані документи, які
мають відношення до контрактів.
9. У випадку вибіркових тендерних процедур, організації, які
ведуть постійні списки кваліфікованих постачальників, повинні
щорічно опубліковувати у одному з видань, перелічених у
Додатку III, повідомлення про наступне:
(а) перелік списків, які ними ведуться, включаючи їх
заголовки, по відношенню до товарів чи послуг, або категорій
товарів чи послуг, які закуповуються через використання таких
списків;
(b) умови, які повинні бути виконані постачальниками, з метою
їх внесення до зазначених списків, а також способи, відповідно до
яких кожна з цих умов перевірятиметься зацікавленою організацією;
та
(с) строк дії цих списків, а також процедури їх пролонгації.
Коли таке повідомлення використовується як запрошення для
участі відповідно до параграфа 3, воно повинно додатково включати
наступну інформацію:
(d) характер товарів чи послуг, у придбанні яких зацікавлена
організація;
(е) заяву про те, що таке повідомлення являє собою запрошення
для участі.
Проте, у випадку, коли тривалість системи кваліфікації
складає три роки або менше і, якщо ця тривалість чітко визначена у
повідомленні, а також якщо із змісту повідомлення чітко видно, що
наступні повідомлення не будуть публікуватися, достатньо
опублікувати повідомлення лише одного разу, на початку
застосування системи кваліфікації. Такий порядок не повинен
використовуватися способом, який дозволяв би ухилятися від
виконання положень цієї Угоди.
10. У випадку, коли після публікації запрошення для участі
щодо будь-якого випадку можливої закупівлі, але до встановлення
часу для відкриття або одержання тендерних пропозицій, визначеного
у повідомленні або у тендерній документації, з'являється
необхідність у виправленні або перевиданні повідомлення, поправки
або перевидані повідомлення повинні бути піддані тій же самій
процедурі, як і оригінали виправлених документів. Будь-яка істотна
інформація, надана одному постачальнику стосовно певної можливої
закупівлі, повинна бути одночасно надана і всім іншим зацікавленим
постачальникам протягом відповідного часу, достатнього для
розгляду такої інформації і відповіді на неї з боку
постачальників.
11. У повідомленнях, передбачених цією Статтею або у
публікаціях, у яких з'являються такі повідомлення, організації
повинні чітко зазначати, що закупівлі охоплюються цією Угодою.
Стаття X
Вибіркові процедури
1. З метою забезпечення оптимально ефективної міжнародної
конкуренції у вибіркових тендерних процедурах, організації
повинні, для кожного випадку можливої закупівлі, запрошувати до
тендеру максимальну кількість національних постачальників і
постачальників інших Сторін, яка відповідає ефективному
функціонуванню системи закупівлі. Вони повинні обирати
постачальників для участі у процедурі чесним і недискримінаційним
шляхом.
2. Організації, які ведуть постійні списки кваліфікованих
постачальників, можуть обирати постачальників для запрошення до
участі у тендері із цих списків.
3. Постачальникам, які подають заяви на участь у певній
можливій закупівлі, повинно бути дозволено подати пропозицію на
розгляд, за умови, що у відношенні ще не кваліфікованих
постачальників існує достатній час для завершення кваліфікаційної
процедури згідно із Статтями VIII та IX. Кількість додаткових
постачальників, яким дозволяється взяти участь, повинна
обмежуватися лише ефективним функціонуванням системи закупівлі.
4. Заяви для участі у вибіркових тендерних процедурах можуть
подаватися телексом, телеграмою або факсом.
Стаття XI
Граничні строки для подання пропозицій
та здійснення поставок
Загальні строки
1. (а) Будь-який встановлений строк повинен бути достатнім
для того, щоб дозволити постачальникам інших Сторін, рівно як і
національним постачальникам, підготувати і подати на розгляд
пропозиції до закінчення тендерної процедури. У визначенні
будь-якого такого строку організації повинні, якщо це не
суперечить їх власним прийнятним потребам, брати до уваги такі
фактори, як складність можливої закупівлі придбання, очікувана
кількість договорів із субпідрядниками та нормально необхідний час
для направлення пропозицій поштою із-за кордону а також в межах
країни.
(b) Кожна Сторона повинна забезпечити, що її організації
приділятимуть належну увагу фактам затримок опублікування при
визначенні кінцевого терміну прийняття пропозицій або заяв про
бажання бути запрошеним приймати участь у пропозиціях.
Граничні строки
2. За винятком правил, передбачених у параграфі 3,
(а) у відкритих процедурах строк для одержання пропозицій
повинен бути не менший 40 днів, рахуючи від дати публікації,
передбаченої параграфом 1 Статті IX;
(b) у вибіркових процедурах, у яких не використовуються
постійні списки кваліфікованих постачальників, строк для подання
заяв для запрошення у тендері повинен бути не менший 25 днів,
рахуючи від дати публікації, передбаченої параграфом 1 Статті IX;
строк для одержання пропозиції у жодному випадку не може бути
менший 40 днів, рахуючи від дати надання запрошення для участі у
тендері;
(с) у вибіркових процедурах, у яких використовуються постійні
списки кваліфікованих постачальників, строк для одержання
пропозицій повинен бути не менший 40 днів, рахуючи від дати
надання першого запрошення для участі у тендері, незалежно від
того, чи співпадає дата першого надання запрошення для участі з
датою публікації, про яку йдеться у параграфі 1 Статті IX.
