Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Вимоги від 05.11.2008993
Документ 993-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017, підстава 943-2016-п
 

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка  

{Абзац третій пункту 47 в редакції Постанови КМ № 248 від 30.03.2016}

здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.

{Абзац четвертий пункту 47 в редакції Постанови КМ № 248 від 30.03.2016}

48. У спортивній школі вищої та першої категорії може бути введена посада старшого інструктора-методиста у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів.

На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи "магістр".

{Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 24.07.2013, № 601 від 19.08.2015, № 248 від 30.03.2016}

Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів.

49. У спортивній школі може бути введена для кожного відділення та/або окремо для різних за статтю вихованців з виду спорту посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

{Абзац перший пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 30.03.2016}

Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

50. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада спортивної школи:

вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;

{Абзац третій пункту 50 в редакції Постанови КМ № 248 від 30.03.2016}

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.

Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

51. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

52. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.

Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

53. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база спортивної школи

54. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи провадиться відповідно до законодавства та статуту.

55. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів власника (засновника) та/або відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 55 в редакції Постанови КМ № 248 від 30.03.2016}

56. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;

{Абзац четвертий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 24.07.2013}

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;

надавати в установленому порядку платні послуги;

{Пункт 56 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 549 від 24.07.2013}

виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту спортивної школи.

57. Матеріально-технічна база спортивної школи включає адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

58. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивним школам за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

59. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Діяльність спортивної школи у рамках міжнародного співробітництва

60. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

61. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

Документація спортивної школи, порядок обліку та звітності

62. Перелік документів, які повинна мати спортивна школа, порядок обліку та звітності затверджуються Мінмолодьспортом.Додаток
до Положення

ВИМОГИ,
яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії

Найменування показника

Категорія спортивної школи

вища

перша

друга

1. Наявність у дитячо-юнацькій спортивній школі (далі - спортивна школа) протягом останніх трьох навчальних років всіх груп навчання згідно з формою 5-ФК (у відсотках у кожному виді спорту)

95-100

85-90

70

2. Кількість вихованців спортивної школи, які щороку за останні три роки зараховувалися до складу національних збірних команд України з видів спорту (основний, кандидати, резерв), та/або кількість вихованців, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищої (прем’єр-, супер-) ліги (у відсотках загальної кількості вихованців у кожному виді спорту, крім вихованців груп початкової підготовки та груп базової підготовки першого - другого років навчання)

3

до 3


3. Кількість вихованців спортивної школи, які займаються ігровими видами спорту та за останні три роки взяли участь у чемпіонатах України (дитячо-юнацька або дитяча ліга) різних вікових груп, а також чемпіонатах України серед команд вищої (прем’єр-, супер-) та першої ліги (у відсотках загальної кількості вихованців спортивної школи, які займаються ігровими видами спорту, крім вихованців груп початкової підготовки та груп базової підготовки першого - другого років навчання)

5

до 5


4. Кількість груп підготовки до вищої спортивної майстерності в кожному виді спорту

15. Кількість груп спеціалізованої підготовки в кожному виді спорту

2

1-2


6. Кількість вихованців спортивної школи, яких підготовлено щороку за останні три роки в кожному виді спорту (у відсотках загальної кількості вихованців спортивної школи у кожному виді спорту, крім вихованців груп початкової підготовки та груп базової підготовки першого - другого років навчання):
I розряду, кандидатів у майстри спорту України

4

2


майстрів спорту України, майстрів спорту України міжнародного класу, крім вихованців, які займаються ігровими видами спорту (в разі їх підготовки)

2

1


7. Кількість вихованців, яким щороку за останні три роки присвоєно юнацькі, III і II розряди (у відсотках загальної кількості вихованців спортивної школи у кожному виді спорту, крім вихованців груп спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності), за наявності копій наказів про зарахування вихованців до складу груп:
у спортивній школі

35-40

30-35

20-25

у спортивній школі для інвалідів, крім спортсменів-інвалідів з вадами розумового та фізичного розвитку

25-30

25-30

15-20

8. Кількість штатних тренерів-викладачів вищої та першої (в ігрових видах спорту - другої) категорії, які працюють у спортивній школі, щороку за останні три роки (у відсотках загальної кількості штатних тренерів-викладачів спортивної школи у кожному виді спорту)

35-40

30-25

20

9. Кількість спеціалізованих класів у загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальних школах-інтернатах)

1-2

1


10. Наявність власних спортивних споруд або забезпеченість орендованими (у відсотках необхідного обсягу забезпечення в кожному виді спорту)

75-100

50-70

45

11. Наявність медичного кабінету

1

1

1

12. Тривалість навчально-тренувальних зборів, проведених щороку протягом трьох навчальних років у кожному виді спорту (кількість днів)

100

60-100

20-60

13. Кількість змін тривалістю до 14 днів у спортивно-оздоровчому таборі з 20 відсотками вихованців спортивної школи у кожному виді спорту (щороку за останні три роки)

2

1

1

__________
Примітка. Вища категорія надається спортивній школі за умови додержання нею не менш як 10 зазначених вимог, перша - 9, друга - 8 (обов’язковими для виконання є вимоги, зазначені у пунктах 1-8 цього додатка).

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 24.07.2013; в редакції Постанови КМ № 248 від 30.03.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. № 993

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку типів позашкільних навчальних закладів та до Положення про позашкільний навчальний заклад

1. Пункт 1 переліку типів позашкільних навчальних закладів викласти у такій редакції:

"1. Дитячо-юнацькі спортивні школи: комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву.".

2. Доповнити перше речення пункту 4 Положення про позашкільний навчальний заклад після слів "форми власності" словами ", крім дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка