Конвенція Всесвітньої Метеорологічної Організації
Інші; Конвенція, Міжнародний документ від 22.09.1947
Документ 995_163, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 23.03.1950
 


Конвенція
Всесвітньої Метеорологічної Організації
Для того, щоб координувати, надати одноманітності і поліпшити
метеорологічну діяльність в усьому світі і сприяти ефективному
обміну метеорологічною інформацією між країнами в інтересах
різноманітної людської діяльності, договірні держави погодились
укласти таку Конвенцію:
Частина 1
Заснування
Стаття 1
Всесвітня Метеорологічна Організація (яка називається далі
Організацією) створена цією Конвенцією.
Частина II
Стаття 2
Цілі організації такі: а) полегшити всесвітнє співробітництво з метою створення
мережі станцій, які провадять метеорологічні або інші геофізичні
спостереження, що відносяться до метеорології, і сприяти створенню
і підтримці метеорологічних центрів, на обов'язку яких лежить
організація метеорологічних служб; b) сприяти створенню і підтримці системи швидкого обміну
метеорологічною інформацією; с) сприяти створенню єдиних норм метеорологічних спостережень
і забезпечити одноманітне видання спостережень та статистичних
даних; d) сприяти застосуванню метеорології в авіації, мореплавстві,
сільському господарстві та інших галузях людської діяльності; е) сприяти дослідженням у метеорології і навчанню
метеорологів, а також сприяти координації цих питань в
міжнародному аспекті.
Частина III
Склад
Стаття 3
Членство
У відповідності з процедурою, встановленою цією Конвенцією,
членами Організації можуть бути: а) будь-яка представлена на Конференції Директорів
Міжнародної Метеорологічної Організації у Вашінгтоні 22 вересня
1947 р. держава, яка вказана в Додатку I до цієї Конвенції і яка
підпише цю Конвенцію і ратифікує її згідно з статтею 32 або
приєднається до неї згідно з статтею 33; b) будь-який член Організації Об'єднаних Націй, який має
метеорологічну службу і приєднається до цієї Конвенції згідно з
статтею 33; с) будь-яка держава, яка несе цілковиту відповідальність за
ведення своїх міжнародних відносин, має метеорологічну службу, але
не вказана в Додатку I до цієї Конвенції, і яка не є членом
Організації Об'єднаних Націй, після того як до Секретаріату
Організації буде подана просьба про прийняття, і просьба ця буде
схвалена двома третинами членів Організації, як це передбачено у
пунктах а), b) і с) даної статті, яка приєднається до цієї
Конвенції згідно з статтею 33; d) будь-яка територія або група територій, що мають свою
власну метеорологічну службу і вказані в Додатку II, від імені
яких застосовується ця Конвенція, згідно з пунктом а) статті 34,
державою або державами, що несуть відповідальність за їх
міжнародні відносини, представленими на Конференції Директорів
Міжнародної Метеорологічної Організації у Вашінгтоні 22 вересня
1947 р. і вказаними в Додатку I цієї Конвенції; е) будь-яка територія або група територій, не вказані в
Додатку II цієї Конвенції, що мають свою власну метеорологічну
службу, але не несуть відповідальності за ведення своїх
міжнародних відносин, від імені яких ця Конвенція застосовується,
згідно з пунктом b) статті 34, при умові, що просьба про прийняття
буде подана членом Організації, відповідальним за їх міжнародні
відносини, і буде схвалена двома третинами голосів членів
Організації, як це передбачено у пунктах а), b) і с) цієї статті; f) будь-яка територія або група територій, що перебувають під
опікою, мають свою власну метеорологічну службу і перебувають під
управлінням Організації Об'єднаних Націй, до яких Організація
Об'єднаних Націй застосовує цю Конвенцію згідно із статтею 34. У кожній просьбі про прийняття в члени Організації повинно
бути зазначено, на підставі якого пункту даної статті порушене це
клопотання про прийняття.
Частина IV
Структура
Стаття 4
а) Структура Організації така: 1) Всесвітній Метеорологічний Конгрес (який далі називається
Конгрес). 2) Виконавчий Комітет. 3) Регіональні Метеорологічні Асоціації (які далі називаються
Регіональними Асоціаціями). 4) Технічні Комісії. 5) Секретаріат. b) Організація має Президента і двох Віце-Президентів, які є
одночасно Президентом і Віце-Президентами Конгресу і Виконавчого
Комітету.
Частина V
Вибори
Стаття 5
а) Тільки директори метеорологічних служб членів Організації
можуть бути обрані Президентом або Віце-Президентами Організації,
Президентом або Віце-Президентами Регіональних Асоціацій і, згідно
з пунктом с) статті 13 цієї Конвенції, членами Виконавчого
Комітету. b) Під час виконання своїх обов'язків службові особи
Організації і члени Виконавчого Комітету є представниками
Організації, а не представниками окремих членів Організації.
Частина VI
Всесвітній метеорологічний конгрес
Стаття 6
Склад
а) Конгрес є вищим органом Організації і складається з
делегатів, які представляють членів Організації. Кожний з членів
призначає одного з своїх делегатів головним делегатом, який
повинен бути директором метеорологічної служби. b) Для того щоб забезпечити якомога більше технічне
представництво, Президент може запросити будь-якого директора
метеорологічної служби або іншу особу бути присутнім на засіданні
Конгресу і брати участь в дебатах.
Стаття 7
Функції
Функції Конгресу такі: а) розробити Загальний регламент, який визначить, згідно з
цією Конвенцією, склад і функції різних органів Організації; b) розробити свої внутрішні правила процедури; с) обрати Президента і Віце-Президента Організації та інших
членів Виконавчого Комітету, згідно з підпунктом 4, пункту а),
статті 1О цієї Конвенції; Президенти і Віце-Президенти
Регіональних Асоціацій і Технічних Комісій обираються згідно з
пунктом е) статті 18 і пунктом с) статті 19 цієї Конвенції
відповідно; d) затвердити Технічний регламент, що стосується
метеорологічних процедур і практики; е) визначити заходи загального порядку для досягнення цілей
Організації, що викладені в статті 2 цієї Конвенції; f) давати рекомендації членам Організації з питань, що
входять у відання Організації; g) надсилати в кожний орган Організації питання, що згідно з
даною Конвенцією входять у відання цього органу; h) вивчати доповіді і діяльність Виконавчого Комітету і
вживати всіх необхідних заходів з цього питання; і) засновувати Регіональні Асоціації згідно з статтею 18;
встановлювати їх географічні межі, координувати їх діяльність і
вивчати їх рекомендації; j) засновувати Технічні Комісії згідно з статтею 19,
визначати їх функції, координувати їх діяльність і вивчати їх
рекомендації; к) визначати місцеперебування Секретаріату Організації; l) вживати всіх інших необхідних заходів, що служать цілям Організації.
Стаття 8
Виконання рішень Конгресу
а) Члени Організації повинні докласти всіх зусиль для
виконання рішень Конгресу. b) Проте, коли для члена Організації неможливо ввести в дію
яку-небудь вказівку технічної резолюції, прийнятої Конгресом, то
він повинен повідомити Генерального Секретаря Організації про свою
тимчасову або остаточну відмову, а також вказати причини відмови.
Стаття 9
Засідання
Засідання Конгресу скликаються за рішенням Конгресу або
Виконавчого Комітету не менше одного разу в 4 роки.
Стаття 1О
Голосування
а) Кожний член Конгресу має один голос при ухваленні рішень
Конгресом; проте тільки держави-члени Організації, згадані в
пунктах а), b) і с) статті 3 цієї Конвенціє (які далі називаються
державами-членами), мають право голосувати з таких питань: 1) Зміна чи тлумачення цієї Конвенції або пропозиції для
нової Конвенції; 2) Питання, що стосуються членства в Організації; 3) Взаємовідносини з Організацією Об'єднаних Націй та
іншими міжурядовими організаціями; 4) Вибори Президента і Віце-Президентів Організації і членів
Виконавчого Комітету, крім Президентів і Віце-Президентів
Регіональних Асоціацій; b) Рішення Конгресу ухвалюються більшістю двох третин
голосів, поданнх "за" і "проти", за винятком виборів на
який-небудь пост в Організації, що провадяться простою більшістю
поданих голосів. Проте, ці умови не застосовуються до рішень,
прийнятих на підставі статей 3, 25, 26 і 28 даної Конвенції.
Стаття 11
Кворум
Для кворуму засідань Конгресу необхідна присутність більшості
членів. Для засідань Конгресу, де ухвалюються рішення з питань,
перелічених в пункті а) статті 1О, для кворуму необхідна
присутність більшості держав-членів.
Стаття 12
Перше засідання Конгресу
Перше засідання Конгресу скликається Президентом Міжнародного
Метеорологічного Комітету Міжнародної Метеорологічної Організації,
по можливості тут же після того, як ця Конвенція набере чинності.
Частина VII
Виконавчий Комітет
Стаття 13
Склад
Виконавчий Комітет складається з: а) Президента і Віце-Президентів Організації; b) Президентів Регіональних Асоціацій або, в разі коли деякі
Президенти не можуть бути присутніми, з їх заступників, як це
передбачено в Загальному регламенті; с) директорів метеорологічних служб членів Організації або їх
заступників у кількості, що дорівнює кількості районів, при умові,
що жодний район не може становити понад одну третину членів
Виконавчого Комітету, включаючи Президента і Віце-Президентів
Організації.
Стаття 14
Функції
Виконавчий Комітет є виконавчим органом Конгресу і його
функції полягають в такому: а) забезпечувати виконання резолюцій Конгресу; b) затверджувати резолюції, які виходять з рекомендацій
Технічних Комісій з невідкладних питань, що стосуються технічних
правил, при умові, щоб кожній заінтересованій Регіональній
Асоціації було дозволено висловити свою згоду або незгоду до
затвердження цих резолюцій Виконавчим Комітетом; с) забезпечувати інформацією і повідомленнями технічного
порядку і подаватя можливу технічну допомогу в галузі
метеорології; d) вивчати питання, які становлять інтерес до міжнародної
метеорології і метеорологічних служб, давати відповідні
рекомендації; е) підготовляти порядок денний Конгресу і здійснювати
керівництво Регіональними Асоціаціями і Технічними Комісіями в
підготовці програми їх роботи; f) на кожне засідання Конгресу подавати доповідь про свою
діяльність; g) розпоряджатися фінансами Організації, згідно з частиною XI
цієї Конвенції; h) забезпечувати виконання інших функцій, що можуть бути на
нього покладені Конгресом або цією Конвенцією.
Стаття 15
Засідання
Виконавчий Комітет збирається не менше одного разу на рік.
Місце і час засідання визначаються Президентом Організації,
враховуючи думку інших членів Комітету.
Стаття 16
Голосування
Рішення Виконавчого Комітету ухвалюються більшістю двох
третин голосів, поданих за і проти. Кожний член Виконавчого
Комітету має один голос, якщо навіть він є членом Виконавчого
Комітету більше, ніж за однією ознакою.
Стаття 17
Кворум
Присутність більшості членів Виконавчого Комітету становнть
кворум.
Частина VIII
Регіональні Асоціації
Стаття 18
а) Регіональні Асоціації складаються з членів Організації,
метеорологічна мережа яких або частина її знаходиться в одному
районі. b) Члени Організації мають право бути присутніми на
засіданнях Регіональних Асоціацій, до яких вони не належать; брати
участь в дебатах; висловлювати свою думку з питань, що стосуються
своєї власної метеорологічної служби, але вони не мають права
голосу. с) Регіональні Асоціації збираються в міру потреби. Місце і
час засідання визначаються Президентами Регіональних Асоціацій з
схвалення Президента Організації. d) Функції Регіональних Асоціацій такі: і) сприяти виконанню резолюцій Конгресу і Виконавчого
Комітету в своїх районах; іі) вивчати всі питання, подані Виконавчим Комітетом на
розгляд; ііі) обговорювати питання загального порядку і координувати
метеорологічну і зв'язану з нею діяльність в своїх районах; iv) подавати Конгресу і Виконавчому Комітету рекомендації з
питань, що входять у відання Організації; v) забезпечувати виконання всіх інших функцій, які можуть
бути їм доручені Конгресом. е) Кожна Регіональна Асоціація обирає свого Президента і
Віце-Президента.
Частина IX
Технічні комісії
Стаття 19
а) Конгрес може засновувати Комісії, які складаються з
технічних експертів, для вивчення всіх питань, що входять у
відання Організації, і для подання Конгресові і Виконавчому
Комітетові рекомендацій з цих питань. b) Члени Організації мають право бути представленими в
Технічних Комісіях. с) Кожна Технічна Комісія обирає свого Президента і
Віце-Президента. d) Президенти Технічних Комісій можуть брати участь, без
права голосу, в засіданнях Конгресу і Виконавчого Комітету.
Частина IX
Секретаріат
Стаття 2О
Постійний Секретаріат складається з Генерального Секретаря,
технічного та адміністративного персоналу, який необхідний для
забезпечення роботи Організації.
Стаття 21
а) Генеральний Секретар призначається Конгресом на умовах,
установлених останнім. b) Персонал Секретаріату призначається Генеральним Секретарем
і затверджується Виконавчпм Комітетом згідно з правилами,
розробленими Конгресом.
Стаття 22
а) Секретар несе відповідальність перед Президентом
Організації за технічну та адміністративну діяльність
Секретаріату. b) Під час виконання своїх обов'язків Генеральний Секретар і
персонал не повинні користуватись або діставати інструкції від
жодного органу поза Організацією. Вони повинні утримуватись від
всякої дії, несумісної з їх положенням міжнародних службовців. В
свою чергу, кожний член Організації повинен поважати виключно
міжнародний характер функцій Генерального Секретаря і персоналу і
не намагатиметься впливати на виконання обов'язків, доручених їм
Організацією.
Частина XI
Фінанси
Стаття 23
а) Конгрес установлює максимальну суму витрат Організації на
основі проекту, поданого Генеральним Секретарем і рекомендованого
Виконавчим Комітетом. b) Конгрес направляє до Виконавчого Комітету представннка,
необхідного для затвердження річних витрат Організації, у
встановлених Конференцією межах.
Стаття 24
Витрати Організації несуть члени в пропорціях, установлених
Конгресом.
Частина XII
Взаємовідносини з Організацією Об'єднаних націй
Стаття 25
Організація встановлює зв'язок з Організаіцією Об'єднаних
Націй, згідно з статтею 57 Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ), з умовою затвердження пунктів угоди двома третинами
держав-членів.
Частина XIII
Взаємовідносини з іншими організаціями
Стаття 26
а) Організація встановлює ефективні взаємовідносини і працює
в тісному співробітництві з іншими міжурядовими організаціями
кожного разу, коли вона вважає це своєчасним. Кожна офіціальна
угода, яка буде встановлена з подібними організаціями, повинна
бути укладена Виконавчим Комітетом при умові схвалення двома
третинами держав-членів. b) Організація може ухвалювати всі необхідні постанови з
питань своєї компетенції для співробітництва з іншими неурядовими
міжнародними організаціями і, за згодою заінтересованого уряду, з
національними урядовими або неурядовими організаціями. с) При умові схвалення двома третинами держав-членів
Організація може приймати від інших міжнародних установ або
організації, цілі і діяльність яких входять у відання Організації,
всі функції, ресурси і зобов'язання, які можуть бути передані
Організації шляхом міжнародної або взаємної угоди між
компетентними властями відповідних організацій.
Частина XIV
Юридичний статут, привілеї та імунітети
Стаття 27
а) Організація користується на території кожного з своїх
членів юридичною дієздатністю, яка необхідна їй для виконання
своїх функцій і досягнення цілей. b) (і) Організація користується на території кожного з своїх
членів, до яких застосовується ця Конвенція, привілеями та
імунітетами, необхідними їй для виконання своїх функцій і
досягнення цілей. b) (іі) Представники членів і службові особи Організації
користуються також привілеями та імунітетами, які їм необхідні для
виконання функцій Організації в цілковитій незалежності. с) Юридична дієздатність, привілеї та імунітети, згадані
вище, будуть визначені в окремій угоді, яка буде підготовлена
Організацією після консультації з Генеральним Секретарем
Організації Об'єднаних Націй і укладена між державами-членами.
Частина XV
Зміни
Стаття 28
а) Генеральний Секретар повідомляє членів Організації про
кожний проект зміни Конвенції не менше як за шість місяців перед
поданням його на обговорення Конгресу. b) Кожна зміна цієї Конвенції, що спричиняє нові обов'язки
членів Організації, затверджується Конгресом, згідно з статтею 1О
цієї Конвенції, більшістю голосів у дві третини і набирає
чинності, після прийняття двома третинами держав-членів, для
кожного з членів, які приймають зазначену зміну, і для всіх інших
членів за їх згодою. Такі виправлення набирають чинності для
кожного члена, який не несе відповідальності за свої власні
міжнародні відносини, після прийняття їх від його імені членом,
відповідальним за ведення його міжнародних відносин. с) інші виправлення набирають чинності після схвалення їх
двома третинами держав-членів.
Частина XVI
Тлумачення і спори
Стаття 29
Всяке питання або спір, що стосуються тлумачення або
застосування цієї Конвенції, які не можуть бути врегульовані
шляхом переговорів або Конгресом, направляються до незалежного
посередника, призначеного Головою Міжнародного Суду, якщо тільки
заінтересовані сторони не можуть дійти згоди шляхом іншого методу
врегулювання.
Частина XVII
Вихід з Організації
Стаття 30
а) Кожний член може вийти з Організації після попередження в
письмовій формі, поданого за рік Генеральному Секретарю
Організації, якнй повідомить про це всіх членів Організації. b) Кожний член Організації, який не несе відповідальності за
свої власні міжнародні відносини може вийти з Організації після
письмового попередження, поданого за рік членом або іншим органом,
відповідальним за його міжнародні відносини, Генеральному
Секретарю Організації, який негайно повідомить про це всіх членів
Організації.
Частина XVIII
Тимчасове відсторонення
Стаття 31
Якщо який-небудь член не виконує свої фінансові зобов'язання
по відношенню до Організації або не виконує інші зобов'язання,
покладені на нього цією Конвенцією, Конгрес відповідним рішенням
може відсторонити даного члена від користування правами та
привілеями як члена Організації до того часу, поки будуть виконані
фінансові та інші зобов'язання.
Частина XIX
Ратифікація і приєднання
Стаття 32
Ця Конвенція буде ратифікована державами, які підписали її, і
ратифікаційні грамоти будуть здані Уряду Сполучених Штатів
Америки, який повідомляє про дату здачі грамот всі держави, що
підписали Конвенцію або приєднались до неї.
Стаття 33
Згідно з статтею 3 цієї Конвенції, приєднання до Конвенції
відбувається шляхом здачі на зберігання Урядові Сполучених Штатів
Америки документа про приєднання, яке набере чинності в день
одержання документа цим Урядом. Уряд повідомляє про це всі
держави, які підписали Конвенцію і приєднались до неї.
Стаття 34
а) Згідно з статтею 3 цієї Конвенції, кожна договірна держава
може заявити в момент ратифікації або свого приєднання до неї, що
ця Конвенція дійсна для тієї чи іншої території або групи
територій, за міжнародні відносини яких вона несе
відповідальність. b) Ця Конвенція може у будь-який час бути застосована до
території або групи територій після нотифікації у письмовій формі
Урядові Сполучених Штатів Америки і набере чинності для даної
території в день одержання нотифікації цим Урядом, який повідомить
усі держави, які підписали Конвенцію або приєдналися до неї. с) Об'єднані Нації зможуть застосувати цю Конвенцію до
будь-якої території або групи територій, що перебувають під
опікою, управління якими лежить на їх обов'язку. Уряд Сполучених
Штатів Америки повідомить про це всі держави, які підписали
Конвенцію або приєдналися до неї.
Частина XX
Ця Конвенція набере чинності через 30 днів після здачі на
зберігання 30-го документа про ратифікацію або про приєднання. Ця
Конвенція набере чинності для кожної держави, яка ратифікувала її
або приєдналась до неї, через 30 днів після передачі на зберігання
30-го документа про ратифікацію або про приєднання. Ця Конвенція буде мати дату, коли вона буде відкрита для
підписання протягом 120 днів. На посвідчення чого ніжчепідписані, уповноважені своїми
Урядами, підписали цю Конвенцію. Складена у Вашінгтоні 11 жовтня 1947 року англійською і
французькою мовами, обидва тексти вважаються однаково
автентичними, оригінал яких буде переданий в архіви Уряду
сполучених Штатів Америки, який надішле засвідчені копії всім
країнам, що підписали Конвенцію або приєднались до неї.
(Підписи)
Додаток I
Держави, представлені на конференції директорів
Міжнародної Метеорологічної Організації у Вашінгтоні
22 вересня 1947 року

Аргентіна, Австралія, Бельгія, Бірма, Бразілія, Канада, Чілі,
Китай, Колумбія, Куба, Данія, Єгипет, Еквадор, Сполучені Штати
Америки, Фінляндія, Франція, Греція, Гватемала, Угорщина, Індія,
Ірландія, Ісландія, Італія, Мексіка, Норвегія, Нова Зеландія,
Пакистан, Парагвай, Нідерланди, Філіппіни, Польща, Португалія,
Домініканська Республіка, Румунія, З'єднане Королівство
Великобританії та Північної Ірландії, Сіам, Швеція, Швейцарія,
Чехословаччина, Туреччина, СРСР, Південно-Африканський Союз,
Уругвай, Венесуела, Югославія,
Додаток II
Території або групи територій, що мають свої власні
метеорологічні служби,
представлені на Конференції Директорів Міжнародної
Метеорологічної Організації, скликаної державами,
які несуть відповідальність за їх міжнародні відносини,
у Вашінгтоні 22 вересня 1947 р.
Французька Екваторіальна Африка, Британська Західна Африка,
Французька Західна Африка, Португальська Західна Африка,
Британська Східна Африка, Португальська Східна Африка, Бермудські
острови, Камерун, Цейлон, Бельгійське Конго, Кюрасао, Французькі
колонії в Океанії, Британська Гвіана, Гонконг, Острів Маврікій,
Острови Зеленого Мису, Нідерландська Індія, Індокитай, Ямайка,
Мадагаскар, Малайя, Марокко (крім іспанської зони), Нова
Каледонія, Палестіна, Родезія, Французьке Сомалі,
Англо-Єгипетський Судан, Сурінам, Французьке Того, Туніс.
В 1878 р. в Утрехті (Голландія) була створена Міжнародна
метеорологічна організація (ММО). Статут цієї організації визначав
угоди між директорами метеорологічних служб різних країн, а не між
державами. На скликаній в 1947 р. у Вашінгтоні конференції
директорів метеорологічних служб була розроблена Конвенція
Всесвітньої метеорологічної організації, що набрала чинності 23
березня 195О р. після депонування тридцятої ратифікаційної
грамоти. Створена замість ММО нова організація оформилась остаточно у
березні-квітні 1951 р. на першому Всесвітньому метеорологічному
конгресі. Рішенням конгресу функції ММО передані ВМО. Місце
перебування Всесвітньої метеорологічної організації - Женева. Українська РСР приєдналась до Конвенції Всесвітньої
метеорологічної організації 12 квітня 1948 р. і стала її членом. На 1 січня 1957 р. членами організації були такі 69 держав і
26 територій: Австралія, Австрія*, Англія, Аргентіна, Афганістан*, Бельгія,
Білоруська РСР, Бірма, Болгарія*, Болівія*, Бразілія, Венесуела*,
В'єтнам*, Гаїті*, Гана*, Гватемала, Греція, Данія, Домініканська
Республіка, Еквадор, Ефіопія*, Єгипет, Ізраїль*, Індія,
Індонезія*, Іорданія*, Ірак*, Ірландія, Ісландія, Іспанія*,
Італія, Камбоджа*, Канада, Китай, Корейська Республіка*, Куба,
Лаос, Ліван, Лівія, Люксембург*, Марокко*, Мексіка, Нідерланди,
Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Парагвай, Перу*,
Південно-Африканський Союз, Польща, Португалія, Румунія*,
Сальвадор*, Сірія*, США, СРСР*, Судан*, Таїланд, Туніс*,
Туреччина, Українська РСР*, Уругвай, Федеративна Республіка
Німеччини, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Цейлон, Чехословаччина,
Чілі, Швейцарія, Югославія, Японія*, Бельгійське Конго, Бермуди,
Британська Східна Африка та острови Індійського океану, Британська
Західна Африка, Британські Караїбські території, Британська Малайя
і Борнео, Гонконг, Іспанське Марокко, Іспанська територія Гвінея,
Мадагаскар, Нідерландська Нова Гвінея, Нідерландські острови
(Антільські), Нова Каледонія, Португальська Західна Африка,
Сурінам, Туніс, Федерація Родезії і Ньянсаленда, Французька
Західна Африка, Французька Океанія, Французька Екваторіальна
Африка, Французький Камерун, Французьке Сомалі, Французьке Того. ----------------------- * Держави, які приєднались

"Українська РСР у міжнародних відносинах",
Видавництво АН УРСР, 1959р.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...