3. Строки, передбачені параграфом 2, можуть бути зменшені у
наступних випадках:
(а) якщо окреме повідомлення було опубліковано 40 днями
раніше, але не більше, ніж за 12 місяців, і воно містить,
принаймні:
(i) настільки багато із переліку інформації, передбаченої у
параграфі 6 Статті IX, наскільки можливо;
(ii) інформацію, передбачену параграфом 8 Статті IX; (iii) заяву, у якій зацікавлені постачальники повинні
висловити організації власний інтерес у закупівлі; та
(iv) інформацію щодо зв'язку з організацією, від якої може
бути одержана додаткова інформація, 40-денний строк для одержання
пропозицій може бути замінений терміном, достатньо довгим для
того, щоб забезпечити достатній час для подання пропозицій у
відповідь на запрошення до тендеру, який, за загальним правилом,
повинен бути не меншим 24 днів, але у будь-якому випадку не меншим
10 днів.
(b) у випадку другої або наступних публікацій стосовно
повторюваних контрактів у розумінні параграфа 6 Статті IX,
40-денний строк для одержання пропозицій може бути скорочено до
щонайменше 24 днів;
(с) у разі виникнення стану терміновості, належним чином
підтвердженого організацією, який тягне за собою неможливість
дотримання відповідних строків, строки, передбачені параграфом 2,
можуть бути зменшені, але у будь-якому випадку вони не повинні
бути меншими 10 днів, рахуючи від дати публікації, передбаченої
параграфом 1 Статті IX; або
(d) строк, передбачений параграфом 2(с), у відношенні
закупівель організаціями, зазначеними у Додатках 1 і 2, може бути
встановлений взаємною домовленістю між організацією та окремими
постачальниками. У випадку відсутності такої домовленості
організація має право встановлювати строки, які повинні бути
достатніми для подання пропозицій у відповідь на запрошення до
тендеру, та у будь-якому випадку не меншими 10 днів.
4. Відповідно до власних розумних потреб організації, при
визначенні дати будь-якої поставки повинні бути враховані такі
фактори, як складність можливої закупівлі, очікувана кількість
договорів із субпідрядниками та реальний час, який потребується
для виробництва, зберігання і транспортування товарів з міста
поставки або для поставки послуг.
Стаття XII
Тендерна документація
1. Якщо в процесі тендерної процедури організація дозволяє
представляти пропозиції кількома мовами, одна з цих мов повинна
обов'язково бути офіційною мовою СОТ.
2. Тендерна документація, яка направляється постачальникам,
повинна містити всю інформацію, необхідну для представлення ними
на розгляд пропозицій у відповідь, включаючи інформацію, яка
повинна бути опублікована у повідомленні про намір здійснити
закупівлю, за винятком відомостей передбачених параграфом 6(g)
Статті IX, а також наступне:
(а) адресу організації, до якої повинні бути направлені
пропозиції;
(b) адресу, за якою повинні надсилатися запити про надання
додаткової інформації;
(с) мову або мови, якими повинні бути представлені пропозиції
або документація пропозицій;
(d) останній строк і час для одержання пропозицій, а також
строк, протягом якого будь-яка пропозиція повинна розкриватися для
розгляду;
(е) осіб, уповноважених бути присутніми при розкритті
пропозицій, а також дату, час та місце такого розкриття;
(f) будь-які економічні чи технічні вимоги, фінансові
гарантії та інформацію або документи, надання яких вимагається від
постачальників;
(g) повний опис товарів чи послуг, які потребуються, або
будь-яких вимог, включаючи технічні специфікації, сертифікати
відповідності, необхідні плани, креслення та інструкції;
(h) критерії для укладення контракту, включаючи будь-які
фактори, інші ніж ціна, які повинні враховуватися при оцінці
пропозицій, а також цінові фактори, які включаються у оцінку
вартості пропозицій, такі як витрати на транспортування,
страхування та інспекційні витрати, а у випадку закупівлі товарів
або послуг інших Сторін - митні тарифи та інші імпортні платежі,
податки та валюта платежу;
(i) умови оплати;
(j) будь-які інші строки чи умови;
(k) відповідно до Статті XVII, будь-які строки та умови, які
містяться у пропозиціях, поданих від країн які не є Сторонами цієї
Угоди, але застосовують процедури згідно даної Статті,
прийматимуться до розгляду.
Надсилання організаціями тендерної документації
1. (а) У відкритих процедурах організації повинні надсилати
тендерну документацію за запитом будь-якого постачальника, який
бере участь у процедурі, а також без зволікань відповідати на
будь-який обґрунтований запит про надання роз'яснень щодо згаданої
документації.
(b) У вибіркових процедурах організації повинні надсилати
тендерну документацію за запитом будь-якого постачальника, який
звернувся з метою взяти участі у процедурі, а також без зволікань
відповідати на будь-який обґрунтований запит про надання
роз'яснень щодо згаданої документації.
(с) Організації повинні без зволікань відповідати на
будь-який обґрунтований запит щодо відповідної інформації,
представленої постачальником, який бере участь у тендерній
процедурі, за умови, що така інформація не дає такому
постачальнику переваги перед його конкурентами у процедурі щодо
укладення контракту.
Стаття XIII
Представлення, одержання та розкриття
тендерних пропозицій та прийняття рішення
про укладання контракту
1. Представлення, одержання та розкриття тендерних
пропозицій, а також прийняття рішення про укладення контрактів
повинно відповідати наступному:
(а) пропозиції звичайно повинні буті представлені у письмовій
формі безпосередньо або поштою. У разі, якщо дозволяється
представлення пропозицій телексом, телеграмою або факсом,
пропозиція, зроблена таким способом, повинна включати всю
інформацію, необхідну для здійснення її оцінки, зокрема, визначену
ціну, запропоновану учасником тендеру, та заяву про те, що учасник
погоджується щодо всіх строків, умов та положень, представлених у
запрошенні до участі у тендері. Пропозиція повинна бути без
зволікань підтверджена листом або депешею підписаної копії
телекса, телеграми або факсу. Не приймаються пропозиції,
представлені по телефону. Зміст телексу, телеграми або факсу
повинен переважати у випадку, якщо існує розбіжність або конфлікт
між змістом та будь-якою документацією, одержаною після закінчення
граничного строку; а також
(b) можливості, які можуть бути надані учасникам тендеру з
метою виправлення ненавмисних формальних помилок у період між
розкриттям пропозицій та прийняттям рішення про укладення
контракту, не повинні сприяти виникненню дискримінаційної
практики.
Одержання пропозицій
2. Постачальник не несе відповідальності, якщо пропозиція
одержана установою, визначеною у тендерній документації, пізніше
встановленого строку через затримки, викликані лише упущенням з
вини закупівельної організації. Пропозиції можуть також
розглядатися за інших виключних обставин, якщо процедури,
встановлені відповідною організацією, надають таку можливість.
Розкриття пропозицій
3. Всі пропозиції, представлені згідно з відкритими або
вибірковими процедурами, повинні бути одержані і розкриті
відповідно до процедур та умов, які гарантують встановлений
порядок розкриття пропозицій. Одержання та розкриття пропозицій
повинно відповідати принципам національного режиму та положенням
щодо недискримінації згідно цієї Угоди. Інформація щодо розкриття
пропозицій повинна залишатися у закупівельній організації у
розпорядженні урядових органів, яким підпорядковується
організація, з метою її використання у разі необхідності згідно з
процедурами, передбаченими Статтями XVIII, XIX, XX та XXII.
Прийняття рішення про укладення контрактів
4. (а) З метою розгляду питання про можливе укладення
контракту, тендерна пропозиція повинна, на час її розкриття,
відповідати істотним вимогам повідомлень або тендерної
документації, та бути представленою постачальником, який
відповідає умовам щодо участі. Якщо організація одержала
пропозицію, яка є значно нижчою, ніж інші представлені пропозиції,
вона має право вимагати від такого учасника тендеру гарантії того,
що він може виконувати умови участі і є здатним до виконання умов
контракту.
(b) За виключенням випадку, коли у суспільних інтересах
організація вважає недоцільним укладання контракту, вона повинна
прийняти рішення про укладання контракту з учасником тендеру,
визначеним повністю здатним до виконання умов контракту та його
пропозиція, незалежно від того, чи стосується вона національних
товарів чи послуг, або товарів чи послуг інших Сторін, є або
найнижчою пропозицією або пропозицією, яка із урахуванням
критеріїв спеціальної оцінки, визначених у повідомленнях або
тендерній документації, вважається найбільш вигідною.
(с) Рішення про укладання контрактів повинні прийматися
відповідно до критеріїв та істотних вимог, визначених у тендерній
документації.
Додаткові положення
5. Додаткові положення не повинні використовуватися способом,
який би дозволяв обминати положення цієї Угоди.
Стаття XIV
Переговори
1. Сторона має право уповноважувати організації для
проведення переговорів:
(а) у контексті закупівель, щодо яких вони заявили про такий
намір, зокрема у повідомленні, передбаченому параграфом 2
Статті IX (запрошення постачальників для участі у процедурі
запропонованої закупівлі); або
(b) коли жодна пропозиція очевидно не є найбільш вигідною з
точки зору критеріїв спеціальної оцінки, визначених у
повідомленнях або у тендерній документації.
2. Переговори повинні передусім використовуватися з метою
визначення переваг та недоліків у пропозиціях.
3. Організації зобов'язані розглядати пропозиції
конфіденційно. Зокрема, вони не вправі надавати інформацію із
наміром сприяти окремим учасникам у підвищенні їх пропозицій до
рівня інших учасників.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »