Документ 995_199, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.12.2005, підстава - 995_g74


     5. Без  шкоди для застосування Конвенцій ( 995_151,  995_152, 
995_153, 995_154 ) і цього Протоколу серйозні порушення цих
документів розглядаються як воєнні злочини.
Стаття 86. Неприйняття заходів
1. Високі Договірні Сторони і сторони, що перебувають у
конфлікті, повинні перепиняти серйозні порушення та вживати
необхідних заходів щодо перепинення всіх інших порушень Конвенцій
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) або цього Протоколу, які є
результатом неприйняття заходів, що мають бути прийняті. 2. Той факт, що порушення Конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) і цього Протоколу було вчинене підлеглою
особою, не звільняє її начальників від кримінальної або
дисциплінарної відповідальності в разі, якщо вони знали, що мають
у своєму розпорядженні інформацію, яка повинна була б надати їм
можливість дійти висновку в обстановці, що існувала на той час, що
така підлегла особа вчиняє або має намір вчинити подібне
порушення, і якщо вони не вжили всіх практично можливих заходів у
межах своїх повноважень для відвернення або перепинення цього
порушення.
Стаття 87. Обов'язки командирів
1. Високі Договірні Сторони і сторони, що перебувають у
конфлікті, повинні вимагати від воєнних командирів, оскільки це
стосується осіб, які входять до складу підлеглих їм збройних сил,
та інших підлеглих їм осіб, щоб вони не допускали порушень
Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і цього Протоколу
і, в разі потреби, перепиняли ці порушення та повідомляли про це
компетентні власті. 2. З метою запобігання порушенням і перепинення їх Високі
Договірні Сторони і сторони, що перебувають у конфлікті, повинні
вимагати, щоб особи, які входять до складу підлеглих їм збройних
сил, були обізнані з обов'язками, що покладаються на них
Конвенціями ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і цим
Протоколом. 3. Високі Договірні Сторони і сторони, що перебувають у
конфлікті, повинні вимагати від кожного командира, який знає про
те, що його підлеглі чи інші особи, що перебувають під його
контролем, мають намір вчинити або вчинили порушення Конвенцій
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) або цього Протоколу, вжиття
необхідних заходів щодо запобігання подібним порушенням Конвенцій
або цього Протоколу і, за потреби, щодо порушення дисциплінарного
чи кримінального переслідування проти тих, хто вчинив такі
порушення.
Стаття 88. Взаємна допомога в питаннях кримінального
переслідування
1. Високі Договірні Сторони максимально сприяють одна одній у
зв'язку з кримінальним переслідуванням, що розпочинається в разі
серйозних порушень Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) і цього Протоколу. 2. Без шкоди для прав і обов'язків, встановлених Конвенціями
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і пунктом 1 статті 85 цього
Протоколу, і коли обставини це дозволяють, Високі Договірні
Сторони співробітничають у тому, що стосується видачі. Вони
належним чином враховують прохання держави, на території якої було
вчинено дане правопорушення. 3. У всіх випадках застосовується законодавство Високої
Договірної Сторони, що отримала прохання про видачу. Однак
положення, наведені в попередніх пунктах, не торкаються
зобов'язань, що випливають з положень будь-якої іншої
двосторонньої або багатосторонньої угоди, яка повністю або
частково визначає чи буде визначати надання взаємної допомоги в
питаннях кримінального переслідування.
Стаття 89. Співробітництво
У випадках серйозних порушень Конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) або цього Протоколу Високі Договірні Сторони
зобов'язуються вживати заходів як спільно, так й індивідуально у
співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй і у відповідності
зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Стаття 90. Міжнародна комісія із встановлення фактів
1. a) Засновується Міжнародна комісія із встановлення фактів
(далі - Комісія) у складі п'ятнадцяти членів, які мають високі
моральні якості й визнану неупередженість; b) після того як не менше двадцяти Високих Договірних Сторін
погодяться прийняти компетенцію Комісії згідно з пунктом 2,
депозитарій скликає тоді, а згодом через кожні п'ять років,
конференцію представників таких Високих Договірних Сторін з метою
обрання членів Комісії. На конференції представники обирають
членів Комісії шляхом таємного голосування зі списку осіб, до
якого кожна з цих Високих Договірних Сторін може внести одну
кандидатуру; c) члени Комісії виступають як самостійні особи й виконують
свої функції аж до обрання нових членів на наступній конференції; d) під час виборів Високі Договірні Сторони стежать за тим,
щоб кожна окрема особа, яку обирають у Комісію, мала необхідні
якості й щоб у Комісії в цілому було забезпечене справедливе
географічне представництво; e) у разі виникнення непередбаченої вакансії сама Комісія
заповнює цю вакансію, враховуючи належним чином положення
попередніх пунктів; f) депозитарій надає Комісії необхідну адміністративну
допомогу у виконанні її функцій. 2. a) Високі Договірні Сторони можуть під час підписання,
ратифікації або приєднання до Протоколу чи в будь-який інший
наступний час заявити, що вони визнають ipso facto і без
спеціальної угоди щодо будь-якої іншої Високої Договірної Сторони,
яка бере на себе таке ж зобов'язання, компетенцію Комісії щодо
розслідування заяв такої іншої сторони, як це дозволяється цією
статтею; b) вищезгадані заяви вручаються депозитарієві, який надсилає
копії цих заяв Високим Договірним Сторонам; c) Комісія компетентна: i) розслідувати будь-які факти, котрі, як передбачається, є
серйозним порушенням, як воно визначається Конвенціями ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ) і цим Протоколом, або інше серйозне
порушення Конвенцій і цього Протоколу; ii) сприяти шляхом надання добрих послуг відновленню поваги
до Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і цього
Протоколу; d) в інших ситуаціях Комісія призначає розслідування на
прохання сторони, що перебуває в конфлікті, тільки за згодою іншої
заінтересованої сторони чи сторін; e) з урахуванням визначених положень цього пункту положення
статей 52, 53, 132 і 149 відповідно Першої ( 995_151 ), Другої
( 995_152 ), Третьої ( 995_153 ) і Четвертої ( 995_154 )
конвенцій, продовжують застосовуватися до будь-якого
передбачуваного порушення Конвенцій і поширюються на будь-які
передбачувані порушення цього Протоколу; 3. a) Якщо не буде досягнуто іншої угоди між заінтересованими
сторонами, всі розслідування проводяться палатою у складі семи
членів, що призначаються таким чином: i) п'ять членів Комісії, які не є громадянами жодної із
сторін, що перебувають у конфлікті, призначає голова Комісії на
основі справедливого географічного представництва після
консультацій зі сторонами, що перебувають у конфлікті; ii) два спеціальні члени, які не є громадянами жодної
сторони, що перебуває в конфлікті, призначаються по одному кожною
із сторін; b) після отримання прохання про проведення розслідування
голова Комісії встановлює відповідний строк для заснування Палати.
Якщо який-небудь спеціальний член не був призначений протягом
встановленого строку, голова негайно призначає таких додаткових
членів або членів Комісії, які можуть бути необхідні для
укомплектування складу палати. 4. a) Палата, що засновується згідно з пунктом 3 для
проведення розслідування, пропонує сторонам, що перебувають у
конфлікті, сприяти їй та надавати докази. Палата може також шукати
інші докази, які вона вважатиме за необхідні, та проводити
розслідування становища на місці; b) усі докази повністю доводяться до відома заінтересованих
сторін, що мають право подавати Комісії зауваження щодо цих
доказів; c) кожна заінтересована сторона має право оспорювати такі
докази. 5. a) Комісія подає заінтересованим сторонам доповідь про
факти, встановлені палатою, з рекомендаціями, які вона вважає за
необхідні; b) якщо палата не має можливості отримати достатні докази для
вироблення об'єктивних і безсторонніх висновків, то Комісія
повідомляє причини, з яких вона не змогла це зробити; c) Комісія не повідомляє публічно про свої висновки, якщо
тільки всі сторони, що перебувають у конфлікті, не попросять
Комісію це зробити. 6. Комісія встановлює власні правила процедури, включаючи
правила, що стосуються головування в Комісії і головування в
Палаті. Ці правила забезпечують виконання головою Комісії своїх
функцій у будь-який час, а в разі проведення розслідування -
виконання їх особою, яка не є громадянином якої-небудь зі сторін,
що перебувають у конфлікті. 7. Адміністративні витрати Комісії покриваються за рахунок
внесків Високих Договірних Сторін, які роблять заяви згідно з
пунктом 2 та за рахунок добровільних внесків. Сторона або сторони,
що перебувають у конфлікті, які звертаються з проханням про
проведення розслідування, авансують необхідні кошти на покриття
витрат Палати, які відшкодовуються їм стороною або сторонами, щодо
яких зроблені такі заяви, в розмірі п'ятдесяти відсотків від суми
витрат палати. У разі подання Палаті зустрічних заяв сторін кожна
сторона вносить аванс у розмірі п'ятдесяти відсотків необхідних
коштів.
Стаття 91. Відповідальність
Сторона, що перебуває у конфлікті й порушує положення
Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) або цього
Протоколу, повинна відшкодовувати завдані збитки, якщо для цього є
підстави. Вона несе відповідальність за всі дії, що вчиняються
особами, які входять до складу її збройних сил.
Частина VI
Заключні положення
Стаття 92. Підписання
Цей Протокол буде відкритий для підписання учасниками
Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) через шість
місяців після підписання Заключного акта й буде залишатися
відкритим протягом дванадцяти місяців.
Стаття 93. Ратифікація
Цей Протокол має бути ратифікований якомога швидше.
Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Швейцарській
Федеральній Раді, депозитарієві Конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ).
Стаття 94. Приєднання
Цей Протокол відкритий для приєднання будь-якого учасника
Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), що не підписав
його. Документи про приєднання здаються на зберігання
депозитарієві.
Стаття 95. Набуття чинності
1. Цей Протокол набуває чинності через шість місяців після
здачі на зберігання двох ратифікаційних грамот або документів про
приєднання. 2. Для кожного учасника Конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ), що ратифікує цей Протокол або приєднується до
нього потім, він набуває чинності через шість місяців після здачі
на зберігання таким учасником його ратифікаційної грамоти або
документа про приєднання.
Стаття 96. Договірні відносини після набуття чинності
цим Протоколом
1. Якщо учасники Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) є також учасниками цього Протоколу, Конвенції
застосовуються з доповненнями, внесеними до них цим Протоколом. 2. Якщо одна зі сторін, що перебувають у конфлікті, не
зв'язана цим Протоколом, останній залишається обов'язковим для
сторін-учасниць Протоколу в їх взаємовідносинах. Крім того, цей
Протокол є обов'язковим для них щодо кожної зі сторін, не
зв'язаних ним, якщо остання визнає й застосовує його положення. 3. Влада, що представляє народ, який веде боротьбу проти
однієї з Високих Договірних Сторін у збройному конфлікті, типу,
зазначеного в пункті 4 статті 1, може взяти на себе зобов'язання
застосовувати Конвенції ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і
цей Протокол щодо такого конфлікту шляхом односторонньої заяви,
адресованої депозитарієві. Така заява, після одержання її
депозитарієм, буде мати щодо даного конфлікту таку дію: a) Конвенції ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і цей
Протокол набувають чинності для зазначеної влади як сторони, що
перебуває в конфлікті, негайно; b) зазначена влада отримує ті самі права й бере на себе ті ж
зобов'язання, як і права та зобов'язання, що були отримані і взяті
на себе Високою Договірною Стороною Конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) і цього Протоколу; і c) Конвенції ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і цей
Протокол є рівною мірою обов'язковими для всіх сторін, що
перебувають у цьому конфлікті.
Стаття 97. Поправки
1. Будь-яка з Високих Договірних Сторін може запропонувати
поправки до цього Протоколу. Текст запропонованої поправки
надсилається депозитарієві, який після консультацій з усіма
Високими Договірними Сторонами й Міжнародним Комітетом Червоного
Хреста вирішує, чи належить скликати конференцію для розгляду
запропонованої поправки або поправок. 2. Депозитарій запрошує на таку конференцію всі Високі
Договірні Сторони, а також учасників Конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ), незалежно від того підписали чи не підписали
вони цей Протокол.
Стаття 98. Перегляд Додатка 1
1. Не пізніше як через чотири роки після набуття чинності цим
Протоколом, а потім через інтервали не менш чотирьох років
Міжнародний Комітет Червоного Хреста консультується з Високими
Договірними Сторонами щодо Додатка 1 до цього Протоколу і, якщо
він вважатиме за необхідне, може запропонувати скликати нараду
технічних експертів для перегляду Додатка 1 і внесення таких
поправок до нього, які можуть бути бажаними. Якщо протягом шести
місяців після повідомлення Високим Договірним Сторонам про
пропозицію скликати таку нараду не надійдуть заперечення від
однієї третини Високих Договірних Сторін, Міжнародний Комітет
Червоного Хреста скликає таку нараду й запрошує також
спостерігачів від відповідних міжнародних організацій. Така нарада
також може бути скликана Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в
будь-який час на прохання однієї третини Високих Договірних
Сторін. 2. Депозитарій скликає конференцію Високих Договірних Сторін
і сторін-учасниць Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 )
для розгляду поправок, запропонованих нарадою технічних експертів,
якщо після наради Міжнародний Комітет Червоного Хреста або одна
третина Високих Договірних Сторін будуть просити про це. 3. Поправки до Додатка 1 можуть бути прийняті на такій
конференції більшістю в дві третини голосів присутніх і голосуючих
Високих Договірних Сторін. 4. Депозитарій повідомляє Високі Договірні Сторони і
сторони-учасниці Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 )
про будь-яку поправку, прийняту таким чином. Поправка вважається
прийнятою через один рік після такого повідомлення про неї, якщо
протягом цього періоду на адресу депозитарію не надійдуть заяви
про неприйняття поправки не менш ніж від однієї третини Високих
Договірних Сторін. 5. Поправка, що вважається прийнятою згідно з пунктом 4, стає
чинною для всіх Високих Договірних Сторін через три місяці після
її прийняття, за винятком тих, які згідно з цим пунктом зробили
заяви про її неприйняття. Будь-яка сторона, що робить таку заяву,
може в будь-який час відкликати її, і поправка в такому разі стає
чинною для цієї сторони через три місяці. 6. Депозитарій повідомляє Високі Договірні Сторони і
сторони-учасниці Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 )
про набуття чинності будь-якою поправкою, про сторони, на які ця
поправка поширюється, про дату й чинності щодо сторони, про заяви
щодо неприйняття поправки, зроблені згідно з пунктом 4, та про
відкликання таких заяв.
Стаття 99. Денонсація
1. У разі, якщо Висока Договірна Сторона денонсує цей
Протокол, денонсація стає чинною лише через рік після отримання
документа про денонсацію. Однак, якщо через рік сторона, що
заявила про денонсацію, опиниться в одній із ситуацій, зазначених
у статті 1, денонсація не набуває чинності до закінчення збройного
конфлікту або окупації і в будь-якому разі доти, доки не будуть
завершені операції, зв'язані з остаточним звільненням або
репатріацією осіб, які користуються захистом Конвенцій ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ) або цього Протоколу. 2. Повідомлення про денонсацію надсилається в письмовій формі
депозитарієві, який розсилає його всім Високим Договірним
Сторонам. 3. Денонсація має силу тільки щодо сторони, яка заявила про
денонсацію. 4. Жодна денонсація згідно з пунктом 1 не торкається
зобов'язань, уже взятих на себе у зв'язку зі збройним конфліктом
відповідно до цього Протоколу стороною, що заявила про денонсацію,
щодо будь-якої дії, вчиненої до набуття чинності такою
денонсацією.
Стаття 100. Повідомлення
Депозитарій повідомляє Високі Договірні Сторони, а також
учасників Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ),
незалежно від того, підписали чи не підписали вони цей Протокол: a) про підписи, поставлені під цим Протоколом, та про здачу
на зберігання ратифікаційних грамот і документів про приєднання
згідно зі статтями 93 і 94; b) про дату набуття чинності цим Протоколом згідно зі статтею
95; c) про повідомлення й заяви, одержані згідно зі статтями 84,
90 і 97; d) про заяви, які одержано згідно з пунктом 3 статті 96 і які
повідомляються якомога швидше; і e) про денонсацію згідно зі статтею 99.
Стаття 101. Реєстрація
1. Після набуття чинності цей Протокол надсилається
депозитарієм Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для
реєстрації й опублікування відповідно до статті 102 Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). 2. Депозитарій також повідомляє Секретаріат Організації
Об'єднаних Націй про всі одержані ним ратифікаційні грамоти,
документи про приєднання й заяви про денонсацію цього Протоколу.
Стаття 102. Автентичні тексти
Оригінал цього Протоколу, англійський, арабський, іспанський,
китайський, російський і французький тексти якого є автентичні,
здається на зберігання депозитарієві, який надсилає завірені копії
усім учасникам Конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ).

Додаток 1
Правила,
що стосуються розпізнавання
Глава I
Посвідчення особи

Стаття 1. Посвідчення особи для постійного цивільного
медичного і духовного персоналу
1. Посвідчення особи для постійного медичного і духовного
персоналу, про яке йдеться в пункті 3 статті 8 Протоколу, повинно: a) мати розпізнавальну емблему й такий розмір, що дає змогу
носити його в кишені; b) бути, наскільки це можливо, міцним; c) бути написане національною або офіційною мовою (і може
бути написане додатково іншими мовами); d) зазначати прізвище, дату народження (або, якщо немає дати,
то вік на момент видачі посвідчення) та особистий номер власника,
якщо такий є; e) зазначати, в якій якості власник має право на захист, що
надається Конвенціями ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і
Протоколом; f) мати фотографію власника, а також його підпис або відбиток
великого пальця, або одне й друге; g) мати печатку й підпис компетентного органу влади; h) зазначати дату видачі й дату закінчення строку дії
посвідчення особи. 2. Посвідчення особи має бути однаковим на всій території
кожної Високої Договірної Сторони й, за можливості, мати той самий
вид для всіх сторін, що перебувають у конфлікті. Сторони, що
перебувають у конфлікті, можуть користуватися зразком, складеним
однією мовою й зображеним на рис. 1. З початку воєнних дій ці
сторони надсилають одна одній зразок форми, яку вони
використовують, якщо така форма різниться від зразка, зображеного
на рис. 1. Посвідчення особи виписується, за можливості, у двох
примірниках, один з яких зберігається у властей, що видали
посвідчення і які мають здійснювати контроль за виданими ними
посвідченнями. 3. За жодних обставин постійний цивільний медичний і духовний
персонал не може бути позбавлений посвідчень особи. При втраті
посвідчення особи його власник має право на одержання дубліката.
Стаття 2. Посвідчення особи для тимчасового цивільного
медичного і духовного персоналу
1. Посвідчення особи для тимчасового цивільного медичного і
духовного персоналу повинно, якщо це можливо, бути аналогічним
посвідченню, передбаченому в статті 1 цих Правил. Сторони, що
перебувають у конфлікті, можуть користуватися зразком, зображеним
на рис. 1.
Лицьовий бік
----------------------------------------------------------- | | | (місце, залишене для назви країни і властей, | | що видали посвідчення особи) | | | | | | ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ | | | | ДЛЯ ПОСТІЙНОГО ЦИВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ | | ТИМЧАСОВОГО ДУХОВНОГО | | | | Прізвище ________________________________________ | | | | Дата народження _________________________________ | | | | особистий номер _________________________________ | | | | Власник цього посвідчення перебуває під захистом | | Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та | | Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від | | 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв | | міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), як | | | | _________________________________________________ | | _________________________________________________ | | | | Дата видачі __________ N посвідчення ___________ | | | | Підпис властей, | | що видали посвідчення | | | | Дійсне до _______________________________________ | | | -----------------------------------------------------------
Зворотний бік
----------------------------------------------------------- | | | | | Зріст _______ | Очі _______ | Волосся _______ | | | | | |---------------------------------------------------------| | | | Інші особливі прикмети або дані: | | | | _________________________________________________ | | _________________________________________________ | | _________________________________________________ | | | |---------------------------------------------------------| | | | | | | | | | ФОТОГРАФІЯ ВЛАСНИКА | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------| | | | | | | | Печатка Підпис власника | | або відбиток його | | великого пальця, | | або одне й друге | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------- Рис. 1. Зразок посвідчення особи (формат 74 х 105 мм)
2. Коли обставини перешкоджають видачі тимчасовому цивільному
медичному і духовному персоналу посвідчень особи, аналогічних до
посвідчень особи, опис яких поданий у статті 1 цих Правил, такому
персоналу може видаватися довідка, підписана компетентним органом
влади, яка свідчить, що особі, якій вона видана, доручено
виконувати обов'язки у складі тимчасового персоналу, та зазначає,
якщо це можливо, строк такого призначення і право її власника
носити розпізнавальну емблему. У довідці мають бути зазначені
прізвище й дата народження власника (або, якщо цю дату неможливо
встановити, вік на момент видачі довідки), виконувані ним функції
та особистий номер, якщо такий є. Довідка повинна мати його підпис
або відбиток його великого пальця, або одне й друге.
Глава II
Розпізнавальна емблема
Стаття 3. Форма та особливості
1. Розпізнавальна емблема (червона на білому тлі) повинна
бути настільки велика, наскільки це виправдано за даних обставин.
Щодо форм хреста, півмісяця або лева і сонця Високі Договірні
Сторони можуть керуватися зразками, наведеними на рис. 2. 2. Уночі або за обмеженої видимості розпізнавальна емблема
може освітлюватись або бути такою, що світиться; вона може бути
також зроблена з матеріалів, що дають змогу розрізняти її за
допомогою технічних засобів виявлення.
Рис. 2. Розпізнавальні емблеми (червоні на білому тлі) (відсутні в БД)
Стаття 4. Використання
1. Розпізнавальні емблеми, коли це можливо, наносяться на
плоску поверхню або на прапори, видимі з усіх можливих напрямків і
з можливо більшої відстані. 2. Залежно від указівок, одержаних від компетентних властей,
медичний і духовний персонал, що виконує обов'язки на полі бою,
повинен, за можливості, носити головний убір і одяг з
розпізнавальною емблемою.
Глава III
Розпізнавальні сигнали
Стаття 5. Необов'язкове використання
1. З урахуванням положень статті 6 цих Правил сигнали,
зазначені в цій главі для виключного використання їх медичними
формуваннями та санітарно-транспортними засобами, не повинні
використовуватися з будь-якою іншою метою. Використання всіх
сигналів, зазначених у цій главі, не є обов'язковим. 2. Тимчасові санітарні літальні апарати, які за браком часу
або через свої технічні дані не можуть бути позначені
розпізнавальною емблемою, використовують розпізнавальні сигнали,
дозволені в цій главі. Однак кращим методом ефективного позначення
й розпізнавання санітарних літальних апаратів є використання
візуальних засобів у вигляді розпізнавальної емблеми або
світлового сигналу, опис якого поданий у статті 6, або одночасно
одного й другого засобу разом з іншими додатковими сигналами,
описаними у статтях 7 і 8 цих Правил.
Стаття 6. Світловий сигнал
1. Світловий сигнал, що подається у вигляді спалахів голубого
світла, встановлений для використання його санітарними літальними
апаратами як сигнал для їх розпізнавання. Жодний інший літальний
апарат не повинен використовувати цей сигнал. Рекомендований
голубий колір створюється шляхом використання хроматичних
координат:
межа зеленого кольору y = 0,65 + 0,805 x; межа білого кольору y = 0,400 - x; межа пурпурного кольору x = 0,133 + 0,600 y.
Рекомендована частота спалахів голубого світла - від 60 до
100 спалахів за хвилину. 2. Санітарний літальний апарат має бути споряджений
необхідним освітлювальним устаткуванням з тим, щоб світловий
сигнал було видно з якомога більшої кількості напрямків. 3. За відсутності спеціальної угоди, укладеної між сторонами,
що перебувають у конфлікті, яка резервує право використання
спалахів голубого світла для розпізнавання наземних
санітарно-транспортних засобів, санітарних суден і плавучих
засобів, використання таких сигналів іншими наземними
транспортними засобами або судами не заборонено.
Стаття 7. Радіосигнал
1. Радіосигнал являє собою радіотелефонне або радіотелеграфне
повідомлення, якому передує розпізнавальний сигнал пріоритету,
який буде встановлений і схвалений Всесвітньою адміністративною
конференцією з радіо Міжнародного союзу електрозв'язку. Сигнал
пріоритету повинен передаватися три рази до сигналу виклику даного
санітарно-транспортного засобу. Радіоповідомлення передається
англійською мовою через відповідні інтервали на частоті або
частотах, визначених згідно з пунктом 3. Використання сигналу
пріоритету дозволено виключно медичним формуванням і
санітарно-транспортним засобам. 2. Радіоповідомлення, якому передує розпізнавальний сигнал
пріоритету, згаданий у пункті 1, має такі дані: a) сигнал виклику санітарно-транспортного засобу; b) місцеперебування санітарно-транспортного засобу; c) кількість і вид санітарно-транспортних засобів; d) передбачуваний маршрут; e) розрахунковий час перебування в дорозі та час відправлення
і прибуття залежно від обставин; f) будь-яка інша інформація, така як висота польоту, що
знаходиться під наглядом радіочастоти, а також умовні мови, режими
роботи і коди систем вторинного радіолокаційного розпізнавання. 3. Для полегшення передачі повідомлень, зазначених у пунктах
1 і 2, а також повідомлень, зазначених у статтях 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30 і 31 Протоколу, Високі Договірні Сторони, сторони,
що перебувають у конфлікті, або одна із сторін, що перебувають у
конфлікті, діючи погоджено або окремо, можуть згідно з таблицею
розподілу частот Регламенту радіозв'язку, що є додатком до
Міжнародної конвенції електрозв'язку ( 995_001 ), визначити й
опублікувати національні частоти, якими вони будуть користуватися
для передачі таких повідомлень. Ці частоти доводяться до відома
Міжнародного союзу електрозв'язку відповідно до процедур, які
мають бути схвалені Всесвітньою адміністративною конференцією по
радіо.
Стаття 8. Електронне розпізнавання
1. Система вторинного радіолокаційного розпізнавання (СВРР),
опис якої наводиться в додатку 10 ( 995_655 ) до Чикагської
конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року
( 995_038 ), зі змінами, що вносяться час від часу, може
застосовуватися для розпізнавання санітарного літального апарата і
стеження за його курсом. Режим роботи й код СВРР, призначені для
виключного використання їх санітарними літальними апаратами,
визначаються Високими Договірними Сторонами, сторонами, що
перебувають у конфлікті, або однією зі сторін, що перебувають у
конфлікті, і діють погоджено або окремо, згідно з процедурами, які
будуть рекомендовані Міжнародною організацією цивільної авіації. 2. Сторони, що перебувають у конфлікті, можуть спеціальною
угодою між ними встановити для використання ними подібну
електронну систему для розпізнавання наземних
санітарно-транспортних засобів, а також санітарних суден та
плавучих засобів.
Глава IV
Зв'язок
Стаття 9. Радіозв'язок
Сигнал пріоритету, передбачений у статті 7 цих Правил, може
передувати відповідним радіоповідомленням медичних формувань і
санітарно-транспортних засобів при використанні процедур,
викладених у статтях 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 і 31
Протоколу.
Стаття 10. Використання міжнародних кодів
Медичні формування та санітарно-транспортні засоби можуть
також використовувати коди і сигнали, встановлені Міжнародним
союзом електрозв'язку, Міжнародною організацією цивільної авіації
та Міжурядовою морською консультативною організацією. У даному
разі ці коди і сигнали використовуються відповідно до стандартів,
практики та процедур, установлених цими організаціями.
Стаття 11. Інші засоби зв'язку
Коли двосторонній радіозв'язок неможливий, то можуть
використовуватися сигнали, які передбачені Міжнародним кодом
сигналів, схваленим Міжурядовою морською консультативною
організацією, або містяться у відповідному додатку ( 995_655 ) до
Чикагської конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня
1944 року ( 995_038 ), зі змінами, що вносяться час від часу.
Стаття 12. Плани польоту
Угоди й повідомлення, що стосуються планів польоту,
передбачені у статті 29 Протоколу, мають визнатися, наскільки це
можливо, відповідно до процедур, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації.
Стаття 13. Сигнали і процедури для перехоплення санітарного
літального апарата
Якщо літальний апарат-перехоплювач використовується для
розпізнавання санітарного літального апарата, що перебуває в
польоті, для того, щоб примусити його приземлитися згідно зі
статтями 30 і 31 Протоколу, то процедури звичайного візуального
перехоплення та радіоперехоплення, передбачені Додатком 2
( 995_655 ) до Чикагської конвенції про міжнародну цивільну
авіацію від 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), зі змінами, що
вносяться час від часу, повинні застосовуватись перехоплювачем і
санітарним літальним апаратом.
Глава V
Цивільна оборона
Стаття 14. Посвідчення особи
1. Посвідчення особи для персоналу цивільної оборони,
передбачене пунктом 3 статті 66 Протоколу, регламентується
положеннями статті 1 цих Правил. 2. Посвідчення особи для персоналу цивільної оборони має бути
аналогічним зразку, зображеному на рис. 3. 3. Якщо персоналу цивільної оборони дозволяється носити легку
особисту зброю, у посвідченні особи має бути зроблено особистий
запис про це.
Лицьовий бік
----------------------------------------------------------- | | | (місце, залишене для назви країни і властей, | | що видали посвідчення особи) | | | | | | ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ | | | | для персоналу цивільної оборони | | | | | | Прізвище ________________________________________ | | | | Дата народження (або вік) _______________________ | | | | особистий номер (якщо такий є) __________________ | | | | Власник цього посвідчення перебуває під захистом | | Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та | | Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від | | 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв | | міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), як | | | | _________________________________________________ | | _________________________________________________ | | | | Дата видачі __________ N посвідчення ___________ | | | | Підпис властей, | | що видали посвідчення | | | | Дійсне до _______________________________________ | | | -----------------------------------------------------------
Зворотний бік
----------------------------------------------------------- | | | | | Зріст _______ | Очі _______ | Волосся _______ | | | | | |---------------------------------------------------------| | | | Інші особливі прикмети або дані: ________________ | | _________________________________________________ | | _________________________________________________ | | | | Наявність зброї _________________________________ | | | |---------------------------------------------------------| | | | | | | | | | ФОТОГРАФІЯ ВЛАСНИКА | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------| | | | | | | | Печатка Підпис власника | | або відбиток його | | великого пальця, | | або одне й друге | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------
Рис. 3. Зразок посвідчення особи для персоналу цивільної
оборони (формат 74 x 105 мм)
Стаття 15. Міжнародний розпізнавальний знак
1. Міжнародним розпізнавальним знаком цивільної оборони,
передбаченим пунктом 4 статті 66 Протоколу, є голубий рівнобічний
трикутник на оранжевому тлі, зображений на рис. 4.
Рис. 4. Голубий трикутник на оранжевому тлі (відсутній в БД)
2. Рекомендується, щоб: a) у разі, якщо трикутник зображений на прапорі, пов'язці або
накидці, оранжевим тлом були прапор, пов'язка або накидка; b) один з кутів трикутника був спрямований вертикально вгору; c) жоден з кутів трикутника не торкався краю тла. 3. Міжнародний розпізнавальний знак має бути настільки
великим за розмірами, наскільки цього вимагають обставини. Коли це
можливо, він наноситься на плоску поверхню або на прапори, видимі
з усіх можливих напрямків і з можливо більшої відстані. Відповідно
до інструкцій компетентних властей персонал цивільної оборони,
коли це можливо, повинен носити головні убори й одяг з міжнародним
розпізнавальним знаком. Уночі або за обмеженої видимості
розпізнавальний знак може освітлюватися або бути таким, що
світиться, він може також бути виготовлений з матеріалів, що дають
змогу розрізняти його за допомогою технічних засобів виявлення.
Глава VI
Установки і споруди, що містять небезпечні сили
Стаття 16. Міжнародний спеціальний знак
1. Міжнародним спеціальним знаком для установок і споруд, що
містять небезпечні сили, як це передбачено пунктом 7 статті 56
Протоколу, є група трьох кіл яскраво оранжевого кольору,
однакового розміру, розміщених на одній і тій самій осі, причому
відстань між кожним з кіл має становити один радіус, згідно зі
зразком, показаним на рис. 5.
Рис. 5. Міжнародний спеціальний знак для установок і споруд,
що містять небезбечні сили (відсутній в БД)
2. Знак має бути настільки великим, наскільки цього вимагають
дані обставини. При нанесенні на велику поверхню знак може бути
повторений так часто, як цього потребують дані обставини. Коли це
можливо, знак наноситься на плоску поверхню або на прапори таким
чином, щоб його було видно з усіх можливих напрямків та з якомога
більшої відстані. 3. На прапорі відстань між зовнішніми межами знака і
прилеглими сторонами прапора дорівнює одному радіусу кола. Прапор
повинен мати прямокутну форму і його тло має бути білого кольору. 4. Уночі або за обмеженої видимості знак може освітлюватися
або бути таким, що світиться. Він може бути також виготовлений з
матеріалів, що дають змогу розрізняти його за допомогою технічних
засобів виявлення.вгору